Bibeln, människan och samhället

Gud sa och det blev.

Hur kan bibeln hjälpa oss förtstå vår nutid? Varför finns allt elände om allt vore gott? Vad kan vi utläsa om människan och samhället? Det hör intimt ihop. Samhället är en fortsättning på människan och familjen.

Det är en Allsmäktig Gud och Skapare som skapar ur sig själv. Det gör Gud till Gud. På hebreiska används ordet "barah" som betyder "ursprung" och att skapa ur ett intet. Där finns både en kvinnlig och manlig innebörd i detta. Den faderliga och moderliga ursprunget. Två skapelseprinciper. Ett allsmäktigt skapande och det som föder liv. Guds mysterier är för människan outgrundliga. Vi kan meditativt närma oss Gud och se över Guds väldiga skapelse i förundran. Vi kan se in i mikrokosmos så komplexa verklighet. En visdom utan gräns.

Barah betyder även "att välja" och "oskyldig". Gud, Skaparen, skildras som en Trädgårsmästare, som vattnar trädet som den skapta världen. I fornordisk mytologi skildras världsträdet Yggdrasil med tre rötter till tre källor. Bilden om trädet återkommer som en urbild, en arketyp.

Ur intet uppstår allt genom Guds ord. När man läser texten så ser man allt är ännu inte helt klart. Gud valde Moses som instrument för att ge budskapet för alla tider. Bibeln innehåller en undervisning, fostran och väg till frälsningen. Det finns en en gåta i frågan om varför allting inte är gott. Varför finns mörker? Mörker finns under de sju skapelsedagarna.

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom, djupet täcktes av mörker och Guds ande svävade över vattnet.

Hela universum skapades i urbegynnelsen. Det är det enda detaljerna som Gud ger. Ingen vetenskaplig beskrivning ges.

Ur intet blev allt till genom Gud. Detta är ett mysterium bortom ett mänskligt vetande. Texten avslöjar att jorden var avskild från himlen. Gud skapade Himlen med allt som är i himlen där Gud bor med alla sina änglar och härskaror.

Jorden var öde och tom. Den var utan form i begynnelsen. Mörkret rådde över allt. Den första morgonen skulle komma. Skapelsedagarna är tidsrymder vi inte känner. Mörkret finns med i hela jordens historia.

Den fysiska världen manifesterar Guds väldiga skaparförmåga. Den är ett resultat bortom verkligheten i tid och rum. Så är den fysiska verkligheten ett resultat av ett skapande ur en andlig verklighet.

Så är det även med människans skapande. Hon skapar ur sitt inre in i en fysisk verklighet. Skulptören skulpterar. Författaren skriver. Byggmästaren bygger. Jordbrukaren odlar. Det ger varor, produkter och tjänster. Det ekonomiska är ett skapande och blir till resultat som kapital i ting, jordbruk, fiskenäring, hus, byggnader, transportmedel eller verksamheter i samhället för allas bästa. Så blir ekonomi och samhälle ett socialt skeende. Det skildrar orsak och verkan. Samhället beskriver en socialt organism och inte ett materiellt system.

Vetenskaplig teknik och kunskap söker svaret i materian, men materian är framutsprungen ur en osynlig verklighet. Man kan se uppbyggnader men inte källan. Vi kan förundras över vad som upptäckts men allt förblir ett mysterium.

Jesus som är Ordet har makten över kosmos och naturens element. Han tystade så stormen över Gennesarets sjö i Mark 4:5. Fysisk verklighet uppvisar ett återsken av det som gav upphovet. Månen är ett återsken av solen. Ljuset strålar kan inte uppfattas genom världsrymden.

Först när ljuset träffar något så sker en reflektion, som uppfattas av ögat, ett organ för varseblivning med omvärlden. Med vår känslor reagerar vi på det vi hör och ser och ger upphov till en kommunkation med människor och omvärld. Utgångspunkten kan då var olika. Vi kan se ur det vårt eget perspektiv som blir egot eller ur Guds perspektiv, som är det allra innersta. Detta 3-faldiga förhållande från yttervärld, mig själv och Gud öppnar för en Gudsnärvoro i och runt om mig. Vi är så skapta som Guds boningar. Vår fysiska verklighet bär så på en symbolisk och andlig innebörd.

Ljus och mörker

Gud sade:
”Ljus, bli till!” Och ljuset blev till. Gud såg att ljuset var gott, och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag, och mörkret kallade han natt. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.

Genom solen på dagen stjärnor på natten var ljuset närvarande. Detta skapar tid, dagar, år och sekler.

Sol, måne och stjärnorna ger tiden i rummet. Allt är i en rörelse från den ena motsatsen till den andra såsom en växt lever, dör och uppstår på nytt. En trefald gäller. Liv, död och uppståndelse. Dag, natt och morgon. Ett livsdrama. Så kan vi även skåda hur stjärnsystem bildas, dör och ombildas. Ljuset slukas inte av de svarta hålen. Till sist strömmar det ut igen ut från polerna och blir till nya stjärnsystem. Så är allt ordnat i livslagar och parat i en spännvid och rörelse mellan motpoler:

 • himmel och jord
 • dag och natt
 • sol och måne
 • man och kvinna
 • ande och materia
 • arbete och kapital (tingen)
 • glädje och sorg
 • liv och död

Detta gäller även olika egenskaper i allt skapat. I det nya skapas ny balans mellan:

 • expansion och gravitation
 • utgivande och mottagande
 • vått och torrt
 • varmt och kallt

Här råder dubbla meningar. Det stora ljuset som är solen betyder även Kristus. Natten är inte helt mörk. Det finns lite ljus även under natten genom månen och stjärnorna. När det regnar övervinner solen mörkret. Det ger liv. Månen ger ett återsken av solen, det sanna ljuset. En symbol för den kristne. Detta visar skillnaden mellan gott och ont.

Bilden visar en kvasar som är en extremt ljusstark och avlägsen aktiv galaxkärna. Den överglänser sin värdgalax så mycket att denna inte tidigare kunnat observeras. Detta energiutstrålande objekt i universum avger enorma mängder elektromagnetisk strålning från radiovågor till gammastrålning. Det är faktiskt inte ovanligt för en ensam kvasar att utstråla energi på en nivå, som motsvarar flera hundra vanliga galaxer tillsammans. Själva kvasaren är ett förhållandevis litet objekt, men många ligger på ofantligt stora avstånd från oss sett.

Kosmos skildra ett ofantligt kretslopp av energiflödet. Allt rör sig. Solen och alla glaxer skildrar två dipoler. Från solen strömmar strålninge uti universum, som fångas upp i glaxernas spriralarmar. Gravitationen är en rörelse utfrån och in och komprimering som bildar ny materia, planeter, stjärnor och svart hål som producerar ny strålning uti universum. Allt flödar som i ett universellt hjärta. Det faderliga och moderliga är två skapande principer.

