Vetenskap, religion och mytologi


Vetenskap, religion och mytologi

Evolutionsläran ha präglat all syn på utveckling på jorden alltifrån urtiden och stenåldern till modern nutid. Är den verkligen sann eller ett önsketänkande?Funna artefakter visar att modern tids civilisation tog sin början omkring 6000 - 5000 år f. Kr. Det sker då i ett stort kunskapsprång.

Det sker i en tid enligt Bibeln då Adam och Eva, de första Människorna som var skapade av Gud, när de föll i paradiset och åt av kunskapens träd på gott och ont. Genom detta förlorade de sin gudomliga natur. De hade en makt över naturen och elementen.

Bibeln skildrar här inte en vetenskaplig utveckling, som många vill tro och läsa bokstavligt, utan en andlig utveckling och som visar den uppenbarade sanna vägen i jordelivet. Vi förmår inte själva utröna hemligheterna. Skriften talar inte i tidsbegrepp i vår materiella mening och verklighet. Materialismen förkunnar den materiella utvecklingen. Kampen på jorden har gällt kampen mellan gott och ont; sant och falskt. Ondskans skildrar en antiutveckling och efterapar t.o.m. de kristna symbolerna, som blir i sig en vittnesbörd. Lögnen är sådan att ja och nej kan gälla samtidigt. Det framgår också i politikens retorik.

Adam och Eva blev genom fallet dödliga. En tid som vi inte känner skapade ett djup fördärv. Allt blev utplånat. Ett dop i vatten. Men från Noak skulle ett prästfolk komma för att hela mänskligheten som gäller kristendomen. En ny Adam och Eva kom genom Jesus och Maria.

Evolutionen beskriver att jorden var befolkad av olika homoider eller förtidsmänniskor som homo sapiens, neandertalare eller homo erectus. Ett frö till ett andligt människoblivande. Adam och Eva skulle utgöra vår andliga förfäder och vägvisare om den sanna Guden.

I Talmud i den judiska skriften talar man om dessa grupper som gojer, icke-människor. Detta blev sorgerligt nog upprinnelsen till rasismen.

Idag är allt blod uppblandat genom stora folkförflytningar och människor är döpta i Kyrkan. De är då människor och tillhör Gud. Dopet är en central andlig fråga i kristenheten. "Israel" betyder här inte ett geogafiskt område utan en Kyrka som Kristus instiftade, en universell enhet för hela mänsklighetens frälsning. Kyrkan är Guds rike. Men ett uppror skulle komma över världen.

Kunskapen och vetensskapen kunde göra gott genom att utveckla samhället och människors liv, men den kunde även förstöra det som var gott och blev det onda kunnandet. Kunskapen på gott och ont är en realitet som ett mynt med krona och klave. De följs åt. Vi ser detta i historien i den negativa polen.

Den moderna civilisationen tog sin början i öster. Folken fick kunskap att utveckla samhället och börjar studera himlavalvet i en religiös betraktelse. En kulturutveckling spirar. Samtidigt spreds en förrädisk lögn i världen om ursprunget som vilseleder. Den ockulta hedendomen och mysterieskolor utvecklades, där en maktelit gör sig till gudar inför folken eller viger sig till en avgudadyrkan.

De tidiga kulterna bär på utvecklingen av skrivförmåga, djupa astronomiska och matematiska insikter. För detta krävs både ett abstrakt tänkande och en tillgänglig teknik. Pyramiderna runt om på jorden vittnar om ett stort byggnadskunnande.

Varför byggs dessa väldiga verk? Folken beskriver arker från himlen med gudaväsen. Nutidens upptäckter om mikrokosmos och kvantfysiken finns beskriven i artefakter. Vad ligger bakom dessa fenomen? Världshistorien stämmer inte men Bibeln avslöjar mer.

Vad som här redovisas bygger på faktaunderlag hur anmärkningsvärt det än verkar. Nutidens linjära tänkande och rationalism kan lätt bli till skygglappar att tolka historien på ett önskvärt sätt.

En annan frågeställning i detta är nutidens förebilder och radikalisering av världspolitiken genom att förändra genom kaos, krig och finanskriser. Det har skett i steg från 1000-talet och särkilt med 1900-talets världskrig. Materialismens rötter och kaosteori kommer just ur forntidens och Egyptens världsåskådning. Detta präglar även naturvetenskapen. Hedendomen verkar också rakt in i världspolitiken. Det okulta har förts vidare i sekler i sekter, tankesmedjor och hemliga sällskap och de verkar under 1900-talet internationellt.

Pyramiden och det allseende ögat (technotronic eye) andvänds som symbol för en ny tidsålder (se USA:s statsvapen) och de utvaldas rätt att styra över världen och återupprätta fornkulturen. De säger t.o.m. att de är äkta ättlingar till hedendomens grundare. De är jordens upprorsmakare.

Ondskans makter är reell och de har vandrat på jorden bland människorna, för att göra dem till sina efterföljare och förstöra dem till undergång. De leder världen och kallar sig filantroper, bankirer, politiker, revolutionärer och globalister. De har som frimurare bildat sekter och nätverk över jorden i sekler. Frimurare regerar världen. De är de falska profeterna och Antikrists förlöpare. Vi kan se att allt besannas och är förvarnat i Uppenbarelseboken om den mörka tidens slut. Efter det ska en evige era komma.

Gud själv har vandrat på jorden som en herde bland oss för att vi ska följa Honom! Omvänd och ångra er är Guds kallelse. Gud har på Korset sonat och betalt allt med sitt liv för vår räkning.

Paul sept 2011

I begynnelsen fanns Ordet, och Ordet fanns hos Gud, och Ordet var Gud. Det fanns i begynnelsen hos Gud. Allt blev till genom det, och utan det blev ingenting till av allt som finns till. I Ordet var liv, och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret, och mörkret har inte övervunnit det. I Joh 1

***

När människorna nu började bli talrika på jorden och döttrar föddes åt dem, såg gudaväsendena att människornas döttrar var vackra, och dem de tyckte bäst om tog de till hustrur. Då sade Herren: "Min livsande skall inte bli kvar i människan för alltid - hon är dock av kött. Hennes livstid skall vara 120 år."

På den tiden - och även senare - när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det jättar på jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras rykte var stort. 1 Mos 6

***

Jag såg en stormvind komma från norr - ett väldigt moln med flammande eld, omstrålat av ljus. Och längst därinne, längst inne i elden, glimmade det som av vitt guld. Längst därinne tyckte jag mig se fyra varelser. De såg ut så här: de hade mänsklig gestalt, men var och en av dem hade fyra ansikten och fyra vingar. Deras ben var raka, fötterna liknade tjurklövar och glänste som blank koppar. Hes 1:4-7

Inledning

Forna civilisationer bar på en mytologi om gudaväsen som kom till jorden och skildras som arketyper. De bär på många namn men beskrivningen av dem liknar varandra. Kunde det vara en och samma gestalt som kom? Vem var detta i så fall? Gud kom också till jorden men då var det Jesus Kristus som kom.

Dessa forna kulturer vittnar om en likartade historia som hörde ihop med en vetenskap. Modern epok splittrade emellertid religionen från vetenskapen.

Upplysningstiden fick sitt genombrott på 1600-talet. En skilsmässa kom mellan Gud och Skapelsen. Gud skildes från nationer genom politiska revolutioner. Tänkandet skildes från Guds ord och Bibeln, som den sanna vägen och livet. Detta vände blicken och medvetandet till rationalismen, materialismen och ateismen. All kraft kom nu från människan och människan var herren över jorden. Ny teknik kom. Men var den verkligen ny? Historien vittnar om något helt annat, som styrt hela utvecklingen.

De tidiga kulturerna bar på djupa astronomiska och matematiska insikter. Vilka samband fanns här mellan vetenskap och mytologin? Pyramiderna som finns jorden runt krävde en stor kunskap om byggnadskonst och man kunde lyfta väldiga stenblock på ett 10-tal ton. Hur var detta möjligt? Är de en rest från än äldre svunnen civilisation eller gäller det en kunskap som tillhör en annan värld än vår egen? Kände våra förfäder till hemligheten som nu träder fram i kvantfysiken?

Berättelsen från Dogonfolkets 5000-åriga kultur bär på en kunskap som beskriver en moderna astrofysik, som kan ange astronomiska förhållanden om Sirius trefaldiga solsystem. Först nu kan detta bekräftas som korrekta uppgifter.

Det gäller sådana exakta uppgifter som de fullständigt saknar möjlighet att kunna behärska i ett forntida agralt samhälle utan teleskopets hjälp. Dogonkulten innehåller modellen för den egyptiska, babyloniska och grekiska civilisationen. De beskriver arketyper om mänskoliknade varelser i fiskkroppar.

Denna historia har även influerat vår tids civilisations politik, byggkonst och teknologi. En historia som omkullkastar skolans historieböcker. Den står som en vilseledande motbild till hela kristendomens förklaring, där Gud kom till jorden som människa och lät sig bli offrade sig för de människor som trodde på Honom. En ny epok ska komma och ersätta denna tidsålder. Vi är i den tiden Uppenbarelelseboken berättar om. Även hedendomen bekräftar i sina antiformer Bibelns sanningar. Målet måste ha varit att förhindra mänskligheten att få tillgång till den sanna läran.

Dogonkulten började ca 3000 år f. Kr och skildrar utomjordiska besök. Detta sker enligt dem själva efter människans dödsfall (!) dvs efter den tidpunkt då syndfallet skulle ha inträffat och när människan blev dödlig. En anmärkningsvärd angivelse när de saknar bibelkunskap. Andra kulturer grundas tydligen ungefär samtidigt och på ett liknade sätt. Ett utvecklingssprång sker till en mycket avancerad nivå. Det synes ske efter Noas tid efter det att floden kom. Ett dop av jorden i vatten.

Det pekar på närvaron av fallna härskaror som vistas på jorden eller som bebor andra planeter och nått jordens folk med farkoster genom rymden. Dessa fysiska varelser kom ned i en "ark" till jorden och planterade in deras kosmologiska syn och en avgudardyrkan av planeter där gudarna bodde. Främst är en beskrivning av att det var vattenvarelser som kom. Även reptilliknande varelser skildras.

