Korstågen, frimurarna och revolutionerna

Inledning

Europas grundande
300- 800

Oikonomia - Skapelsen - ekonomi - människa - samhälle

Romarikets fall

Palestinas förhistoria

Jesu tid år -4 till 30

100-talet
Jerusalems förstörelse år 70

200-talet

300-talet

400-talet

Öst- och västgpterna

500-talet

600-talet

Arabvärldens historia

Islam och erövringen av Jerusalem.

700-talet

800-talet

Morerna besegras och kristnandet av Spanien

900-talet

Svitjod det blivande Sverige

1000-talet och Korstågen

1000-talet den moderna tidens början


Hedendomens ursprung. Mysteriskolorna

Raslärans ursrung

Tempelherreorden och Frimurarna

Renässansen & Individualismen.
Kampen mellan de fattiga och rika.

Det globala bankväldet

Andra världskriget - "Profits über Alles!

Banking with Hitler

Atombomben. Japan krossas. Tiden efter Andra världskriget

Gud är evig. Meningen med vårt liv är att vi ska leva evigt.
Kristus är vår Frälsare och dog på Korset för oss.
Vi är alla syndare. Omvänd er och be till Kristus. Han är vårt enda hopp.

EUROPAS UTVECKLING OCH REVOLUTIONER del II

Från år 1000 till 1500-talet

Korstågen, Kabbala, Tempelriddarna, Kolonialismen, Frimurarna & Världsbyggarna.
Upprorets läror. Antiken återuppväcks. Renäsansen
.

Västkyrkan delas. Den protestantiska revolutionen 1517

Kristendomen grundlägger Europas framtid. Samtidigt kommer motsattsen. En söndring kommer på 1000-talet.

I tre steg har Kyrkan splittrats. År 1054 sker skilsmässan mellan Öst- och Västkyrkan. Reformationen 1517 är andra steget, som bildade nationella kyrkor i norra och västra Europa. Västkyrkan klyvs. Västkyrkan inför den gregorianska kalendern 1582. Den mest hotande och skadliga splittringen. Mänsklighetens största kränkning. Kristus tvingas dricka smärtans bägare två gånger.

Öst- och Västkyrkan kommer därefter att fira påsken vid olika datum trots att det finns öst- och västkyrkor i samma städer. Splittringen av påsken tillhör Kyrkans och mänsklighetens stora tragedi. Den klyver Guds frälsargärning som ett svärdshugg. Utan denna enhet förblir Kyrkan delad. Konsekvenserna är oerhörda. Ingen fred kan med detta tillstånd råda.

Svitjod det blivande Sverige

Den romersk-katolska kyrkan etablerar sig i hela Skandinavien. Tron på Marias obefläckade avlelse sprider sig.

Olof skötkonung är Sveriges förste kristne kung, började regera omkring 995 och hans drottning hette Estrid som var en furstedotter från det västslaviska riket Mecklenburg vid södra Östersjökusten.

Snorre Sturlasson som är en isländsk författare, diktare och storman som levde mellan åren 1178 och 1241, ger en beskrivning av hur Svitjod var ordnat innan landet fick sitt namn Sverige.

Han skildrar tiden 1161 - 1250. Svitjod är fördelat över många lotter och biskopsdömen. Östergötland var näst Västergötland för denna tid den viktigaste landslotten. I detta landskap låg Alvastra med sina konungagravar. I detta landskaps städer, Linköping och Skeninge (Skänninge), fattades även de för kommande tider viktigaste besluten.

En lott är Västergötland, Värmland och Markerna, som är främst de skogrika trakterna mot Norge, senare Dal och år 1508 omnämnt som Dalsland. Det var ett stort biskopsdöme. I Västgötalagen beskrivs att det fanns ca 600 kyrkor antalet i Skara stift, som då innefattade även Värmland och Dalsland.

Ur hedendomens tid kom Västgötarna att se sig som mäktigare än Upp-Svearna. Medvetna om denna sin makt krävde de som sin rättighet att tillsätta konung för hela riket - och vinna denna sin fordran. En götisk jarlaätt uppstiger på så vis på tronen.

Det andra lotten i Svitjod är Östergötland, där det andra biskopsdömet ligger, med Gotland och Öland. I Svitjod finns andra biskopsdömen som heter Södermanland, Västmanland och Fjerdhundraland. Härnäst kommer Tiundaland, vilket är det tredje lotten i Svitjod. Det fjärde lotten kallas Attundaland. Sedan finns Sjöland (Roslagen). Den femte lotten med allt som därtill hör är beläget i öster ute vid havet.

Indelningen av Svitjod berodde på stamskillnader. Indelningen i Svealand och Götaland. Götalandskapen är under denna tid de mest framstående. Den sverkerska konungaätten var infödd där. De erikska konungarna uppehöll sig i någondera av de stora landslotterna Sunnanskogs. Den mäktigaste ätten i landet är folkungaätten - var ursprungligen en götisk ätt. Denna ätt regerade över Sverige åren 1250 - 1364 kallas för Bjälboätten efter orten Bjälbo i Östergötland varifrån de härstammade. Stamfadern hette Folke. Därav folkungaätten.

Det mest använda vapnet som användes av ätten var ett lejon över tre bjälkar i olika varianter, vilket nu ingår i Sveriges riksvapen tillsammans med Magnus Erikssons tre kronor från år 1341. Dessa var således ännu inte en nationalsymbol. Olika folk är innan detta sker samlade under en kristen kung.

Vapnet och flaggan är knutet till kungen, som har sin uppgift att tjäna och leda sitt folk. Biskopen leder kyrkan i Sverige en kyrka som finns över hela Europa. Så var hela Sveriges folk kristnat.

I den gamla psalmboken återfanns psalmen "Fädernas kyrka" under nr 169, som skildrar denna tid. Den togs bort i 1986 års upplaga av psalmboken.

Fädernas kyrka i Sveriges land,
Kärast bland samfund på jorden!
Vida hon famnar från strand till strand,
Fast hon är grundad av Herrens hand,
Byggd till hans tempel i Norden.

Sveriges första kung

De kristna kungadömena, som bildades runt 1000-talet för att olika folk skulle leva tillsammans. Att var kristen var förutsättningen för att bli en medborgare i kungadömet. I tidigare Sverige var de valda. Det hade som en gemensam ledare, krönt till en kristen konung genom kyrkan av Gud. Nationalismen kom långt senare. Kristna kungadömet har sitt ursprung från kung David för israels folk som blev smord av Gud.

Enligt den traditionella historieuppfattningen bestod Sverige under äldre tid av två folkstammar vid namn svear och götar, och man har därför velat härleda det svenska rikets uppkomst till den tidpunkt då dessa stammar förenades under en gemensam kung.

Olof Skötkonung blev krönt till en kristen kung år 995 och regerade över både Svealand och Götaland

Olof Skötkonungs och hustrun Estrids dotter hette  Ingegärd Olofsdotter. Hon skulle komma att bli vida mer känd än sin far. Hon blev den heliga Anna av Novgorod. Kristendom spreds så även till Ryssland.

Erik den helige, Erik Jedvardsson, Erik IX, S:t Erik, blev Sveriges förste kung i slutet av 1150-talet. genom honom kom Finland tillhöra Sverige. Dessa folk kallades vender. Kungadömet hade en stor sociala mening och kungen skulle verka för att vara sitt folks välgörare och vägledare. De blev valda

De kristna kungarna företrädde Kristi Konungen och var korskonungar att sprida kristendomen. Förebilden var kung David som besegrade Goliat i tilliten på Gud genom små medel. De skulle kristna folk och erbjuda dem att leva i fred, tro och frihet. De som sa ja blev hans undersåtar och medborgare i hans rike. För dem gällde barmhärtighetens banér. För dem som sa nej gällde rättvisans bannér Det skulle inte ske med övermakt, som kunde förleda, utan i tillit till Gud.

Kungadömet lägger grundet till samhällets trefaldiga utveckling:

  • kungen som representerar lagen och rätten dvs rättslivet
  • folket som skapar samhället genom arbete och den kristna kulturen
  • naturhushållningen som bildar näringslivet och handeln

Götes konung (det vill säga "götarnas konung") utgjorde en del av svenske konungens titel fram till Gustaf VI Adolfs död 1973, då titeln var Sveriges, Götes och Vendes konung. Från Carl XVI Gustafs tillträde är titeln endast Sveriges konung. Under konung Waldemar Atterdags tid (krönt 1375) uppträder titeln i den tyskspråkiga formen Choning der Wende och i titulaturen för Erik av Pommern (av slavisk börd), som 1397 kröntes till konung över de nordiska rikena.

Många valda kungar kom att tillhör ätter. Den ätt som regerade över Sverige åren 1250-1364 kallas för Bjälboätten efter orten Bjälbo i Östergötland var en av de främsta.

Olika slaviska var bosatta runt Östersjön. 'Slaver' som i latinet och i franskan (och i svenskan) även kom att betyda slav i bemärkelsen träl, omfattade då även de stammar som talade ett finskt språk, dvs venderna. Slaver och finsk-ugrer som modernt begrepp är mycket yngre. (finskans ord för träl, orja=alhainen, har sitt ursprung i ordet för arier, aryan=ha´rian=orja. Den tyska orden styrde över områden runt Preussen och mot Estland. Denna kultur gav upphovtill idealisering av herrefolket.