Tid är i detta perspektiv en erfarenhet av rummets rörelse och förändring i en relativ värld.

Gravitation är en av de mindre beforskade krafterna. En starkt bidragande orsak till det är att gravitationen är så oerhört svag att det är svårt att utföra experiment i laboratorier; att den är så betydelsefull beror på att den är den enda kraft som är enbart attraherande (till skillnad från exempelvis den elektriska kraften) och därmed främst har betydelse på stora avstånd. Gravitationen skildrar summan av den attraherande krafter ned till en subatomär nivå som elektroner, protoner, fotoner och ned till elementarpartiklar som kvarkar. Dessa är bärande av egenskapen spinn kan tillhöra en annan dimension.

När universum "skapades" i Big Bang bestod det av energi, kvarkar och leptoner (de fundamentala partiklar som bygger upp all materia). Kvarkarna slog sig ihop till neutroner och protoner.

Inom några minuter bildades även helium från protoner och neutroner, se nedanstående bild som visar förekomsten av lätta kärnor sekunder efter Big Bang. Egentligen bildades protoner (75%) och He-kärnor (25%) eftersom universum fortfarande var mycket varmt - elektronerna var fortsatt fria.

När universum svalnat tillräckligt - eftersom universum expanderar så svalnar det hela tiden - bands elektronerna vid protonerna och He-kärnorna (efter c:a 379000 år ). När temperaturen sjunkit ytterligare bildades stjärnor av en del av gasen.

Först producerar stjärnorna mer helium från vätet i centrum (där det är varmast, 10-20 miljoner grader). När vätet i centrum tar slut ökar temperaturen till c:a 100 miljoner grader och tre heliumkärnor kan slå sig samman till kol-12. Processen fortsätter sedan, och genom infångning av vätekärnor och heliumkärnor bildas alla ämnen upp till järn.

Tyngre kärnor bildas genom att neutroner fångas in. Speciellt vid våldsamma utbrott en stjärna kan få mot slutet av sitt liv - s.k. supernovautbrott - förekommer mycket neutroner. Då bildas alla tunga grundämnen, och alla ämnen spids ut i rymden för att senare kunna ingå i nybildade stjärnor och planeter.

Atomkärnan hålls ihop av kvarkar och byggs upp av protonerna i kärnan är positivt laddade och repellerar varandra (vill inte vara i närheten av varandra). Det som gör att kärnan hålls ihop är den starka kraften (färgkraften kallas den, inte för att den har något med färg att göra utan för att det finns tre "laddningar) helt enkelt är starkare. De tre kvarkarna som bygger upp neutroner och protoner är "färg"laddade, och det är detta som dels håller ihop tre kvarkar till en neutron/proton, och dels håller ihop neutronerna och protonerna i en atomkärna.

Kärnkrafter kallas också stark växelverkan. Den verkar mellan neutroner och protoner (och vissa andra kortlivade partiklar), och utgör "limmet" som håller ihop atomkärnan. Den har kort räckvidd, men är mycket stark. Ser vi det på kvarknivå, är den ansvarig för att hålla ihop de tre kvarkarna i en proton eller neutron. Den förmedlas här av en sorts "limpartiklar" som kallas gluoner.

Detta beskrivs även i österländsk mystik som Tao som beskriver den bakomliggande ordningen om universum hur den fungerar såsom den gör – att den fungerar naturligt. Ordningen är universums lagar som en balans mellan den manliga och det kvinnliga principen

I Jesus Syraks visdomslära skildras de andliga lagararna som är samlad under generationer om lagen, profeterna och de andra fäderneärvda skrifterna.

All vishet kommer från Herren och finns hos honom för evigt.
Vem kan räkna havets sandkorn, regnets droppar och evighetens dagar?
Vem kan utforska himlens höjd, jordens vidd och havets djup?
Före allt annat skapades visheten; tanke och insikt finns till av evighet.

Över världens förvillelse och lögner råder mörker. I mörkret finns ändå ett ljus för dem som söker söker vägen. Solen blir Kristus. Solens ljus är fullkomligt. Men för världen är detta ljus fördolt. En del ser. Andra inte. Gud skiljer på den fjärde skapelsedagen mellan ljus och mörker. Han ger skiljelinjen. Det är lika stor skillnad mellan gott och ont som mellan ljus och mörker. Mellan rätt och fel. Sant och falskt. Det falska lärorna bli dimmor över människors medvetande och kan inte återge det sanna ljuset. De säger sig leda rätt. Endast solens ljus är fullkomlig. I Guds ord strålar solen. Det ligger fast för evighet.

Allt var nästan fullkomligt. Vi vet att att en ljusängel i Himlen, den skönaste och mäktigaste av dem alla föll i fåfängan att vara förmer än Gud. Ett uppror i Himlen uppstod och Han som kallas Lucifer som är ormen och Satan kastades med hans änglar ned på jorden.

Den första skapelseprincipen.

Jorden skulle bli bärare av liv. Den första befruktelsen kom att ske. Detta skapar förutsättningar för en rätt miljö (omgivning). Princip betyder ursprung och är allmäntgiltig. Detta beskriver den Gudomliga fadersprincipen. Det gudomliga tar frukt.

Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel.

Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sade: ”Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt.” Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav. Och Gud såg att det var gott.

Tredje skapelsedagen. Gud sade: ”Jorden skall ge grönska: fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt skall växa på jorden.” Och det blev så. Jorden frambringade grönska: olika arter av fröbärande örter och olika arter av träd med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.

Rummet och mineralriket blev till. Jorden döptes i vatten så att allt hav blir till. Vattnet skiljs först från himlen. Det kan säkert liknas vid ett ofantligt. hällregn. Om det var allt som flödade, vet vi inte. På Noaks tid skulle det ske igen. Vattnet fyllde jorden. Ett luftrum uppstod mellan himmel och jord. Vattnet skiljs från jorden. Jorden är mineralriket. Haven bildas genom floder som strömmar fram. Över jordens sprids åkerjord genom vattenmassorna. Växtriket kommer till på jorden. Jordens trädgård bildas. Gud är som en trädgårdsmästare. Träden bär frukter. Sädeslagen skall ge människan brödet. Allt har en djupare mening.

Himlens tre betydelser

Himlen har tre betydelser i Bibeln. Himlen är där fåglarna vistas. Det andra betydelsen är där stjärnor finns. Det tredje är där Gud är. Gud förbereder denna andra skapelsedag ett hem för människan att leva och bo. Ett hushåll. Grekiska kyrkofäderna kallar hela skapelsen för Oikonomia.Ur detta kommer vår ekonomi, men det betyder även husbygget eller samhällsbygget. Oiko betyder hus. Nomia gäller lagarna.

