De Tre Dagliga Bönerna som Kristus bett oss om

O Herre Jesus Kristus, åt Ditt allra Heligaste Hjärta anförtror jag denna bön...

(nämn här dina böneämne )

Bara se på mig, och gör vad Ditt Hjärta önskar...

Låt Ditt Heliga Hjärta bestämma. Jag räknar med Det, jag förtröstar på Det, ag kastar mig i Dess barmhärtighet. Herre Jesus!

Du kommer inte att svika mig. Jesu Heliga Hjärta, jag litar på Dig. Jesu Heliga Hjärta, jag tror på Din kärlek till mig. Jesu Heliga Hjärta, må Ditt Rike komma.

O Jesu Heliga Hjärta, jag har bett om många saker, menjag bönfaller Dig om denna önskan. Tag den och lägg den i Ditt Heliga Hjärta. När vår Evige Fader ser den täckt med Ditt Dyrbara Blod, kommer Han inte att förvägra Dig den. Det kommer då inte längre att vara min bön, utan Din,

O Jesus. O Jesu Heliga Hjärta, jag förlitar mig helt på Dig. Låt mig aldrig fara vilse. Amen."

Påminn Dig, mildaste Jungfru Maria, att det aldrig någonsin blivit känt, att någon som tagit sin tillflykt till Dig sökt Din hjälp och anropat Dig om förbön har lämnats övergiven.

Fylld av denna förtröstan, flyr jag till Dig O jungfrurnas Jungfru, min Moder! till Dig kommer jag, inför Dig står jag, med synd och sorg.

O Moder till det Inkarnerade Ordet! ringakta inte mina böner, utan hör mig och svara mig i Din barmhärtighet. Amen."

'Helige Ärkeängel Mikael, försvara oss på stridens dag.
Var vårt värn mot djävulens ondska och snaror.
Må Gud kuva honom, ber vi ödmjukt.
Och må Du, den himmelska härskarans furste, med Guds kraft kasta ner i helvetet, Satan och alla onda andar som stryker omkring i världen och söker själarnas undergång.
Amen.

JESUSBÖNEN

Sant Liv i Gud den 18 januari 1990

Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över oss.
Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över oss.


Jag säger dig att om någon ber denna Rosenkrans till Mig, kommer himmelen att öppnas för honom och Min Nåd skall rädda honom; slut fred med Mig, slut fred med Mig, be Mig varje dag;

Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma Dig över mig, syndare

dotter, lär dina bröder den här bönen, lär dem att vara i ensamhet och tystnad när de ber den här Rosenkransen; smycka Min Kyrka, dotter kom, gå framåt i hjärtats renhet.

Andra böner från Jesus

FÖRBÖNER.
ROSENKRANSEN OCH ANDRA BÖNER

Vigningsböner från Jungfru Maria till

Jesus Heliga Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta

Jakobs stege. Den Välsignade Jungfru Maria uppenbarade sig 1830 i Paris för att vägleda Frankrike i en viktig tid. Den franska revolutionen bröt ut i Paris samma år. Folk stred mot varandra. Revolutionen skulle skilja befolkningen från Kyrkan.

Maria visar sig som Förmedlaren mellan Gud och människan. Hon är porten till Himlen och kallar oss. Genom Hennes förböner välsignas hela mänskligheten. Genom vår förböner deltar vi och räddar andra. Rosenkransen leder oss hem.

1830 är en parallell till Fatima och den ryska revolutionen 1917.

Jungfru Maria i Fatima bad varje gång barnen: "Bed Rosenkransen varje dag för att vörda Vår Moder att det skall bli fred i världen ,,, för Hon ensam kan rädda den."

Jacinta berättade, strax innan hon gick bort, att Gud har lagt freden i Hennes händer. Det är från Hennes Obefläckade Hjärta som människorna måste be om fred. Hon är fredsvägen. Det är den sanna vägen Gud ger.

Efter varje mysterium i Rosenkransen ber Vår Moder om bönen: "0 min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss frän helvetets eld, led alla själar till Paradiset."

Genom varje Rosenkrans växer Marias styrka att krossa Ormens huvud och förstöra hans onda makt över världen. Det är vapnet mot det onda. Maria är här den nya Eva (1 Mos 3:15). Om alla bad så skulle världen blir frälst. Till sista skall Marias Obefläckade Hjärta segra.

