WALL STREET, VÄRLDSKRIGEN & EU

Gud är evig. Meningen med vårt liv är att vi ska leva evigt.
Kristus är vår Frälsare och dog på Korset för oss.
Vi är alla syndare. Omvänd er och be till Kristus. Han är vårt enda hopp.

DEN DOLDA HISTORIEN, WALL STREET, VÄRLDSKRIGEN
OCH VÄGEN TILL EU OCH EN VÄRLDSTAT


Från 1600 till 2000-talet
Juli 2010

"I själva verket finns det en annan och till stor del en oregistrerad historia. Den berättar om en historia som skiljer helt från vad som står i våra hygieniserade läroböcker. Den berättar om en historia att avsiktligt skapa krig, för att finansiera revolutionens förändringar av regeringar och använda konflikten som metod att skapa en ny världsordning." Ur "America's Secret Establishment" av prof Antony Sutton.

Profit über alles! Konflikter skapas för att styra världen och inte för att lösas:

o Ryska revolutionen 1917 finansierades av väst. Kommunism är antitesen till kapitalism
o Ledarskap genom konflikter. USA:s dolda stöd till kommunistutvecklingen i Sovjet och Kina
o Planen: konflikten mellan motsatta krafter alstrar vinsten, makten och styr framtiden
o Nazitysklands krigsindustri finansierades av väst. Kriget som en lönsam affär
o BIS-banken och privatstyrda centralbanker som Federal Reserve Banks för världskorruptionen
o Nationell skuldsättning genom krig och finanskrascher
o Andra världskriget gällde ett nytt Europa, staten Israel och en globaliserad värld
o Världselitens utkorelse och makten som styr inkl. USA. Illuminati och bankväldet på Wall Street

o Världspolis och polisiär övervakning motiverad genom en underblåst terrorism
o Över miljonen är anställda inom säkerhetstjänsten

"Kontoret för det höga Presidentämbetet har använts för att underblåsa en komplott för att förstöra amerikanernas frihet, och innan jag lämnar detta kontor, måste jag informera medborgarna om denna svåra situation.", president John F. Kennedy 12 nov 1963 10 dagar före hans död.

Och en av de sju änglarna som hade de sju skålarna kom och talade till mig och sade:
"Kom, jag skall visa dig domen över den stora skökan som bor vid stora vatten, Upp 17:1

1600-talet
Upplysningstiden, det nya paradigmet och det 30-åriga kriget

Ur 1600-talets Upplysningstid kommer naturvetenskaperna. Genom detta kommer en kulturrevolution i tänkandet och verklighetsuppfattningen. En ny syn kommer om människan. Upplysningens viktigaste idé var tron på människans förnuft. "Alla människor är kapabla att tänka själva", menade man. Därför ska man inte okritiskt tro på sådant som makthavare och andra auktoriteter hävdar. Man behöver inte ens tro på det som olika kyrkor lär ut och det som prästerna predikar.

Den rationella människan. Allt kraft kommer från människan. Hennes intellekt är bäraren av sanningen. Kunskapsvägen danas. Detta blir förmörkelsens och förvillelsens tid. Revolutionstänkandet kommer. Liberalismen är vägen till en materiell frihet. Rationalismen är revolten mot religionen och vägen till ateismen. Industrimänniskan kommer.

Skilsmässan mellan Gud och skapelsen.

 • Världen kan rationellt delas upp i ett system av delar i ett förutbestämbart maskineri.
 • Nya filosofiska skolor
 • Förgrundsgestalter är Decartes (1596-1650) och Locke (1632-1704)
 • Copernicus, Kepler och den mekanistiska världsbilden.

Skilsmässan mellan Gud och människan.

 • Revolten mot Kristus och trons sanning,
 • Med ett rationellt förstånd kan människan råda över sig själv och över naturen.
 • Naturvetenskapliga revolutionen
 • Industrirevolutionen i England

Skilsmässan mellan Gud och nationen

 • Den protestantiska samhällsrevolutionen
 • Barocken når Frankrikes hov och Ludvig den XIV lever i överflöd.
 • Bönder och folket plågas av det ekonomiska förtrycket och missväxten.
 • Borgliga utvecklingen.
  • Voltaires kalla rationalism vs Rousseaus socialistiska filosofier
  • Romantikens ideal mot den industriella revolutionen
 • Den franska revolutionen 1789.
 • Franska Kejsardömet Napoleon. Kuvelsen av påven och Kyrkan

"och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont.”, 1 Mos 3:4

Deismen och anglikanismen föder den nya och mekanistiska världsbilden. Den uppstod i 1600-talets England och utgår från antagandet om en "naturlig religion", dvs att kunskap om Gud inte kan utvinnas ur religiösa läror. Efter skapelsen fungerar världen uteslutande i enlighet med rationella lagar som finns nedlagda i den. Förgrundsgestalter är Herbert av Cherbury (1583 - 1648), Decartes (1596 - 1650) och Locke (1632 - 1704). Copernicus och Kepler utvecklar den astronomiska världsbilden.

Materialismen uppträder i många ideologiska skepnader. Den har grundlagt industrialismen som kapitalismens och socialismens ekonomier. Det ena vägen skildrar det privatkapitalistiska samhället där de fria marknadskrafterna kan råda fritt. Den andra vägen leder till en statskapitalism där staten är det högsta och endast dess idologi är sann. Folket är statens kollektiva egendom.

Missionärer är verksamma i Afrika, Kina, Indien, Japan, Australien och Nya Zeeland. Nordamerika koloniseras. På många håll dödas och förslavas urbefolkningen och "omvänds" med våld. I Europa och Amerika utspelas häxjakter.

Många europeiska länder ansluter sig till protestantismen medan andra försöker hålla fast vid den romersk-katolska läran. Resultatet blir religionskrig och förföljelser.

Det 30-åriga kriget, 1618 - 1648, splittrar Kyrkan och förstör mycket av den kristna tron och kulturen. Protestanter och katoliker slåss om makten. Gustav II Adolf hade planer på ett kejsardöme och själv bli kejsare.. Den sanna friheten i Kristus förloras och kärleken förvrängs.

Ett protestantiskt uppror i Böhmen 1618 startade kriget. Efter westfaliska freden 1648 förlorade det Tysk-romerska riket i praktiken sin politiska betydelse. Det blir sönderslaget styrs av små furstedömen.

De nationell kyrkorna grundas och kom att lyda under kungamakten. Därefter kommer en rad samhällsrevolutioner i 400 år fram till den ryska revolutionen 1917. Det har påverkat hela 1900-talet.

1700-talet

Upplysningtidens författare ifrågasätter kristendomen. Nya tankar vinner popularitet. Frimuriet sprider sig. Katolikerna förtrycks i England. Judarna förtrycks överallt. Barocken har nått det franska hovet och folket lever i armod.

I Ryssland avskaffar Peter den store 1721 patriarkatet i Moskva och utser den Heliga synoden att leda den ryska ortodoxa kyrkan. Det blir tillåtet med äktenskap mellan personer av olika tro, men bara förutsatt att giftemål sker ortodoxt och att alla barnen uppfostras ortodoxt. I Amerika orsakar slaverifrågan splittring bland de kristna församlingarna. I England uppstår en landsomfattande väckelse som leder till grundandet av den metodistiska rörelsen.

De anti-romerska känslorna har blivit starka i Mellanöstern. Patriarkerna i Konstantinopel, Alexandria och Jerusalem förklarar det romersk-katolska dopet ogiltigt och kräver att de som omvänder sig från den romersk-katolska tron ska döpas på nytt.

Frimurarna organiserade sig till nationella loger på 1700-talet och bildar genom detta ett världsledande nätverk tillsammans med den politiska och ekonomiska eliten och intellektuella.

Denna kraft som växer fram vill påtvinga Europa att acceptera en lära som förstör hela den kristna grundvalen, upprätta en ny världsordning med materialismen om den enda religion. De nationella logerna kommer att blir täckmantlar för de verkliga kabbalisterna.

Frimureriet fördöms 1738 av påven Clemens XII sedan det har avslöjats att ett dominerande mål för frimurarna är att underminera kyrkan. Läran förklaras som samhällsfientlig. Katoliker hotas med uteslutning om de blir frimurare. Sekterna och ordersällskapen använder olika organisationer för rekrytering och förklär sig vetenskapliga och kultuella dräkter som sociala klubbar som Odd Fellow, Lions och Rotary. Var fjärde minister 2001 ingår i olika sällskap.

En teknisk högskolan i Sverige bär på logon och dess studentorganisationen Tf.C.S:s i Göteborg beskrivs som ett sällskap. Andra fungera som ideella och sociala klubbar som Odd Fellow, Lions och Rotary.

Bankrevolutionen.
Sedeln och obligationer. Pengar skapas genom skuld. Skuld erövrar nationer.

Skuldfria pengar: En mark i 1300-talets Sverige hade sitt äkta värde i 210,6 g silver. Pengar är här ett betalningsmedel. Mark i silver fanns i övriga Europa. Främst av dem var Kölnisk mark som vägde 233,8 g silver. Marken var också ett jordmått. Ett markland var en sådan jordareal, som årligen gav en avkastning med 1 marks ränta. Så var pengar relaterat till realia. Om räntan skulle öka då var det nödvändigt att det skörden ökade. I många länder straffabart att ta ut ränta.

Med tiden nöjde man sig med att deponera sina mynt och plåtar hos guldsmeden och i stället handla med pantkvitton. Mottagaren av ett sådant kvitto kunde ju gå till guldsmeden när han ville och hämta ut ädelmetaller till det värde som fanns angivet på kvittot. Allt oftare struntade man också i detta och lät kvittot göra tjänst som fullgott betalningsmedel.

Så uppstod föregångaren till vår tids sedlar. Varje privat guldsmed, som hade ett kraftigt kassavalv, kunde då vara en "sedelutgivande bank". Vid denna tid brukade bankirer trycka sedlar till ett värde, som var fyra till fem gånger större än värdet av de ädelmetaller de hade i sin ägo.

Bank of England grundlades 1694 av skotten William Paterson. Denna privatbank syftade till fungera som Englands riksbank med befogenhet att trycka sedlar. En del pengar existerade i verkliga värden i guld medan den andra delen fanns helt enkelt inte. Pengar ur ett intet med ränta!!

Detta sätt kallades för fractional reserve banking, bråkdelsreserver som täckning. Bank of England tryckte sedlar 16 gånger mer än det äkta metallvärdet i bankvalvet. Sedlarna blev skuldsatta från början.