Solen strålar på jorden och växter gror och börjar växa. Jorden blir modern till ett nytt liv. Hon ger liv inifrån och ut. Detsamma sker när ägget befruktas. Allt blir till ett mångfald av liv och ett utgivande för andra. Växter ger för att djur ska leva. Djur när jorden.

Människan, Guds avbild.
Gud är den första familjen

Gud sade: ”Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss. De skall härska över havets fiskar,himlens fåglar,
boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.” Gud skapade människan till sin bild, till Guds avbild skapade han henne. Som
man och kvinna skapade han dem.

Jag ber att de alla skall bli Ett och att liksom Du, Fader, är i Mig och Jag i Dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att Du har sänt Mig, Joh 17:21
Men den som dricker av det vatten Jag ger honom blir aldrig mer törstig. Det vatten Jag ger blir en källa i honom, med ett flöde som ger evigt liv, Joh 4:14
Det betyder att människan är Gudalik. Som man och kvinna skapade Gud människan som två hälfter att frambringa liv och att skapa. Vi människor blir som levande hus, tempel ämnade att vara Guds boningar. Människan är i sin trefald en andlig, social och skapande människa. Detta bär ett väldig syfte. Vårt ursprung och framtid är gudomligt. Som Guds barn är vi Guds arvingar.

Vårt andliga ursprung gör att vi inte kan uppfattas enbart som en fysisk varelse. Redan i moderlivet är en människa en andliga människa. Så äger hon rätt till liv och beskydd. I Jeremia 1:5 står det:

Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig,
innan du kom ut ur modersskötet
gav jag dig ett heligt uppdrag:
att vara profet för folken.

Gud är i sig En i Ande men finns i Tre gestalter, som bildar en familj, som är familjens ursprung. Den Heliga anden är livgivaren och blir Guds kvinnliga princip att bringa liv inifrån. Denna enhet är Guds första mysterium.

Sonen föddes av Fadern och av en kvinna och blev människa. Sann Gud och sann Människa. Detta är det andra Gudsmysteriet. Det finns fyra sätt som Gud bringar människoliv till jorden:

o Genom en direkt skapelse. Så skapades Adam
o En indirekt skapelse genom att skapa Eva. Kvinnan mottar och ger liv
o Genom jungfrufödseln vilket gjorde att Jesus kom in i den mänskliga familjen
o Det fjärde sättet är människans fortplantning

Den andra skapelseprincipen

Detta är ett andliga mysterium om människans ursprung. Men vi vet att Jungfru Maria i bebådelsen blev full av Nåd av den Helige anden. Hon tog emot Gud och bar Sonen, Kristi kropp och blod i sig. Så blir Hon, som är skapad av Gud, kroppsligen, själsligen och andligen förenad med Kristus och föder Honom som är Ordet och det Eviga livet.

Kristus är livsfrukten. Han tar i sin Sin gudomlig natur del av den mänskliga naturen. Jungfru Maria som Guds moder tar emot i sin mänskliga natur det Gudomliga. Hon är helt Obefläckad. Så är Guds moder Trefalt helig i en Gudomlig förening. Det som var åtskilt från varandra blev nu förnyat och blev ett. Modern blir så den andra skapelseprincipen. Hon blev den nya Eva. Kristus är den nye Adam. Så har allt skett på nytt. Allt utspelar på det andliga planet. Guds mysterium sker i den andliga världen och i detta lever mystiken.

Den heliga Mässan

När vinet blandas med en liten del vatten i Mässa/Nattvarden så återspeglas detta denna storartade händelse. Kristus dör och besegrar döden och materian för att sedan uppstå kroppsligen och stiga upp i Himlen. I det heliga Offret är Gud närvarande. Det är gottgörelsen för det som sårat Gud. Gud ger sig själv. I Fatima 1917 öppnade Guds Moder sina händer och barnen omslöts av ljus. De föll då på knä och upprepade bönen:

”Allraheligaste Treenighet, jag tillber Dig! Min Gud, min Gud, jag älskar Dig i Altarets Allraheligaste Sakrament!”

Samhället som en fortsättning på familjen

Hela jorden blir som Skapelse ett hushåll och ett samhälle för en mänsklighet.

Det gäller även naturen. Binar bildar samhällen i en ständig strävan för och med varandra. Vi kan se det i myrrstacken.

Allt bildar en enhet. Var och en är lemmar i en kropp.

Enhet förutsätter fred, samförstånd, samverkan och solidaritet. Ett stöd för varandra. I skolan får eleven stöd av sin lärare. Ett förhållande som verkar i det unversiella samhället. Både in och ut.

I detta gömmer sig hela samhällets bildning, som en fortsättning på familjen. Människans skapande förmåga av ting och uttrycker gemenskap och solidaritet. Hela det kristna samhället är att bilda enhet.

Av detta kan vi förstå att kristenheten är en enhet och är Kyrkan. Enhet med Gud. I Kyrkann möter vi Gud och tar emot Honom i mäsan, Kristi kropp och blod. Varje människa är en boning - varelse. Ett hus, en stad. Jerusalem betyder fredens stad. Så vi kan vara allt detta. Ett sant liv är ett sant liv i Gud. Ett nytt Jerusalem skall komma. Ett återupprättande. Allt blir nytt. Det gamla ersätts. Ett folk, en Kyrka och en Kristus. Kyrkan är Kristi kropp. Detta blir den nya fredstaden.

Civilisation visar förmågan att leva i enhet. Civilitet är den gemensamma skaparförmågan till leva i fred och i samexistens. Utveckling skildrar människans moraliska utveckling. Även vår biologiska kropp är ordnad på detta vis. Det går igen i allt. Visdomen är närvande i allt. Man kan tycka att vetenskapen skulle kunna skönja detta och se Guds skapelse och ordning.

'Grekiska förfäder kallade Skapelsen för Oikonomia, som är ekonomins ursprung. Detta är en kunskap Kyrkan äger men som tyvärr är så ringa känt. Så många politiska system och ideologier finns som deformerar sanningen för människor.

I familjen och samhället kallas denna gemenskap för solidaritetsprincipen. Ett givande till omgivningen. Samtidigt är samhället ett stöd för familjen och de enskilda grupperna. Detta uttrycker samhällets subsidiaritsprincip. Detta är grunden till självständighet, frihet och människans rätt att utvecklas till att leva ett värdigt liv. Så blir samhället en enhet som en mänsklig organism. Hela mänskligheten är en familj. Kristenheten är de som lever i Gud

Människan är skapad till att vara en fysisk, mental och kroppslig varelse i kropp, själ och ande. En skapande varelse som besitter en personlighet med ett självmedvetande och en fri vilja, som bedömer och fattar beslut genom egna avgörande om vad som är gott eller ont.

I skapelsen finns både ljus och mörker. Mörkret är därför inte borta. Där finns friheten på jorden. Den verkliga och sanna friheten lever i Gud. Kunskapens träd på gott och ont står där i paradiset. Där finns även Livets träd.