1000-talet och Korstågen

Stridigheterna inom kyrkan fortsätter. Under en period finns det tre rivaliserande påvar. Påven Gregorius VII förklarar den romersk-katolska kyrkan ofelbar och beslutar att prästerna ska leva i celibat. Han förklarar vidare att påven står över alla jordiska furstar och att ingen kan bli frälst som inte erkänner honom som sin härskare. Det blir en avgörande brytning mellan de kyrkliga ledarna i öst och väst - mellan patriarken i Konstantinopel och påven i Rom 1054. Kristenheten delas upp i en västlig (latinspråkig katolsk) och en östlig (grekiskspråkig ortodox) del

I slutet av seklet startar det första korståget för att erövra Jerusalem och driva bort muslimer och judar. Påvarna startar flera korståg för att erövra Palestina och Jerusalem. Människor ur alla samhällsklasser sällar sig till korsfararna. De flesta korstågen misslyckas. Ett skoningslöst plundrande dödande av såväl muslimer som judar genomfördes.

Den som grundlade korsfararna var Påven, Urban II. Han sammankallade en stämma, ”the Council of Clermont” år 1095 där han omformade den passiva doktrinen av de kristna. I ett heligt krig som man kallade det, skulle de ta över det heliga landet från muslimerna. Efter sammankomsten, bildades det en stor armé av korsriddare som formades av både professionella soldater och tiotusentals vanliga människor.

Det första korståget utlystes av påven Urban II år 1095. Han lovade att den som ”tog korset” och ville strida för att befria Jerusalem från ”de otrogna” skulle få sina synder förlåtna av Gud. Det är inte helt osannolikt att en bidragande orsak till påvens löfte var att Europa vid den tiden plågades av ständiga väpnade konflikter mellan stridslystna riddare. Samtidigt var Europa fattigt och en rik kultur fanns i Palestina, som säkerligen lockade lycksökare.

Med titeln "kejsare" (Imperator) följde en viktig roll såsom beskyddare av Katolska kyrkan och Kyrkostaten, och kejsarna vigdes till subdiakoner. Allt medan påvedömets makt växte under medeltiden, trappades en strid upp mellan påven och kejsaren om kyrkoförvaltningen. Under medeltiden indelades Det Tysk- Rromerska kejsardömet ii mindre furstendömen som bruket att furstar och stormän insatte präster i deras ämbeten. I bakgrunden fanns även en politisk och ideologisk strid mellan kejsare och påve om makten över kristenheten.

Furstendömenas innehavare var formellt tysk-romerske kejsarens feodala vasaller i dennes egenskap av "tysk konung" och "romersk kejsare". "Furste" var en generellt benämning på dessa vasaller som kunde ha olika titlar såsom kung i Böhmen, furste, hertig, kurfurste, furstbiskop, lantgreve, greve, pfalzgreve, ärkebiskop m.m. de kunde vara antingen "riksomedelbara" eller inte. Icke riksomedelbara furstar och adelsmän fungerade som adel i de olika furstestaterna.

På flera platser i Europa uppstår nu reformrörelser som förkastar den Katolska kyrkans traditioner och prästerskapets rikedom och slapphet. Man vill se en återgång till den ursprungliga kristna tron. Kyrkan svarar med att förfölja rörelsernas medlemmar, och ledarna grips och bränns levande på bål.

1000-talet den moderna tidens början
Upprorets tidsålder.

"Och han grep draken, ormen från urtiden... och låste och förseglade ingången för att han inte skulle förföra folken förrän de tusen åren hade gått. Sedan skall han släppas lös för en kort tid..." Upp 22:2

Mot kristendomen stiger en mörk politisk revolutionär kraft som kommer genom Korstågen slut som kommer att påverka hela vår moderna tid och sönderfall av en hel tidsålder. En urgammal hedendomen väcks till liv som har sina rötter i det forna Egyptens helt hedniska och materialistiska världsåskådning. Denna hedniska lära som skulle förstöra det kristna Europa kom från orienten, faraonernas Egypten. Den beskrivs i 2 Mos 7:9-11. Den materiella världsåskådningen.

Modern vetenskap bär på mytologiska förebilder. Modern civilisation tar sin börjaan 6000 år före Kristus.

1100-talet Korstågen

Det spelar ingen roll hur mycket vissa personer uppger om att Korsriddarna var en militär expedition som utförde ett uppdrag i kristendomens namn.

Fundamentalt, de var ute efter materialistiskt välstånd. Under denna period så befann sig Europa i en djup fattigdom och misär, samtidigt som mellanöstern och speciellt muslimerna levde under blomstring och välstånd.

Detta attraherade européerna. De tog till sig en religiös fasad som smyckades med kristen symbolik då sanningen och idén av Korsfararna födelse var ett behov av världslig vinning. Därför fann vi denna anledning till det snabba förändringen bland de kristna i Europa. Från passivitet under tidiga perioder av historian till en militär aggression.

Den som grundlade korsfararna var Påven, Urban II. Han sammankallade en stämma, ”the Council of Clermont” år 1095 där han omformade den passiva doktrinen av de kristna. I ett heligt krig som man kallade det, skulle de ta över det heliga landet från muslimerna. Efter sammankomsten, bildades det en stor arme av korsriddare som formades av både proffesionella soldater och tiotusentals vanliga människor.

Det första korståget till det Heliga landet genomfördes åren 1095-1101. Efter flera år av blodiga sammandrabbningar, svält och umbäranden intogs slutligen Jerusalem den 15 juli år 1099, vilket dock bara var inledningsfasen på en flera hundra år lång konflikt. Den skara som 1099 erövrat Jerusalem bestod visserligen bara av 1 000 riddare och 5 000 fotsoldater, men att de över huvud taget lyckades i sitt företag berodde till stor del på att den muslimska världen just då var söndrad i konflikten mellan sunni- och shia-muslimer. Under 1100-talet enades dock de olika muslimska fraktionerna inför hotet från den gemensamma fienden och förklarade jihad, det heliga kriget.

Det andra korståget, 1147-1149, leddes av Ludvig VII av Frankrike och Konrad III av Tyskland, men det led ett katastrofalt nederlag vid Damaskus år 1148 och nu var det tydligt att saracenerna, som västerlänningarna kallade sina motståndare, inte tänkte ge upp sitt land utan kamp.

Slaget vid Hattin 1187. Muslimerna hade alltså enats i slutet av 1100-talet under sin sultan Saladin. Saladin kom från en sunnimuslimsk kurdisk släkt, ayyubiderna, som erövrade Egypten från de shiitiska fatimiderna. Saladin blev sultan över Egypten och Syrien 1171 och hade skaffat sig avsevärd militär erfarenhet. Han hade ett grundmurat rykte som både avancerad strateg och en djärv och beslutsam krigare.

Samtidigt slets de kristnas rike sönder av tvister och intriger. Kungariket Jerusalems spetälskesjuke härskare, Balduin IV, avled 1185 och efterträddes av sin lille son. Enligt Balduins sista vilja skulle landet styras av greve Raimond av Tripoli tills sonen vuxit upp. Den 1 juli år 1187 gick Saladins armé över Jordanfloden. Hären bestod av totalt cirka 45 000 man, varav 12 000 ryttare som till stor del utgjordes av de fruktade mamlukerna, formellt slavar, men betraktade som elittrupper.

Den kristna armén ställde upp, sammanlagt 15 000 man. Kärntruppen bestod av knappt 2 000 riddare, uppdelade på tre grupper. Kring varje riddartrupp formerade sig fotfolket i fyrkant – för att skydda de dyrbara hästarna. De kristnas mest framgångsrika taktik hade ju visat sig vara att anfalla på bred front, i galopp med sänkta lansar. Sådana attacker kunde de lättare beväpnade muslimska krigarna inte stå emot. Deras taktik var att i första hand försöka oskadliggöra riddarnas hästar genom snabba räder och skurar av pilar, som alltså skulle hejdas av det kristna fotfolkets sköldar – och kroppar.

Segern vid Hattin betydde att de kristnas besittningar nu var lätta att erövra – så gott som alla deras soldater oskadliggjorts. I snabb takt återtog Saladin stad efter stad och kunde tåga in i Jerusalem i september 1187. Men det skulle dröja ytterligare över hundra år innan den siste av franjerna lämnade det Heliga landet.

Det tredje korståget som varade mellan åren 1189 - 1192 startade med att den kurdiske krigaren Saladin hade erövrat Jerusalem och Kristi grav, vilken givetvis måste återtas. Detta senare tåg är mest känt för sina ledare, den tyske kejsaren Fredrik Barbarossa och Rikard Lejonhjärta. Barbarossa drunknade, medan Rikard lyckades erövra Cypern som med sitt strategiska läge i östra Medelhavet var lätt att sälja till Tempelherreorden.

Det fjärde korståget 1202-1204 blev liksom de därpå följande ganska resultatlösa.

Under det femte tåget erövrades Damietta, 1217.

Det sjätte 1228-1229 under Fredrik II.

Sjunde korståget leddes av Ludvig IX.

Ur detta kom en lära tiil Europa som nu påverkar hela det globala samhället.

Mysterieskolan i Egypten
Hedendomens och frimurskapets urpsrung

Det forna Egypten och dess faraoner var en av de äldsta civilisationerna i världen. Bortom dessa forntida civilisationer och folkslag finns endast yttre rester kvar.

Stora naturkatastrofer och översvämning har utplånat det mesta. Dessa riken har även genomgått en ekonomisk kollaps. Den övernaturliga verkligen bredvid den naturliga var känd forntidens folk men missbrukades djupt. Man sökte den övernaturliga kunskapen. Kunskapens träd är i historien en väg till undergång.