Bakom mytologin gömmer sig begrepp om universums energier och magnetfält som leder oss till astrofysiken och modern vetenskap. Nu finns det även dokumenterade uppgifter från NASA som avslöjar att det har skett saker runt jorden, som inte är officiella varom det ännu råder mycket strid om. Politiskt finns det en extrem grupp och elitkår som säger sig vara efterföljare till dessa gudar, som förförde jordens folk till hedendom men som även inledde vägen till utveckling av samhälle och kunnandet. Denna elit i vår tid har utnämnt sig vara "de utvalda" och "de upplysta". De använder sig av deras symboler. Ett av tecken finns på dollar-sedeln och ingår i USA:s statsvapen.

Det finns nu nya rön som gör det möjligt att genomföra förflyttningar som överskrider ljushastigheten, som skulle kunna förklara resor från andra solsystem. Försök har gjorts som är 1,7 gånger snabbare. Det finns en ljudvall. Det finns även en annan vall för ljuset, som kan kallas för "kvantvallen" in i mikrokosmos som en tunnel, som syns som galaxens "svarta hål". Här gäller inte längre relativitetsteorin och naturlagarna. Materian är inte solider som vi uppfattar det utan består av energifrekvenser i ett visst spektrum, som kan förändras. Vi vet ju att det finns ljus utanför ögats varseblivning. Allt liknar en radiofrekvens på en radiokanal. Frekvensen kan förändras som kan upphäva tyngdlagen och får materia att falla sönder och än mer. Vi närmar oss här kvantfysiken.

Men Herren sade till Josua: "Nu ger jag Jeriko och dess kung i ditt våld. Alla krigare skall tåga runt staden, de skall vandra ett varv. Sex dagar skall ni göra så. Sju präster skall bära sju vädurshorn framför arken. Den sjunde dagen skall ni tåga sju varv runt staden, och prästerna skall stöta i hornen. När vädurshornen ljuder, när ni hör hornstöten, skall folket höja ett väldigt härskri, och stadens murar skall störta samman, så att var och en kan gå rakt in." Jos 6:3-5

Är detta förklaringen till det övernaturliga att kunna lyfta väldiga stenblock och överbryggar kosmiska tidsavstånd? Fynd och bilder visar på en utformning av flygande farkoster går tillbaka till omkring 3000 f.Kr. Detta finns omnämnt i sanskrits-skrifter (grunden för den hinduiska skriften).

Det finns modeller av flygande föremål med hieroglyfer och det finns medeltida målningar som föreställer någon typ av flygande farkoster. I forntida Indien kallas dessa farkoster för Vimanas och finns i texterna Samarangana-Sartradhara 500 f.Kr.

Artefakter i Sydamerika och Japan

Olika guldföremål och prydnadssaker har hittats i ett område som omfattar Centralamerika och kustområden i Sydamerika, som beräknas tillhöra en period från 500 och 800 e.Kr. Mycket ställs på huvudet. Varifrån kom inspirationen till detta?

Då dessa föremål är gjorda av guld, är en korrekt dateringen omöjlig att göra. Den får baseras i huvudsak på den stratigrafi som gäller dvs enligt den tidens sätt att formge ting. Det rör sig om en tid som är mer än 1000 år tillbaka i tiden.

Är det en fågel som beskrivs? Kanske men den colombianska flygande figuren innehåller några hieroglyfer med spiralsymbolen.

Flygplansvingen innehåller en hemligheten om en mycket kunskapen om luftströmmar som virvlar och ger kraften till flygförmåga. På vingen syns också denna virvel. Spiralen finns avbildad i alla gamla kulturer.

Dessa japanska ödleliknande Dogustatyer är gjorda av Jorommänniskor och dateras till omkring 5000 f.Kr. De finns i Japan bland  arkeologiska samlingar på Tohoku University, Sendai.

Legenden om Jorom talar om strider, flygande "drakar" och en rad moderna ting som händer i denna förhistoriska värld. Ett stort antal av dessa detaljrika figurer grävdes upp av arkeologer i olika skick. Många var trasiga till synes med flit. 

Teorin är att lokala shamaner skulle överföra smärta och sjukdomar till figurererna och sedan krossa dem för att få bort dessa sina plågoandar som ett försök att få bort dem.

Figurerna innehåller schematiska mönster som beskriver rymdålderns nollpunktsenergin - 'Dampened-wave Oscillatory Gravitic Unit’ (DOGU). Denna teknik använder Teslas teknik att utvinna en fri energi från rymden. Figuren bär på en slags antenn som hämtar in energin med rätt frekvens

Ett annat föremål från forna Columbia är denna disk iinehåller detaljer som kräver tillgång på mikroskop. Kl 11 syns simmande spermier och människoägg med och utan spermier. Kl 17 syns en uppförstorad spermier. Många andra symboler finns som inte kan förklaras. På baksidan skildras olika stadier av fostrets utveckling samt mannen och kvinnan med barnet. Dessa finns i kulturer som i sig är en mer förbryllande hur de uppkommit. Andra föremål förutsätter insikt om medicin och avancerad tillverkning med stor precision.

En rad olika instrument finns även för bl.a avancerad läkarvård och , som tillverkades för 6000 år sedan i lydit, en marint sedimentär bergart. Precisionen är så hög och de är ergonomiskt utformade. Det krävs en mycket avancerad teknik att tillverka dem. Varifrån kom denna kunskap?

 

Flygmaskinerna i Egypten?

En förbryllande beskrivning är Abydos-hieroglyferna som finns i Osiristemplet nära taket som skildrar moderna transportsätt: vad som ser ut som en helikopter, en ubåt och ett flygplan!!

Dessa var uthuggna ur sandsten flera tusen år sedan, men att ingen vet vad de betyder eller har liknande symboler påträffats någon annanstans på forntida egyptiska artefakter?

Vissa experter avfärda dem som en följd av nya ristningar över gamla sniderier, gamla hieroglyferna i kombination med nya hieroglyfer som över toppen, plus erosion, oavsiktligt bildade vad som verkar vara symboler av modern teknik.

Det går inte att avfärda detta utan vidare. Fler uppgifter finns dock som kastar ljus på forntidens historia, om ett inflytande, som inte kan härröra från vår egen kunskapsfär.

Än flerupptäckter finns i Abydos. Där finns väldig båtgravar med skepp som användes 3000 år f. Kr och tidigare än Cheops.

Arbetet är avslöjar nya bevis om rikedom, makt och tekniska skicklighet av de tidigaste dagarna av egyptiska civilisationen. Arbetet bedrivs under ledning av Egyptens kulturminister Dr Farouk Hosni, och generalsekreteraren i Högsta rådet för antikviteter, Dr Gaballa Ali Gaballa.

Skeppen ca 75 meter i längd och sju till tio meter i bredd på det bredaste stället. Dessa båtar är endast cirka två meter djupa. Uppgrävt båtskrov visar tjocka träplankor, surrade ihop av rep. Springan mellan plankorna var fyllda med buntar av vass, medan ytterligare vass matta på golvet i båten.

Båtarna var målade i gult och man nyttjade 30 roddare. Egyptierna trodde att faraon, vid hans död färdades till solguden Ra, seglande i sin båt ner för den himmelska Nilen.

Antikens ångmaskiner

Heron var en grekisk fysiker och matematiker som troligtvis levde under första århundradet e.Kr.  och var verksam i Alexandria.

Heron konstruerade vinpressar, kranar, pumpar, vattenorglar och krigsmaskiner. Han uppfann "Herons ångkula" som förebådade ångmaskinen, men som aldrig användes för praktiska behov. Han konstruerade en robot som öppnade tunga tempeldörrar. Vår historia skildrar upplysningstiden och den industriella revolutionen som starskottet för den nya tidens teknik. Den är således betydligt äldre.

Kultursprånget i Mesopotamien

Historien om det forna Mesopotamien börjar med uppkomsten av urbana samhällen under Ubaid perioden (ca 5300 f.Kr.). Historien om Främre Orientens fattas om att sluta med antingen ankomst akemeniderrikets i 6: e-talet f.Kr., eller med islamiska erövringen av Mesopotamien och inrättandet av kalifatet , från vilken punkt i regionen kom att kallas Irak.

Sumer var ett kulturområde i södra Mesopotamien (Irak). Här utvecklades en högkultur från vilken Europa, Afrika och Indien ärvt en rad uppfinningar, t.ex hjulettidsindelningen och skriften (skriften kom från Egypten). Övergången till hög kunskap och kultur är minst sagt förvånande. Om en vägledning fanns, kan det förstås. De kände kunskapen om vårt solsystemet och hade djup insikt i astronomi 4500 f.Kr. De kände planeterna i vårt solsystem med 11 planeter och att jorden var rund. De byggde pyramider. Byggkonsten blev mäktigt föredöme.

Området dominerades från den historiska tidens början omkring år 3200 f.Kr. början fram till slutet av så kallade nysumerisk tid (det vill säga cirka 2000 f.Kr.) av folkgruppen sumererna.

Vid floden Tigris byggdes en stor och känd stad, Nineve, av Nimrod, en fruktad diktator, som kuvade folket att överge sin tro på Gud och underkasta sig under honom. I norra delen av Mesopotamien bodde akkadierna, som var ett semitiskt nomadfolk. De angrep sumernas rike och gjorde akkadiska till det officiella språket. De gjorde staden Akkad (som låg nära Bagdad) till områdets centralort.

Efter det att sumeriskan dog ut som talspråk (ca 2000 f.Kr.), fortsatte kilskriften att användas inom de ledande samhällsskikten. Egna skriftspråk skapades också i den minoiska kulturen på Kreta och i Egypten.

En babylonisk präst Berossus publicerade Babyloniaca om Babyloniens historia i tre böcker någon gång runt 290-278 f.Kr., under beskydd av makedonska / seleukidiske kungen Antiochos I Soter. Den rommerska författaren Seneca fann skrifter på papyrus som han översatte till latin. Här berättas sägnen om Antiteos (antiguden)! Han som kom till jorden i ”det stora skinande Ägget” och som hade i havet i en grotta för att gömma sig undan den stora värmen från solen (Sirius). På jorden fanns en ark - "ägget" i havet, som boning. Arketypen finns i många kulter. Sjöjungfru är en.