Att vara eller inte vara

Så blev Guds ord uppenbarat som sanningen bakom allt och för människans liv. Bibeln är den allmäntgiltiga uppenbarelser. Alla delar har tillkommit genom Guds utvalda som upplysts. Det har varit män, kvinnor och barn. Detta är ett mysterium som visar förening av människan som en enda kropp. Guds tredje mysterium som kanske är det svåraste att förstå. Människobilden är ofta att se oss som individer, men kristenhet och mänskligheten blir här en familj med Gud. Ett liv med Gud eller utan Gud. Att vara eller inte vara!

Paradiset och Getsemane

Hur gick det? Det kan vi nu se. Människans och samhällets utveckling har satt djupa spår för hela vår jord för att nå fram till ett paradis för det fullkomliga. Visionen framställs i alla ideologier. Mäniskans intelligens bröt vägen. Den gjordes till bärare av sanningen, men utveckligen säger något annat. Det blev en utveckling för människor och samhälle men också till förstörelse. På gott och ont. Det leder oss till vad Bibeln berättat.

Bilden visar Getsemane och olivlunden idag, där Jesus en gång bad sin bön och våndades i svett av blod. Stunden var kommen. Getsemane betyder ungefärligen "oljepress" vilket symboliskt skulle kunna betyda platsen där anden förlorades. Olja är symbol för ande.

Anna Katarina Emmerich, en mystiker, har i sina evangeliska visioner skildrat Getsemane som platsen där Paradiset en gång var beläget. Detta binder verkligen ihop Gamla och Nya Testamentet med varandra. Allt sker igen men på nytt.

De bibliska områdena finns i Mellersta östern. Den fria människan fick liv av Gud men hon föll och blev dödlig. Fanns det då andra slag av "människor" på andra platser när detta hände?

Noak och Arken

1 Mos 6:4 står det om tiden innan Noak: "På den tiden - och även senare - när gudaväsendena låg med människornas döttrar och fick barn med dem, fanns det nefelin på jorden. Detta var urtidens hjältar, och deras rykte var stort."

Dessa Guds söner var fallna änglar nedstörtade från himlen. Nefelin kan betyda "de som orsakar andra att falla". Nefelin syns vara resultatet av en korsbefruktning mellan "gudaväsen" och människor. Jättar har bl.a funnits som Goliat som var över 3 m. Ett angrepp att förstöra människan, kulturen och hela människosläktet. Dessa gjorde det som människor försöker göra idag att förändra arvsmassan. Så mycket upprepas. Nu har allt nått en global nivå.

Forntidens Egypten bar på en hednisk kultur om en materiell världsförklaring och med ockulta rötter från urtidens Drake och med hans änglar. De fanns då och levde bland människorna. Runt farao fanns hans präster, som var svartmagiker och trollkarlar, se 2 Mos 7:11. Denna svartlära har varit grunden till den moderna materialismen, politiken och det nya målet för samhället och världen.

Noaks familj med alla djuren bildade i ett nytt och andra förbund som ett hushåll och samhälle med Gud. Ett nytt släkte skulle växa fram med Abraham. Ur Davids släkt skulle den utlovade Messias, Jesus Kristus, födas i Betlehem. Abrahams förbund är det tredje förbundet med Gud. Himlens budskap hade under det första förbundet ignorerats. Det gamla människosläktet var nu fördärvat. Allt levande på jorden utplånade Gud med vatten.

1 Mos 7:11 står det: Det år då Noa blev 600 år, den sjuttonde dagen i andra månaden, den dagen bröt alla det stora djupets källor fram och himlens dammluckor öppnades. Hur detta kan ha skett? Det saknar mänskliga referenser.

Att en väldig översvämning har skett, skulle kunna förklara uppkomsten av Svarta Havet. 90 meter under vattenytan har det en gång funnits mänskliga boplatser. Väldiga vattenmängder har då skapat Svarta Havet. Det visar nyliga gjorda upptäckter. Vattnet skulle då vara svart genom stoft från himlen (från flera vulkanutbrott?). I de övre lagren i atmosfären kan det ha funnits lagrat ansenliga mängder vatten som nu är hav. Stoftet i atmosfären kondenserade vattnet och blev till väldiga skyfall. Jordytan kan ha varit flackare än idag, som gjort översvämningen så omfattande. Mycket tvivel har rått men nu kan forskare verifiera med viktiga fynd. Första upptäckten var ett flygfot från 1949.

På ca 4000 meters höjd på berget Ararat i östra Turkiet, har en träkonstruktion hittats som är ca 4800 år gammal enligt C14-metoden. Det rör sig inte om något husbyggnad. "Det finns en enorm mängd indicier att denna struktur som finns på berget Ararat i östra Turkiet är den legendariska Noaks Ark,." säger forskare Tidpunkten stämmer med vad man tidigare uppskattat till omkring 7000 - 3000 f.Kr.

Men Gamla Testamentet är ingen vetenskaplig skrift hur Gud skapade och förändrade allt. Bibelns texter skildrar en andemening och inte bokstavligen. Den finns som en meditativ läsning. Bröd och näring för själen. Hela denna bild i Paradiset skildrar inte bara ett avgörande ögonblick utan vad som verkligen har skett igen och igen. Historiens väldiga massbedrägerier finns avslöjat både på ett Heligt sätt och genom människor. Jordens folk är verkligen förda bakom ljuset.

Bibeln och människans utveckling

Guds olika förbund skildrar en utveckling av folk och människor. Tiden på jorden är en förberdelseplats. Målet är i himlen. Vi ingår nu i det det 6:te förbundet. Historien visar andliga lärdomar. Bibeln ger oss visdomen om och för livet och vår andliga utveckling.

1. Förbundet med Adam - förbundet med Adam och Eva som beskrivet äktenskapets förbund
2. Förbundet med Noak som är ett familjeförbund - ett förbund som består av ett enda hushåll ca 2800 f.Kr
3. Förbundet med Abraham som är ett stamförbund för framtidens folk. Omkring år 2000 f.Kr.
4. Förbundet med Moses och Israel som är förbundet med de 12 folkstammarna. Omkring 1300 - 1200 f.Kr.
5. Förbundet med kung David som är ett kungadöme och nationellt förbund - Israel. Omkring 1000 år f.Kr
6. Det nya förbundet med Jesus Kristus genom Kristi kropp och blod. Detta internationella och globala förbund som en enda Kyrka
7. Fullbordan. Det himmelska förbundet. Vi uppgår i Guds familj. Gud blir vår familj. Detta är vårt mål

Jesus på jorden ger sitt löftes- och glädjerika budskap som är Evangeliet, så att vi nu sätter vårt hopp till Honom som vår och mänsklighetens Frälsare! Tro på Honom! Älska Honom! Han är sanningen, vägen och livet.