Mysterieskolorna utvecklades genom en esoteriska skolning. Invigning leddes hedniska präster, hierofanter, om den hemliga kunskapen. Aspiranten försattes i näst intill ett dödligt tillstånd och själen frigjordes ur kroppen och kommer i kontakt med den andliga världen. Det är en parallell till Kristus-mysteriet i Kristi död och uppståndelse. Tempel

Detta oerhörda andliga inflytande kom att sträcka sig till Egypten, Mindre Asien och Europa. Dess mysterier spreds vida omkring när den ena erövrarnationen efter den andra fängslades av Egyptens inre storhet. Persien, Babylonien, Judéen, Kreta, Grekland och Rom fick sin hedniska inspiration från den egyptiska kulturen. Den spred sig även mot norr över Gibraltar till Caranc i Frankrike. Den når England och blir druidläran. Mysterielärorna trängde in i nationernas tankeliv och förgiftade det. Alla dessa kulturer skildrar världsrikn som gått under.

Deras ursprung var kanske okänt av massorna och de uppfattades inte som esoteriska utan förvandlades till konstnärens inspiration i hans sökande efter det gudomliga, det eviga, poetens intuition i hans längtan efter sanning och musikerns tonharmoni när han sökte sfärernas musik. Det är ingen tom fras när man säger att allt av andligt, intellektuellt och konstnärligt värde har sitt ursprung i det övernaturliga

Det egyptiska samhället var en av de mest förtryckande. Det vittnar Israels folks fångenskap. De monumentala verk som fortfarande finns, egyptiska pyramider, sfinxer och obelikser byggdes av hundratusentals människor. Alla var tydligen inte slavar utan yrkesarbetare som t.ex bagare. Det visar fynd och inristningar. Faraonerna ville gestalta sig som gud själv och bli dyrkad av människorna i en världsmaterialism. De hade sina diadem formade som en egyptisk kobra för sin makt. Denna orm beskriver Ormen och Lucifer från urtiden.

Allt är en kamp från kaos till att bringa ordning. Kommunismen såg historien som matereill klasskmap. Hitler skrev "Mein kampf". Egyptierna såg att materian alltid hade existerat och ingick i en evig materiell evolution. Jorden växte fram ur havet. Ur lotusblomman födde solen, som vandrade över himlavalvet. Man dyrkade kosmos, en evolution, som en kosmisk ariktekt. När solen gick ned steg den ner i underjorden. Ur mörkret återuppstår den på nyttpå nytt. Ur kaos bringas ny ordning.

I forna Egyptiern Grekland, och Roms civilisation fanns det mysterie skolor (écoles de mystéres) vilka möttes i dess kontext en noggrann forskning, gnosis eller hemlig kunskap. Medlemmar av dessa mystiska skolor blev accepterad endast efter en längre period av studier och invignings ceremonier. Tillsammans med dessa skolor, första är tanken att ha varit skolan om ”Osiris” baserad på händelsen av denna guds födelse, ungdom, strävan mot mörkret, död och återuppståndelsen. Obelisken är symbolen för detta. Osiris och Isis är antibilder till Jesus och Maria.

Dessa teman var rituellt dramatiserade i ceremonier utförd av prästerskapet. Adepten kunde av hierofanten försättes i en djup sömn, som om denne vår död och därigenom få insikten i den hemliga kunskapen.

Egypterna formade Heliopolis [tempelstaden till solgudarna], Memphis och Thebes var mysterieplatser. Pythagoras blev här initierad. Frimurarna är dem moderna representanterna för en egyptisk religion. De byggde på evolutionens kaoslära. De önskade bygga Kung Salomons Tempel som "Ljuset hus".

Evolutionsläran finns i världspolitiken och den vetenskaplig synen. Hela vår tidsålder visar en återupprepning av allt detta. Obelikser står i många huvudstäder och vittnar om frimurarnas närvaro

Denna revoltlära från urtiden fanns med vid Moses uttåget i Egypten och kom till Jerusalem. Där fanns där bevarad bland några rabbiner i en muntlig tradition som kallas kabbalah. Den kom att vantolka de heliga Skrifterna i Toran. Den judiske historiken, Theodore Reinach, fransk filolog och fornforskare, professor i numismatik vid Collège de France från 1924. Bror till Joseph Reinach och Salomon. Reinach, berättar att Kabbalah är, ett subtilt gift som intog venerna i judendomen och infekterade den”. Salomon Reinach beskriver Kabbalah (muntlig tradition) som ”en av de värsta avvikelserna i det mänskliga sinnet”.

En evig materiell värld stadd i ständig förändring genom kaos (kriser) med en icke-levande intelligens som den store Arkitekten - Antiguden och Djävulen, diabolos, ”den som splittrar, förtalar och anklagar”. Kabbalan är en lära som dateras tillbaka till det forna Egypten och att den intog och kontaminerade religionen som Gud hade uppenbarat för Israeliterna. Vi har dessutom sett att dess fundament byggs ovan en perversitet som betraktar människan som inte skapad av en gudomlig skapare som funnits i evighet. Mycket av världspoltiken bygger på att förändra genom nedbrytning av existerande strukturer. Kaos- och evolutionsläran finns i vetenskapen. Det finns en dynamisk växelverkande process i tillvaron. Det räcker att se på ett moln på himlen hur det förändras i form och genomskinlighet eller hur människan påverkar miljön. Allt är därför inte genetisk bundet. Guds skapelse sträcker sig över tid vi inte kan överblicka. Jorden var en gång torr och ödslig. Genom ett bombardigmang av astroider i 100-talas miljoner år bildades haven. Jorden täckets av hav. Den första fotosyntensen kom med bakterier. Havet var järnhaltigt. Oxidationen fällde ut järn som rost som gav bergen. Vi kan se det 1 Mosbok.

Gud sade: ”I vattnet skall ett valv bli till, och det skall skilja vatten från vatten.” Och det blev så. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet. Gud kallade valvet himmel. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen. Gud sade: ”Vattnet under himlen skall samlas till en enda plats, så att land blir synligt.” Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord, och vattenmassan kallade han hav.

Orsaken till Reinachs uttalande om att Kabbalahn är att stora delar av dess doktrin har förbindelse med med en ockultism. För tusentals år sedan, har Kabbalahn varit grundstenen i alla sorters magier och ritualer. En satanisk hedendom!!!

“Exodus”, är titeln på den 2:a Moseboken i Gamla Testamentet (Toran). Denna bok berättar om hur israeliterna, ledd av Moses lämnade Egyptens tyranni. Israeliterna arbetade som slavar för Faraon som inte skulle frige dem med hans samtycke. Men när han konfronterades av de mirakler Moses som utförde med hjälp av Gud och katastroferna han påtvingade folket, vek sig Faraon. Moses besegrade de svarta magikerna.


Mose och Aron gick till farao och gjorde som Herren hade befallt: Aron kastade sin stav framför farao och hans hovmän, och den förvandlades till en orm.

Då kallade farao i sin tur på visa män och trollkarlar, och med sin svartkonst gjorde dessa egyptiska siarpräster samma sak: var och en kastade sin stav, och stavarna blev till ormar.

Men deras stavar uppslukades av Arons stav. Ändå var farao obeveklig och vägrade att lyssna till Mose och Aron, alldeles som Herren hade sagt. 2 Mos 7:10

Enligt judisk och kristen tradition mottog Moses en uppenbarelse på berget Sinai, som han förde vidare till det judiska folket och det är från denna som Torah har kommit. Torah är ett vittnesbörd om hur Gud har gripit in för att leda, hjälpa eller straffa judarna genom historien och handlar alltså i grund och botten om förhållandet mellan Gud och det judiska folket. Höjdpunkten i Torah finns i andra Moseboken, där det beskrivs hur Mose tar emot de tio budorden från Gud på berget Sinai.

Enligt rabbinsk tradition består Torah bara av den skriftliga läran, Torah she-bi-khetav. Det är den ena delen av det som kallas den tudelade Toran. Den andra delen är den muntliga läran, Torah she-be-al peh, som fungerar som en förklaring till den skriftliga delen. Alla delar av läran är lika viktiga enligt den rabbinska traditionen, eftersom man inte enbart kan gå till den skriftliga Toran för att tolka lagarna i praktiken. Då behöver man den muntliga, förklarande delen också.

Judarna adopterade denna forna egyptiska materialismen och dess metafysiska lära som är Kabbalan. Vissa judiska grupper hade med börjat imitera dem. De ersatte religionen som uppenbarades av Gud mot idoldyrkan av en synbar gud. Det skildras när de tillber Guldkalven, som är en soldyrkan. De ville ha en synlig gud. De ansåg sig var den äkta människan och rasen. Blodsband som leder till Draken från urtiden. Illuminaterorden 1776 bygger på detta.

Vid uttåget från Egypten tog de hedniska rabbinerna tog med sig den hemliga lära och gömde den i Torah, i de 5 Moseböckerna. Den introducerades av judendomen som Kabbalah som en teosofi och var endast tillgänglig för de invigda i den muntlig traditionen. Texterna vantolkades genom att användning av numerlogi.

Anti-religionen. Allt blir motsatsen till de kristna.
Den första revolutionen. Den första rasläran.
Antikrist

Såsom lära bland de egyptiska prästerna, var Kabbalan ett hedninskt evolutionslära där materian är evig en dyrkan av planeter där gudarna fanns, där allt är en evoluton utan en allsmäktig Skapare av himmel och jord.. De matematiska systemen i Kabbalan var baserad av de forna egyptiernas idéer om en oändlig existens av intelligens. Pyramiderna var mottagare av kosmisk energi.