Ägget och grottan är också motiv i den kristna läran. Sumerna kallar fiskguden för Ea och han bär även namnet Elki och Enki. Enik var kraftens, vattnets, intelligensens, skrivkonstens, byggnadskonstens, civilisationens, jordens, guden för människans arbete och skapelsens gud. Han är jordens Furste. Varelsen och kunskapen på gott och ont. Denne gav människan väg att utveckla civilisation men samtidigt blev det till en världslära till fall att dyrka gudar i kosmos.

Vem är då inte denne? Marduk och Bel är hans barn. Det är möjlighet att Bel=Marduk. Han är även havsguden Oannes (grekerna), Nommo (dogonfolket) och Dagon (filisterna). En gud med många namn. I Dom 16:23 står det:

Filisteernas hövdingar samlades för att fira en stor glädjefest och offra åt sin gud Dagon. Och de sjöng: "Vår gud har överlämnat vår fiende Simson i vår hand." Här bekräftar Bibeln i giltigheten om Dogon.

Det fanns en tid då universum endast var vatten och när ett mörker gällde. Detta skildrar Berossus och berättar om Oannes, som var den som har sitt ursprung från den tiden innan floden kom och han levde då i havet. Han kom och upplyste människorna om universum och gav upphovet till homo sapiens (kunskapsmänniskan) och grunden till civilisationenen.

Andra människoliknande varelser hade funnits med vingar och djurkroppar, såsom den grekiska mytologin och Hesikiell beskriver.

Detta kan förklara Ormen i paradiset. som en reptilliknade talande varelse. Skillnaden mellan en fisk- och ormkropp är inte så stor. Berossus skriver om mötet med Oannes:

"Det fanns i Babylon en stor tillflyktsort för människor från olika länder som bebodde Babylon. De levde på ett laglöst sätt som djuren på marken. Första året bodde de  vid Eritreanska havets västra strand (Röda Havet) som gränsar till Babylonien. (Det var här Mose en gång förde sitt folk och banade väg genom havet)

Då visades sig för dem ett djur så blottad bortom allt förstånd. Hans namn var Oannes, vars hela kropp liknade en fisk. Under fiskens huvud fanns ett annan huvud. Han stod upprest på fötter men men bar på fiskens stjärt. Hans röst och språk var klart och mänskligt. 

Minnet av honom lever kvar än i dag. Denna varelse var van vid att klara dagen bland män men åt ingen mat vid den tiden. Han skänkte dem en inblick i skrivkonst och vetenskap, och konst alla slag. Han lärde dem att bygga städer, för att grunda tempel och att sammanställa lagar.

Han förklarade för dem principerna om de geometriska kunskaperna. Han lärde dem att skilja på frön från jorden och visade dem hur man samlade ätbara frukter. Han instruerade dem i allt, som kunde tenderar att mjuka upp seder och föra ett civiliserat liv. Från denna tid har inget lagts till genom att förbättra hans undervisning. Jfr. Uppenbarelsebokens sista vers.

Och när solen hade gått återvände Oannes till  havet och tillbringade natten i dess djupa, ty han var en amfibievarelse. Efter detta framträdde andra djur som "Oannes.

Bibeln berättar om tid som skett som så djupt avvek så djupt från Skapelsen:

Herren såg att ondskan på jorden var stor; människornas uppsåt och tankar var alltid och alltigenom onda. Då ångrade Herren bittert att han hade gjort människor på jorden. Herren sade: "Människorna som jag har skapat skall jag utplåna från jordens yta, och med dem alla fyrfotadjur, kräldjur och himlens fåglar. Jag ångrar att jag gjorde dem." Men Noa hade vunnit Herrens välvilja. 1 Mos 6.5-11

Man kan se i historien hur hedniska traditioner och arketyper förändrades genom kristnandet. På gamla kultplatser byggs kyrkor som i Guadalope i Mexiko. Julen var t.ex en gång midvinterfesten. Jesu liv skedde runt Jerusalem och bar på en särsild betydelse att återupprätta en ny väg. Något specifikt hade hänt här. Getsemane har en central roll i Kristi drama. Var det här syndafallet begicks?

Ett arkelogiskt team från Tel Aviv University har funnit i en grotta i centrala Israel tänder i en grotta som är ca 400.000 år gamla och påminner om andra lämningar av den moderna människan, homo sapiens. De äldsta spåren av homo sapiens hittills var hälften så gamla. Detta skulle i så fall rubba tidigare teorier om ursprunget till människan.

Legender om översvämning finns från skilda platser i Mellanöstern, Indien, Kina, Australien, södra Asien, öarna i Stilla havet, Europa och Amerika. Men den mest kända berättelsen om Noa bygger – finns även bland folken i Mesopotamien i Eufrat-Tigris-älvdal. Detta skulle då har skett ca 3.200 f.Kr. se diagram.

I en fullt utvecklad form om den mesopotamiska översvämning myt uppenbarade sig i "Gilgamesheposet", en av de första litterära mästerverk, som gäller äventyr av Sumernas hjältekung. Historien om översvämningar förvarnade Gilgamesh från Utnapishtim, en motsvarighet till Noa. Guden Ea säger att hans stad ska förstöras av översvämningar, som är Utnapishtim. Gilgamesh ska bygga ett fartyg för sin familj, tjänare och djur. Efter sju dagar översvämning, kommer skeppet att vila på en bergstopp. till gudarnas vrede har lagt sig, och Utnapishtim och hans fru beviljas odödlighet. 

Människor är skyldig till överträdelser.
En Gud sänder en översvämning som straff.
Vägledning sänds till en person att bygga en farkost.
Vägledning omfattar att säkerställa överlevnaden för alla arter.
Dessa översvämningar förstör den gamla rasen.
Efter syndafloden, framträder en ny, mindre syndig ras att återbefolka jorden

Parallella legender finns i andra delar av Mellanöstern i en tidig tidpunkt. Den mesopotamiska versionen kan ha antagligen spridits sig till Kanaan, landet där israeliterna bosatte sig med patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Berättelsen har tolkats att vara omformad av senare hebreiska författare till en berättelse om Gud och hans syften för mänskligheten. I denna version är det hela jorden som ska översvämmas. Bara Noa, hans familj och djuren han samlar ska sparas. Den översvämningar varar 40 dagar, och efteråt Noaks Ark landar på toppen av berget Ararat.  

Arkeologerna har gjort märkliga upptäckter som tyder på en sådan översvämning, som syndafloden måste ha varit, i närheten av det kaldeiska Ur, den stad i nedre Mesopotamien som utpekas som patriarken Abraham födelsestad. Man påträffade ett tre meter djupt lerlager, som man först trodde var Eufrats tidigare flodbotten, men när man grävde ännu djupare fann man spår av en mycket tidig civilisation med bränt tegel, handmålade lerkärl och stenverktyg.

 Fortsatta utgrävningar har visat att det måste ha rört sig om en naturkatastrof som satte punkt för en hel livsform och som drabbade ett mycket stort område. När vattnet sjönk började livet på nytt i Ur och en ny stad byggdes upp, där så småningom Abraham föddes någon gång 2000 - 1500 f.Kr. Genom de bibliska berättelserna vet vi också att det fanns fyrhjuliga vagnar dragna av hästar i Ur under Abrahams tid.

I den grekiska mytologin nämndes floden för första gången av poeten Pindaros i 5: e talet f.Kr. I denna legend Zeus har beslutat att förstöra jorden. Endast King Deucalion och hans familj sparas genom att gömma i en ark välfyllda med bestämmelser.  

Det är en och samma gestalt som träder fram med samma budskap som gör anspråk att vara Gud och kom att sprida samma förutsägelse om floden, men det sker i hedendomens skepnad, som fött oklarheten om Gamla Testamentets sanningshalt.

En efterapning i allt. Diabolen, Splittraren, är närvande i hela den förhistoriska tiden. Han kom till Dogonfolket och säger t.o.m. att han blev korsfäst och återuppstod för att komma till människorna på jorden och rädda dem. Han kom i en delad skepnad.

Nazcas pyramidkomplex.

Nazca i Peru är ett stort arkitektoniskt komplex som täcker 1,5 km² som utvecklades 1-500 e.Kr. Bilden är rekonstruktion av områden enligt satellitobservationer.

Den permanenta befolkningen var ganska liten, men det var tydligen en centrum för pilgrimsfärd centrum som växte kraftigt stora ceremoniella evenemang. Dessa händelser rörde även förmodligen de väldiga Nazcalinjerna och de jättelika sanddynerna i Nazca.

Stöd för pilgrimsfärdsteorin kommer från arkeologiska bevis för gles befolkning på Cahuachi och från Nazca linjerna själva som visar varelser som Orca och apor som inte var närvarande i Nazca regionen. Pyramiderna finns över hela jorden och bildar en start på ett likartad sätt. Varför denna enorma spridning över jorden? Det gällde något mycket viktigt. En teknik för i en spirituell utveckling och kontakt himlens gudar?

Piri Reis karta är en berömd karta från 1513 ritad av den ottomansk-turkiske amiralen och kartografen Piri Reis. Kartan visar här en del av Europas och Nordafrikas västra kustområden med rimlig precision, och även kusten på Brasilien är lätt urskiljbar. Flera av atlantöarna inklusive Azorerna och Kanarieöarna avbildas, liksom den mytiska ön Antillia.

Det märkliga med denna karta förutom överensstämmelsen med satellitbilder är att den anger en fortsättning på Sydamerika med en kontinent under Antarktis, något som nya upptäcker bekräftar (se länk). År 1956 upptäckte forskarna att jorden under isen massa liknande den som finns på Piri Reis karta. Hur kunde Piri veta?