Bibeln och framtiden

Bibeln ger förutsägelser. Nutiden berättar. Himlens budskap ignoreras åter. "The Marian Movement of Priest" avslöjar mycket genom fr Gobbi och den är baserat på Jungfru Marias budskap från 1973 - 1997. Marian Apperations, the Bible and the the Moderna World, är en teologisk källa av Donal Anthony Foley. Historien om den katolska socialläran skildrar en samhällsutveckling. En skatt som kunde och borde väglett samhällets upphov och gemenskap. Allt som här finns bygger på vad som är uppenbarat samt olika teologiska och historiska källor.

Gud övergav oss inte. De nya Adam, den Sanna människan, kom genom den den nya Eva. De är Jesus och Maria. Allt förnyades. Jesu Uppståndelse är en ny Skapelsedag. Den åttonde. Allt i Gamla Testamentet förnyades. Den nya människan lever i tron på Frälsaren Jesus Kristus. I Mässan/nattvarden tar vi emot Kristi kropp och blod. Det är inte vilket bröd och vin som helst. Gud den osynlige blir synlig. Den oåtkomlige Guden blir åtkomlig.

Jungfru Maria är svaret på 1 Mos 3:15. Hon är den nya Eva. Som Gudsmodern är Hon den nya Förbundsarken. I Henne formades Kristi kropp och blod. Så blir Hon också Kyrkans moder. I Guadeloupe i Mexiko, 1531, grundade hon Kyrkan i den nya världen.

Så är Hon prisad i Bibeln som det står i Lukas 1:48. Hon är den nya Kvinnan i bröllopet i Kana. Jesus förklarade då vem Maria är och svarade: "Låt mig vara, Kvinna (Queen = Drottning). Min stund har inte kommit än." Joh 2:4. Den första kvinnan var just Eva. När Jesus sedan förvandlar vatten till vin, så hörsammade Jesus sin Moder. Ett tecken för alla tider. Detta inleder Jesu gärning. Maria fanns vid sin Sons sida ända till Korset.

Jungfru Maria har visat sig i historien som en ny Moses i Lourdes 1858 och profeten Elia i Garabandal 1961. Hennes förtecken visar på detta. I Garabandal kallas Hon för Vår Fru av Berget Karmel. Det leder till profeten Elia på berget Karmel. Hennes roll i Guds frälsningsplan är minst sagt väldig och Hon bär en nyckelroll. Inte många vet detta.

Jesu-bilden är baserad på svepeduken i Turin, som är förebilden till alla ikoner med Jesus Heliga Ansikte såsom den till vänster högst upp. När Jesus visar Sig, är Han mycket lik bilden, men Han har blå ögon! Bilden på Maria trädde fram, när en nunnas foto framkallades. Fotot togs när kameran var riktad mot horisonten och en klarblå himmel vid fader Pios helgedom. Fader Pio är Italiens stora helgon och vördade så högt Eukaristin (Nattvarden), det Heliga Offret. Han har botat många och gett blinda syn. Han bar på Kristi sår i många år.

Varför behövs det nya uppenbarelser, då allt är avslöjat i Bibeln?

En del kristna och även präster kan säga att de privata uppenbarelserna behöver vi inte ta fasta på. Bibeln är den allmängiltiga uppenbarelsen och allt behövligt är av Gud uppenbarat.

Ja, det är sant. Bibeln är den allmängiltiga uppenbarelsen, men har den varit till efterföljd? Hur ser den moderna tiden ut? Vad händer runt omkring oss och varthän pekar det? Är allt verkligen förstått?

Uppenbarelserna blir en påminnelse om vad Gud redan har sagt. Uppenbarelser har funnits i alla tider även om de glömts eller gömts undan. Han har valt sin utvalda för detta Gud talar idag år 2010 till alla.

Vi behöver skilja på de privata uppenbarelser och de profetiska. Privata kan gälla att någon blir botad. Profeten Jeremia och många heliga som heliga Birgitta har fått profetiska uppenbarelser även om det har skett privat. Vassula Rydén beskriver på samma vis sin upplevelse som "locution" - en inre hörsel eller syn. Hon kan även föra en dialog med Gud, som blir nedtecknat. Ikonen nedan gäller heliga Birgitta. Det synes vara mer kvinnor i modern tid som Gud väljer. Även barn blir Guds redskap som i Fatima och Garabandal.

Behöver vi ta till oss uppenbarelser i denna moderna tid?

Detta är också en ofta ställd fråga. Förvandlas inte allt detta bara till amsagor i all ny vetenskap som nu finns? Så hårdnackat kan det låta. Är vi då blinda i det som nu sker i hav, på land, i samhället och på himlen? Vi kan själv skåda vad intelligent liv kan åstadkomma. Om uppenbarelser inte fanns av Gud, hur skulle vi då veta sanningen om den inte var avslöjad?

Kristendomen är unik, då även Gud blev människa, född av en kvinna, förkunnade på jorden, botade människor och dog för vår lösen. Kristus uppstod från det döda och visade vägen till vår Fader i Himlen. Inget kan förkastas i Bibeln som osanning. Allt går i uppfyllelse steg för steg.

Jungfru Maria är inte bara Guds moder. Gud ber att vi aktar och vördar Henne. Hon är också vår moder. Hon vill skydda oss och leda oss till Hennes Son, Jesus Kristus. Hon blev så förskjuten genom reformationen 1517 och under Gustav Vasas utrensningar. Allt beseglades 1593 i mötet i Uppsala. Allmogen ville ha kvar sina rosenkransar, helgonbilder och pilgrimsfärder. Men reformatorerna fick hjälp av statsmakten i arbetet med att införa den nya ordningen.

Hemska straff gavs till dem som bad Rosenkransen. För den som inte vet vad Rosenkransen är så är den en vördnad och en förbön till Jungfru Maria för människors räddning. En bön om hjälp. Hon är vår förespråkare inför Gud. Rosenkransen är vapnet mot det onda och är en sammanfattning av Evangeliet, Jesu liv och gärning. Jesu Heliga Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta är helt förenade. “Till slut skall Våra Hjärtan segra.” Vi må förstå att detta är sant.

Ändå kan vi finna Jungfru Maria i Sverige i äldre kyrkor och svenska folkvisor som "Kristallen den fina" eller i blomsternamn. Hon finns i den svenska flaggan i de blå fälten runt det gula korset som är Kristus. Det blå färgen står för himlen och det rena och jungfruliga.

Enligt en legend om Sveriges flagga såg Erik den helige det gula korset på den blå himlen när han landsteg i Finland under det första svenska korståget år 1157.