Sedeln blev en skuldsedel. I det amerikanska banksystemet behålls 1/10 av utlånade medel av Federal Reserves. 9/10 är pengar ur tomma intet. Vid utlåning av pengar till staten kallas skuldsedeln för en obligation. Pengar skapas genom skuldsättning. Längst bakom finns människorna som bankgaranter som till slut blir till ett enda globalt system. Räntan urlaker hela samhället till skuld.

Englands långvariga krig med Frankrike och tidvis med Holland skapade en enorm statsskuld. Det gav upphov till ett oerhört stort skattetryck på de erövrade kolonniländerna. Det slog även mot Nordamerika, där en revolt kom. Skuldbördan växte för nationer och folk. Kolonialismen kompenserade skulden genom att plundra många länder på råvaror vilket förslavade nationer och folk. De fick betala priset.

Att gå bankvägen har varit ett sätt att stöpa om länder för en ny ordning. Genom att skuldsätta länder genom att starta krig eller spekulation erövrades nationella tillgångar. Det amerikanska inbördeskriget skulle finansieras av olika banker som tillhörde Rothshild-familjen. Nordstaterna skulle finansieras av deras amerikanske agent August Belmon och sydstaterna genom bröderna Erlang som både var släktingar till familjen Rothshild. Men president Lincoln vägrade och nyttjade skuld- och räntefria sedlar. Rothschild gav sitt stöd till Sydstaterna för att besegra president Lincoln.

Rothschildväldet bedriver sitt bankvälde från ett område i hjärtat av London, England, ett finansiellt distrikt, som är känd som "The City", eller "Square Mile".

Alla stora brittiska banker har sina huvudkontor här, tillsammans med kontor för 385 utländska banker, däribland 70 från USA. Här finns Bank of England, börsen, Lloyd's of London, de baltiska Exchange (frakt kontrakt), Fleet Street (nyhetstidning och publikationer), till London Commodity Exchange (handel kaffe, gummi, socker och ull) och London Metal Exchange. Det är praktiskt taget ett finansiella centrum i världen.

Revolutionernas Europa.
Illuminatiorden för global socialism och en världsstat.

Grand Orient de France är den mest beryktade och bedrägliga organisation som finns. Den grundades i Paris år 1771-73 för att starta en revolution mot Kyrka och driva fram en universal social republik. Som en kräftsvulst sprider den sig till många länder.

Frihet, jämlikhet och broderskap är det socialpolitiska konceptet. Ett falskt innehåll för de länder och männisor som trodde på detta. Det blev motsatsen och en lögn i revolutionsländerna.

Folket tärs av hovet och adelns barockliv i Versailles. Revolutionen finansierades av klanen Rothschild och utfördes av jakobinerna och frimurarna. Illuminaterna där jakobineran ingick hade då skaffat sig kontroll över allt frimureri i Europa och Nordamerika.

Den franska revolutionen 1789 störtar inte bara en sittande regeringen och kungamakten utan är också ett försök att eliminera kristendomen från nationen. Revolutionärrena ville bli av med både prästerskapet och aristokratin.

Katolska kyrkan förföljdes svårt. Många präster och nunnor dödas. Jakobinerna ville även förstöra kristendomen helt och byta ut den mot hednisk tro som de kallade ”Förnuftets religion”. En halvnaken prostituerad kvinna placeras på altaret i katedralen Notre Dame som den "Förnuftets gudinna." Revolutionen ersatt de 7 veckodagarna med en 10-dagarsvecka. Men inom kort förlorade de kontrollen över revolutionen och Frankrike utsattes för ett total kaos. Franska revolutionen 1789 ledde ill ett skräckvälde och ett våldsamt angiveri. Sedan kom nya revolutioner 1830, 1848 och 1871.

Frimurarnas uppdrag var inte bara att stanna vid revolutionen. Kaoset ingick i förändringen av Europa. Därefter kom kontrarevolutionen som slutligen upphörde då Napoleon kom till makten. Napoleonkrigen skulle förstöra kejsardömena. Napoleons ambition att härska hela i Europa fick ett slut. Efter detta fortsatte konfliken i Frankrike mellan monarkin och revolutionärrena. År 1830, 1848 och 1871 uppkom tre nya revolutioner. Frankrike är den andra rebubliken i världen efter USA, som skulle leda världsrevolutionen. Makten gäller ekonomin.

Förbundet mellan kapitalism, kommunism, sionism och nationalsocialism.
Blodspengarna. Krig som lönsam affär. Skuldsättning av nationer

Bakom Illuminatiorden finns Adam Weishaupt och Mayer Amschel Bauer (1743-1812) född i Frankfurt-am-the-Main i Tyskland, som grundat ett internationellt bankirvälde. Bauers 5 söner är 5 riktningar i ett enormt ekonomiskt imperium - ett gigantisk världsbedrägeri - de 5 pilarna. Bauer ändrade sitt namn till Rothschild.

Målet är en total ekonomisk kontroll över jordens länder genom att bygga upp ett privatägt bankvälde med riksbanker för att skuldsätta nationer. Genom tryckningen av sedeln kan riksbanken kontrollera penningvolymerna dvs makten fanns då i de privata händerna - en superkapitalism! Skuld med ränta för de berörda nationerna. Skuld ger juridisk rätt att pantsätta tillgångar. Penningförbrukningen ökar genom lån, lånebaserad konsumtion, spekulation, droghandel, vapenhandel med rebell- och terrorgrupper, säkerhetspolis mot terrorism, revolution, nationella krig och katastrofer. Allt blir till blodspengar i en katastrofkapitalism. Död för många. Rikedom för ett fåtal. Bankirer gör sig till ägare av jorden. Där är vi nu.

Finanskrisen 2008 var ett av led till en världsstat och Internationalen. Det finns nu bara 5 nationer i världen utan en av Rothschild kontrollerad centralbank: Iran, Nordkorea, Sudan, Kuba och Libyen. Ett gigantisk svindleri som skördar skuldsättning jorden runt.

Förändring sker genom kriser. Ordo ab Chaos är Scottish rites motto från 1395. I Hegels dialektik blir tes och antites syntes. I Illuminaternans ideologi leder kapitalism och kommunism till statism. Kapitalism och kommunism är revoltkrafter i en samhällsomstörtning. Alla sociala band för samhället förstörs. Liberalismen är här en lucifersik religion att förstöra och pervertera ungdom, familj och samhällsmoralen. Nationell politik och media blir megafoner. När rättvisan tryter i kapitalism, då har människor sökt rättvisan i det motsatta i socialism som leder till en återvändsgränd.

Rothschild kom att köpa in sig i det brittiska Ostindiska kompaniet och den olagliga opiumhandeln med Kina. Han erbjöds ett partnerskap med ledande amerikanska familjer. Dessa familjer bildar den framtida peningararistokratin, som styr USA. 1820 drev Samuel Russell opiumsmugglingen tillsammans med sin partner Warren DeLeino Jr som var farfar till president Franklin Roosevelt DeLeino.

Familjen Russell, som kontrollerade den amerikanska grenen av Rothschild narkotikasmuggling, instiftar Skull and Bones hemliga sekt vid Yale University 1833 100 år innan Hitler bli rikskansler. USA: s stora penningfamiljer bildade den inre kretsen. Taft, Russell, Schiff, Haremon, Bush, Warburg, Guggenheim, Rockefeller, Stemson, Weighouser, Vanderbilt, Goodyear och Pillsbury var alla medlemmar.

Den röda skölden (Rotschild) var från början en flagga och symbol för revolutionärt sinnade tyska judar i Östeuropa, som Mayers far Amschel Bauer gjorde om till ett emblem. Denna sköld är anmärkningsvärt nog det ryska statsvapnets sköld!

B'nai Brith (Förbundets söner) är en sionistisk Illuminatiorder blev grundat 1843 i New York i vilken Leo Trotsky senare ingick. Organisationen 'Rättvisans förbund' var en tysk revolutionär gren till Illuminatiorden som i London blev Marxs Kommunistiska förbund 18471848 skrev Moses Mordecai Marx Levy, alias Karl Marx, "Det kommunistiska manifestet".

Bakom utvecklingen av sionismen och kommunismen finns Moses Hess (1812-1875) som var Marx och Engels lärofader. Han levde i Tyskland, studerade Spinoza och kände antisemitismen i Tyskland och Ryssland. Hess la grunden till sionismen som upprättandet av en judisk socialistisk samvälde i Palestina. Han godtog inte Marx materialistiska historiesyn, utan hävdade att kampen mellan raserna och folken var den viktigaste faktorn i mänsklighetens historiska utveckling. Ett folk, ett land och en ledare leder till nationalsocialismen.

Illuminater blir både bankirer och revolutionärer men de döljer sig bakom nya namn. De arbetar dubbelt. Båda ytterligheterna. Dubbelörnen blev i Bysantinska (Östromerska) riket en symbol för kejsarmakten, där de två huvudena ansågs representera Romarrikets båda kejsartroner, med Bysans som Romarrikets östra del.

Den blev även symbol för Österrike-Ungern och flera tyska adelsfamiljer. I Ryssland, Österrike-Ungern, Serbien och Montenegro symboliserade den de kejserliga och kungliga familjerna (Romanov, Habsburg, Karađorđević, Obrenović respektive Petrović-Njegoš). Ordern kom att tillintegöra alla kejsar- och tsardömen genom världskrig för en väg till hedendom, förtryck och slaveri.

Meyer Rothschild eftersträvade att kontrollera ekonomin i de olika monarkierna Europa. För detta syfte skulle samhällets sociala struktur och liv förstöras tillsammans med kyrkan. För att åstadkomma detta tog han värvning hjälp av Adam Weishaupt, som organiserade en hemlig satanisk order som efterapade Jesuitorden. Bankimperium har utvecklats i världen över. Med nya banker växer Illuminati för en ny världsordningen med en luciferisk ideologi och politik att vilseleda och förföra hela mänskligheten. lluminaterna har skapat och piskat på med konflikter i världen i mer än 200 år för att slå ut friheten och ersätta den med statskontroll: http://www.thetruthseeker.co.uk/article.asp?ID=4276

1) Avskaffande av alla gällande regeringar
2) Avskaffandet av privat egendom
3) Avskaffandet av arv
4) Avskaffandet av patriotism
5) Avskaffande av familjen
6) Avskaffande av religion
7) Inrättande av en världsregering

Den pensionerade managementkonsult Gaylon Ross Sr, författare till 'Vem är vem i den globala eliten?', skrev att den kombinerade rikedomen för Rockefeller-familjen under 1998 var ca $11 biljoner och för Rothschilds ca $100 biljoner.