Den judiska kabbalan, som betyder tradition på hebreiska, och är en hemlig lära inom judendomen, ingår i frimurarnas symbolvärld. Kabbalan består av en samling judiska filosofiska verk, som möjligtvis härstammande från perioden mellan 200 och 500 e.Kr.

Också talmystik ingår i de kabbalistiska systemet, detta kallas Gemantria. Även element från alkemins symbolladdade värld ingår i frimurarnas tankegods liksom fornegyptiska trosföreställningar.

Dess lära om Gud är totalt motsatt till ”fakta om skapelsen,” som står i den sanna Toran och Gamla Testamentet. Kabbalan förmedlar annorlunda värderingar om skapelsen och människan än vad som finns i Toran. Tetragrammen för Gud och Adam är YHWH och JHVH, (Yod he vav he) . I kabbalistisk granskning bär de båda talet 45. Det tolkas som att judiska Jehova är likvärdig med Adam. Det betyder Adam var Gud och Gud blev det judiska folket. Endast var de sann människorna. Andra folk (raser) var inte ansedda att vara människor. I detta verkar sionismen en annan form av nationalsocialism.

Kabbalan lär att hedningarna bör uteslutas och förstörtas. The Zohar (ljus, prakt) är den primära boken om den fariseiska, och kabbalistiska undervisningen. Hedningar som är levande själar från ovan blir "boskap", "kräldjur" och "djur på jorden (gojerna). Andra folk är inte "levande själar" ... "ta livet av dessa kliphoth och döda dem.

Judendomens syfte var baserad på att tjäna och lyda Gud. Kabbalans korrupta lära utvecklade en arrogans som förgiftade sina egna. Detta gav upphovet till rasismen och vägen till en världsomstörtning. Genom denna konflikt kom en kontrarevolution mot den sionistiska rasläran.

Detta är den första revolutionen och utveckling av raskampen i ny tid. Denna inställning har spritt sig i det som blev Tempelorden, frimurskapets hemliga sekter, socialismen, nationalosocilismerna och till sist världspolitiken i världen. Amerika är helt och hållet grundat på och lever efter en satanisk religion.

I läran fanns även mycket som förklarade byggandets geometrier och former. Tempelriddarna fäste stor uppmärksamhet kring kung Saloms och tempel tog och adopterade Kabbalan till Frankrike. Kabbalisterna blir en revolutionär judendom som som kommer att fortplantas och bli frimurarnas och världsbyggarnas blodiga väsen. Det leder till den franska revolutionen och grundandet av USA.

Tempelherreorden och Frimurarna
Världs- och högerpolitikens förfäder

Tempelherreorden var en medeltida orden som grundades av Hugo av Payens, Gottfrid av Saint-Omer och sju andra riddare så sent som 1119 för att skydda pilgrimer mot överfall, då de färdades till Jerusalem under korstågen, och för att värna om Korsfararstaterna. 1128 bekräftades orden av påven.

Namnet hör samma plats som det forna Salomos tempel. Här kom de i kontakt med rabbiner som bevarat hemligheterna från forna Egypten. Det har nu gått 1000 år efter Kristi uppståndele. Nu aktiveras den igen denna sataniska lära.

Kung David som levde ca 1000 f.kr var judarnas kung och han gjorde Jerusalem till judarnas huvudstad. Davids son Salomo tog sedan efter som kung och han förskönade Jerusalem och byggde templet på den plats som låg där klippmoskén i dag ligger. Templet byggde 965-922 f. Kr.

Salomo (död cirka 930 f.Kr.) var enligt Bibeln kung över Israel och Juda i 40 år. Han var som sagt son till David och Batseba. Namnet Salomo kommer från ett rotord som betyder fred eller frid och han hade även tillnamnet Jedidjah (som betyder "Älskad av Jah) (2 Sam.12:24,25). Han prisas i Gamla testamentets skrifter för sin vishet och var den som fick genomföra sin fars planer på att bygga templet i Jerusalem. Bygget påbörjades enligt Bibeln (1 Kungaboken 6:1) under det 480:e året efter uttåget ur Egypten, vilket är något som antyder att den judiska tideräkningen vid denna tid räknades från denna händelse.

Templet hade en väldig betydelse och blev israeliternas heligaste plats. Templet var indelat i två delar som bara fick besökas av präster , i den första delen , “Det heliga” offrade man varje dag till Gud. I den andra delen ,”Det allra heligaste” fick bara överprästerna komma in och där fanns Förbundsarken med de två stentavlorna som hade de tio budorden på sig. Enligt Bibeln så offrade Salomo 22000 tjurar och 120000 småboskap vid templets invigning.

Enligt legenden är kung Salomo och Hiram, konungen i Tyrus två av huvudpersonerna. Dessa kungar gick samman och beslöt att bygga ett storslaget tempel. De lätt anställda Hiram Abiff, en hantverksmästare med brett renommé att pryda templet och försköna det. Bakom kung Salomo, kung Hiram och Abiff döljer sig hemliga ockultister.

Legend 1

Den förste mästaren enligt frimurartraditionen var Adoniram, Bibelns Hiram från Tyrus, även kallad Huram-Abi, som Konung Salomo lät hämta till sig för att uppföra det första templet på berget Moria i Jerusalem.

Då Salomo hade så många anställda att det var svårt att skilja dem åt bestämde Hiram att lärlingarna skulle ha ordet Jakin som hemligt igenkänningsord, gesällerna ordet Boas och åt de tio mästarna som arbetade med tempelbygget gav Salomo som hemligt igenkänningsord Jehova. Detta för att ingen skulle kunna ljuga sig till en större lön genom att falskeligen utge sig för att ha en högre grad.

Igenkänningsordet hade man att hålla strängt hemligt, men tre upproriska gesäller ville annat. En afton spärrade de vägen för Hirami templets södra, norra och östra port, då han skulle lämna templet efter att förut ha gått in genom den västra.

Hiram vände sig först åt söder och blev här uppehållen av den första gesällen. Han vägrade avslöja mästarordet och fick ett kraftigt klubbslag. Han vände sig därpå till den norra och den östra porten, där samma sak inträffade. Hiramförrådde aldrig mästarordet och blev slutligen ihjälslagen vid östra porten. De tre gesällerna begravde den ihjälslagne mästaren och skuddade sedan stoftet av sina fötter.

Salomo lät, sedan han saknat honom i sju dagar, nu söka efter Hiram genom de nio kvarvarande mästarna. Ledda av ett besynnerligt ljus, fann de första tre mästarna gravplatsen och utmärkte den med en akaciagren. De hämtade därpå de övriga sex mästarna.

Då Hiram kanske ändå hade förrått mästarordet före sin död, beslöt de att ändra det och anta det första ord som uttalades av dem vid utgrävandet av liket. Då liket var framgrävt, och de skulle lyfta det lossnade huden från benet. Mästaren ropade då: Menah Belah eller Mac Benac, d.v.s. "kroppen är rutten". Detta var nu det nya mästarordet; det gamla mästarordet Jehova gällde som förlorat.

De tre gesällerna som slagit hjäl Hiram tillfångatogs och avrättades av Salomo genom avskärande av strupen, utslitande av hjärtat, utrivande av inälvorna samt kroppens tudelning på längden.

Denna historia bildar själva grunden för frimurarnas invigningsritual i Johannesmästargraden, antydningar till historien står att läsa i 1:a Konungaboken, 7:e kapitlet verserna 15-22 samt 2:a Krönikeboken 2:a kapitlet vers 13-14. De tre graderna i Johannes-frimureriet kan sammanfattas med de tre nyckelorden födelse, liv och död.

Det svenska frimureriet är uppdelat i 10 grader, där de tre lägsta graderna återfinns i Johannes-logerna. Därefter följer tre grader i Andreas-logerna, för att avslutas med de fyra högsta graderna i Kapitel-logerna. Jämför detta med uppdelningen i det kabbalistiska trädet. Det finns även en hemlig elfte grad som tidigare bara var känd av det fåtal som invigits i denna grad. Det lär vara vid invigningen i denna grad som man dricker sina frimurarbröders blod.

Den första loge i Sverige, som man med säkerhet känner till, var den s.k. Grev Wrede-Sparre loge i Stockholm, vilken tycks ha trätt i verksamhet 1735. Redan från början blev frimureriet misstänkliggjort av både stat och kyrka. I Frankrike förbjöds det redan år 1738 och samma år utfärdade påven Clemens XII sin bannbulla In eminenti Apostulatus Specula över frimurarna. Även i Sverige utsattes frimurarna för mycket frän kritik. För att dölja verksamhet finns olika sociala och kulturell skydd med humanitär inriktning. Men den politiska rollen dolt för allmänheten. Området är tabubelagt. Stora organ är Bilderberg 1954, som behandlade hela EU-frågans maskerade föredrag. Sedan 1891 finns Round Table Group för en ny världsordning och världsstat. Infiltrationen är enorm

Beatles är en del i en global propanda. Här visas tecken om den Gyllen gryningen med delar av L.V.X-tecknen om Osiris.
I Imagin sjunger Lennon texten om en världsstat.
Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people
Living for today...

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too

Imagine all the people
Living life in peace...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man

Imagine all the people
Sharing all the world...
You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one
I hope someday you'll join us
And the world will live as one

Olika sociala klubbar, studentföreningar och ideela föreningar har bildats genom svenska och internationella frimurorgan som Lions, Odd Fellow och Rotary. Chalmers TKH är grundat av William Chalmers. Logan bär frimursymboler.