Den kristna socialläran
Samhället, människan och ekonomin

Ekonomins ursprung är OIkonomia, som omfattar hela skapelsen som ett enda Hus för alla folk, ett hushåll och samhällsbygge för det gemensamma bästa. Oiko = hus. Nomia = husets lagar, natur- och samhällslagar. Vi kan se detta i naturen. En myrstack beskriver detta. Så är jorden en gemensam resurs för alla folk och nationer i rättvisa och förvaltning. Ekonomin blir här ett social skeende.

Politiken har dominerats av de två rivaler i historien - arbete och kapital. Vilket kommer först?

Adam Smiths liberala verk An inquiry into the nature and causes of the weaith of nations som publicerades 1776, framhöll att det liberala ekonomiska systemet avlöper i enlighet med sina egna lagar om utbud och efterfrågan och att människan tjänar hela samhället om hon låter sig ledas av nyttotänkandet och söker sina egna fördelar. Kapitalet står här främst som drivkraft för samhället. En stor social misär spred sig genom Europa och i Nordamerika under 1700- och 1800-talet. Mot detta kom kommunismen.

Marx skrev "Das Kapital", 1867, som ett socialt och ekonomiskt koncept som en motvikt till liberalismens ekonomiska system. Alla samhälliga och religiösa institutioner skulle härmed raderas bort i proletariatets diktatur. Mycket mer försvann genom kollektivismen och en megaindustriell utveckling. Hela människans person, all aktning för henne, frihet och rättvisa; allt försvann. Människor blev livegna slavar i ett gigantiskt materiellt system. Folket blev statens egendom. Endast staten var sann. De som stod emot var samhällets fiende. Staten var all sanning men den försvarade lögnen och staten blev lögnen.

Vänster och höger är två sidor av samma sak. De har båda kapitalet som utgångspunkt och går därför mot samma mål. Modern politik kommer ur den industriella och franska revolutionen 1789. Frihet, jämlikhet och broderskap är ett socialpolitiskt koncept men det bygger inte längre på kristen moral och värderingsgrund utan en materiell. En antites mot det kristna samhället. Målet gällde först och främst detta. Den frambrytande industrialismens kapitalism skapade ekonomiskt förtryck och social misär. Det gav jordmån socialismens framväxt. Men kapitlism och kommunism har samma ursprung och mål för en materiell värld och moral. Dessa två motpoler kom att vara konfliktgeneratorer som söndrade och splittrade samhället för långa tider.

I den kristna socialläran är samhället en social och mänsklig enhet, en mänsklig organism. Detta är ursprunget och fortsättning på familjen.Vi finns för och med varandra. Här kommer arbete för kapitalet för det gemensamma bästa. Kapital är ett resultat, där människan är orsaken.

Kapital är alla ting och medel för detta. Arbete står för skapande och allt kapital är av människor skapta ting som matvaror, hus, transportmedel, företag och all kulturell utveckling med och för varandra. Skapande är ett skeende inifrån-och-ut ur människans person. Här lever det fria valet, moralen och ansvaret och vår mening med arbete. Människans moraliska värde är då högre än värdet för kapitalet. Det får konsekvenser hur arbetslivet organiseras. Etik kommer för teknik och funktion. Även en organisation är en organism, där arbetet är ett gemensamt skapande. Detta uttrycket lagarbetet. Tekniken och maskiner finns som stöd för detta. Socialisering av produktionsmedel handlar inte om ett ägarskap utan om det främjar det gemensamma bästa. Det kan gälla energi- och vattenförsörjning och andra nationella tillgångar som kan felanvänds i en privat regi.

Samhällsutveckling skildrar ett skapande dels i en utveckling nerifrån och upp dels i inifrån och ut. Utveckling av jordbruket bildar basen för all fortsatt utveckling. Ur detta växer näringslivet fram.

Civilsamhället återspeglar en social utveckling som kulturell gemenskap, utbildning, media och allt föreningsliv i fackliga, ideella och idrottsliga organisationerna. I en demokrati är de fria och självständiga organisationera i civilsamhället ett viktigt stöd (subsidiaritet) för människors och familjers liv. Folkrörelserna och föreningsglivet danade mycket Sveriges utveckling. Här finns folkbildning och hela kulturlivet.

Tillsammans är det civila samhället kraften gentemot statsmakten att den inte blir en kommandocentral över folket. Det gäller även för näringslivet. Hög civilitet uttrycker förmågan att skapa tillsammans solidaritet, fred, och samförstånd.

Näringslivet innehåller ett ekonomiskt skapande för sörjning av livsmedel, förnödenheter för livsuppehälle och sae`ällsbygge. Därmed är näringslivets mål inte enbart en vinstgenerering. Det övergripande målet är samhällets högsta prancip för det gemensamma bästa och samhällets hushållning.

Rättslivet är skapande av lagar som skyddar och bevarar samhället. Samhället är så en trefaldig utveckling och enhet. Utan det ena faller det andra. Demokratin förutsätter en etisk människosyn. Vi är alla unika, men är lika värda till rätt att leva, bo, arbete, få sjukvård eller utvecklas. Människans skapande värdighet, fria vilja och persons integritet får ej kränkas eller förslavas under någon annans inflytande eller kollektiviseras. I människans lika värda kan det klassfria samhället bildas. Samhällets förmåga att skapa tillsameans uttrycker graden av civilisation. Hög grad innehåller fred och enhet.

Samhällshistorien blir oförstådd utan den kristna historien. Bibeln gäller inte en förgången tid utan den förutser även framtiden. Jungfru Maria har en stor roll i den moderna historien. Def förringas och krafter finns att mörklägga det hela.

Mänskligheten blir här en familj. Arbete kommer före kapital, då kapitalet är ett resultat av arbete. Kapital är alla de skapta tingen och objekten som böcker, datorer, båtar, hus, företag och organisationer. Allt är skapat genom människa. Människan är subjektet och orsaken. Vad är skapande till skillnad från allt annat slag av arbete? Engelskan har två ord för arbete - work och labour. Det första gäller skapande som kommer infifrån och ut. Alla ting, varor, tjänster och byggnader är kapital som skapats. Människan är orsaken. Arbete och konomi blir här ett socialt skeende. Människans moraliska värde är därmed högre än det ekonomiska. Människan är ett mål och inte ett medel. Hela vår samhällshistorian handlar om rivaliteten mellan arbete och kaptal. Så är samhället grund för en solidaritet och gemenskap för varandra och med varandra.

Marknadsekonomi och de fria marknadskrafterna

Karl Polanyi, en kristen nationalekonom har analyserat marknadssystemets framväxt och växande frigörelse från den sociala och politiska strukturen i vilken ekonomin tidigare var "inbäddad". Han skriver i "Den stora omdaningen", 1989:

 • ”Den industriella revolutionen var början på en revolution som inte var mindre extrem och radikal än den revolution som tänder sekterristens sinne, men den nya tron var ytterst materialistisk och menade att alla mänskliga problem kunde lösas under förutsättning att det fanns en obegränsad materiella nyttigheter.”