Bönens kraft är så stor att den kan stoppa krig och upphäva naturlagarna. Det är kedjan som nämns i Uppb. 20:1-2. Rosenkransen är också Jakobs stege (1Mos 28:12) som leder oss till Himlens port genom Maria som Förmedlaren.

Den förenar oss med Gud, den heliga Treenigheten; Fadern, Sonen och den Helige Anden; och Rosenkransen omfattar genom de olika mysterierna hela Evangeliet. Den förenar oss med Jesu Heliga Hjärta och Marias Obefläckade Hjärta.

"Be mycket och gör självuppoffringar för syndare för det är många själar som kommer till helvetet då det inte finns någon som gör uppoffringar för dem."

"Offra dig själv för syndare och säg ofta när du gör en uppoffring:

O min Jesus det är för kärleken till Dig, för syndares omvändelse och för gottgörelsen för de kränkningar som begåtts mot Marias Obefläckade Hjärta".

Med hjälp av Rosenkransen fördjupar vi oss i de viktigaste händelserna i Jesu liv. Meditera inför varje mysterium.

De glädjerika mysterierna
(man ber dem måndagar och lördagar)

1. Herrens bebådelse
2. Marie besök hos Elisabet
3. Jesu födelse
4. Jesu frambärande i templet
5. Jesu återfinnande i templet


Ljusets mysterier
(man ber dem på torsdagar)

1. Jesu dop i Jordanfloden
2. Bröllopet i Kana
3. Jesu förkunnelse av Guds rike
4. Kristi förklaring på berget Tabor
5. Instiftelsen av eukaristin

De smärtorika mysterierna
(man ber dem på tisdagar och fredagar)

1. Jesu dödsångest i Getsemane
2. Jesus blir dömd och torterad
3. Jesus blir krönt med törnen
4. Jesus bär korset
5. Jesus dör på korset

De ärorika mysterierna
(man ber dem på onsdagar och söndagar)

1. Jesu uppståndelse från de döda
2. Jesu himmelsfärd
3. Den Helige Ande utgjuts över
apostlarna, förenade med
Maria i bön
4. Marie upptagning i himmelen med
kropp och själ
5. Marie kröning i himmelen

Rosenkransens historia

St. Dominic - grundare av dominikanordern - spred den nuvarande formen av Rosenkransen. Han fick uppgiften av Jungfru Maria i en uppenbarelse 1207 i Prouille, Frankrike. Tidigare hade präster citerat hela Psaltaren.

Uppenbarelsen sker i katarernas tid då falska läror förkunnas. Radbandet kommer av att man använde bärnsten som kulor. Rad betyder bärnsten. I Fatima upprepas Guds moder vädjan till oss om Rosenkransens räddande kraft.

Vägledning

Olika former av den heliga Rosenkransen finns. En är enligt Sant Liv i Gud. Här finns en vägledning hur man ber och med andra böner som Gud gett. Innan man börjar så lägger man fram böneämnen för våra nära och människors omvändelse och frälsning, för präster och hela Kyrkans förnyelse. Att ena Påsken är fundamental. Hur ber man Jungfru Marias rosenkrans?


Man börjar med att ta Rosenkransens krucifix, kyssa det, göra korstecknet med det och inleda med den apostoliska trosbekännelsen. Sedan ber man

Fader vår,

Hell dig Maria (tre gånger),

Ära vare Fadern och Sonen och den Helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara från evighet till evighet. Amen.

Bön till St. Mikael
Helige Ärkeängeln Mikael,
försvara oss i striden.
Var vårt värn emot djävulens ondska och snaror.
Må Gud kuva honom,
ber vi ödmjukt.
Och må Du den himmelska härskarans furste
med Guds kraft,
kasta ned i helvetet,
Satan och alla andra onda andar,
som stryker omkring i världen
och söker själarnas undergång. Amen.

Därefter inleds första dekaden med ett mysterium som man mediterar över i den muntliga bönen. Varje dekad inleds ett Fader vår och sedan tio:

Hell dig Maria full av nåd. Herren är med Dig. Välsignad är Du bland kvinnor. Välsignad är Din livsfrukt Jesu. Heliga Maria Guds Moder bed för oss syndare nu och i vår dödsstund, amen. Dekaden slutar med Ära vare Fadern...

0 min Jesus, förlåt oss våra synder, bevara oss frän helvetets eld, led alla själar till Paradiset

Jesus, min enda kärlek,
jag ber för dem som du älskar, men som inte vet hur de skall älska dig.
Må de bli renade och helade, så att även de kan bli befriade från allt ont.