Dogonmysteriet om Sirius trefaldiga solsystem

I en avlägsen, stenig, öde och fattig trakt i västra Afrika, lever Dogonfolket en livsstil som har förändrats endast något under århundradena med traditioner fast rotade i jordbruket. Modern teknik har ingen plats i deras liv även om deras filosofi och religion är både rik och komplex. Här gömmer sig arketyper som präglat kulturer in i vår tid. Jämför man blir det mycket anmärkningsvärt. Inget är nytt under solen. Förebilder till städer och byggnader finns redan för 5000 år sedan.

Det exakta ursprunget är förlorad i historien, men det är känt för att de var bosatta på Bandiagara-platån i södra kanten av Sahara öknen (där de finns kvar i dag) någon gång mellan 1300-1600-talet De tros ha varit av egyptisk härkomst. Idag stam har en befolkning på 600.000. 138.000 av dem bor i Burkina Faso. Majoriteten av 462.000 bor i Mali sig.

Dogon livsstil är genomsyrad av astronomiska tradition baserad på kunskap som förs av stammens präster som går tillbaka till 3200 f.Kr. Det är denna kunskap som gör stammen så märkligt, för de verkar veta fakta som inte är förment människan att känna till förrän på 1900-talet.

Deras boningar är byggda på ett sinnrikt sätt med lerhus med inbyggda ventilationssystem, som skyddar mot hettan. Tekniken bygger på ett självdrag. Även boskap kan här finna skydd mot hettan. En solvarm sida suger luft ur rummet och ny luft tränger in från den svala sida. Samma teknik som termiterna nyttjar.

Dogons trosuppfattning syns vara modellen till den forna egyptiska ideologi. Enligt deras traditioner hade stjärnan Sirius en följeslagare stjärna som var osynlig för det mänskliga ögat. Denna följeslagare har en 50 årig elliptisk bana runt den synliga Sirius och är mycket tung. Den roterar också kring sin egen axel.

Denna legend var av ringa intresse tills två franska antropologer Marcel Griaule och Germain kom och upptecknade allt under 1930-talet. Deras präster berättade för dem om en hemlig myt om stjärnan Sirius (8,6 ljusår från jorden.

Hur kunde ett folk som saknade någon form av astronomisk källa veta så mycket om en osynlig stjärna? Stjärnan som forskarna kallar Sirius B, blev fotograferad genom ett stort teleskop 1970. 

Dogon berättelser förklara det också. Enligt deras muntliga traditioner, som kallas en ras av människor från Sirius-systemet Nommos besökt jorden för tusentals år sedan. Liknande beskrivning finns i Babylonien., Accadiens semitiska civilisation och i de sumeriska myter Den egyptiska gudinnan Isis, som ibland beskrivs som en sjöjungfru, är även kopplad till stjärnan Sirius.

Denne gestalt som kom, Nommos, till häften människa som en fiskvarelse, från en planet som kretsar kring en annan stjärna i Sirius-systemet. De landade på Jorden i en "ark" som snurrande med stort oväsen och och starka vind. Denne Nommos  skänkte Dogon kunskapen om sädesslag, byggnation, moral och lagar. Han avslöjade sin härkomst från Sirius och närvaron av Sirius B.

Här skildra ett 3-faldigr solssystem som ursprunget, en antibild till Guds trefaldihet.

 • Sirius A för Sigi Tolo – Yasigi-stjärnan. Den kallas också "Dog Star". Dogonlegenden innehåller här rit om världens förnyelse var 60:de år. I jämförelse med vår sol är Sirius A ca 23 gånger ljusstarkare än vår sol, 1,8 gånger större diameter och 2,35 gånger vikten. Dess yta och kärntemperaturer är dubbelt så stor som vår egen stjärna
 • Sirius B för "ägget i världen," Po Tolo - "Foniostjärnan". Fonio är ett sädesslag. Frön är symbol ny utveckling. Omloppsbanan är 50 år, vilket bekräftas i modern tid. Den kalls även Digitaria. Dess radie är 4 gånger jordens eller 2% av solens storlek. Den utstålar 3-4 gånger mer ljus och värme/m2 än solen och är en vit dvärg
 • Sirius C för Emme ya Tolo, "Sorghumkvinnans stjärna" som strålar likt solen. Den den kvinnliga tvillingen till Sirius B
 • Den är satt i mitten i av ägget som solen befinner sig centrum i vårt solsystem. Sorghum är också det ett sädesslag. Den beskriv som en röd dvärg
 • Runt Sirius C finns vattenplaneten Nyan Tolo - "Kvinnans stjärna" varifrån Nommes kom

Prästerna berättade att Sirius hade följeslagare (Sirius B) som var osynlig för det mänskliga ögat. Den rör sig i en 50-årig elliptisk bana runt Sirius är en lite n och otroligt tung stjärna, och att den roterade kring sin axel.

Namnet för Sirius B (Po Tolo) består av ordet för stjärna (Tolo) och "Po", namnet på det allra minsta frö de känd till Med detta namn de beskriver stjärnans litenhet - det är, säger de, "det minsta av dem som finns." är "den tyngsta stjärnan" och den är vitt. Den upptäcktes 1970 genom röntgenstrålningen. Dessa två roterar tillsamman i en DNA-spiral enligt Dogon.

Stammen hävdar att Po består av en mystisk, superkompakt metall som kallas sagala - vilket de förklarar, är tyngre än allt järn på jorden. En indikation kom 1844 att Sirius hade medföljare. Inte förrän 1926 västerländsk vetenskap fasställa att detta lilla stjärna var en vit dvärg - en kategori stjärna kännetecknas av mycket stor täthet. När det gäller Sirius B, har astronomer uppskattar att en enda kubikmeter av dess materia väger ca 20.000 ton.

Det har funnits hypoteser om att Sirius C blev synliga under 1920-talet på grund från en röd dvärg. Under 1920-1930 uppfattades ett verkligt objekt vi d ett 20-tal tillfällen.

Sirius C (Gliese 623b) upptäcktes slutligen den 12 oktober 1994 av en grupp ledd av Dr Jeffrey Linsky vid gemensamma Institutet för Laboratory astrofysik ( JILA ) i Boulder, Colorado. Denna mycket svag stjärna är nära tröskeln till lägsta möjliga massa för en sann stjärna (0,08 Mo), under vilket kärnfusion processer inte kan ske i enlighet med nuvarande modeller, och "brun dvärg" stjärnor resultat. Om den varit vår sol hade den varit 8 gånger starkare än vår månen. Det har konstateras den större än Sirius B och 4 gånger starkare.

Det finns tre huvudsakliga kulter bland Dogon

 • Awa-kulten av de döda
 • Lebe-kulten: jordens Gud för jordbrukets olika cykler
 • Binu-kulten innehåller en dyrkan av  med deras förfäder innan uppkomsten av dödsfall bland människor. Här finns olika ritualer för jordbruket. Ättlingar träder fram i form av ett djur. Prästerna i varje Binu upprätthålla naturreservat, vars fasader är ofta målade med grafiska tecken och mystiska symboler.

Deras astronomiska kunskaper gavs till dem av Nommo. Han som beskrivs som ett havsvidunder nedstigande från himlen. Symbolen för Nommos skildrar en ark med fiskkropp. Vid landning fylldes en hålighet med vatten, i vilket han visatades likt en Neptunus.

Han avbildas även som en fiskvarelse med fikskens huvud, rygg och och fiskstjärt med människans ansikte och framsida som armar utan armbågar och ben med fötter. Kvinnan skildras som en sjöjungfru.

I andra fall bildar den övre delen en man och den nedre delen en orm eller med en bagge huvud med orm kropp. I Grekland skildras en liknande gestalt som havsguden Nereus. i berättelsen om Glaucus skildras som en blåskimrade man med ett grönt lockigt hår och skägg. Från höften var han som en fisk.

Enligt Dogonsägnen var Nommo den första levande varelse som skapats av Amma, himlen Gud och skapare av universum och all materia. Han multiplicerade sig själv och blev till sex tvillingpar. 

Detta är en metafor för att det finns 12 DNA-strängar för människan. Vår nuvarande fysiska DNA innehåller 2 band som håller de genetiska koderna för vår fysiska existens. 6 bokstäver används:

 1. S = socker
 2. P = fosfat
 3. A = adenin
 4. T = thymin
 5. C = cytosin
 6. G = guanin

Det 2 banden uttrycker det manliga respektive den kvinnliga sidan och uttrycket så även yin och yang. 10 återstår och finns för människans hela utveckling. Vi är skapta med en större kapacitet och förmåga än vad som nu är gällande.

Var det detta som gick förlorat i syndafallet och när människan föll in i egot och blev dödlig? Materialismen stänger av sinnen. Våldskulturen förstör andliga organ. Forskare varnar för videovåldet.

Motsatsen gäller att en ny förmåga eller egenskap kan aktiveras. Sinnesfrid tillämpas i österländsk mystik. Det aktiverar hälsa och ny varseblivning. Människor som mister t.ex synen kan kompenseras med en ny förmåga att känna. En person utan armar kan omforma foten till en skrivhand. Personer som blivit förlamade kan börja gå igen: "Med ett starkt hjärt- och kärlsystem och minimal muskelförtvining, så kan en beslutsam, stark person använda alla återstående krafter till att stärka deras nervsystem och eventuellt bli funktionella igen", säger läkaren John Ridwell, expert på ryggradsskador på Glasgows universitet.

En balettdansös ser annorlunda ut än en fiskare. Variationerna är mångfaldiga. Mystiker är kända för sin övernaturliga gåvor. Människan är inte bara en skapande varelse, hon är också en boning att utvecklas att bli en verklig människa att växa uppåt till himlens höjder.

Sägnen berättar att detta Nommo "delade" upp sin kropp bland människorna för att mata dem. Han skulle ha blivit korsfäst och återuppstått för att komma till jorden och rädda människorna. Det är sagt att "universum hade druckit av hans kropp".

En ytterst märklig beskrivning och en parafras till Kristi heliga offer, som gav sitt liv för människorna. Vad han tillförde och vilseledde människorna var läran om kosmos.

Ett tvillingpar gjorde uppror mot den ordning som fastställts av Amma. Detta är att jämföra med Adam och Eva. Detta är en egendomlig liknelse.