Illuminati värvade endast de mest intellektuella, intelligenta, och betydelsefulla personer från Frimurarordern och Goethe ansågs vara en av dem, då han initierades i Illuminati februari år 1783. Goethes alias som en Illuminist var "Abaris of Scynthia", efter den legendariske översteprästen till Apollo, trollkarlen, helaren, och den påstådda läraren till Pythagoras.

Familjen Rottschild kom att alliera sig med familjen Schiff. Rothschilds och Schiffs förbindelse kom att spela en central roll i resten av Europas ekonomiska historia, och senare också i USA och världen. Jacob Schiff blev hjärnan bakom finansieringen av den bolsjevikiska revolutionen. Kommunismen är ett redskap för en kollektivistisk världsordning. Den extrema högern skapar den extrema vänstern!

Kommunisterna firar 1 maj som födseln av deras revolutionära rörelsen eftersom det var födelsedag i Illuminati. Och är det ingen slump att kommunister använder "Pentagrammet" (femhörningen) som en okult satanisk symbol. Och är det ingen slump att kommunisterna använder termen RÖD för att beskriva sin revolutionära rörelse.

Japan. Illuminaterna spreds och nådde även Japan och gör anspråk på världsmakten Det skulle ledda till atombomben. Under slutet av 1920-talet fick militären allt större makt. I början av 1930-talet inleddes en mycket aggressiv japansk utrikespolitik. Redan 1931 invaderade man nordöstra Kina och skapade marionettstaten Manchukuo i Manchuriet. Det politiskt splittrade och av inbördeskrig plågade kinesiska staten kunde inte göra mycket. 1937 invaderade man även resten av Kina och lyckades på kort tid ockupera stora delar av det väldiga landets östra och södra delar. Något definitivt avgörande i kriget kom aldrig till stånd, mycket beroende på att Koumintangregeringen och kommunisterna grävde ner stridsyxan och drog sig tillbaka långt in i landet. Istället blev det andra sino-japanska kriget senare en del av andra världskriget.

Den moderna politiken delas upp i vänstern och högern. Kampen fortsätter genom sociala motsättningar genom kapitalismen och kommunism. Klass- och raskampen som söndrar nationer. 13 påvar har bannlyst dem genom historien som samhällsfientliga sekter.

Sekterna agerar bortom trofasthet och lojalitet till sin egen nationen och egna folk. Organisationerna omgärdas med universitet, skolor ideella verksamheter och social klubbar för en rekrytering. Allt är mörklagt. Det söker inflytande över samhället genom att bana väg för "rättrogna" till viktiga poster. Frimureriets krafter har även nått in i kyrkan. Endast toppen vet allt.

Förenta Staterna är grundlagt på frimureri.
Världskrigens skapare

Förenta Staterna är grundat på frimureri genom fransmännen och Illuminati-familjerna. USA inrättades med 13 kolonier, en för varje Illuminati-familj. En konstgjord stat baserad på familjer.

Detta är USA:s egentliga förfäder. De är de värdiga, de utsedda och de upplysta (illuminati). De värdiga företagarna! På bilderna syn president Georg Washington och Harry S. Truman i sina symboler för mästarvärdighet som illuminater.

George Washington svor presidenteden 1789 som den första presidenten i USA inför Robert Livingston, stormästare av New Yorks frimurarloge. Bibeln som användes han ed var från hans egen frimurarloge. Denna ed innebär att han avsäger sig kristendomen och går in i ett förbund med Satan. En muslim hade använt sig av Koranen. Sektern är inte bara en utan tillhör många grenar politiskt och rasistiskt i världen.

Amerikanskt frimureri skiljer sig från den europeiska. Amerika var aldrig en katolsk nation utan var helt grundad på frimureri och respekterade ingen annan religion än frimurarnas lära. Den förnekar således vår Herre och Jesu Kristi rike. Kyrka och stat är skilt från varandra.

Frimurarna därför inte något hot mot Amerika utan den ingick i själva konstitutionen. USA lever enligt religionen för frimureri.

Den verkar i det yttre som en social organisation för bl.a. studenter, företagare, politiker eller jurister för affärskontakter och karriärsutvecklingen. Det var så frimurare tar sig överallt. Många presidenter har varit frimurare.

Även Högst domstolens domarkår är rekryterad bland frimurarna. Hierarkierna beskriver här en makt ovan nationer och människorna uppifrån-och-ned. Motsatsen till samhällets- och ekonomins sociala ursprung. De initierade ser ser sig som de överlägsna varelserna, en elit som äger kontroll över den mänskliga befolkningen med krig, terror och svält. Deras makt når in i CIA, FBI och Vita Huset.

Amerika blir uppbyggt på slaveri och förtryck av urbefolkningen. De 50 staterna kommer att sakna naturligga gänser och blir dragna med en linjal. Detta har även gällt Afrika och Israel.

Amerika och slavhandeln. Illuminaterna i Amerika var mycket aggressivt inblandad i slavhandeln från Afrika och importera slavar till Nord-och Sydamerika samt Karibien. Indianerna kunde inte uthärda slaveri utan de dog. Amerika blev en slavnation.

Frimurarnas läror kommer urprungligen från antikens civilisation och från Egyptens och Sumernas svartlära och okultism. Den fanns bevarad bland rabbiner i det forna Palestina efter uttåget ur Egypten. Nådde Europa på 1100-talet. Den blir nu helt förverkligad i den nya nationen USA.

Här finns den materiella världsideologin och talmystiken genom Kabbalah. Hela grunden är byggt på en hedendom som styrt världen och orsakt världskrigen. De 13 högsta familjerna är: Rothschild, Bruce, Cavendish (Kennedy), De Medic, Hanover, Hapsburg, Krupp, Plantagenet, Rockefeller, Romanov, Sinclair (St. Clair), Warburg (del Banco) och Windsor (Saxe-Coburg-Gothe). Dessa är de 13 nivåerna i pyramiden i statsigillet, se nedan. Den nya tidens adel. Ättlingar med rätt ursprung.

Här finns grunden till rasideologi, raskrig, de överlägsna, de underlägsna och slavsamhället. En ideologi för The New Age och satanism. Nationanalismen gällde ett folk. Här rör det sig om en framtid i en globalsocialism. Detta sjunger man om i Internationalen 'Upp trälar i alla stater ...'.

Albert Pike, Scottish rite, grundare till Klu Klux Klan, publicerade 1861 sin bok "Moral och Dogma", avsedda endast för frimurarna. Han anger att i de lägre leden av Frimurarna är medvetet vilseledda av sina överordnade: "De blå grader [första tre graderna av de 32] är bara den yttre gården till Tempelporten. Delar av symboler är där avslöjade för de initierade, men denna är avsiktligt vilseled av felaktiga tolkningar. Det är inte meningen att han ska förstå dem, men det är meningen att han ska tro att han har förstått dem. Den verkliga förklaringen är reserverad adepterna, fustarna inom frimureriet." [Det är därför cirka 95% av männen som deltar i frimureriet inte att ha en aning om organisationens verkliga mål. De lever i den villfarelsen att det bara är en fin gemenskap organisation som gör goda gärningar.]

Rasrötterna bygger på de rena blodsbanden och den hedniska läran om Nephilim (blonda jättar) från himlen. De kallas även för "Anunnaki" som betyder 'vi är de rena'. Anunnakierna ingår i den babyloniska skapelsemyten Enuma Elish.

Den babyloniska guden Marduk delar upp Anunnakierna på olika platser. 300 i himlen och 300 på jorden efter bildandet av mänskligheten. En grupp är de som blir faraonerna i Egypern. "Nifilmerna" kallas nu att styra jorden. I Enuma Elish beskrivs konflikten mellan guden Maruk och draken Tiamat, som är elementet för kaos och havet (känslorna). Att skapa kaos och uppror till en förändring kommer från Babylonien och Egypten. Upproret mot sanningen. Rasläran förklarar varför den tredje världens länder förtrycks och nedvärderas.

Staten Israel bildas 1948 för att bli ett centrum för en världsreligion.

Nästa nivå under 13 upplysta är känd som "De 300:s kommitté". Dessa familjer inkludera sådana anmärkningsvärda namn som Agnelli, Balliol, Beale, Bell, Bouvier, Bush, Cameron, Campbell, Carnegie, Carrington, Coolidge, Delano, Douglas, Ford, Gardner, Graham, Hamilton, Harriman, Heinz, Kuhn, Lindsay, Loeb, Mellon, Montgomery, Morgan, Norman, Oppenheimer, Rhodos, Roosevelt, Russell, Savoy, Schiff, Seton, Spencer, Stewart / Stuart, Taft och Wilson. Det finns många andra. Dessa familjer tillhör dem för liv i välstånd. Henry Kissinger förekommer ofta och verkar som en global consigliere. Begreppet "hemliga samfund" kan omfatta även kriminella organisationer såsom Triad, Yakuza eller Cosa Nostra organisationer. Detta har spritt sig i samhället.

Kommittén 300 använder många kända institutioner för att uppnå sina mål, däribland Council on Foreign Relations, Bilderburgers, Trilaterala Kommissionen, Romklubben, Royal Institute för internationella frågor, maffian, filmbolag, media, CIA, NSA, Mossad, Secret Service, Internationella valutafonden fonden, Federal Reserve, Internal Revenue Service och Interpol, för att nämna några. Alla dessa är privata organisationer eller företag bildas som public service-enheter, men detta är långt ifrån sanningen.

Schweiz skapades som ett neutralt bankcentrum så att Illuminati-familjer skulle ha en säker plats att hålla sina medel utan fruktan för destruktion från krig eller nyfikna ögon. Schweiz blev också skyddat från alla krig.

USA placerar 1782 på baksidan av statsvapnet symbolen med det Allseende ögat och pyramiden med texten Novus Ordo Secolorum - den nya tidens ordning eller den nya ordningen av sekularism. Det förvandlas till en teknisk övervakning utan dess like. Framisidan har Örnen.

Längst ned i pyramidens botten står det ett romerskt tal MDCCLXXVI vilket är detsamma som 1776. Officiellt så betyder detta "Declaration of Independence", men det är tidpunkten då Illuminatiorden grundades 1776 och är deras symbol.

Den ursprungliga flaggan hade 13 stjärnor men har fortfarande kvar de 13 ränderna. Cirkeln ovan örnen visar solens krets kring de 13 upplysta. Där döljer sig Davidsstjärnan och ursprunget. Se nedan. Stjärnorna består av 5-hörningar. En kommunistisk och satanisk symbol. Pentagon är en 5-hörning.