Marknadsekonomin skildras som en modell som följer fysikens lagar och som optimerar efterfrågan och tillgångar. Detta är ett falskt teorem. Den driver istället fram en kortsynt, osolidarisk och miljöfarlig ekonomi. Dels förbrukas naturtillgångar ohämmat dels bryts samhällets sociala grund sönder. Ekonomier centraliseras och storskalig teknik tar över. Lokala och regionala ekonmier urlakas. Graden av fjärrtransporter och arbetslöshet tilltar. Människor blir medel för att främja kapitaltillväxt för ett fåtal. Synen på människan faller under den ekonomiska ordning för kapitalets frihet och för fåtalet bästa. Synen blir att människan betraktas som en ekonomisk varelse för produktion eller konsumtion. Detta gäller äver kollektivismen. I kommunismen bdir människan statens egendom utan moral, ansvar och frihet. Den rövar människans person. Folk blir en flock, en flock kreatur.

Påven Johannes Paulus II förvarnade om att demokratin i ett samhälle utan en etisk och kristen syn på människan faller. Samhäller övergår till att bli totalitär och demokratin upplöser sig själv.

Motståndskrafterna mot kristenhet och kristen civilisation

Modern tid skildrar en ohygglig kamp och nedbrytningen av samhället. Motståndskrafterna har iscensatt en massförstörelse av såväl människor, nationer och naturen.

Ordning genom att frambringa kaos är en politisk och samhällsfientlig modell sedan 1300-talet. Läran kom genom Korstågen och Tempelriddarna till Europa på 1100-talet. De fungerar sedan som legohärar som beskyddare av svaga och fattiga kungadömen och de blev mycket förmögna genom skuldsättning av kungariken.

Tempelorden och dess samhällslära var nära att utplånas på 1300-talet genom sin fientlighet mot Kyrkan och det kristna samhället. Många av dem dödades på 1300-talet. Några lyckades fly till Skottland. Där gömde de sig och tog så småningom över ett skrå med fria hantverkare, som byggde borgar och katedraler. De var mycket kunniga byggmästare. Dessa skulle förvandlas att bli världsbyggarna i en ny politik för världsherraväldet. Det attraherade många intellektuella, politiker och förmögna stånd. Dessa var fria murare - frimurare. När de byggde katedraler, hade man med sig tätliknade byggnader för projektets arbetetsledning. Dessa kallades för lodge - loger. Dessa blir sekter för ny politik. Dessa politiska mål är rakt det motsatta till kristendomen.

Omdaningar sker genom att initiera kaos och revolutioner. På 1700-1900-talet kommer de socialpolitiska och nationella revolutionerna. Revolutionerna i Frankrike når även övriga världen och Ryssland 1917. De leder fram till nationalismens raskamp och världskrig. Ett nytt världspolitiskt tänkande tar form för en hel ny världsordning.

Naomii Klein beskriver dagens metodik och världspolitik i Chockdoktrinen, 2007: Liberala reformer kan bäst genomföras när individerna i ett samhälle befinner sig i ett tillstånd av chock såsom det har skett i Sydamerika, Afrika och Asien.

Denna chockterapi och terrormetoder har så tillämpats i många länder som i Chile 1973. På 70-talet skulle de reformvänliga staterna bort och bli marknadsvänliga. Då fanns de internationella organen uppbyggda som G7, Valutafonden och Världsbanken för vägen till globaliseringen. Härifrån kunde man sända ekonomiska torpeder och iscensätta kriser och kaos. Det har gällt Sydamerika, Asien och Afrika.

Även Sverige har fått stålbadet 1982-1992 om än i ett lindrigare format. Liberalisterna finns inte bara på höger- eller vänsterkanten. De finns i båda lägren! Det märktes i det som förändrade Sverige. En politisk och ekonomisk förlamning skulle anpassa Sverige till den liberala ordningen. Både inre och yttre krafter samordnas i tid och av de politiska och ekonomiska aktionerna. Detta råkar inte olyckligtvis hända. En systematik ligger bakom.

1. Svensk utrikespolitik desarmers i Horsfjärden. Socialdemokraterna vann riksdagsvalet 1982. Ubåten dök upp på hösten i Horsfjärden, som gjordes till en ryska ubåt men var i själva verket amerikansk. Oppositionen angrepp häftigt att regeringen skulle ha utvecklat ett samarbete med Sovjet. Moderaternas blivande ledare tog kontakt med CIA. Händelsen synes vara arrangerad för att trasa sönder svensk utrikespolitik. Den var en nagel ögat i en globalisering. Den understödde för mycket den tredje världens länders reformering. En mörkläggningen har skett av hela den marina aktion.

Operationerna i svenska vatten skedde efter konsultationer mellan den svenska och amerikanska marinledningen.Detta berättar förre försvarministern Caspar Weinberger i mars 2000 i en 15-minuters lång TV-intervju. Han hade inte tagit upp frågan om tillstånd med den svenska stats- eller försvarsministern. Någon eller några i svensk marinledningen var involverade i rekogniceringen och test av försvaret.. Nätverken syns dolt militärt, politisk och ekonomiskt.

2. Svensk ekonomi förblödde genom devalveringen 1982. Novemberrevolutionen 1985 är det informella namnet på Riksbankens beslut att avreglera den svenska kreditmarknaden. Valuta- och fastighetsspekulation födde finanskrisen. Några få invigda leder denna operation Den nya finanspolitiken skar ned välfärdssamhället och goda svenska företag kunde bli utlandsägda till ett lågt pris. Man sparar samtidigt som tappet fortgår ända till 1992 då allt kollapsar.

3. Den nya finanspolitiken. Utmattningen av hälsan hos det svenska folket genom stress och konkurrens i arbetslivet skapar stora förluster. Överallt sker kortsiktig kostnadsjakt och nedskärningar som skapar kapitalförstörelse och interna förluster inom verksamheter som överstiger gjorda besparingar. Det sker i såväl företag som offentliga verksamheter. En nedbrytning av folkets trofasthet till svensk inrikespolitik blev följden av den stora arbetslösheten. En hel ungdomsgeneration hamnade i utanförskap. 90.000 företag gick i konkurs. Samhällskostnaden sköts i höjden för att sedan strypas genom nedskärningar. Motståndet till EU var nästan borta. Rop efter förändring kom. Stålbadet var målet. Svensk reformpolitik slogs sönder. En liknande händelse men med ett våldsamt övergrepp sker 1989 i Kina på Himmelska fridens torg.

4. Ny statsledning. Statsminstern sköts 1986 strax efter Boforsaffären. Den innehöll en amerikansk vapensmuggling som rör Iran-Contras via Sverige. En stor internationell skandal. Troligtvis var statsminister Palme på väg avslöja detta inför FN. Det vore annars konstigt. Han var då FN.s utsände fredsmedlare i kriget mellan Iran och Irak. Vapenaffären och allt med detta runt om nedtystades. Ny statsminister lägger ny kurs. Sverige blev medlem i EU i jan 1995.