För att rena kosmos och återställa ordningen, offrade Amma Nommo, vars kropp styckades och spridds över hela universum. Denna fördelning av Nommo kropp sägs vara som källa för utveckligen av Binus-templen i Dogon-regionen.

Sägnen berättar om en framtida återkomst till jorden. Denna gång i mänsklig form. Antikrist?! Senare kommer han att återta sin amfibiska form och styra världen från vattnet dvs underjorden.

Dogon säger att deras astronomiska kunskap gavs till dem av Nommo

Nommos kom från vattenplanet Nyan Tolos som kretsar kring Sirius C. De landade på jorden i en "ark" med tre ben i en virvlande nedstigning till jorden under ett väldigt dån och med kraftiga vindar. Arken sägs ha landat på jorden i den del del, där Dogon påstås sig ha sitt ursprunglig. Landningen beskrivs som "ord" från Nommos, som riktades i de fyra riktningarna, när farkosten landade. "Det lät som ekot i den lilla grottan nära sjön Debo som om barnen skulle ha rytmiskt kastat stenar mot de fyra stenblocken." Det var nog svårt att finna ord av denna extraordinära upplevelse.

Förmodligen var det ett dånande, sprakande och vibrerande ljud som man försökte beskriva. Man kan tänka sig stå i grottan och hålla för öronen inför ett kraftigt dån. En oerhörd och säkerligen en skrämmande upplevelse. Nedstigningen av arken kan ha hörts  som ett vrålande jetplan eller som dånet från raketmotorer, när NASA sänder upp en rymdskyttel.

Figuren visar hur Nommo går med ben men har armar utan armbågar och har "fiskstjärt" baktill. Nommo gav dem inte bara kunskap om Sirius B utan även Jupiters fyra största månar och att Saturnus har ringar, och att planeterna kretsar kring solen. 

Mycket av detta blev inte accepterat förrän nu. De fick undervisning om om samhällsliv, jordbruk, byggnadskonst mm. Pyramidbygget är en fas som finns i jordens tidiga kulturer.

Slående likhet finns med den moderna vetenskapliga definitionerna av materia, som börjar med atomen och fortsätta hela vägen till den vibrerande trådar i strängteori.

Dessutom har många av de Dogon ord, symboler och ritualer används för att beskriva materiens uppbyggnad är ganska lika dem som finns i myterna i det gamla Egypten och i den dagliga ritualerna av judendomen. Vi vet de judiska folket i Exodus bar med sig en hemlig lära, som sedan vanställde deras Tora. Egyptens hieroglyfer innehåller en kodad kunskap, som endast egyptiernas präster kände till.

Efter landningen av rymdskeppet på tre ben förde någoting skeppet till en ihålighet, som fylldes med vatten till dess att rymdskeppet kunde flyta i sjön. Samtidigt syntes en ny stjärna på himlen, som möjligen kunde vara en än annan stor rymdfarkost med rödskimrande strålar runt omkring sig. Denna cirkel av strålar lämnades kvar i samma storlek såsom en fläck på marken.

Det finns en Dogon-teckningar, när rymdskeppet svävar ovanför och väntar på Nommos landning på jorden. Den representerar tre stadier av "Pelu Tolo" när det är sprutande olika mängder "blod eller eld". De kallar Nommo som "Vattnets mästare", "Övervakarna", "Lärarna" och "Väktarna".

Vi får här lägga märke till fisktecknet för de kristna och när Jesus Kristus vandrade på vattnet, som Mästaren över alla element. En signal till alla forna kulturer om den sanne Guden. Texter som kanske inte förstås i modern tid.

Egypten och hemligheten bakom pyramiderna

Dogonfolket bär med sig en antik lära som präglat den forna Egyptens kultur.

Nilen blev en central del i kulten. Vattnet och jorden gav grunden till jordbrukets ekonomi. De årliga översvämningar var förnyelsen av jorden. Isis finns skildrad som en sjöjungfru och är just knuten till Sirius medan Osirus är knuten till Orions bälte. Religionen är så knuten till stjärnbilden för gudarnas boningsplatser i en världsordning. En helt materialiserad värld.

Byggnationen av Cheops-pyramidern med de två kamrarna som speglar de kosmiska polariteterna. Kungens kammare leder till Orion och drottnings kammare till Sirius. Osiris resp Isis.

De fungerade som övernaturliga kontakter i en metafysisk värld om en hemliga kunskapen och krafter. Men denna värld var inte himlen.

Dörren till himlen var stängd. De nådde en demonisk värld. Varför, därför att det var genom Jesu Kristi offerdöd på Korset och uppståndelsen, som Himmelsporten öppnades. Den invigning som egypterna ägnade sig var ockultism och magi. Adepten kunde försättas genom hierofanten i ett dödliknade tillstånd för kontakt med den övernaturliga världen. Lasarus var död i 3 dagar och väcktes. Jesu förfjöd homom att yppa något av det han hadeupplevet. Idag vet vi av när-döden-upplevelsen mer om erfarenheten av tunneln och det eviga ljus som träder fram i djupaste kärlek. Kristus är där väntar och kan ge råd innan vederbörande återvänder till sin sjuksäng efter kanske en hjärtoperation. Detta hör ihop kvantfysisken att överskrida gränser.

Många framstående personer so Pythogas invigde.Han var en stora matematiker. Han definierade tonskalorna och oktaverna

Prototypen till pyramiden är i Dogonmyten ett spannmålsmagasin. Uppför pyramiden leder en trappa till himlen. En utvecklingsstege. Vi kan påminna oss Jacobs dröm i Betel:

Han drömde, att han såg en stege vara rest på jorden, och dess övre ände räckte ända upp till himlen, och Guds änglar steg upp och ner på den" (1 Mos 28:12-13).

Pyramiden gestaltar en världsbild:

 • Taket representerad himlen
 • Ovan finns en smedja med hammaren, städet mm. som symbolen för elden. Utan eld i smedjan fanns säd att lagra
 • Cirkeln var symbolen för månen
 • Trappan representerade en andlig utveckling. Varje trappsteget upp symboliserade det manligt, skapandet, utgivande och givande. Fotsteget var det kvinnliga, det mottagande och ödmjuka
 • Norra sidan representerade Plejaderna, människorna och fiskarna
 • Södra trappan var Orions och boskapsdjuren
 • Östra trappan var Venus med all fåglarna
 • Västra trappan gällde Thuban, Drakens svans i den gröna linjen på bilden, gällde djur, grönsker och insekter

Återigen ser vi kristna symboler och likheter till förbundsarken och brödet. Den liknar även Mercury-kapseln med sin liknade principer.
En antikens ark?

Läran fick inflytande i grekisk mytologi. Sirius kommer från grekiskan. Läran har även influerat vår tid och kom till Europa på 1100-talet genom Tempelriddarna. Frimurarnas symboler härrör från Egypten. Det skildrar "Ormen från urtiden". Faraonerna och präster invigdes i den hemliga lära, som lag grunden frimurarnas ritualer.

Pyramidens var ett centra att projiciera kosmisk energi vid invigningscermonier. Adepten försattes i en djup sömn, likt en död. Genom detta kom han i kontakt med underjordens väsen. Präster kunde genomföra svart magi. De var ockultister

Detta avslöjas i 2 Mos 7:8-13. Detta är denna lära som medföljde gömd bland några rabbiner i Exodus som kabbalah (muntlig tradition). Den förgiftade judendomen till villseledning. Så smittade den även modern tids politik baserad på en världslögn.

Här ligger hela den moderna grunden till materialismen, som blev spreds från

Herren sade till Mose och Aron: "Om farao begär något tecken av er skall du säga till Aron att ta sin stav och kasta den framför farao.

Då skall den förvandlas till en väldig orm." Mose och Aron gick till farao och gjorde som Herren hade befallt: Aron kastade sin stav framför farao och hans hovmän, och den förvandlades till en orm.

Då kallade farao i sin tur på visa män och trollkarlar, och med sin svartkonst gjorde dessa egyptiska siarpräster samma sak: var och en kastade sin stav, och stavarna blev till ormar.

Men deras stavar uppslukades av Arons stav. Ändå var farao obeveklig och vägrade att lyssna till Mose och Aron, alldeles som Herren hade sagt.2 Mos 7:8-13

Jerusalem, genom korstågen, via frimurarnas politiska och revolutionära sekter.

En hydra utvecklades med många tentakler som grundat :

 • kapitalismens ideologi, rationalismen, ekonomins frigörande från samhällets sociala kropp, systemtänkande, de fria marknadskrafterna, verklighetsreducering - från investering till utfallet på marknaden utan etikens konsekvenser för samhälle, natur, klimat och jorden, profithungern, kostnadsjakten, kortsyntheten, max vinst till lägsta kostnad, industrialismens storskalighet och centralism, industriella jordbruket och fisket, konsumtionssamhället, rovdriften på naturen
 • katastrofkapitalismen: krig som en lönsam affär för eliten, konfliktplanering, förändring genom kaos, finanskriser som ekonomiska torpeder mot självständighet, vapenhandel, droghandel, naturkatastrofer som en affär, kommunismen som konfliktskapare (kalla kriget), kriget mot terrorism, världspolisen, Nato, säkerhetstjänsten som en affär, gynnande av onda cirklar för nedbrytning av samhällen, terrorismvisionen som en katalysator

 • kommunismens ideologi: väpnade revolutioner, staten som guden i det socialistiska samhället, massorna som kollektiva ekonomiska slavar, planhushållningen, massförföljelsen, mord och kyrkans förföljelse

 • liberlismens ideologi: all nationell ekonomi tillhör näringslivet och bankerna, folkens stora förluster genom krig, nedrustningen av välfärd, bankväldets världsunion under eliten, tjänandet av de multinationella företagen, skuldsättningen, idoldyrkan, moraliska dekadensen, könskampen, familjära sönderfallet, aborttänkande av de oönskade människor, könsneutrala äktenskapet, nonsensmedia, TV:s förnedringsprogram, datorspelens våldsdyrkan, njutningsläran, humanismens åskådning och individualism, konsumism, evolutionsläran, new age, panteism, teosofi mm. Allt som gällt som sant blir falskt. Framåtstävanden blir bakåtsträvanden. Krig för fred. Elitens utkorelse. De obarmhärtiga samhället föder det obarmhärtiga ledarskapet. Respektlösheten mot människovärdet. Ekonomisk kollektivisering. Den mänskliga varan. Prestationsstressen att producera och leverera. Alla ekonomisk förändringar bygger på att ta från massorna till de rika. Vi ser en ekonomisk ingående spiral mot sitt centrum

Allt det har format homo sapiens. Forntida civilisationer skildrar planeter som sitt och gudarnas hem och bildar motsatsen till kristendomen. Människan är skapade genom dessa "gudar" och kom ned från himlen i farkoster. Zeus och Hera är Osiris och Isis motsvarigheter i den grekiska mytologin.