I Sverige finns omkring 30 000 rotarianer. Svenska Frimurare Orden (SFMO) har cirka 15 000 medlemmar i Sverige. Odd Fellows är Sveriges största ordensällskap och nära förbundet med frimureriet, med 38.000 medlemmar på 127 orter i landet. Journalisten Göran Skytte avslöjade frimureriet i en artikelserie i Aftonbladet i januari 1985.

Medlemmarna i Svenska frimurare Orden har ett mycket stort inflytande i det svenska samhället. Frimurarna har idag medlemmar i toppen på praktiskt taget varenda viktig och central institution; i statsförvaltningen, militären, näringslivet, politiken, kyrkan och dessutom finns det ett stort antal journalister som är frimurare. Dessa frimurare sinsemellan har förbindelser och lojaliteter som gör att de i praktiken blir ett slags stat i staten, en för allmänhetn dold maktfaktor. I Bilderberg finns sedan 1954 hela den svenska eliten med.

Konung Gustaf V:s ochDrottning Victorias Frimurarestiftelse grundades 1811 och är inriktad på de äldres behov. År 1811 uppfördes ålderdomshemmet Frimurarehemmet på Lidingö samtidigt som medel till bygget samlades in. Fram till 1980, då hemmet såldes och stiftelsen fick en ny inriktning, erbjöd man behövande äldreboende. Den nya inriktningen syftar till att stödja geriatrisk forskning och att utöva hjälpverksamhet bland äldre. Årligen lämnas bidrag på ca 10 miljoner kronor vara ca 8,5 miljoner går till forskning i geriatrik

1700-tal 1800-tal 1900-tal 2000-tal

Patrick Alströmer

Carl Michael Bellman

Elis Schröderheim

Johan Gabriel Oxenstierna

Gudmund Jöran Adlerbeth

Axel von Fersen d.y.

Gustav Adolf Reuterholm

Gustaf Mauritz Armfelt

Carl Adolf Boheman

Carl Friedrich Eckleff

William Chalmers

Pehr Dubb

Axel von Rosen

Johan Olof Wallin

Olof Wijk d.ä.

Johan Albrecht Pripp

Viktor Rydberg

Olof Werling Melin

Dan Broström

Ernst Rolf

Bo Setterlind

Martin Lönnebo

Jan Arvid Hellström

Anders Björck

Bo Maniette

Hasse Aro

Thor Modéen

Pehr Gyllenhammar

Lars Berghagen

Panos Papadopoulos

Kalle Moraeus

Legend 2

En annan legend berättar.

Abiff var, enligt vad som framkommit, en kandidat till tredje gradens okulta invigning och bli behandlad som en jämlike av de två kungarna. Den hemliga läran i kabbalah fanns med ifrån Egypten. Men det är tveksamt om alla murare och stenhuggare som byggde templet skulle vara värdiga och ärliga handelsmän.

Enligt frimurarnas legend konspirerade tre skurkar för att avslöja hemligheten från Byggmästaren Abiff precis innan slutförandet av tempelbygget. De kunde aldrig få honom att röja hemligheten med våld, utan det slutade med att Abiff blev mördad.

Mördarna gömde först kroppen i templet. Sedan forslas bort och begravde den på krönet av en kulle väster om tempelberget. Denna kulle kan var Golgata. När kung Salomo fick veta att Abiff saknades, blev han rasande och kungen kallade samman alla hantverkare och fann att tre saknades. Dessa var de tre skurkarna.

Anm. Golgata (“Skallen”) var antagligen en klippa som väster om stadsmuren, om aldrig exploaterades av stenhuggarna och som därför lämnats kvar ensam. Skälet var at stenen var för mjuk. Omgivningens stenar användes som byggnadsmaterial förhus inne i staden. Men denna klippa förkastades. Den förkastade klippan blev i stället avrättningsplats. Inte långt därifrån kastades kropparna a?tt rutna i Hinnoms dal.. Golgata var skräckens plats intill en av ingångarna till staden.

När Ps 118:22 säger om Kristus - Den sten som byggningsmännen förkastade har blivit en hörnsten innebär Jesus gäller att han inte bara förkastats rent andligt. Det är nog ingen tillfällighet attJesus avrättades på en plats som var en förkastad byggnadssten.

Kungen blockerat hamnar och vägar och skickade ut soldater att söka dem. Slutligen fångades de tre skurkarna och ställdes inför kung Salomo och de erkände. Salomo dömde dem för deras usla dåd med en förfärlig tortyr genom att skära av kroppsdelar på dem.

Därefter grävde kung Salomo och Hiram upp Abbiffs grav för att finna en ledtråd till vokalen. De fanns endast skallen och benrester. I de heliga skrifterna fanns endast konsonanter utan vokaler. När inget hittades i graven, tog Harim upp resterna av Abiff och begravde honom i närheten av templet, så nära det allra heligaste Heliga - Förbundsarken, som tradition kunde tillåta.

Vid tolkningen av frimurarnas historia finns dolda aspekter i legenden. Kung Salomo och kung Hiram hade förvärva en vokal av det heliga "ordet" - hörande till Logos. Abiff kände den tredje vokalen. De två kungarna och Abiff hade tänkt använda det hemliga ordet för att utföra en ritual i det allraheligaste efter slutförandet av tempelbygget. Endast en liten krets vet detta inom frimurarordens "hierarki.) Det de saknande är Guds ordet som tillhör så kristendomen!

Kung Salomo trots sin visdom blev senare en tyrann och ville ensam inneha det heliga Ordet. Han lejde därför tre skurkar för att tvinga Abiff att avslöja sin hemlighet om den tredje stavelsen. Abiff befann sig i templet när skurkar närmade sig honom. En av banditerna krävde att Abiff skulle avslöja den hemliga uppgiften. Abiff förstod att något var allvarligt fel eftersom endast kung Salomo och Hiram kände till de hemlig vokalernas existens. Abiff kunde lura skurkarna att avslöja att Salomo hade skickat dem innan han slog sig fri och flydde. Rövarna lyckades fångade honom och dödade honom. De släpade bort kroppen och begravde den långt ifrån templet. Gärningsmännen berättade därefter händelsen för Salomo, som genast lät dem bli avrättade för att det var nödvändigt att tysta dem för gott.

Eftersom skurkarna hade dödat Abiff var den hemliga vokalen förlorad. På begravningen var de två kungarna verkligen upprörda över att de hade förlorat möjligheten att utnyttja kraften. De lovade att en dag upptäcka det heliga "Ordet". Man tror att Salomo och Hiram gav sina två delar till mycket betrodda medlemmar. Dessa medlemmar förde sedan hemligheten vidare.

Detta kom att forma en antilära till kristendom. En lära som revoluterar mot samhället. Korstågen kom inte bara att riktas mot muslimer att även mot judarna. De betraktades som kristendomens fiende och en stor förföljelse kom att ske i Europa.

Tempelriddarna fick en stor maktställing fram till 1300-talet. De fungerade efter Korstågen som legosoldater. De byggde upp stora förmögenheter och la grunden till bankväldet. De blev ett militärt, ekonomiskt och religiöst hot för hela Europa. Påven Clemens V och den franska kungen Philip le Bel, Filip IV den vackra, gjorde gemensam sak mot tempelriddarna.

1306 befaller den franske kungen Filip IV att alla judar ska drivas ut ur Frankrike, som misstänks att ha med samröre med kabbalismen och Tempelherreorden. Detta har fönekats. År 1307 beslutade kungen att arrestera medlemmarna av ordern och konfiskerade egendomar. Tempelherreorden fördöms officiellt av kyrkan 1312. Påven Clemens V upplöser orden sedan tempelriddarna befunnits skyldiga till kätteri. Tempelherreordens egendomar i västra Europa, Cypern och Grekland överförs till Johanniterorden.

År 1314 avrättades deras ledare Jacques de Molay jämte ett stort antal riddare. Några hann fly.

Sedan på 1300-talet i Skottland kommer de överta ett skrå av fria murare. Dessa var skickliga hantverkare och byggde katedraler runt om i Europa. Tempelherreorden hade överlevt den påvliga bannbullan 1312 och fortsatt nu som en dold organisation som predikade frihet för alla folk, monarkiernas och påvedömets störtande och grundandet av en världsrepublik. Deras motto är Ordo ab Chao.

Några av Tempelriddarna hann fly och tar sitt säte i ett skotskt skrå av fria hantverkare och katedralbyggare. De kallades frimurare. Loge betyder hydda. Här fanns arbetsledningen för tempelbyggarna. Många verktyg var symboler för karriären. Passaren var verktyget för lärlingen, vinkelhaken gällde gesällen och hammaren för mästaren.

Det fria murarna och katedralsbyggarna var från början ett skråväsen av hantverkare

I det medeltida Europa var den geomantiska byggnadskonsten högt utvecklad. Katedralsbyggandet byggde former för skönhet och harmoni förhållande mellan form, ljus och ljud. Byggnader skulle ställas i rätt relation till universums och naturens eget kraftflöde för att bli till välsignelse. Genom geometriska kunskaper blev en sådan byggnad en resonanslåda som förstärkte naturens positiva energier.

Hantverkare började bilda sammanslutningar inom sitt yrke. Dessa skrån hade till ändamål att verka som ett slags fackförening och brödraskap. De kunniga byggnadsarbetarna ville även få lättnader i sin svåra tillvaro och föra sina naturenliga och hemliga kunskaper vidare. Även därför förenades de i gillen.