Örnen är en symbol för USA för krig och fred. 13 pilar i örnens vänstra klo gäller krig. I den högra finns en olivkvist för att bevara freden. Pyramiden står för styrka och uthållighet i 13 nivåer. E pluribus unum 'Ur många blir vi En'. Novus ordo seclorum, betyder 'en ny tids ordning' eller 'en ny sekulär ordning'. Annuit cœptis innebär att 'Försynen har "godkänt" (vårt) företag' dvs Satan.

'13' är från kristendomen. Jesus är den 13:nde bland sina 12 lärjungar, dvs den högste. Ett konungatal. Kristus blev 33 år. Det Allseendet ögat är från begynnelsen ett Gudomligt tecken. Här blir det en efterapning och motsatsen, Drakens öga, som kan ses som en representation för de upplysta (vilket Illuminati betyder) eller som den store Arkitetken i universum enligt faraonerna hedendom. De säger sig stå i kontakt hyperdimensionella varelser från en annan tillvaro som behärskar en ytterst avancerad teknologi som USA vill ta dela av, som blir till en myt i en religionförstörelse.

Washington DC planerades år 1791 av frimurararkitekten Pierre Charles l'Enfante, som formade gator och boulevarder till pentagram, vars en spets ligger i Vita huset. Vissa platser bär avslöjande namn: Freemasons' Square. De tre obeliskerna i Washington DC spelar dessutom en nyckelroll i den nya världsordningens magi. (Peter Tompkins, The Magic of Obelisks, New York 1982.). Kända Obilisker finns i New York, London och Paris. Den visar närvaron.

Phi-Beta-Kappa Sällskapet bildades 1776 av studenter vid College of William och Mary i Williamsburg, Virginia. Det blev senare utnyttjat att främja Illuminati-principerna i Amerika. Namnet är en förkortningen av det grekiska mottot "Philosophia Biou Kubernetes" (Kärlek till visdomen ledsagar vägen genom livet). Det väljer idag ut "de mest begåvade studenterna i konst och vetenskap till USA:s mest ansedda universitet och högskolor."

Amerika bildas genom den amerikanska revolutionen mot Englands kolonialism. Franska frimurare stöder den amerikanska revolutionen 1775 -1781. Den första presidenten - George Washington - blev frimurare och många presidenter kom att följa honom. Men det finns en makt till som kontrollerar USA. Kontrollen över banker och ekonomin. Här träder Rotschild fram.

Rothschild kontrollerar Europa och söker här nu kontroll över USA. Den amerikanska konstitutionen efter den amerikanska söker nu frigöra sig från Bank of England och vinna kontroll av landets valuta att kontrolleras av kongressen utan att delegera detta till någon myndighet. Det fastställdes även den grundläggande valutan är dollarn. Dollarn var enligt grundlagen ett silvermynt som grundar sig på den spanska dollarn. Rotshild kom att lura dem alla.

Metoden heter splittring, kris och skuldsättning av nationer via lån för krig och revolutioner.

 • Konspirationen bygger på Hegels tes och antites till syntes och förändring
 • Förändring av världen genom konflikt, kris och en gemensam fiende
 • De verker på en rad områden som utbildning för hur folk ska bete sig och tänka i framtiden.
 • Psykologi - för kontroll av människors tänkande och avkristnandet människor i en massförstörelse
 • Frambringa de viljesvaga och moraliskt fördärvade människorna
 • Film och datorspel med våldsdyrkan som byter sönder känsloliv, empati och sociala band i familjen och samhället.
 • Utveckla drog- och sexmissbruk.
 • Att skapa omedvetenhet bland människor för makt över folket.
 • Historia - vad människor ska tro har skett.
 • Media - vad människor får veta och lär sig av aktuella händelser.
 • Vetenskap - genmanupulering, digitalisering av media, intelligent krigsteknik och tortyrmetoder
 • Politik - steg till världsstaten, överstatlig styrning och avveckling av nationell suveränitet mm.
  Ur "America's Secret Establishment" av prof Antony Sutton.

"Amerika" är inte namn efter Amerigo Vespucci, som vi lärt oss i skolan. Illuminaterna skulle aldrig namnge två kontinenter efter en italiensk kartritare. Namnet innehålleren kombination av ord

 •  "Am" är det hebreiska ordet för "folk"
 •  "Ame" är imperativ av det spanska och latinska verbet "att älska"
 •  "Eri" eller "Ari" är ett hebreiskt ord för "lejon"
 •  "Rica" är den feminina formen av det spanska ordet för "rika"
 •  ”Ka" är den fornegyptiska ordet för själ eller ande kraft inom ett organ

Det finns två betydelser. Den antika hebreiska / egyptiska lyder: " Lejonets folk med andens kraft". Lejonet är ett vilddjur. Då blir det 'Vildjurets folk och ande.' Den latinska versionen blir: ”Älska de rika!” USA var redskapet för Illuminati för att bli allmänt godtagen.

Det 13 styrande Illuminati-familjerna sökte nu kontroll över Nord- och Sydamerika.

De största problem blev indianbefolkningen. De eliminerades systematiskt, lurades på reservat och tvingades åter på flykt. Trail of Tears innebar för Cherokee indianerna en näst intill utplåning av befolkningen.

Sedan börjar expensionen söder ut med det spanskt-amerikanska kriget 1898-1899. Ryssland var ett framtida hot med sina väldiga naturrikedomar och energitillgångar för ett Angloamerikanskt herravälde. Första världskriget gällde förändringen av Europa. Kejsardömena skulle bort och Tysklands dominans skulle hävas. Krig med Ryssland skulle demolera tzarväldet. Andra världskriget var ett prov på det slutliga globaliseringen. Allt detta är iscensatt.

Världskrigens hemliga syfte

Det finns en yttre omgivning som agerar offentligt via olika ekonomiska och politisk nätverk. Bankerna finns för att iscensätta förändringar. Kärnan är dold. Men spåren avslöjar vad som har skett. Världskrig I gällde att få bort tysk dominans i Europa och röja bort kejsadömen för en europeisk superstat. Ryssland var en hotande världsmakt och vägrade delta i en väststyrd ekonomi. Världskrig II gällde att bereda väg för nytt Europa, Israel och en global världsordning. För att decimera befolkningsmängden, skulle tyskar och ryssar döda varandra så mycket som möjligt. Rotschild fanns på vänster sidan med J P Morgan fanns på höger sidan.

"I själva verket finns det en annan och till stor del en oregistrerad historia. Den berättar en historia helt annat än vår hygieniserade läroböcker. Den berättar en historia om att avsiktligt skapa krig, för att finansiera revolutionens förändring av regeringar och använda konflikten som metod att skapa en ny världsordning".

Ur "America's Secret Establishment" av prof Antony Sutton

Genom Kants inflytande i den tyska filosofi under de senaste 250 åren närvarar det två motstridiga samhällssystem som motsatta principer om stat, samhälle och kultur (Hegel talade dels om en ekonomisk frihet (höger) dels om en ekonomisk rättvisa (vänster) i ett materialiskt perspektiv.)

I USA gällde det brittiska samväldets imperialism. Frankrikes filosofi byggdepå individen och individens rättigheter.

I Tyskland gällede Kant, Fichte och Hegel fram till 1945 som den bakomliggande samhällsfilosofin för ett universellt broderskap, borttagande av all individualism och avståndstagande från ett västerländska klassiska liberala tankegångar i nästan alla dess aspekter.

Tysk idealismen var den filosofiska grunden för Karl Marx och Vänsterhegelianerna. Bismarck och Hitler tillhör Högerhegelianer.

Detta blir en paradox: att Hegel gav en teoretisk grund inte bara för att de mest konservativa tyska rörelsen, men även för de mest revolutionära rörelserna under 1800-talet. Både Marx och Hitler har sina filosofiska rötter i Hegel. Genom det hegelinska (ateistiska) systemets politiska tänkande blir totalt främmande för de flesta av oss i väst.

Det kristna samhället uppfattas som att "vandra med Gud genom historien," och samhället är här också Gud. Den enda skyldighet en medborgare har, är att tjäna Gud och därför tjäna samhället. En medborgare kan bara finna frihet i Gud och verka i en yttre lydnad till staten. (i antistaten blir staten folkets gud.)

Ur detta materiella systemtänkande genom Hegels filosofi och hans historiska dialektik kommer alla historiska händelser att uppstå i en konflikt mellan motstridiga krafter. (Det finns här stora likheter med faraonernas materiella världs- och kaosteori.)

Varje idé eller genomförandet av varje idé kan ses som ett examensarbete om hur detta främjar framväxten av de motsatta krafterna som antiteser. Slutresultatet kommer varken att bli tes eller antites utan en syntes som sammanflätar de två krafterna i konflikten.

(Två negativa ytterligheter då principerna inte gäller för alla i det som ska beskriva samhällets eller ekonomins sociala ordning. Båda blir två lögner och gäller endast tillsammans med en elit som avgör. Denne blir "guden" över massorna i en privat- eller statskapitalism. Därför gäller en 3-faldig ordning, där Gud finns eller där Gud ersätts av människogudar eller av en statsgud.) Taoismen beskriver en skapande processen i två krafter som skildrar "man" och kvinna", som tillsammans skapar liv och ej i död och förintelse. Konflikten mellan ytterligheter genom att väcka revolution eller krig är förintelsens väg är antitesen till skapandet. Krig för fred eller ja och nej är två oförenliga motsatser.)

Karl Marx i Das Kapital ställde upp kapitalismen som en tes och kommunismen som dess antites. Detta har ignorerats fullständigt av historiker, däribland marxister, är att någon konflikt mellan dessa krafter inte kan leda till ett samhälle som antingen är kapitalistiska eller kommunistiska utan måste leda till ett samhälle som kännetecknas av en syntes av dessa två motstridiga krafter (Kina 1989)

En konfrontation mellan motsatser måste i det hegelska systemet åstadkomma ett samhälle som varken är kapitalistisk eller kommunistiskt.

I krig och i organiserade konflikter mellan nationer är endast ett synligat resultatet av en konflikt mellan två idéer. Krig är här den mest effektiva sätt att döda den fåfänga om allt på jorden endast består ändliga intressen. Krig sätter stopp för självisk egoism hos de enskilda som hävdar att hans liv och egendom tillhör honom eller familjens.