I denna anknytning till planeterna finns även i de grekiska tempelen, såsom Parthenon, som ta emot sitt ljus från Plejaderna, de sju systrarna in i templets inre och omvandladar detta till sju kvinnor. Många kulter är knutna till Plejaderna

Egyptierna kalla Plejaderna krigsgudinnan Neith. Hennes namn förknippas med vatten. Vattnet återkommer här igen. Hon avbildas ibland ammande en krokodilunge!

I Japan är Plejaderna är kända som Subaru, och har gett sitt namn till biltillverkaren vars logo innehåller sex stjärnor. I Kina Kimah - Blossom Stars and Flower Stars. Plejaderna verkar vara bland de första stjärnan som nämns i astronomisk litteratur, utgivna i kinesiska krönikor 2357 f.Kr. I kinesisk konstellationer är de även Mao son den Håriga Ledaren för Vita tigern i väst.

I Rom kallas de vindruvorna. För Vikingarna är det Frejas höns - deras namn är i många gamla europeiska språk jämförda en höna med kycklingar.

Mayafolket trodde att de hade sina föregångare från Plejaderna. De offrade människor. De bar på astronomiskt kunnande och Maykalender med sin 13 månader har siat om en framtid, där

Aztekerna kallar Plejaderna för "Tianquiztli som betyder samlingsplats. Aztekerna grundade en dödskultur med ormguden Quetzalcoatl som innehöll fruktansvärda massmord, som krossades 1531.

Från och med sumererna, den första stora kultur för ca 7000 år sedan, finns ett gemensam länk, som grundat kultläran hos babylonierna, perserna, assyrierna, genom alla efterföljare till avancerade civilisationer" och "icke-avancerade" inhemska kulturer inklusive indianerna i Nordamerika, Maya och Inkaimperiet i Sydamerika, aboriginer i Australien, läran i de forntida kinesiska och hinduiska skrifterna från Fjärran Östern, egyptierna, i Mellanöstern, Dogon i Mali och den grekiska och romerska mytologi omtalar varelser som kommer till jorden som är Antiteos dvs motståndaren till GUD, Skaparen av Himmel och Jord.

Han har burit många namn och har grundat en upprorisk världsreligion.

Arketyperna skildrar motsatser till Skapelsen, Jesus och Maria. I syndafallet beskrivs han som en ormliknade varelse, som kunde tala som en människa. Det står i 1 Mos 3:15

Du som gjorde detta,förbannad skall du vara,
utstött från boskapen och de vilda djuren.

På din buk skall du kräla
och jord skall du äta så länge du lever. Jag skall väcka fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din avkomma och hennes:
de skall trampa på ditt huvud och du skall hugga dem i hälen.

Vi får se båda som en realitet, då detta är så omvittnat och t.o.m. bekräftat i religiös konst. Se nedan.

Denne skulle få avkomlingar. De kom och har närvarat i fysiska varelser här på jorden under långa tider från en utomjordisk civilisation. De vill bli dyrkade som gudar och hade många namn. De behärskar en avancerad teknologi som gör att kan förflytta sig över astronomiska avstånd. Genom en elektrodynamisk teknik kan fysiska gränser överskridas som har beskrivits som svart magi i historien. Farkosterna hämtar sin energi direkt ur sin omgivning. Universum är fyllt av energi. Nikola Tesla var

Mytologin beskriver med djursymboler vetenskapens fysik och kärnfysik. Supertekniken har använts för att övertyga människor att de är gudar som kan göra under. Genom detta kom rationalismen i världen och vägen till ateism.

De kom till jorden i en ark som rymdfarkoster. En ark för det yttre, men Bibeln talar om en annan ark, en ark för och i det inre. Vår tillvaro på jorden är en pilgrimsfärd. Vårt sanna hem är i Himlen i en evighet.

Från Berossus, en babylonisk präst, finns en beskrivning av dessa varelser som kallades "Anedoti", de motbjudande, då de var så groteska att se på. Dessa Anedoti drakliknande fiskvarelser som skulle introducera den nya civilisationenen på jorden. Den första och mest kända av dessa kallades "Oannes" eller "Oe", som instruerade babylonierna "i allt som skulle mjuka upp seder och förmänskliga mänskligheten".

Fiskkroppade utlänningar beskrivs särskilt på ön Rhodos och de kallas där "Telchines" och de beskrivs som amfibiska varelser utan ben och armar. De var 1/3 människa och 2/3 drakliknande varelser. Diaboler beskriver de tudelade.

Diodorus Siculus, den grekiske historikern, skrev att de var "upptäckarna av vissa konstarter och införde saker som var användbara för mänsklighetens liv." Andra texter tala om de "magiska havsandar". De hade även "hundens huvud och fiskens fenor som händer". Filistéerna dyrkade också "Dagon och Atargis", två amfibiegudar som hade mänskliga kroppar men svansen som fisken.

Den egyptiska hund- och dödsguden Anubis ofta identifieras med Osiris, följeslagare till gudinnan Isis. Månne det vara orsaken att hunden människans följeslagare och bäste vän.

Sfinxen bär i själva verket hundens långsmal kropp och människans huvud.

Det finns två grenar inom den klassiska fysiken dels kvantfysiken mikrokosmos där massa och atomens subpartiklar skildras i vågländer av energi. Det vi ser är en illusion av en solid material

Relativitets teorin och kvantfysiken.
Kosmiska arketyper

Albert Einstein (1879-1955):
Ljuset är en partikel (foton) i det empiriska rummet. Ljuset hastighet kan inte överskridas.

Max Planck (1858-1949):
Fotonen är en våglängd och frekvens i kvantfysiken: Ljusets hastighet kan överskridas.

Fotonen kan både beskrivas som en ljuspartikel och en våglängd (kvanta) som är så förbryllande. Upptäckten är att fotonen uppträder i dubbla gestalter en i det fysiska rummet och den andra som en vågrörelse (bilden), som är som ett eko i kvantvärlden, som bär på andra lagar än det som gäller det empiriska rummet. Det finns här två verkligheter samtidigt.

Det finns då rummets utbredning där naturlagarna gäller. Så finns tidsrummet där tiden flyter ut med helt andra egenskaper i en "materia" eller i ett "vatten" där inget motstånd bromsar energiflöden. Ljuset hastighet kan här överskridas. Se nedan.

Vi når här in i mystikens värld. Mystikern fader Pio kunde bi-lokalisera sig dvs vara på två platser samtidigt. Detta är omvittnat. Det övernaturliga sker. Kvantvärlden talar om "superpostionen".

Genom ljudfrekvenser kan energin pumpas in i atomen som framkaller ett läckage av energi ut från atomen som uttrycker antigravitation. Detta är ett fenomen. Det sker men orsaken till uppkomsten av antigravitation kan inte förklaras med nuvarande modell av fysiken. Inte heller gravitation kan förklaras i en allomfattande lag.

Här pågår ännu en vetenskaplig kamp om hur världen skapades och företrädare finns som slår vakt om en global evolution utan Skaparen som en fortsättning på den egyptiska kosmologin. De sätter upp den hypotesen, som skall bevisas av dessa män. Man ser det man vill se.

Vår verklighetsuppfattning är en personlig och subjektiv version av verkligheten. Att varsebli skillnaden mellan fenomen och verkligheten som finns, är inte självklar. Försök att räkna de svarta prickarna i figuren.

Säg inte att du misslyckade! Klart att du gjorde eftersom det inte finns några svarta prickar i bilden! De far omkring åt all håll slumpmässigt. I ett avslappnat medvetande kan du se att alla är vita.

Din hjärna föreställer för dig att det finns svarta prickar, men de fanns i själva verket inte! Kants "Das ding an sicht"! Det gäller mycket vår varseblivning. Vi ser det vi vill se eller förväntar oss att se. En självbekräftelse Vår hjärna har så länge skildrats som dator, där minnet har sin minnesplats och många tror på detta. När vi talar hämtar vi liknelser från den rationella världen. Men i kvantfysiken gäller inte detta. Minnet finns överallt i vår celler. Kvantifysiken öppnar en ny värld med nya villkor, där vetenskap och mystik går samma. Det övernaturliga kan inte längre uteslutas. Modern världsbild, den naturvetenskapliga och matematiska modellen står inför sitt eget vortex.

De tre livsprinciperna, livsträdet i Kristus kan inter urskiljas utan omformas till en matematisk teoretisk energimodell. Världen är ett resultat och inte en orsak. Orsaken tillhör inte bara det förgångna utan även från framtiden. Gud skapar och vår vilja inverkar.

Verklighetsbild Alternativ Konsekvens
Atomstrukturen ger sken av en statisk värld men i själva verket ingår allt i en dynamisk, pulserande och växelverkande enhet som i en kropp. Det finns alltid en påverkan (Habo-effekten). Vi tänker. Vi talar. Vi handlar mat. Någon bygger ett hus. Vi är både mål och orsak.
 1. Världen uppstodd ur intet
 2. Endast en materiell och evig verklighet finns enligt den forna egyptiska hedendomen. Förändring sker genom kaos.
 3. Världen är skapad med alla lagar, livsformer och ändamål. Är världen skapad då finns en allsmäktig Ska-pare. Det står:
  .
  .. Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid ... av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår frälsnings skull har nedstigit från himmelen...