Redan år 926 grundade de fria murarna sin loge i engelska York. I de fria murarnas loger undervisade man lärjungarna i den geomantiska byggnadskonstens hemligheter. År 1375 beskrevs i ett dokument, sedermera funnet i Londons stadsarkiv, att de fria murarna var hantverkare som ej fjättrades till torvan av feodalherrarna utan var fria att resa runt i landet och i Europa. Föreningarna hade s k fribrev med vidsträckta privilegier från påvar, furstar, städer och kloster. Därför tilläts de vandra till olika platser och andra länder och söka arbete via andra loger på olika håll i Europa. Bofasta murare kunde söka arbete endast inom ett begränsat område.

Dessa byggnadsarbetare tillhörde murarskrået, som var uppdelat i olika grader: lärling, gesäll, mästare. Mästaren var väl insatt i naturens hemligheter, kunde utnyttja jordstrålning, nyttiga energilinjer och undvika skadliga, samt planera en stad så att den var skyddad för vindarna. Murarna hade egna lagar, stadgar och ceremonier. Dessa föreningar hette på engelska för 'lodge
Mursleven, vinkelhaken, passaren, lodet, vattenpasset och hammaren, alla återfinns de på den s.k. arbetstavlan, en bemålad matta av tyg, jämte de två triumfpelarna från Salomos tempel, Jakin och Boas, som betyder stadga och styrka. Dessa båda pelare symboliserar världslig och andlig makt; den ena pelaren kunde inte sjunka, den andra inte brinna.

Mellan dessa pelare finns avbildat den sexuddiga Davidstjärnan med ett G i mitten. Guden över all gudar dvs Odjuret 666.

En annan symbol är förklädet hämtat frän Kristi tvagning av lärjungarnas fötter, som betyder rening. Allt är en efterapning. Svart/vita golvet kommer av kabbala och världens motsatser i en kaosteori.

s', som betyder hyddor. Vid bygg arbetsplatserna fanns dess hyddor som en arbetsledning. De stod under ledning av en "mästare av stolen", ett uttryck som långt senare övertogs av politiska frimurare (marskalk Bernadotte var stolmästare). Denne mästare undervisade gesällerna, och dessa i sin tur lärlingarna, i den geomantiska byggnadskonsten, fördelade arbetet och utbetalade avlöningen.

Stolmästaren valdes för ett år i sänder. Varje månad hölls sammankomster, varvid skråets angelägenheter behandlades, stridigheter bilades och nya medlemmar upptogs eller lärlingar upphöjdes till gesäller. Allt tillgick efter föreskrivna ceremonier, överträdelser straffades med böter.

I England betraktades alla fria murare endast som hantverkare. I Tyskland åtnjöt de ett högre anseende. Efter de förödande krigen på 1500- och 1600-talen gick de fria murarnas verksamhet tillbaka i Tyskland, medan den i England förblev livskraftig.

Murarloger emellan höll man en livlig internationell förbindelse för att underlätta för murarna att hitta arbete. Storlogen i tyska Strassburg stod i spetsen för alla loger i Europa. Den hade infört hemliga hälsningstecken, handgrepp och lösenord, så att de olika logernas medlemmar kunde känna igen varandra. Allt detta övertogs senare av politiska frimurare.

Det enda tecken som är gemensamt för alla grader och loger är nödropstecknet. I det svenska frimureriet får man tillgång till detta tecken i den tredje graden. Detta förpliktar alla bröder att genast komma den nödställde brodern till hjälp - även om det skulle strida mot borgerlig lag och fäderneslandets intressen. De måste lämna hjälp vad helst behovet är. De måste strunta i troheten till landets lag. Under första och andra världskriget räddade sig många frimurare därigenom.

De fria murarna var huvudsakligen stenhuggare, murare och konstnärer, som man kan jämföra med dagens arkitekter, byggmästare och bildhuggare. De var alltså högt skolade. Många av medeltidens förnämsta byggnader (däribland Notre Dame de Paris, som byggdes åren 1163-1320, och Sa Pauls katedral i London, som stod färdig år 1663) är uppförda av dessa fria murare. De fria murarna byggde fantastiska slott, monumentala fästningar, vackra rådhus, kyrkor och andra byggnadsverk. Deras kunskaper betraktades som kunglig konst. Uttrycket 'stelnad musik' om arkitekturen kom i bruk. Byggnaderna var sannerligen mycket harmoniska och behagliga att se på. Dessutom byggde man inte på vilket ställe som helst, utan med hjälp av slagruta prövade man sig fram till ett ställe, där jordstrålningen mest gynnade de bosatta och gav dem magisk styrka.

Erövringen det skottska byggnadsgillet

Under korstågen, ockuperade Korsriddarna-Tempelriddarna det Heliga landet och absorberas mycket den judiska kabalistiska läran runt kung Salomons tempel. De lärde sig av hemliga sällskap, som till exempel den islamiska Assassins, hur man undergräver regeringen och skrämmer massorna. Därav 'assassination' som betyder mord av statsledare.

Korrupta återvände Tempelriddarna hem för att skapa Europas första välorganiserade hemligt sällskap. Att vara herrar, arkitekter och byggare. De invaderade frimurarnas byggnadsgillen i Europa och fylld dem med kabaliska symboler och planterade subversiva avsikter.

Mursleven, vinkelhaken, passaren, lodet, vattenpasset och hammaren var sedan inte längre arbetsredskap som hos byggnadsarbetarna utan blev magiska redskap för att uppnå politiska mål. Man införde invigningsritualer i mysterieskolan och dödsritualer när nya medlemmar svor eden. De bildar negationer och antiformer till hela den kristna grunden. Dessa symboler finns i emblem för högskolor

Den skottiska kungen, Robert the Bruce, välkomnade Tempelriddarna och tillät dem att utöva stora influenser över The Masonic loge of Scottland. Frimurarna blev vår tids världsbyggare och verkade genom sekler till revolutioner och ny politik. Som faraos prästerna dyrkar ”den Store Arkitekten av Universum”.

"Ordo Ab Chao" - ur kaos frambringas en ny ordning - om de (världsbyggarna) bryter ned staternas existerande strukturer, kommer detta att få befolkningen att ropa efter ordning. Härskarna kommer då att dyka upp som ledare och ge världens folk vad de önskar. Citat från Scottish Rite of Freemasonry år 1335:

"The highest degree of the Scottish Rite of Freemasonry, the Meritorious Degree, the Degree of the Illuminati, whose motto is "Ordo Ab Chao" or "Out of Chaos Comes Order" - which literally means if they break down the existing structure and cause the population to cry out for order, they will emerge as the rulers and will have the world that they seek." year 1395.

Tempelriddare och kabbalister kom att bli sammankopplade med varandra. Illuminaterna 1776 är en sådan monsterös order.

Vid ett Bilderberggruppens möte i Evian, Frankrike, 21 maj 1992 bandade en schweizisk deltagare med dold

mikrofon detta mystiska uttalande av Henrik Kissinger, källa:

"Idag skulle amerikanerna bli ursinniga om FN:s trupper skulle gå in i Los Angeles för att återställa ordningen. Imorgon kommer de att vara tacksamma. Detta är särskilt sant, om de meddelades att ett hot har uppstått utifrån [dvs. ”utomjordingar”] – verkligt, eller bara tillkännagivet – för att hota hela vår existens. Det är i denna stund folken i världen kommer att be om att bli räddade från detta onda. Det folk är mest rädda för är det okända. När de står inför detta scenario överlämnar de gärna sina individuella rättigheter mot garantier om att komma välbehållna ur det hela, vilka erbjuds av Världsregeringen."

Kissinger var utrikesminister i USA 1973-76. I bok från Council on Foreign Relations med titeln "Nuclear Weapons and Foreign Policy", hävdade han att ett begränsat krig med kärnvapen skulle gynna USA:
"Med lämplig taktik, behöver inte kärnvapenkrig vara så destruktivt som det synes."

I en artikel av Donald Neff i The Washington Report on Middle East Affairs, dec. 1997 rekommenderar Henry Kissinger:

"'[att Israel slår ner det palestinska upproret] så fort som möjligt. . ., överväldigande, brutalt och snabbt. Resningen måste kväsas omedelbart, och det första steget borde vara att kasta ut TV, a la Sydafrika. Det blir säkert internationell kritik när det steget tas, men den mattas av på kort tid.' Han tillade: 'Man får inga pris för att förlora försiktigt.'"

Bakom utvecklingen av sionismen och kommunismen finns Moses Hess (1812-1875) som var Marx och Engels lärofader. Han levde i Tyskland och kände antisemitismen i Tyskland och Ryssland. Hess la grunden till sionismen som upprättandet av en judisk socialistisk samvälde i Palestina.

Hess ska vara egentlig upphovsman till sentensen "religionen är ett opium för folket". Han godtog inte Marx materialistiska historiesyn, utan hävdade att kampen mellan raserna och folken var den viktigaste faktorn i mänsklighetens historiska utveckling. Rasbiologin finns med i all socialistisk utvecklingen. Det gäller även Sverige. Hjalmar Branting grundade ett rasbiologiskt institut år 1922.

B'nai B'rith - Förbundets söner - är helt och hållet ett judiska frimurarsällskap knuten till kabbalan och Talmud. B'nai B'rith grundades i Lower East Side i New York den 13 oktober 1843 tyska judiska emigranter. Både de socialistiska och sionistisk kraftena fick här fotfäste. Trotskij blev medlem redan 1897. Han var då vid endast 18 års gammal. Av 19 regerings-medlemmar i Lenins första regering var 12 judar. Alla bytte namn. De mest kända i Lenins bolsjevik-regim var Leo Trotskij (Bronstein), Lev Kamenev (Rosenfeld) och Grigorij Zinovjev (Apfelbaum). Revolutionstanken gagnade USA:s världspolitik och förhindra Rysslands utveckling.