Staten och samhället bygger inte på ett mänsklig skapande. (Det rakt motsatta till den kristna socialläran.) Det är endast genom den verkliga Orsaken (Antikrist) som en utveckling kan åstadkommas (dvs en avveckling av samhällets gudomliga ursprung och social princip). Inför Hegel är den enskilde människan ingenting. Han eller hon har inga rättigheter och den enskildes moral är endast att följa ledaren. Staten är guden. (Detta förverkligades i Sovjetunionen).

Hegels samhällsform skiljer sig från konstitutionen i USA: "Vi folket" ger staten vissa befogenheter och reservera allt annat till folket. Separation av kyrka och stat är inbyggt i den amerikanska författningen, ett förnekande av Hegels tes att "staten är Gud på jorden." Men jämför detta med de rättsliga krav att åtgärder som ställs av Ordern i USA (Skull & Bones), The Round Table Group i England, Illuminati i Tyskland och politbyrån i Ryssland. Dessa elitstater är suveräna genom en självutnämnd elit som driver staten precis som om de vore Gud på jorden.

Det globala bankväldet

Hose of Rothschild har finansierat båda sidorna av alla krig som den amerikanska revolutionen haft. Krig är här en lönsam affär som katastrofkapitalism.

Alexander Hamilton, en Rothschild-agent, övertalade George Washington att låta Rothschild finansiera revolutionen. År 1791 och efter ha fått en stor krigsskuld att betala, inrättade Hamilton en centralbank, chartrad av Rothschildsgruppen och andra utlänningar, som kallades First Bank of the United States. Namnet ’Bank of United States’ valdes för att lura befolkningen att det var Amerikas och nationens bank.

Precis så gjorde man också år 1913 när ’Federal Reserve’ installerades. Men faktum är att det var bankirernas bank med ett 20-års kontrakt. När kontraktet löpte ut

Kriget England och USA 1812. Kongressen avslog efter de 20 kontrakterade åren en förlängning av kontraktet och banken stängdes den 11 mars, 1811, under James Madisons presidentskap. Nathan Mayer Rothschild blev vansinnig och utfärdade ett ultimatum: ”Antingen godkänds en förnyelse av kontraktet, eller så kommer de Förenta Staterna finna sig själva i ett synnerligen ödesdigert krig.” Rothschild tillfrågade det brittiska parlamentet att förklara krig för att återinstallera banken.

Premiärministern, Spencer Perceval, avvisade förslaget och han kom att mördades av en ”ensam revolverman” den 11 maj, 1812. Perceval är den enda av alla 73 Brittiska premiärministrar som mördats. Parlamentet förklarade krig den 18 juni, 1812, och kriget finansierades av Rothschild. Kriget utarmade USA till att sedan söka finansiellt stöd av Rothschild.

Så nådde tentaklerna ut. En gren av familjen finansierade Napoleons krig, medan en annan finansierade Storbritannien, Tyskland och andra nationers krigslycka.

Federal Reserve grundades genom ett kongressbeslut 1913 och är USA:s centralbank, en helt privatägd centralbank. Den lånade ut 90% av sina depositioner. Detta var kulminationen för årtionden av planerande av de internationella bankirerna. Amerikanerna som inte visste någonting, fördes bakom ljuset i tron att den nya centralbanken var en del av regeringen och att den skulle förebygga ekonomiska katastrofer och stabilisera ekonomin. Men genom Federal Reserve Act gav kongressen upp sin behörighet att skapa sina egna pengar som man fick genom USA:s konstitution och gav nu denna makt till privata banker som kallade sig för Federal Reserve.

Under denna tid fanns två presidenter knutna till frimurarna nämligen William Howard Taft och Thomas Woodrow Wilson.

I verkligheten är Federal Reserve en ond kartell avsedd att utrota all konkurrens och öka vinsten till några få ägare genom högre priser och vilseförande policy. Bankirerna representerade intressen i J.P. Morgan, Rothschild, Rockefeller, Warburg och Kuhn, Loeb & Company.

Rothschilds som tillsammans med Rockefeller tillhör de stora Illuminatistyrda bankdynastierna. Som Mayer Anselm Rothschild sa en gång: "Tillåt mig att utfärda och kontrollera pengar för en nation, och jag bryr mig inte vem som gör dess lagar ..."
 
Nathan Rothschild sade (1777-1836): "Jag bryr mig inte vem som är marionetten på Englands i tron att denne kung kan styra kungariket. Mannen som styr Storbritanniens penningvolymer kontrollerar det brittiska imperiet och jag styr den brittiska penningvolymen."
 
Rockefeller lär ha sagt: "Konkurrens är en synd". "Äg därför ingenting. Kontrollera allt". Eftersom han kommer att centralisera kontrollen över allting och därför förslava oss alla, dvs vara den moderna tidens Nimrod eller Farao.
 
Rothschild låg bakom koloniseringen och verksamheterna i Indien. Han ägde British Petroleum kunde bevilja obegränsat rättigheter till alla offshore-verksamheter av indisk olja. Detta gäller fortfarande fram till denna dag. (Vi kan nu se vad som hänt utanför USA 2010 som blodströmmar rinner röd olja fram ur djupen och mot USA:s kuster. Det är en påminnelse om hur Nilen blev till blod inför Farao som var den första plågan.

År 1935 placeras det amerikanska sigillets fram och baksida på dollarsedeln. Den som planerar och berättar detta 1951 är den förre jordbruksministern Henry A. Wallace, som själv var frimurare tillsammans med fd. president Franklin Roosevelt.

En av ordnarna i Illuminati i USA är "Skull & Bones". Illuminati-agenter är bl.a. justitierådet Potter Stewart grundare till Central Intelligence Agency ingår. Alphonso Taft som grundades Chapter 322, vid Yale University 1833.

USA: s stora finansfamiljer bildade broderskapets inre kraft krets. Taft, Russell, Schiff, Haremon, Bush, Warburg, Guggenheim, Rockefeller, Stemson, Weighouser, Vanderbilt, Goodyear och Pillsbury är alla medlemmar i eliten. Den kallas även för "Brother och Death" och är knuten till den Tyska orden och Nazityskland!!!!

I förordet till "America's Secret Establishment" skriver
professor Antony Sutton:

"Efter 16 böcker och 25 års efterforskningar trodde jag att jag hade hört allt. Världen var en förvirrad röra, sannolikt bortom vad som går att begripa, defintivt bortom räddning och det fanns inte mycket jag kunde göra åt det. Så för ett år sedan fick jag motta en tjugo cm hög bunt med dokument, inget mindre än medlemslistan på ett amerikanskt hemligt sällskap. När jag gick igenom sidorna så blev det mer än uppenbart - det här var ingen vanlig grupp.

Namnen signalerade makt med stort M. När jag undersökte dem närmare så uppstod ett mönster och en tidigare otydlig värld blev plötsligt kristallklar." En av de frågor som Sutton ställde sig innan han hittade svaren var bl.a: Varför sponsrade och försåg USA och väst nazityskland med kapital och krigsmaterial?

Källor
http://www.sourze.se/M%C3%A4nnen_bakom_Hitler_10638492.asp

http://www.redicecreations.com/specialreports/2005/08aug/redshield.html

http://antikorruptionsbyran.wordpress.com/2009/10/11/bilderberg-eu-och-lissabon/

http://en.wikipedia.org/wiki/Skull_and_Bones

http://freemasonry.bcy.ca/textfiles/historyindex.html

http://www.silverbearcafe.com/private/rothschild.html

http://www.reformed-theology.org/html/books/bolshevik_revolution/

I boken lägger professor Sutton fram bevis för att storföretagen och bankirerna i väst stödde och finansierade såväl ryska revolutionen som första och andra världskriget.

Den hemliga grupp som Sutton exponerade var ursprungligen en tysk orden. Den amerikanska grenen, som först kallades The Eulogian Club men senare bytte namn till The Russel Trust skapades vid Yale University av William Russel, ättling till några av Englands noblaste familjer. Idag är gruppen mera känd som The Order eller Skull & Bones.

Professor Sutton länkar ordern till brittiska Round Table Group vars mest prominenta medlemmar var Cecil Rhodes, Lord Milner och Lord Rotschild vars bank tillsammans med Lazard Freres banken samarbetade med sina fränder i USA. Sutton berättar att de hade kontakter med en motsvarande judisk grupp, vilka spelade en mycket stor roll i lobbyarbetet att skapa en israelisk stat i Palestina.

Denna samhällsutveckling och -lära har spritts från generation till generation. Den har knutits till lärosäten som anti-kyrkor runt om i världen och särskilt i USA och Europa.

Genom dessa högskolor utvecklades de gynnsamma karriärerna och kontakterna för eliten i affärs-, bank- och säkkerhetspolis. Här växte blivande politiker upp som världens byggmästare och ledare. Flertalet amerikanska presidenter blev så här utvalda. President Kennedy varnade, hör här.

1800-talet
Industrialismens utbredning, klasskampen, nationlismen, raskampen, epidemier, svält och modernismens begynnelse

Det Tysk-romerska riket upplöstes formellt 1806 under det militära trycket från Napoleons Frankrike. Ett antal av rikets furstendömen organiserades i stället i Rhenförbundet med Napoleon som beskyddare (protecteur). Förbundets medlemmar var formellt suveräna men fungerade i praktiken som franska satellitstater

Napoleonkrigen sammanfattar benämning på de världsomspännande konflikter som utspelades 1803–1815. Med sina erövringar i Europa definierade den franske kejsaren Napoleon I hela tidsperioden Han var Europas herre 1806–1812.

Den franska revolutionen 1830 föranleddes av den förmögna medelklassens och de liberala tidningarnas opposition mot regeringen och tjänade denna klass önskemål. Ludvig Filip utropades till fransmännens konung. Julirevolutionen 1830 skilde befolkningen från Kyrkan. Den skapade kaos, misär, svält och smittosamma sjukdomer. En koleraepidemi bryter ut 1832. Elva koleraepidemier har kommit genom tiderna. Koleran och TBC sprider sig överallt genom det alltmer tätbefolkade industrisamhället.

Den stora svälten kom i Europa 1845 - 1849. Potatiskördar gå till spillo. Potatatisen smulas sönder. Även spannmålsskördarna förstörs. Konflikten mellan Irland och England blossar upp. Irland får ingen hjälp från England under svälttiden. Frankrike lever i nöd. Stor arbetslöshet och missväxt råder. Socialismen sprider sig tack vare misären och Europa. Konflikten mellan arbetarna och kapitalägare splittrar såväl Kyrkan som nationen. Människor arbetar även på söndagarna. De tio hornen ljuder i det nya industrisamhället mot Guds tio bud. Huvudena är som de sju dödssynderna som rättfärdigas. Jungfru Maria varnar 1846 för en ny revolution i Frankrike (Julirevolutionen 1848) och en stor missväxt i många länder. Den stora svälten kom i Europa 1845 - 1849.