 1. Inget som existera kan komma ur ett intet utan närvaro av ett vara. En bok kan inte bli till ur sig själv utan en författare
 2. En självalstrande natur och ordning av alla lagar, naturkonstanter och ändamål. Samtidigt gäller en självförstörelse. Den dräper sig själv och ger sig själv liv, den befruktar sig själv. Detta är ormen Ouroborus som biter sig själv i svansen

 3. En skapad värld har en upphovsman som är Skaparen och källan till alla krafter, vår verklighet, himmel och jord, liv och visdomen bakom

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och en Guds ande svepte fram över vattnet. Gud sade: "Ljus, bli till!" Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.

Gud sade: "I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten." Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. 1 Mos 1:1-8

Så skapades först tid och sedan rummet.

Vi är skapta för liv i fred, kärlek och enhet. Mirakulösa ting kan ske. Materia syns vara en solid massa, men allt består av vibrerande energier i ett speciellt frekvensområde, ett par procent av det möjliga, ungefär som valet av en kanal på radion. Hado-effekten (video) visar hur vattnet påverkas på en nanonivå av vårt medvetande.

Detta borde se som en varning av alla dataspel som sprids. Hjärnforskare spår skador på empatisystemet i hjärnbarken att inte skada någon människa. Predrag Petrovic, hjärnforskare vid Karolinska Institutet, läkare inom psykiatrin konstaterar: "Det finns absolut en koppling mellan grovt våldsamma spel och beteende". Om då kulturen är präglad på samma sätt, påverkas allt. Ord innehåller en kraft som återverkar på omvärlden.

Den speciella relativitetsteorin, utvecklades 1905, tar endast hänsyn till observatörer i likformig rörelse i förhållande till varandra. Teorin postulerar att ljusets hastighet i vakuum är lika för alla observatörer. En mycket omtalad ekvation som utgör en hörnsten i teorin är E = mc², där E är energi, m är massa och c² ljushastigheten i vakuum i kvadrat.  Detta leder till omdefinieringar av sådana fundamentala begrepp som tid, rum, massa, energi och rörelsemängd med långtgående konsekvenser. Objekt i rörelse tycks vara tyngre och förkortade i rörelseriktningen i relation till observatören, och klockor tycks på motsvarande sätt gå långsammare. Det missförstås ofta att en kropp i hög hastighet får större massa, vilket inte är fallet.

Den allmänna relativitetsteorin är en teori om gravitation som publicerades av Albert Einstein 1915. Den förenar den speciella relativitetsteorin och Isaac Newtons universella gravitation genom idén att gravitationen inte är en kraft i klassisk fysikalisk mening, utan är en manifestation av rumtidens geometri. Rumtiden är inte plan, utan krökt, och krökningen påverkar hur kroppar färdas genom rumtiden. Denna krökning bestäms av energins och materiens fördelning i rummet.

Allmänna relativitetsteorin använder matematik från differentialgeometri och tensorbegrepp, dvs i en beskrivning i en flerdimensionell vektorform, för att beskriva gravitationen.

Den centrala tanken i båda teorierna är att två observatörer som rör sig relativt varandra oftast uppmäter olika 'tids-' och 'rumsintervall' för samma händelser, men fysiska lagar gäller lika för båda. Vi kan erfara detta på en tågstation. Två tåg i vardera riktningen står inne. Du är på det ena. Plötsligt rör sig ett av dem. Vilket? Det du ser eller det tåg är på. De kan ta en stund innan man inser. Skådar vi himlavalvet ser vi mycket gamla händelser. Jättestjärna Sirius finns 8,6 ljusår från oss. En resa i ljusets hastighet tar 8,6 år att genomföra.

Ljusets hastighet i vakuum är en fysikalisk konstant och är 299 792 458 m/s (exakt värde).  Denna hastighet är oberoende av observatörens rörelse – två olika observatörer kommer alltid att uppmäta samma hastighet, oavsett hur de rör sig i förhållande till varandra. Som en mera åskådlig föreställning om ljushastighetens värde kan nämnas att hastigheten motsvarar sträckan jorden runt sju och en halv gång på en sekund.

Om vi låter en nyckelkedja snurra runt och låta den falla runt ett finger så ser vi en frekvenshöjning då hastigheten är densamma i periferin. När radien krymper, då ökar frekvensen och virvlar inåt. Detta kan vi se i tornado som i mitten alstar enorma krafter, men längs in så råder stillhet. Virveln är en väldig källa att alstra energi. Kraften var känd av Viktor Shauberger som studerade vattenvirveln.

Guds händer omsluter allt. På Petrustorgets mitt står obelisken. Här är den som en symbol för återuppståndelsen.

Den snurrande galaxen skildrar också detta. En implosion av energi. Frekvens stiger när radien krymper. Då bildas värme och ljusets styrka ökar. Materian upplöses och förvandlas till en plasma. I centrum som kallas det "svarta hålet", där gäller inte längre vår tid och rum. Hålet blir utan ljus utan kunna skärskådas. Här börjar kvantvärlden. Ett mikrokosmos. En väv av flöden. Här gäller helt andra lagar och är ett väldigt mysterium. Galaxens Omega. Detta är inte slutet. Ur galaxens öga strömmar ny energi, för ny materia och nya stjärnor i ett kosmiskt kretslopp. Hela universum är fyllt av energi, så det kan inte vara en bristvara.Den ryske forskaren Nikola Tesla född i Kroatien 1856 och dog 1943. Han var en pionjär inom området före elektromagnetism. Höger bild sitter han med en lysande lampa framkallad genom fri energi. Han sökte en energiöverföring utan kablar. Tesla var uppfinnaren av radion och bar på visioner om en kabellös elektronik som skrämde dåtidens storheter som Edison och mötte motstånd till en farlig teknik av en galen vetenskapsman. Han såg en trådlös överföring av elektrisk kraft över hela världen, till hus, fordon och flygfarkoster. En teknik som behärskade med sin farkoster.

Det står i Lukas 10:18: Han svarade: "Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.

Åska bildas när varm luft snabbt nedkyls. Varm luft innehåller stor mängder vatten och högfrekvent spänning. Kall luft frigör då både regn och ström. Högfrekvent spänningar frigörs som blixtrar. En stor mängd elektricitet finns lagrad i luften. Den finns i den varma luften. Tesla byggde kabellösa spolar som mottagare. Med transformationer omvandlades strömmen för vardagsbruk. Luftmotorer skulle kunna utvecklas eller vätgasdrivna fordon med fri energi som frigör vät- och syrgas ur vatten. J P Morgan som först hade finansierat projekten drogs sig ur, då tekniken om fri och dirstribuerbar energi förhindra ett profitskapande.

Kvantvärlden innehåller transformation av händelser som en "superpostion" eller Nollpunktsenergin. I den absoluta nollpunkten finns inget motstånd. Materia får superledande egenskaper. En "boll" studsar inte längre mot en "vägg" i kvantvärlden utan den finns imagenärt överallt i denna verklighet och kan då överskrida ljushastigheten innan "beslutet" kommer, vad som skall ske. Återigen sker i energikrisen att vända oss till solen, som i de forntida civilisationerna.

Ny energiteknologi - Nollpunktsenergin

Det finns ett hav av energi. Atmosfären innehåller lagrade solenergi. Många uppfinnare är på jakt efter den upptäckta nollpunktsenergi eftersom det är en fri energi. Det låter väl men kommer den i händerna på fel människor och makter det förgöra oss. Teknikens utveckling har i historien gällt utveckling av vapen och makt.

Princeton University's John Wheeler och Richard Feynman har värderat nollpunktsenergi för första gången. De beräknade att en kopp med nollpunktsenergi är tillräcklig för att få alla världshaven till kokpunkten. Motsvarigheten till nollpunktsenergin har med hjälp av Einsteins berömda ekvation E = m * c ² beräknats till 10 ⁹⁴ gram / cm ³! Detta är mer materia per kubikcentimeter än den totala massan av hela universum! I motsats till vad vi alltid har trott, gäller inte att materian är en kondenserad form av ljus utan en diffus form av energi.

Hur är detta möjligt? Vi tycks leva i en uppsjö av energi, som vi inte märker. Vi är som fiskar under vattnet som aldrig någonsin har blivit medvetna om det faktum att det finns vatten runt omkring dem.

Haisch och Rueda bidragit till nollpunktsfältet genom Hal Puthoff arbete, genom att visa Newtons berömda lag om tröghet som säger att tröghet är en produkt av massan och accelerationen, F = m * a. Denna så gamla lag som Newton utvecklade som ett antagande, är ett axiom i hans Principia, Bibeln för den klassiska fysiken. Lagen kunde aldrig bevisas under de tre senaste hundra åren! Men med hänsyn till nollpunktens området visade Rueda och Haisch att passivitet är helt enkelt är motstånd, som objektet upplever när det accelererar in i nollpunktens område! Något som erfars i meditationens stillhet.

Det finns en väldigt konstig företeelse i naturen som heter sono-luminescense, som omvandlar ljudvågor till ljusenergi! 

Experimentet utförs i en liten sfärisk glasflaska, fylld med vatten omgiven av harmoniska ljudvågor i 20 KHertz från högtalare. En mycket liten luftbubbla blåses in i mitten glasflaska. När luftbubblan är exakt centrerad i kolven, börjar den rytmiskt att implodera och avger ljus. Ljuset utsänds i ultrakorta ljusblixtrar som innehåller biljon gånger mer än koncentrationen av den ursprungliga ljudenergin. Temperaturer i mitten av bubblan når en astronomisk höjd på 30,000 grader Celsius och trycket blir enormt.

Mainstreamfysiken är fortfarande problem med det här experimentet och spekulerar om en kall fusion, andra anser att det inte finns någon annan förklaring än att den mycket omfattande ljusenergin kommer från nollpunktsfältet! Sono-luminescense-effekten har stimulerat fantasin hos Hollywood filmskapare, och de fanns en hel film om detta fenomen. Filmen heter "Chain Reaction".

Ytterligare undersökningar om detta naturfenomen kan leda till vad som kallas sonofusion, en slags kall fusion som fysiken så länge har sökt.