Amen.


RÄDDA SJÄLARNAS ROSENKRANS

Detta är bön som vi kan be överallt när vi sitter i bussen, spårvagnen, bilen eller när vi går på gatorna och möter människor och dem runt omkring. Det är inte möjligt att formulera en fullkomligare akt av kärlek med färre ord än:

JESUS, MARIA JAG ÄLSKAR ER. RÄDDA SJÄLAR

Den bön gav Jesu till Maria Consolata Berrone. Hon levde 1902 - 1946. Jesus säger till henne:

"Dessa ord sammanfattar allt: kärlek till Mig, till Min Moder Maria och till själarna, som jag kommit för att rädda. Denna akt innesluter alla själar: själarna i Skrärselden, de oskyldiga, de lidande, syndarna, de döende och även din egen själ."

"Förlora inte tid för varje akt av kärlek betyder en själs frälsning!"

"Ett " JESUS, MARIA JAG ÄLSKAR ER. RÄDDA SJÄLAR" gottgör tusen hädelser."

"Jag begär inga heroiska gärningar från dig utan bara det du kan utföra dvs. denna akt av kärlek måste offras av hela ditt hjärta!"

Rosenkransen Rädda Själarna

Inled med att kyssa kruxifixet och gör korsteckent. Vi de ensamma kulorna (5 st) ber du Ängelns bön i Fatima:

Min Gud, jag tror på Dig, jag tillber Dig , jag hoppas på Dig och jag älskar Dig.

Jag ber Dig om förlåtelse för alla de gånger som vi inte ha trott på Dig, inte ha tillbett Dig, inte ha hoppats på Dig och inte ha älskat Dig.

JESUS, MARIA JAG ÄLSKAR ER. RÄDDA SJÄLAR (10 kulor)

Avslutning

Evige Fader, Du sände Din enfödde Son Jesus Kristus för att vi skulle få liv i överfldö. Förbarma Dig över vår mänsklighet som oftast strävar efter motsatsen till det liv som Du vill ge. Rena oss med Jesu Dyrbara Blod och hela oss med Hans frälsningsbringande Sår. Se till Din Sons tillbedjansvärda Hjärta, som brinner av längtan att efter själarna frälsning. Se inte till våra synder utan till Din Kyrkas tro och skänk frälsningensgåva till många människor genom Kyrkans förmedling.

Jesu Heliga Hjärta, förbarma Dig över oss och särskilt ber vi för dem som är döende. Jesus vi litar på Dig.

Heliga Guds Moder, du överger aldrig dina barn. Därför ber vi Dig särskilt för dem som är i fara att förlora sin plats i Dins Sons Rike, vi litar på Dig.

Heliga Josef, Du har med kärlek tagit Dig ann Jesus och har varit en far Honom som själv är Fader för alla. Vissa nu Din fadesrskärleks starkamakt för de själar som idag och denna natt ska stå inför den evige Domaren. Hjälp dem att saga ja till Honom i detta livet, så att de får delta i det Himmelska livet för evigt. Josef vi litar på dig. Amen.

Helige Ärkeängeln Mikael, beskydda våra själar. Helige Petrus öppna för oss Himmelens Postar.

Heliga Skyddsänglar, bed för vår och all människors frälsning.

Gud gav ett budskap om en bön för oss den 14 dec 2009 som paras med två tecken. De kom fem månader senare. Det är en bön vi alla kan bedja!

Kärleksrike Fader, låt inte Din vrede slå ner på detta släkte, så att de allesammans förgås;


Låt inte Din hjord drabbas av ångest och nöd, ty vattnen kommer att torka ut och naturen vissna; allt kommer att gå under för Din vrede utan att lämna något spår efter sig; Din Andedräkts hetta kommer att antända jorden och förvandla den till en ödemark!

En stjärna kommer att synas vid horisonten;

Natten kommer att läggas öde och aska falla som snö om vintern,
så att Ditt folk täcks som vålnader;

Förbarma Dig över oss, Gud, och döm oss inte hårt; Kom ihåg de hjärtan som har sin glädje i Dig och Du i dem! Kom ihåg Dina trogna och låt inte Din Hand falla över oss med kraft, utan lyft upp oss i Din Barmhärtighet, och lägg Dina stadgar i varje hjärta.

Amen