1848 utvecklade Karl Marx och Friedrich Engels en teori som de kallade den vetenskapliga socialismen. 1848 publicerade de det "Kommunistiska manifestet". Det la grunden till den sociala klasskampen. Produktionsmedlen i ett samhälle skall har vara gemensamt ägda. Kapitalismen betonar individualism. Kommunismen betonar kollektivism och människan saknar personlig moral och äger ingen rätt till frihet och egendom. Folket skulle ledas i rätt ideologi. Staten är det högsta och all sanning. Genom väpnat uppror mot borgarklassen skall kommunisterna upprätta en totalitär och industriell stat, statskapitalismen. Organisationen 'Förbundets rättvisa' som är knuten till Illuminatiorden blir i London det Kommunistiska förbundet 1847. Mörkrets krafter finns och verkar på båda sidorna.

Kommunistiska förbundet har sitt ursprung i 'The League of Just' som var den första marxistiska internationell organisationen. De rättfärdigas förbund grundad av tyska arbetstagare och satinister i Paris 1836.

Marx och Engels anslöt sig till The League of the Just - De rättfärdigas förbund, en utbrytargrupp ur ”League of Outlaws” vars pyramidstruktur byggde på frimurarnas idé. Denna grupp kom sedan att bli kända som det kommunistiska förbundet.

Redan den 1 maj 1776 hade Adam Weishaupt i Bayern bildat den hemliga orden Illuminate vars mål var att bl.a störta regeringarna i Europa, krossa religionerna och upphäva all privat äganderätt. Kommunisterna fira den 1 maj som födseln av deras revolutionära rörelsen eftersom det var födelsedag i Illuminati, som grundades av Adam Weishaupt år 1776. Och är det ingen slump att alla kommunister använder "Pentagrammet" (en okult symbol för Satan.) som en av sina insigia. Och är det ingen slump att kommunisterna använder termen RÖD för att beskriva sin revolutionära rörelsen. Kommunismen eller socialismen är inte en rörelse från de förtryckta massorna utan från den ekonomiska eliten.

Marx sökte finna lösningen i kapitalet. "Das Kapital" kom ut 1867. I socialismen skulle alla personliga stävanden och egenintressen stoppas. Alla religiösa, ideologiska och kapitalistiska institutioner skulle krossas och ersättas av staten som den enda och riktiga sanningen. Folken blev förvandlade till ett statlig kollektiv och egendom utan personlig frihet och rättigheter. Så har både liberalismen och kollektivism samma rötter i kapitalet och med samma mål. Båda bygger på en materialism, en religion som härstammar från forna Egypten.

Darwins evolutionslära kommer 1859, där arternas uppkomst kommer ur en materiel evolution, där människan är ett resultat av evolutionen. Detta är detsamma som den fornegyptiska evolutionslära. Evolutionsteorin bygger på en gudlös närvaro och fungerar som en självalstrande materia med all rikedom, mångfald, och ändamål skapad efter visdom och övergripande lagar dvs en intelligent och levande materia. Inte kan enbok eller bil bli till utan en upphovsaman. Hur oändligt mycket mer är blomman, träd och människan? Som tecken på Guds Skapelse sker uppenbareslen i Lourdes 1858

Ur den kommer socialdarwinismen om de överlägsna och underlägsna folken. Rasideologin väcker nationalismen än mer.

Nationalismen ökar med den militära maktbalansen i Europa och skapar splittring mellan nationerna. Preussen inleder genom Bismarck och nationalliberalerna kulturkampen mot Kyrkan och startar krig för att samla tyskspråkiga folk och skapa det Tyska riket. Det fransk-tyska kriget pågår 1870 - 1871. Frankrike förlorar och den fjärde franska revolutionen kommer 1871.

Tyskland kastas in i ett ekonomiskt kaos. Den Italienska Unionen bildas 1870 efter en revolution ledd av Garabaldi. Detta leder till fascismen på 1920-talet. Socialdarwinismen om de överlägsna och de underlägsna banar vägen till Första världskriget, rasläran och nationalsocialismen.

Modernismen gror på 1800-talet som blir till en humanistisk strävan på 1900-talet att söka efter det nya och eliminera Gud från det sociala livet. Familjelivet förstörs. Den förkastar tidigare traditioner och överskrider tabun. Så följer sedan det moderna samhällets lagstiftning humanismens moral. Liberalteologin når in i kyrkor bland biskopar och präster. Splittringen sker nu inifrån.

Amerikanska inbördeskriget 1861. När Abraham Lincoln från Republikanska partiet tillträdde som USA:s president 1861, då lämnade sydstaterna unionen och bildade i stället Amerikas konfedererade stater (Confederate States of America, CSA).

Inbördeskriget utkämpades i huvudsak som ett krig för en frigörelse från unionen respektive återställandet av densamma, men under kriget kom även slaverifrågan in i bilden.

En av de främsta orsakerna till kriget var att bl.a. att industrimän i Nord använde höga tullavgifter som hindrade dem från att köpa billiga varor från Europa varpå Européerna bojkottade bomull från södern så att deras ekonomi började fallera. Det förelåg en intressekonflikt mellan det expansiva, industrialiserade Nord och det mer agrara Syd. Slaveriet spelade en underordnad roll och bara tjänat som täckmantel för en djup ekonomisk konflikt som i själva verket var ett led i industrikapitalisternas maktkoncentration.

Samtidigt ville Sydstaterna fortfarande baserade sin ekonomi på slaveri. Under inbördeskriget (1861-1865) behövde president Lincoln pengar från norr för att finansiera kriget. Bankerna vill ha 24% till 36% ränta.

I protest mot de internationella bankirerna tillhandahöll president Abraham Lincoln skuld- och räntefria dollarsedlar genom lagen om ’Lagligt Betalningsmedel’ - The Greenback Law - som gick igenom den 25 februari 1862. President Lincolns skuldfria dollarsedlar finansierade inbördeskriget, ett fruktansvärt, blodigt krig som tog livet av 600 000 människor och var konstruerat för att försvaga och klyva landet. "The London Times" skrev sedan om president Lincoln bl.a: "Denna regering måste förstöras eller kommer den att förstöra varje monarki på jorden." Bankimperiets fästning fanns i London.

President Lincoln blev undanröjd 1865 av John Wilkes Booth, en 33° Frimurare och Rothschild-agent. Inga skuldfria eller räntefria pengar har sedan använts i Förenta Staterna förrän president John Kenndy gjorde ett nytt försök 1963. Han blev också mördad. Av samma orsak?

Utvecklingen av den katolska socialläran år 1891

Denna politiska och samhällsfientliga offensiv på 1700- och 1800-talet ställde nya krav på Kyrkan. Kyrkans behov av iakttagelse av samhällsutvecklingen och prövning av den egna ståndpunkten tog sin tid.

Dessa politiska krafter som kommer mot samhället och kyrkan beskriver Leo XIII 1884 i Humanum Genus. Första varningen kom 1738 av Clemens XII. 13 påvar har tagit upp samma fråga fram till 1924. Dessa samhällsomstörtande sekter och hemliga brödraskap verkar bortom lojalitet till sitt folk och samhället.

"Leo XIII (1810-1903) uppmärksammade arbetarfrågan i Rerum Novarum, RN (Förändringar), 1891 inom ramen för det dåtida industrialiserade kapitalistiska Västeuropa och som även gällde Nordamerika. En stor del av mänskligheten levde i fattigdom och misär, och inte sällan på svältgränsen. Att vara dömd till ett existensminimum syntes för många vara livets ofrånkomliga öde.

Leo XIII angrepp såväl liberalismen som socialismen. I själva verket agerade Leo XIII mitt emellan två försök att vinna makten över den ekonomiska ordningen och samhällsprocessen:

 • Han angrepp såväl liberalismen som socialismen
 • Statens roll är att främja social rättvisa och rättigheterna
 • Kyrkans roll är att undervisa om den sociala läran
 • Utvecklande av rätta sociala principer för en klassen i harmoni dvs. kyrkan stod på de fattigas sida
 • De fria marknadskrafterna måste modifieras med moraliska överväganden
 • Betydelsen av den privata äganderätten
 • Rätten till fackföreningar och införandet av kollektiva förhandlingar

  Adam Smith som lade grunden till det liberala ekonomiska systemet framhöll i hans verk An inquiry into the nature and causes of the weaith of nations publicerades 1776., att ekonomin avlöper i enlighet med sina egna lagar om utbud och efterfrågan och att människan tjänar hela samhället om hon låter sig ledas av nyttotänkandet och söker sina egna fördelar. De strandsatta som inte är klarat denna hårda får enskilda välvilliga personer ta hand om. Den gemensamma bästa fanns i marknadskrafterna.

  Motpolen till liberalismens privata kapitalistvälde stod socialismen. Mot liberalismen förfäktade den dåtida socialismen en rak motposition: Den väntade sig arbetarklassens befrielse genom en totalsocialisering av kapitalet, särskilt produktionsmedlen. Det kommunistiska manifestet kom 1848 och första bandet av Karl Marx:s "Kapitalet" utkom 1867.

I RN förtryckte påven socialismen som en okristlig klasskamp. Han ser familjen som en social dimension och stödjer proletärernas krav på privat egendom, individuell frihet, rätten till fackföreningar för att försäkra om en rättvis lön. Han tar fram behovet av en statlig subsidiaritet.

1900-talet - ett nytt Europa

Wienkongressen 1814 efter Napoleonkrigen ritade om Europas karta och mindre stater med gemensam kultur slog sig samman medan större riskerade att brytas isär då olika folkslag strävade efter självständighet. Tysklands enande blev en av följderna. Under Bismarcks styre uppstod ett system av pakter mellan länder för att upphålla en balans mellan makterna.

Det tyska imperiet sågs med oblida ögon av engelsmännen som dominerat Europa i flera hundra år. De internationella bankirerna var frustererade över att inte kunna ta större del i Tysklands ekonomiska tillväxt och serberna var frusterade över att inte ha sin självständighet.

Den 8 oktober 1908 möttes några ministrar, bankirer, affärsmän och militärer i Belgrads statshus för att bilda en hemlig grupp kallad Nationellt Försvar. Den skulle syssla med antiösterrikisk propaganda, utbilda partisaner i krig och rekrytera spioner och sabotörer. Gruppen var så effektiv att den fick ett rasande Österrike att tvinga Serbiens regering. att stoppa den. Den 9 maj 1911 formade tio av medlemmarna terrorgruppen Svarta handen ledd av överste Apis som drillade några studenter att utföra ett attentat mot Österrikes ärkehertig Franz Ferdinand som skulle besöka Bosnien.