Förföljelsen av judar i Tyskland, Polen och Ryssland kom att få stora konskevenser. Det växte till kommande revolutioner i Europa. Frihet, jämlikhet och broderskap till var mottot för den franska revolutionen 1789, ett motto som tillhör Grand Orient de France och Illuminaterna. ''Frihet' är ett politiskt och liberalt lockbete.

Allt bildrar en antllära på alla områden som bygger lögn, hyckleri, förfall, kapitalets förtryck och konflikter. Arméerna är iberalister, socialister, anarkister, kapitalister och kommunister. De ekonomiska krigen och krisena är grunden till ett juridiskt herravälde. Kapitalets frihet ger makt till industriikare och bana väg för stora monopol. Spekulation alstar skuldbelastning och kuvar folk och nationer. Sedeln tillkom för att öka penningförbrukning och skuldsättningen. Republiker föds ur ett vanvett (revolutionen), som leder till anarki, strid mellan grupper och sedan till despotism. Rashat och terror skapar fientlighet och förhindrar enhet mellan folk. Liberalismen är idéer som förgiftar de sociala och familjära banden i samhällets sociala organism. Det är delar i hatets politik i modern tid.

Provence i Frankrike var en anna viktig tillflyktsort för Tempelordern. Under arresterandet, gömde sig många här. Provence är även känd som ett center för kabbalisterna i Europa. Genom kabbalister lever en hemlig judisk verksamhet dit bara ett fåtal av de högsta frimurarna hade tillträde.

Anm: Det finns 13 påvar från 1730 - 1922 som har bannlyst frimureri som en samhälsfientlig och religiös irrlära.
Clement XII: In Eminenti ñ 28 april, 1738
Benedict XIV: Providas -- mars 1751
Clement XIII: A. Quodie -- 14 sept 1758
Clement XIII: Ut Primum -- 3 sept 1759
Clement XIII: Christianae Reipublicae Salus ñ 25 nov 1766
Pius VI: Inscrutabile -- Dec. 25, 1775
Pius VII: Ecclesiam a Jesu Christo -- 14 sept 1820
Leo XII: Quo Graviora -- 13 mars, 1826
Pius VII: Traditi -- 21 maj1829
Gregory XVI: Mirari Vos -- 15 aug 1832
Pius IX: Qui Pluribus -- 9 nov, 1846
Pius IX: Omnibus Quantisque -- 20 april, 1849
Pius IX: Multiplices Inter -- 25 sept 1865
Leo XIII: Humanum Genus -- 20 april, 1884
Leo XIII: Letter to Italian Episcopate -- 8 dec 1892
Leo XIII: Letter to the Italian People -- 8 dec 1892
Pius X: Vehementer -- 11 febr 1906
Pius X: Letter to France -- 6 jan1907
Pius XI skrev 1924 Encyklikan "Maximam grasissimamque" och kallade frimureri för "Laicism" en irreligiös lära, som är Kyrkans dödliga fiende. Idag sker inte detta.

1200-talet

Hela 1200-talet är fyllt av konfikter genom korstågen som slår på både muslimer och judar. Det kristna samhället är i fara. Jungfru Maria uppenbarar sig för denn spanske prästen Dominikus, grundaren av dominikanerorden, och får rosenkransen (radbandet) av Henne. Han får i uppdrag att sprida den för att att förhindra den ondska som kommer i Europa genom falska läror.

Påven startar 1231 inkvisitionen i syfte att utrota villoläror innan de hinner sprida sig till massorna. Domstolar som huvudsakligen består av dominikanermunkar får i uppdrag att rannsaka kättare, främst katarer och valdenser. I praktiken fungerar inkvisitorerna som polis, åklagare, domare och jury.

Den ryske fursten Alexander Nevskij besegrar de tyska ordensriddarna i slaget på Peipussjöns 1242 och bevarar därmed Ryssland ortodoxt.

Den bysantinske kejsaren Michael VIII Palaiologos återerövrar Konstantinopel 1261 från de västeuropeiska korsriddarna, som kontrollerat den bysantinska huvudstaden i mer än 50 år, och återupprättar den ortodoxa kyrkans ledning.

Överallt sker förföljelse av judar och de stängs in getton Det åttonde och sista korståget börjar 1270, lett av Ludvig IX. Massmord sker på judar i Weissenberg, Magdeburg, Sinzig, Erfurt och andra städer. I Sinzig låser man in hela den judiska församlingen i synagogan på sabbaten och bränner dem levande.

Renässansen & Individualismen.
Kampen mellan de fattiga och rika. Förföljelsen av judarna

År 666 invaderar morerna Sicilien och och inleder en militär offensin mot ett kristnande Europa. Det var det första fenoment Antikrist. Det andra kommer i symbolisk tid 666 år senare år 1332. Ett angrepp mot den kristna tro och sanningen. Antikens läror väcks til liv och individualismen utvecklas. Sanningen knyts till intellektet. En tredje epok kommer 1998 med en falska kyrka och Kristus. 2000-talet kommer att regeras av Anti-Gudskrafter.

En vilseledande kulturströmning kommer över Europa. Efter kommer digerdöden.

På 1300-talet i södra Italien börjar renässansen. Relationen mellan renässansen och humanismen bottnar inte enbart i att deras uppkomsttider sammanfaller. Renässansens idévärld är att sätta människan i centrum och göra individen till verklighetens utgångspunkt. Individualismen räknas som frukten av denna strömning, "Återuppväckandet" inom humanismen utgick från en nytolkning av texter från de antika Rom och Grekland.

Skönheten anses nu representera en djup inre moralisk godhet och utgöra en nödvändig aspekt av sökandet efter Gud. Detta ledde också till att konsten blomstrade. Där spelade Leonardo da Vinci en betydande roll genom att han kombinerade konsten med undersökningar av människan och andra naturvetenskapliga företeelser. Med humanismen börjar de kristna värderingarna och auktoritära rättesnörena ifrågasättas. Människan sågs inte längre enbart som en del av Guds skapelse utan erkändes ett eget värde. Detta ifrågasättande var grundläggande för humanismen. Som ett led i detta börjar filosofer och författare under 1600-talet och senare att försöka att definiera människans natur, dels som allmän varelse, dels som unik individ med skillnader skapade av naturen.

Denna nya kultur väcker såväl furstar som kyrkans ledare önskan att börja omge sig med stor prakt och furstliga byggnader. Kampen mellan fattiga och rika kommer att splittrar och kampen mot Kyrkan börjar. Dyrbar kyrkokonst och kyrkobyggnader kommer att leda fram till Reformationen 1517. Den kommer att leda fram till barockens pompösa stil och liv på 1600- talet och till den franska revolutionen 1789.

Kampen mellan de fattiga och de rika börjar. Bondestånden fick offra sig för de högre ståndens liv. Påvedömet börjar förlora sin politiska makt och blir så impopulärt att påvarna tar sin tillflykt till franska Avignon och vistas där större delen av seklet. Så inleds den stora schismen med flera konkurrerande påvar.

I Renässansen spår kommer digerdöden över Europa. Samtidigt drabbas Europa av digerdöden och 25 miljoner människor, en fjärdedel av befolkningen, dör. Alla drabbades inte. Området runt Warsawa och Milano skonades.

Många såg detta som ett bevis på att epidemin var en judisk konspiration för att utplåna det kristna samhället Judiska köpmän reste runt och förgiftade de kristnas brunnar. Detta ledde till upplopp där judar lynchades. Judarna hade en bättre hygien som räddade dem från pesten. Genom denna falska beskyllningar började förföljelsen. Judarna förföljs och drivs ut ur England, Frankrike och Spanien.

Heliga Birgitta hade i en uppenbarelse fått reda på orsaken till pesten. Det var "Guds vrede över människornas synder". Botemedlet var att genom fromma gärningar blidka Gud.

Under 1700- och 1800-talen blomstrade i Polen, Litauen och Ryssland traditionellt judiskt tänkande med Talmud i centrum. Det var först i slutet av 1700-talet som upplysningen vann något som helst insteg i judendomen. Under 1700-talet levde majoriteten av alla judar i det kristna Europa. Europas kultur och naturskönhet har sedan länge varit en viktig källa och många anssåg sig vara europerer.

Reformationen 1517

Reformationen inleds, till en början i syfte att åstadkomma en reform av den Romersk-katolska kyrkans liv och lära.

Påven Leo X tillkännager en speciell försäljning av avlatsbrev för att få in pengar till ombyggnaden av S:t Peterskyrkan. En dominikanermunk vid namn Johann Tetzler får ansvaret för försäljningen i Tyskland och förklarar att avlaten (förlåtelsen) skulle täcka framtida synder - något som påven aldrig avsett. Läran gör munken Martin Luther upprörd och det dröjde inte länge förrän han spikar upp en tavla med 95 punkter där han anser att kyrkan går emot bibeln på porten till Slottskyrkan i tyska Wittenberg. Hans avsikt är att starta en teologisk debatt, men detta blir i stället inledningen till den protestantiska reformationen och utbrytningen ur den katolska kyrkan.

Den protestantiska reformationen innebar en revolution i 400 år. Inte bara en utan flera. De sträcker sig från 1517 till 1917

Den protestantiska revolutionen mot Kyrkan

1.           Börjar i Tyskland med Martin Luther 1517
2.           Allt blir till politiskt instrument för monarkierna i norra Europa
3.           Skilsmässan i Kyrkan – nya nationella kyrkorna i Europa
4.           Religionskrigens förödelse härjar i Europa. Det 30-åriga kriget.