Vissa stater är endast leverantörer. I de afrikanska länderna sker en erövring och plundring av naturtillgångar på olja och mineraler genom utlandsägda bolag. Genom vapentillförsel bildas milis och rebellgrupper som röjer väg. Rekryteringen sker av unga pojkar som lever i en stor fattigdom och brist på arbete.

Den kommunistiska samhällsläran kom till många länder och särskilt till de fattiga länderna i Afrika. Mot detta stod västländers sökande av kontrollen över Afrikas stora tillgångar. När afrikanska länder skulle bli självständiga på 60-talet, då skulle de införa industrisamhället direkt innan basen fanns av ett fungerande jordbruk. I den politiska kampen stred stam mot stam. Folk mot folk.

Grunden till denna fientliga samhällsläran har fördömts av påvar från 1738 - 1922. Det är även uppenbarat genom Jungfru Maria. Hon förutsade 1634 i Quito i Ecuador det framtida samhället.

"Guds Moder vände nu uppmärksamheten mot det framtida samhället på 1800-, 1900-, och 2000-talet. Satan skulle få sådan makt över människor att perversitet härskade överallt. Guds Moder menade att frimureri hade stor del i denna synd." Det drabbar särskilt barn. De dödas innan de är födda. Den dolda förintelsen.

Lögnen är försåtlig och döljer sig själv. Men den förgör också sig själv.

"Allt detta är vilda tankar om en konspiration!", säger en del. Så kan det bortförklaras. Men är religionen materialistisk så finns inget annat val än mål som är materialistiska. Detta är en konsekvens. Strävan har varit en förändring genom historien som berättar om vägen som gällt och skörden kan vi nu se. Vägledningen genom tiderna har bringat fram en våldsam ödeläggelse. Hur har det skett? Vad har gällt som tro? Vad vi än gör så tror vi. Tron är en drivkraft. Det gäller i så många sammanhang. Det är så grunden i kristendom i tilltro på en Gud, Skaparen och Frälsaren.

Världsförklaringen i denna anti-religion som är materialismen från orienten säger i princip: Världsalltet är självalstrande och är själv sin egen arkitekt till allt som finns på jorden med alla livsformer, ändamål och naturlagar. Allt i en kosmisk balans. Materian finns i en evig evolution från kaos till ny ordning. Människan är kronan på verket och äger all makt.

Vi ser nu en ödeläggelse av fruktansvärda mått. En intelligens har format vägen. Det ursprungliga har raserats genom uppror och strider för en total erövring. Tillbaka till framtiden är ett motto vi hör för en hållbar utveckling. Då universum eller materian är sin egen skapare och arkitekt, då blir den också här sin egen förstörare. Huset den byggt, river den ned. Läran blir då falsk och kan inte bestå. Den förgör ju sig själv. Sanningen är den som är evig och absolut. Vad är sant? Vad är falskt? Ingetdera kommer sällan på tal i allt som sker. Rationalismen skärmar av med mörka solglasögon.

Denna samhällslära har spritts från generation till generation.

Den har knutits till lärosäten som anti-kyrkor runt om i världen och särskilt i USA och Europa. Genom dessa lärosäten och högskolor utvecklades de gynnsamma karriärsvägarna och kontakterna för eliten i affärs-, bank- och kulturvärlden. Här växte blivande politiker upp som världens byggmästare och ledare. En liten elit äger nu industrier, banker, aktier, pengar och finansinstitut så att de kan manipulera alla världens krediter. De hemliga sällskapen som fanns och finns ännu, de verkar nu på en internationell nivå. Här finns smedjorna för framtiden.

Flertalet amerikanska presidenter blev så här utvalda. Den först republiken i världen är USA 1776. Den andra republiken är Frankrike 1789. Fransmännen var med att grunda USA. En av de mest kriminella organisationer som funnits är Grand Orient de France. De deltog i USA:s grundande. Det är bevarat i målningar och andra ting. Kaosläran kom från orienten från Egypten. Den randiga flaggan som finns i många länder är en rebellflagga.

Världslärans symboler avslöjar härkomsten från forntidens Egypten. Den kom fördolt en gång till Jerusalem och sedan till Europa. Den kristna civilisationen revs ned i många revolutioner och krig. Den kom till Nordamerika och till den tredje världen. Närvaron av obelisken i storstäderna visar utbredningen i världen. Washingtons gator bär namn om detta grundläggande.

År 1935 beslutade president Roosevelt att placerade de amerikanska sigillens fram och baksida på dollarsedeln. Symbolen t.v. gäller massförstörelse av människan. Nazityskland använde symboler från Egypten. Hammaren och Skäran i Sovjetflaggan står för unionen mellan arbetar- och bondeklassen. De är liksom Passaren och Vinkelhaken byggmästarnas signum bland frimurarna. Den femhörniga stjärnan är tecknet för Draken från urtiden. Den röda fanan är färgat av allt blod som spillts. Den ryska revolutionen 1917 realiserades och finansierades i väst. Världspolitiken är gigantisk i sitt bedrägeri och förstörelse.

Skuldsättning av länder har varit en metod att erövra världens länder

Förändringar har gått bankvägen. Länder har skuldsatts för erövringen av de nationella tillgångarna för globaliseringen. Så har även den ryska revolutioner finansierats. Koloniseringens följder är en del av denna historia.

Sammanfattningsvis har allt det ursprungliga raserats.
Men allt ska bli nytt!

De hängivna har inte skyggt för upproret. Det har skett om och om igen i olika tidsåldrar. Tidigare väldsriken gick i konkurs. Sista skedet var att en liten elit eller familj som härskade och ägde allt.

När aposteln Johannes nedtecknade Uppenbarelseboken hade fem riken funnits. Det 6:te gällde som då var Romariket. Det 7:nde är nu. Modern tid har nyttjat revolutioner, krig, chockterapier, terror, mänsklig förnedring, etisk utrensning och en utvecklad dödskultur för att nå förändringen och ersätta det som gäller för fred, mänsklig samvaro och liv bland människor och på jorden.

Ett åttonde rike ska komma i framtiden för en kort tid, 1 timme.

Och de tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte har fått sina riken men får kungamakt för en timme tillsammans med odjuret. Upp 17:12.

Upprorets upphovsman kommer i mänsklig gestalt tillsmmans med 10 konungar. Om detta finns även beskrivet i Gog-profetian i Heskiel 38 och Upp 20.8. Detta blir den sista tiden och den mörka tidsålders slut. En ny era ska komma. Det är utlovat. Det är löftet.

Uppenbarelserna ger Guds frälsningsplan.

Jag hoppas att detta kan vägleda.