Första världskriget och den ryska revolutionen 1917

'Under 1800-talet växte frimurarelogerna i Europa och de sökte omdana Europa till Europas Förenta Stater. Det var inledningen till första världskriget för att bryta sönder kejsardömet i Österrike som kom till efter det Tysk-Romerska riket 1804. Målet var även att störta Rysslands ttsarvälde.

Det Tysk-romerska riket upplöstes formellt 1806 under det militära trycket från Napoleons Frankrike. Ett antal av rikets furstendömen organiserades i stället i Rhenförbundet med Napoleon som beskyddare (protecteur). Förbundets medlemmar var formellt suveräna men fungerade i praktiken som franska satellitstater. Det kommer att leda till Nationalsocialismen,

Den tysk-romerke kejsaren Frans II hade redan 1804 antagit titeln "kejsare av Österrike" som ett svar på att Napoleon samma år hade låtit utropa sig till fransmännens kejsare. I kejsardömet Österrike inkluderades områden som aldrig ingått i det Tysk-romerska riket och bestod nu Österrike, Ungern, Tjeckien, Slovakien, Kroatien och Slovenien. Dessutom omfattade landet delar av dagens Tyskland, Italien, Rumänien, Bulgarien, Serbien, Polen, Moldavien och Ukraina.

1871 blev Vilhelm den I utropad till den den förste kejsaren i det Tyska riket och han utnämnde Otto von Bismarck till rikskansler. Bismarck ingick sedermera en allians med Österrike-Ungern och Italien. Den kallades för Trippelalliansen. Alliansen byggde på att länderna skulle försvara varandra om något av dem angreps av Frankrike, Ryssland eller England. Motpolen mot trippelalliansen var trippelententen.

Ententen Storbritannien och Frankrike (Entente Cordiale) skapades ursprungligen den 8 april år 1904, som ett sätt att dela upp sina kolonier mellan sig. Under 1880-talet blev Frankrike åter en militär stormakt. 1887 stängde Tyskland den tyska markanden för ryska lån. Det rysk-tyska återförsäkringsfördraget förnyades inte.1890. Ryssland och Frankrike slöt 1894 en allians och 1907 anslöt sig även Ryssland till Entente Cordiale och den militära trippelententen var bildad. Dess huvudmotståndare under världskriget var centralmakterna. Europa var förberett för ett storkrig. Målet var att upphäva den tysk -europeiska dominansen.

De tre kejsarna av Centralmakterna i första världskriget var Kejsar Vilhelm II, Mehmed V och Frans Josef:

Skottet i Sarajevo 1914 var en provokation genom frimurare och Första världskriget startade. Ryssland tvingdes att gå med i kriget trots svåra inhemska problem genom revolutionära krafter.

USA ville komma med i kriget men folket vill inte. Vid ett möte mellan president Wilsons rådgivare överste House och Storbritanniens utrikesminister lord Grey diskuterades hur man skulle få med USA i världskriget.

Grey frågade: "Vad skulle Amerika göra om tyskarna sänkte ett amerikanskt passagerarfartyg?"

House svarade: "Då tror jag att det skulle flamma upp en ilska som skulle svepa över hela nationen. Det skulle räcka för att ta oss in i kriget."

När det gick upp för tyskarna vad House och britterna planerade satt de ut annonser i USA:s dagstidningar och varnade amerikaner för att åka med atlantångaren Lusitania. Tyvärr lyckades det inte och i maj 1915 offrades 1200 människor sedan Lusitana avsiktligt styrt in på tyska farvatten och skjutits sönder.

Kriget leder till den Ryska revolutionen i november 1917. Det skedde genom en kupp i ett samspel med finansiärer i Tyskland, USA och England. Lenin och Trotskij var lejda och befanns sig i exil och flykt från Ryssland 1917.

De två ledande bolsjevikerna, Vladimir Iljitj Lenin (Uljanov) och Lev Trotsky var båda höga frimurare enligt Illustrated Sunday Herald, den 8 februari 1920. Lenin blev frimurare 1908. Trotskij blev frimurare redan 1897, vid endast 18 års ålder. Hans verkliga namn var Leiba Bronstein och tillhörde gruppen Förbundets söner. Bakom den finns kabbalister.

Trotsky hade fått insikt om att frimurerins verkliga strävan består i att förinta nationstaterna med deras kulturer och i deras ställe upprätta en världsstat. Strävan var då att tillintegöra den kristna civilisationen.

Den kommunistiska omdaning av samhället måste ske genom professionella revolutionärer, yrkesrevolutionärer. De blev utbilda - USA genom en finansmannen Schiff. En intellektuell elit skulle slåss för arbetarnas skull, och de skulle göra det genom underjordisk aktivitet, genom flygblad och agitation. Lenin ansåg att vanliga arbetare och bönder aldrig skulle kunna genomföra den totala omdaning av samhället som enligt honom behövdes, eftersom de hela tiden skulle försöka nå kortsiktiga förändringar inom det rådande systemet.

Tyskland sökte genom kuppen bli fri från de fastlåsta striderna på östfronten. I ett strängt hemligt telegram till inrikesministeriet i Berlin den 2 april 1917 skrev von Brockdorff-Rantzau:

"Vi måste genast försöka att i Ryssland åstadkomma ett så omfattande kaos som möjligt. Samtidigt måste man undvika att synligt blanda sig i den ryska revolutionens gång. Men i hemlighet borde man göra allt för att utöka motsättningarna mellan de moderata och extrema partierna, ty vi är ganska intresserade av de sistnämndas seger, eftersom statskuppen då bleve en oundviklighet."

Kriget medförde stora konsekvenser för Ryssland. Miljoner människor dog och svalt i Ryssland, soldaterna led i skyttegravarna. Missnöjet med kriget ledde till politiskt oro i landet och oppositionen mot tsar Nikolaj II växte. Marsrevolutionen 1917 var det inledande skedet av den ryska revolutionen. Den 2 mars 1917 skrev tsar Nikolaj II under sin egen och sin sons abdikation. En provisorisk regering tillsätts med liberalister och socialdemokrater. Fursten Georgy Lvov efterträdde tsaren, som i juli efter en tumult blev erssatt av justitieministern och den socialdemokratiske ledaren Alexander Kerensky. Han var stormästare i Rysslands Grand Orient. De hade 28 loger i Ryssland.

Västkuppen mot Ryssland. Ryska revolutionen 1917

I slutet av 1800-talet hade Rothschilds inflytande nått England, USA, Frankrike, Tyskland, Österrike och Italien.

Endast Ryssland lämnades utanför det ekonomiska området på världsherravälde. Ryssland sågs i väst som en blivande supermakt och ett stort hinder för ett anglo-amerikanskt världsherravälde. Genom att sprida kaos, skulle den utveckling förhindras.

England styrde större delen av världen genom Bank of England. Jacob Schiff (bild), vd för Khun Loeb Bank i New York utsågs av B'nai B'rith - en hemlig judisk frimurarorder - "Förbundet söner” - Leo Trotsky vara en av de revolutionära ledarna för revolutionen i Ryssland. En kartell, som består av Carnegies, Morgans, Rockefeller och Chases skulle bidra till att manifestationen av kommunismen. Den 13 januari 1917, kom Leo Trotskij till USA och fick ett amerikanskt pass. Han var ofta sedd på Jacob Schiffs residens.

Jacob Schiff och hans anhängare finansierade utbildning av Trotskijs rebellgrupp bestående huvudsakligen av judar från New Yorks East Side på Rockefellers Standard Oil Company egendom i New Jersey. När en tillräcklig utbildning i tekniken i gerillakrig och terror, reste Trotskijs rebeller med 20 miljoner dollar i guld av Jacob Schiff på skeppet SS Kristianiafjord på väg till Ryssland för att föra den bolsjevikiska revolutionen

När bolsjevikerna, ledda av frimurarna Lenin och Trotskij, tog makten den 8 november 1917, var det en fredlig maktväxling frimurarbröder emellan. Den ryska revolutionen utbröt 7 november 1917 i S:t Petersburg och 12 november i Moskva. Revolutionen pågick cirka 10 dagar och bestod i att de bolsjevikkontrollerade arbetare- och soldatsovjeterna avsatte den provisoriska regeringen vars siste regeringschef var Kerenskij.

Beslutet att överlämna makten till bolsjevikerna den 8 november fattades minst sex veckor tidigare och var vid det laget känt i New York, Washington och London, vilket bland andra professor Antony Sutton uppger i sin bok Wall Street and the Bolshevik Revolution. Detta var ingen rysk revolution. Ryska folket hade ingenting med dessa verksamheter att göra.

Under de följande 18 åren grips 130 000 ortodoxa präster och minst 40 000 av dessa avrättas. Den religionsfientliga ideologin sprids över Asien, Europa och Latinamerika. Kristna, judar och andra förföljs och dödas. I Mexico införs nya lagar mot kyrkan och resultatet blir förföljelser under två decennier framåt.

Även Sverige var med att finansiera kuppen genom en svensk bankir som mellanhand mellan Ryssland och Tyskland.

Efter den bolsjevikiska revolutionen och mordet på hela den ryska kungliga familjen, köpte Standard Oil of New Jersey väckt 50% av de enorma oljefältet Kaukasus, även om egendomen teoretiskt hade nationaliserat. År 1927 byggde Standard Oil of New York ett raffinaderi i Ryssland. Sedan Standard Oil ingått ett avtal att marknadsföra sovjetiska olja i Europa och ett flytande lån på $ 75 miljoner till bolsjevikerna.

Tyskland förlorade kriget och blev skuldbärarwn . Det leder sedan till nationalsocialismen, Adol Hitler och Andra världskriget. Sedan blev Sovjet väst stora fiende ledd av Stalin. Antikrist förlöpare kom och blev härskare. I sista tiden skall Antikrist själv komma.

Fatima 1917

Tre fårvaktande barn i Fatima i Portugal förklarar att jungfru Maria har uppenbarat sig för dem. Händelsen i Fatima 1917 var ett Gudomligt ingripande och en fredskallelse, en fredsplan med Gud för fred på jorden som befann sig i ett djupt fördärv. Ryssland skulle om allt hörsammats ha blivit en kristen nation istället för att bli det motsatta. Det hade även förhindrat ett nytt världskrig. Det hade lett till Kyrkans enande, som var grundsyftet. Ryssland var Guds instrument i en frälsningsplan. Fatima omgärdar det som skildras i Uppenbarelseboken 12. Fatima blev inte hörsammad i tid. Förvarningarna besannades. En ateistisk irrlära kom i Ryssland och spred sig över världen. Kommunismen var den eldröda draken i profetian. 1900-talet blev för världens folk det blodigsta århundradet i mänsklighetens historia.