Den kristna kulturen förstörs

I detta är inte allt entydigt illa. Det finns viktiga framsteg som boktryckningen, utbildning, hälsa, boende, teknikens hjälpmedel för arbete. mm. Detta är huvuddragen. Men det är en utveckling utan Gud som blir det farligaste som leder till kaos, krig och en fruktansvärd förvillelse. Hela grunden för den kristna utvecklingen angrips.

Bibeln översätts till olika språk och tack vare boktryckarkonsten påskyndas reformationens utbredning över Europa. Reformationen 1517 kommer att splittra den Romerska Katolska Kyrkan.

Efter reformationen delades de ingående staterna i en katolsk och en protestantisk grupp med nationella kyrkor. En lång rad revolutioner kommer därefter som pågår ända fram 1917 och leder till världskrigen.

Genom den protestantiska reformationen 1517 urholkas den gudomliga uppenbarelsen genom att Traditionen förnekas i de protestantiska länderna. De gudomliga uppenbarelserna erkänns inte. Endast Bibeln godtas. Jungfru Marias uppenbarelser kom att helt negligeras. Uppenbarelserna som senare kommer som vägledera i den moderna tidens kriser förträngs.

Kolonialism och slaveri

Slaveriets historia, Afrikas fattigdom och diasporan

Ett slaveri betyder att en människa är en annan människans egendom och kan säljas. Slavarna har inga rättigheter alls och kan behandlas som kreatur och än mindre. De kunde piskas och klubbas ihjäl. Inte behandlas en häst eller oxe på detta sättet. Slavarna användes i Karibien, Syd- och Nordamerika i gruvor, på sockerrörs-, bomulls- , kaffe- och och tobaksplantager eller som hushållsslavar som ett arbetsmedel.

Livegenskap eller träldom innebär att en person är bunden till ett visst landområde och måste arbeta för den som för tillfället äger jorden. Däremot kan inte en livegen säljas enskilt, vilket skiljer det från konventionellt slaveri.

Slaveri och triangelhandeln

Slavhandeln ingick Triangelhandeln under 1500-, 1600- och 1700-talen var en sjöfartsrutt i tre steg, främst mellan Västeuropa, Västafrika och Amerika, samt Amerika, Västeuropa och Storbritannien. Europeernas behov av socker låg till grunden för den transatlantiska triangelhandeln.

Utmed den västafrikanska kusten byggdes det ena europeiska handelsforten efter det andra. Till att börja med var ägarna portugiser eller spanjorer, som framför allt sökte guld, elfenbensstatyetter, peppar och musk. Men snart blev handeln ensidig; man köpte så gott som bara slavar.

Levande människor blev för lång tid den viktigaste av alla varor på världsmarknaden. På skeppen var förhållandena fullständigt vidriga. Upp till 300 slavara kunde finnas på ett skepp.

På fartyget packades slavarna samman tätt för att det skulle kunna ta största möjliga last. De låg direkt på trägolvet. Vanligen hade varje slav inte mer än en halv meters bredd till förfogande. För att hindra fångarna från att göra uppror slogs de ofta i bojor. Smutsen, hettan och trängseln ombord gjorde livet outhärdligt. Kanske överlevde 30% hela färden.

(Kommentar: Det finns 34.941 registrerade slavtransporter över Atlanten varav 50 är svenska transporter).

Från Västeuropas hamnar skeppades tyg, pärlor och spritdrycker och manufakturvaror av metall, glas etc. till Västafrika och byttes mot slavar. Från Karabien och Amerika gick socker, bomull, tobak, timmer, spannmål, kött och fisk till Västeuropa.

Till en början köptes slavar genom slavhandel som redan bedrevs i Afrika. Senare fick man söka sig allt längre in i Afrika. För att klara denna uppgift, samarbetade slavhandlarna med afrikanska kungar och stamhövdingar. Rövarband drog omkring i byarna och infångade människor. Nordamerika, Sydamerika eller i den västindiska övärlden var destinationen.

Där väntade uppköparna. Ännu en gång såldes slavarna. Man ordnade slavauktioner, som när man säljer kreatur. Behandlingen var brutal och små förseelser kan bestraffas oehört hårt. Prygling var vanlig.

Afrikanska kompaniet

Den sverigerelaterad slavhandel inleddes 1650. Louis De Geer (1587–1652) startade ett svenskregistrerat företag, Afrikanska kompaniet, som öppnade handelsstationer längs den västafrikanska kusten, som också kallades Guldkusten. Louis De Geer har kallats för "den svenska industriens fader" och blir också "den svenska slavhandelns fader".

Cabo Corso

En koloni, Cabo Corso, grundades 1650 i nuvarande Ghana. Ett fort byggdes ut och namngavs Carolusborg efter Karl X Gustav. År 1663 togs Cabo Corso slutligen över av holländarna, därefter engelsmännen.

Här förvarades slavar i fängelshållor i fasansfullt tillvaro med 1000 -1500 andra slavar med ett liv i stank, egen avföring och totalt mörker i månader. Detta för att bryta ned den mänskliga vilja för en total underkastelse.

Saint-Barthélemy

År 1784 köpte Gustav III den lilla västindiska ön Saint-Barthélemy (bilden till v. är i modern tid) av Frankrike trots ett växande svenskt motstånd att stoppa en slavhandel.Han hade länge drömt om ett svenskt kolonialvälde, främst beroende på att grannlandet Danmark kunnat notera stora vinster genom sina öar i Västindien.

Så bildades Svenska Västindiska kompaniet med gustavianska kungahuset som störste aktieägaren. Samtidigt hade kampen i påbörjats i Sverige att avskaffa den bestialiska slavhandeln.

Kungen gav ändå Västindiska kompaniet rättighet att köpa slavar i Västafrika och använda ön Saint-Barthélemy som tullfri hamn för vidare export.

Dessa slavar fraktades med skepp med hissad svensk örlogsflagg till sina mål, och tusentals slavar förvarades periodvis i särskilda slavbodar på Saint-Barthélemy i väntan på export.

Märkligt nog var det England som först började på 1770-talet en kamp av kristna att få slut på slavhandeln. De var först att ge upp både slaveriet och sedan slavhandeln. Sverige tog intryck av England men var en bland de sista.

1813 förbjuds all slavhandel i Sverige. Slutet kom då Sverige friköpte 523 slavar på Saint-Barthélemy den 9 okt 1847.

Kolonialismen upphörde aldrig i de afrikanska länderna

De afrikanska nationalstaterna har bildats med många onaturliga gränser utan hänsyn till folkgrupper, språk, traditioner eller ens geografiska landmärken. Resultatet blev nationer som bestod av en blandning av många olika folkgrupper, samtidigt som flera stora folk delats mellan olika nationer. Det har hämmat en naturlig samhällsutveckling.

När självständigheten kom 1960-talet skulle länderna i snabb takt moderniseras och industrialiseras ofta under inrådan från I-ländernas rådgivare. Detta vägval placerade snabbt städerna och deras invånare i centrum för politiken och man lät också städerna i hög utsträckning bestämma den politiska dagordningen. Den ekonomiska diskrimineringen av landsbygden och olika regioner kom att spela en stor roll. Landsbygdens ekonomi och försörjning för samhället blev utarmad och eftersatt.

De knappa exportinkomsterna kom att spenderas på städernas behov, medan landsbygden och jordbruket åsidosattes. Resultatet blev snabbt en statligt subventionerad import av europeiska industri- och jordbruksprodukter för konsumtion i städerna, medan landsbygden alltmer utarmades och ytterligare inriktades på exportjordbruk. Allt detta är en motsägelse om ekonomi och hushållning. Basföda fjärrtransporteras istället för att ingå i en närförsörjning. I förlängningen ledde detta till allt djupare ekonomisk obalans, ökat beroende av omvärlden och fortsatt urbanisering. Detta exemplifiera marknadsekonomins styrmekanismer.

Detta kalla krig i Afrika. Angola Benin, Dem Rep Kongo, Etiopien, Somalia, Eritrea och Moçambique blev kommunistiska stater under det kalla krigets dagar. Det ledde till många inbördeskrig genom att öst- och västländer inflyttande. Angolas långa självständighetskrig i 14 år mot Portugal fram till 1975 slutade med inbördeskrig i kampen mellan öst och väst. Fattigdom, HIV, inbördeskrig och plundring av de nationella har orsakat att många barn är föräldrarösa och utsätts för att arbeta som hushållslavar. Pojkar rekryteras till rebellgrugrupper, som försörjs med vapen och pengar och som röjer väg baland befolkningen för exploatering av mark till företag

Via internationella nätverk och företag skapas kontroll över t.ex. statligt ägda gruvnäringar genom nybildade ägarstrukturer.Genom agenter försörjs väpnade trupper eller rebeller med vapen och pengar.

Lokalbefolkning drivs undan från värdefull mark utan ersättning. Så har skett i Darfur där oljetillgångar planeras göras tillgängliga för Kina. Byar har bombats med helikoptrar och människor drivs på flykten. I bristen på mat och arbete fortsätter den koloniala ekonomin att verka, i vilket människor blir ett produktionsmedel för gruvdriften. Intäkterna blir väldiga för ägarna och samarbetspartners. Så underhålls ett förlegat system.

Girigheten är den stora drivkraften. Även när det gäller industriell drift har kapital kommit före både miljö och människor i ett kortsiktigt tänkande. Ett omtänkande finns i väst. Men vad hjälper det, om vissa enskilda personer eller grupper strävar efter kortsikta och partikulära vinster eller värden till priset av desto större ekologiska förluster - som i ett längre perspektiv också undergräver de ekonomiska vinsterna för alla.