En ny upptäckt finns att elektromagnetismens vågor inte bara rör sig horisontellt utan även vertikalt. Det betyder att två motsatta elektromagnetiska vågor skapas, en våg med dess antivåg. En våg utbreder sig i 3D-rummet. Den andra skalära vågen eller torsion, som ryssarna kallar den, reser i tidsplanet, som är helt annorlunda än den tvärgående elektromagnetisk vågen som färdas genom 3D-rummet.

Förklaringen kan finns i Maxwells elektromagnetiska ekvationer, som består av fyra partiella differentialekvationer som sammanställdes av James Clerk Maxwell och som beskriver elektriska och magnetiska fält. James Clerk Maxwell (1831-1879), var en skotsk matematiker och fysiker som gjorde betydande insatser inom fysiken. Han är kanske mest känd för Maxwells ekvationer.

Tiden är en komprimerad form av energi såsom "materia" en eter , som inte orsakar något motstånd. Vi står inför tröskeln att manipulera tid och rum. Denna skalära vågen når hela universum som en nollpunktsenergi och överskrider så ljushastigheten många gånger om. Allt sker i ett ögonblick. Den skalara energin kan ge upphov till en framdrivning genom antigravitation, en elektrogavitation och övervinna stora tidsavstånd. En fri energi direkt ur universum. Den har även helande egenskaper och kan återställa celler till sitt friska tillstånd. Detta enligt nya rön.

John Hutchison (född 19 oktober 1945) är en efterföljare till Nikola Tesla och säger 1979 ha har upptäckt ett antal ovanliga företeelser, samtidigt som man försöker kopiera experiment utförda av Nikola Tesla. Han talar om Nollpunktsenergi. Han hänvisar till flera av dessa företeelser gemensamt under namnet "Hutchison effekten", inklusive:

 1. levitation av tunga föremål
 2. fusion av olika material såsom metall och trä utan förändring av volymen
 3. den avvikande uppvärmning av metaller utan att bränna intilliggande material.
 4. den spontana sprickbildning av metaller
 5. förändringar i kristallstrukturen och fysikaliska egenskaper av metaller.
 6. försvinnande av metallföremål

Hutchinson-effekten påvisas i filmer på Internet. I hans filmer ser vi föremål som flyter i rymden och metaller vibrerande som om de vore puddingar. Han leviterar även en tung kanonkula. Han har visar en sammanslagning av olika material som trä och metall. Träet tränger in helt enkelt i metallen. När Hutchinsonenheten är avstängd, är det som trät hade limmats i metallen! På samma sätt har han smält mynt in i aluminiumtackor

Hans experiment trotsar alla vanliga naturlagar! Hans avvikande vågor med antigravitation förmågor tycks förändra rumtiden själv.

Han kan smälta metaller utan brännmärken eller en uppenbar värmestrålning.

Material såsom trä som hölls på samma plats där metallen smälts inte brännas. Detta trotsar helt enkelt termodynamikens lagar där åtminstone några värmestrålning skall tydligt framgå. På något sätt hans enhet tycks skilja normala organisationen av atomer i ett material. Det är som om Van der Waals-krafter som binder atomerna i materialet är avstängda och atomerna är fria att formas till en ny konfiguration. John Hutchinson har också utvecklat en självbärande batteri som laddar sig själv från nollpunktensenergi. Det visas.

Dessa kretslopp uppenbarar en metafysik urbild av universum. Den dubbla torisionen är ett resultat av två motsatta krafter, s, som bildar en jämvikt. Även det mänskliga livet skildrar detta. Nära-döden-upplevelser skildrar också den en virvlande tunnel in till ett ljus i evighet. Jordevandringen gäller en utveckling, som alla forna kulturer sökte. Livets symboler skildrades med djursymboler för kosmiska och astronomiska sammanhang men förvillandefokusering materiella skapelser av pyramider och senare av tekniks värld. Vår väg finns i vårt inre för att förenas med sanna gudomliga. Vi är alla en ark, ett tempel i denna resa. Det finns en andlig kropp som sammanfogar i det som är Kristi mysterium

.

De två pulserna visar hjärtats rörelser. En universell princip.

Denna kunskap är fruktansvärd om den görs till vapen. Tesla utvecklade försök ett sådant vapen som gett HAARP-teknologin. 1942 hade konstruerat ett vapen som kunde skjuta ned 10 000 plan på 50 mils avstånd. Ett vapen så farligt att det skulle förhindra krig. Ett ohyggligt vapen som också erbjöds till Sovjet. President Reagan talade 1982 om "Star Wars"och har nu ett supervapen med HAARP-teknologi så väldigt att den kan framkalla starka orkaner, jordbävningar och påverka hela jordens atmosfär. Den avses användas som en sköld mot missiler. Tesla hade studerat antikens och österns kosmologi och naturfolkens shamaner. Det har förutsagts en det skall finnas en person med kunskap att kunna förstöra hela jorden. Vi får här förstå hur kunskapen kan var till döds för maktmänniskan. Forntiden skildra makter, som verkar än idag.

Förnekelsen är ännu ett faktum. När människan fick kunskap då blev hon ohyggligt farlig. Hon placerade sig själv först och över allt annat. Makt och girighet är korruptionens källa och motsäger livets och skapelsens lagar och sätter sig själv på tronen Allt är då mot Gud. Matteus 24:23-24 talar om detta:

Och om inte den tiden förkortades skulle ingen människa bli räddad. Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om ni då får höra: Här är Messias, eller: Där är han, så tro det inte! Falska frälsare och falska profeter kommer att uppträda med stora tecken och under för att om möjligt bedra också de utvalda.

Bibeln skildrar slutligen:

"Och himlen drogs undan som när en bokrulle rullas ihop, och alla berg och öar flyttades från sina platser." Upp 6:14

Mytologin har skildrat en förvrängd kunskap, en kosmologi om en materiell evolutionsprocess. Den har forsatt genom frimurarnas sektet. En förändring genom kaos och revolution, som har präglat modern världspolitik. Deras arketyper kommer från det forna Egypten. Detta har fött svart magi, ockultismen, mm.

Vi kallar starten för den "stora smällen". Materia kan vi först erfara i ett visst spektra. Utanför detta frekvensområde kan vi inte längre uppfatta något med våra ögon. Arketyperna visar förhållande som ingår i modern vetenskap.

NASA, Colombia STS-75, febr 1996

Rymdskytteln Colombia skulle på sitt uppdrag STS-75 testa bl.a ett nytt elsystem i den elektriskt laddade jonosfären. En 20,6 km lång kabel förband skytteln som bogserade en satellit,. En elektrisk laddning förväntades på detta sätt byggas upp mellan satelliten och skytteln genom en elektrodynamisk process. 

Elektroner från jonosfären skulle då samlas upp i satelliten och sedan ledas ned genom kabeln till skytteln. Spänningar i elkabeln blev så hög som 3.500 volt och man uppnådde cirka 480 milliampere. I en framtid kan i växelverka med jonosfären energin hämtas direkt ur omgivningen fungera som bränsle för en farkosts drivraketer.

Kabeln som var tillverkad av koppar, teflon och kolfiber kollapsade och separerades från Colombia. Den drev sakta driver iväg. Det visade sig vide senare test av kabeln smälter när det blir mer än 35.000 watt elektrisk energi som alstrades genom jordens magnetosfär. 

Men det som hände efter olyckan var mycket oväntat. Tusentals kilometer ovan västra Afrika lossnade kabeln från Colombia och gled iväg. 

Kabeln som brast rullade ut i världsrymden och blev till ett 20,6 km långt band. Olika föremål syntes. En astronaut  sade: "Det verkar vara lite skräp som flyger runt oss". Detta kunde vara iskristaller, vilket är en bra förklaring NASA-kontrollen gav då uppdrag till astronaut Franklin att videofilma med den inbyggda UV-kameran. När han zoomade in på den trasiga utsträckta kabeln, projicerades på stora skärmar i Houston något som ingen kunde vänta sig. De pulserade och var gigantiska i storlek. De kunde plötsligt helt försvinna. Var dessa arker som den antika historien berättar om? Var det dessa som kom och var Antiteos, Guds motståndsmän i universum? Motståndsmannen i paradiset? Mycket har tydligen skett igen.

Platta föremål passerar bakom den 2 mil långa kabeln, som befann sig mer än mer än 15 mil (80 nautiska miles) bort. Filmen avslöjar enorma pulserande objekt som manövrerade i olika riktningar och hastigheter.

Farkosterna vara cirka 3-4 km i diameter med kabeln som måttstock! På videon syns den glödande kabeln som en vit linje omgiven av ett ständigt ökande antal suddiga och runda föremål. De glider inte bara förbi utan dyker upp ur intet och försvinner i intet. Se video1 video2

Några var små men andra var enorma. De stora erbjöd en bättre bedömning av deras verkliga form och de avslöjade att det fanns ett hål i mitten och ett "hack", ibland två, i ytterkanten av disken. Dessa öppningar verkar förekomma på olika platser på objektet. Objekten tycks som pulsera som ett hjärta när de rörde sig. Hålet i mitten expanderade rytmiskt. Kort sagt de verkade inte vara fordon eller artefakter utan som levande varelser! http://www.youtube.com/watch?v=e6Lp5qOGjaU

http://weirdsciences.net/2010/10/08/video-unexplained-sts-75-tether-incident-explained/

Liknade bilder bekräftar samma former finns bl.a från England och Israel. Den sistnämna är tagen av en advokat.

Pulserna som föremålen visar, kan beskrivas som en interferenser mellan elektromagnetiska vågor i en ingående och utgående puls, som ett hjärta. Farkosterna nyttjar den elektromagnetisk dynamiken. Pulserna på videon överensstämmer med nedanstående bilder.

Nya Zeelands flygvapen kommer att släppa 1000-tals sidor om rapporter från privatpersoner, militärer och civila piloter om sedda farkoster, ufo, icke-jordiska varelser och deras skriftspråk. NZTV-teamet filmade en händelse från 1978.

Allt detta beskriver en omvittnad historia. En kamp mellan gott och ont. Men allt som sker nu, är ett uttryck för den sanna uppenbarelsen. Och den gäller den sanna friheten, Han som är vägen, sanningen och livet. "Och sanningen skall göra er fria, Joh 8:32.