Tiden efter Första världskriget

De extremnationalistiska rörelserna träder fram efter första världskriget som är fascismen. Fascismen hade sitt ursprung i den italienska nationalismen under första världskriget och grundades av nationalisten och antisocialisten Benito Mussolin. Samhället skulle styras genom fackföreningarna, men i motsättning till syndikalismens principer förespråkade fascisterna framför allt statsmakt. Den fascistiska rörelsen betonade polismakt och ordning på bekostnad av demokrati och frihet, och en korporativ (dock icke-demokratisk) ekonomisk politik. Den italienska fascismen visade till en början inga tecken på antisemitism till skillnad från den tyska nazismen.

Nationalsocialismens ideologier växte fram ur den brandenburg-preussiska militärstaten, det Tyska fosterlandspartiet och Thulesällskapet, som var en hemlig order. Bland Thulesällskapet medlemmarna, som mest omkring 1 500 personer, återfanns advokater, domare, professorer, polisbefäl, aristokrater, läkare och affärsmän. Utåt beskrev man sig som ett "studieförbund för forngermansk kultur", medan verksamheten i själva verket i sina former påminde om ett ordenssällskap, och i sina syften verkade för bland annat rasism och antisemitism.

Adolf Hitler var en av medlemmarna och kände genom Thulesällskapet frimurarnas strävan om ett världsherravälde. Dessa blev motståndare. Det var den preussiske generalen Erich Ludendorff som var nazisternas största "informationskälla" om frimureriet, och hans uppgifter låg bakom den förstörelse frimureri och förföljelsen av judar som skedde i alla länder som kontrollerades av nazisterna under andra världskriget.

All nationalsocialism bygger på läran om ett folk, en nation och en ledare över andra folk. Det gäller tyska socialismen och sionismen om en nation baserad på ett överlägset folk eller ras. I Tyskland upphörde demokratin. Ett var herrefolket och demokratin hindrade detta. I nationalsocialismen fanns inget var högre än folkets väl som symboliserades av svavistikan. Kommunismen var dess fiende, som uppfattades var skapade genom judar och frimurare. Dessa var ett hot mot Tyskland. Ondska föder ondska. Allt detta förde Tyskland tillbaka till hedendomen. I Tyskland inleds 1933 de nazistiska förföljelser som under 12 år framåt kommer att leda till döden för många miljoner judar och kristna.

De ecklesiastiska frimurarna

Frimurarna når även i kyrkan. Jungfru Maria avslöjar den 17 juni 1987 följande för en präst fr. Gobbi. Avslöjandet om de revolutionära sekterna har på ett avgörande skett genom Hennes uppenbarelser.

"De ecklesiastiska Frimurarna får order och makt från olika frimurarloger och verkar för att leda alla i hemlighet att bli en del av dessa hemliga sekter. Det sker genom att stimulera dessa medlemmars ärelystnaden att finna en lätt karriärsväg. På detta vis tillfredsställs deras längtan efter pengar och överhopa dem med varor. Detta får dem att på ett förrädiskt sätt inta viktig poster och gå förbi de personer, som vägrat att vara delaktiga i detta spel. Ja, detta Odjur liknar ett lamm som utövar all den makt den får från det första Odjuret. I närvaro av detta tvingas jorden och dess invånare att dyrka det första Odjuret."

Vidare säger Maria: "Lucifer, ormen från urtiden, djävulen, eller Satan, den eldröde Draken, blir i dessa tider Antikrist. Var och en som förnekar att Jesus Kristus är Gud, den personen är Antikrist. Avgudabilder och skulpturer som skapas till ära för Odjuret är Antikrist. Antikrist är den som vill vara förmer än Gud..

...666 är människans tal. 333 är det gudomliga talet som beskriver Gudsmysteriet Det uttrycker Guds 3-faldiga mysterier. Det första mysteriet gäller Guds enhet. Det andra gäller Jesus Kristus tvåfaldiga natur som sann Gud och sann människa. För det tredje den Allraheligaste Treenigheten genom de tre gudomliga Personerna..

... 666 betyder också 3 tider. Den första tiden är år 666. I denna period framträder Antikrist som fenomenet Islam, som direkt förnekar den Gudomliga Treenigheten och av vår Herre Jesus Kristus. Islamister bryter igenom med militär styrkor och invaderar Europa. (Invasionen i Sicilien och sedan Spanien). Det är endast genom min övernaturliga ingripande på begäran genom påvens kraftfulla bön som muslimer inte lyckades förstöra kristenheten..

.... År 1332 är den andra tiden då Antikrist på ett radikalt sätt angriper tron på Guds ord.. Genom filosofer tilldelas vetenskapen exklusiva värden om sanningen. Steg för steg görs den mänskliga intelligensen till att vara den enda källan och det enda kriteriet att utröna sanningen. Det födde filosofiska irrläror som spreds sig genom århundradena till vår dagar.

... Genom Protesantiska reformationen 1517 förnekas källan till de gudomliga uppenbarelserna och endast den heliga Skriften godtas ... Antikrist verkningar under denna tid leder till Kyrkans splittring. Genom många nya och konsekventa kristna bekännelser förloras gradvist den sanna tron på Gud..

... År 1998 är tredje perioden för Antikrist. Under denna tid kommer Frimurarna att lyckas med de ecklesiastiska Frimurarna med det stor konststycket att sätta upp en avgudabild som ersätter Kristus i hans Kyrka. En falsk kristus och en falsk kyrka.. Följden blir att alla jordens invånare kommer att tillbe en avgudabild till det första Odjurets ära. De som kommer och köper och säljer det kommer att bli märkta med märket som tillhör Antikrist. Avfallet blir allmänt då nästan alla kommer följa den falska kristus och kyrkan.. Sedan kommer dörren att öppnas för just den person som är Antikrist.

... Var modiga. Var starka, mina små barn. Var plikttrogan under dessa svåra år och stanna kvar trogna till Kristus och Hans Kyrka.

Andra världskriget - "Profits über Alles!

Krigsskulden 1918 i Versaillefred blev förkrossande. Tysklands dominans i Europa var nu bruten för ett nytt Europa.

På Tyskland lades det fulla ansvaret för att ha startat kriget (!), och betala ett enormt krigsskadestånd till en del länder i Ententen, framförallt till Frankrike och Belgien. I januari 1921 blev summan av en av segrarmakternas kommissioner bestämd till 269 miljarder guldmark (runt 96.000 ton guld, då 2790 guldmark motsvarade 1 kg guld). Det skulle ha krävt att Tyskland betalade av till 1984. Senare samma år reducerades summan till 132 miljarder guldmark, vilket fortfarande var ett astronomiskt belopp. Tyskland fick avstå från samtliga sina kolonier segrarmakterna.

I Europa fick tyskarna avstå från

 • Elsass-Lothringen, som återgick till Frankrike
 • Nord-Slesvig inklusive några tysktalande städer till Danmark: Slesvig hade erövrats från Danmark i dansk-tyska kriget 1864
 • Posen och Västpreussen, som avstods till Polen. En polsk korridor skapades till Östersjön med en tysk minoritetsbefolkning.
 • Områdena Warmia och Masurien i Ost- och Västpreussen till Polen den östra delen av Övre Schlesien, till Polen
 • Hlučínskoområdet Hulczyn i Övre Schlesien till Tjeckoslovakien
 • Städerna Eupen och Malmedy till Belgien
 • Soldau i Ostpreussen
 • Norra delen av Ostpreussen Memelland ockuperades av Frankrike, och överfördes senare till Litauen.
 • Saarland hamnade under Nationernas förbunds kontroll i 15 år.

Fram till dess hade Frankrike rätt till hela områdets kolproduktion. Efter folkomröstningen 1935 återfördes Saarland till Tyskland.

Hitlers väg till makten. 1919 skickades Hitler av tyska riksvärnet till Munchen för att spionera på vänsterorganisationer. Där anslöt han sig till det högerinriktade arbetarpartiet och blev snart en av dess ledare.

Rudolf Hess besökte ett av de möten där Hitler talade och imponerades. Hess introducerade Hitler till det högerextrema Thulesällskapet vars medlemmar bl.a bestod av några av Munchens rikaste och mest inflytelserika personer. De var en antisemitisk orden vars filosofi byggde på föreställningen om den överlägsna ariska rasen och hade grundats 1918 av Dietrich Eckhart som en gren av av rasideologen Guido Von Lists Germanerorden - den Tyska orden som hade sitt säte i Preussen. Det finns en amerikansk gren som heter Skull & Bones. De använder samma symboler som SS.

Från Thuleorden fick Hitler också idén om nazisternas stora symbol hakkorset eftersom dess emblem var en dolk med en svastika i bakgrunden. Det tyska arbetarpartiet (DAP) som under Hitlers ledning blev NSDAP det Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet finansierades av bl.a Thulesällskapet. Ockultismen hade inflytande på Hitler och påverkades av ockulta författare som Madame Blavatsky, Houston Stewart Chamberlain, Guido von List, Lanz von Liebenfels och Rudolf Steiner.

Men han tog avstånd esotereiska rörelser. Ockulta kretsar var känt som ett täckmantel för spionage. Hitlers spionverksamhet under Canaris och Heydrich var väl medveten om dessa kanaler. Det var känt att Storbritannien inom dess MI5:s säkerhetstjänst hade en avdelning som kallas Ockulta presidiet. Dessa potentiella källor rensades bort.

Hitler kom här nära planerna och nätverken. Han såg kommunismens planer för Europa och världen. Han kände det angloamerikanska nätverket om en ekonomisk världsmakt. Han kände bankfamiljerna med inflytelserika judar. Nazismens antisemitism har sina rötter i de hemliga ordnarna. Germanordern (den Tyska orden) och Thulesällskapet. I USA verkar den som Skull and Bones. Men han kom även att samarbeta för att få fram kapital til upprustning för krig. De tyska folkgrupperna blev minoriteter i den franska republiken. Hans vision växte om det Tredje riket. Det andra riket var det Tysk-Romerska riket. Hitler ville få det tyska arbetarpartiet ett massmedvetet kampparti.

Många av medlemmarna i Thule kom att ha ledande roller i NSDAP. Rudolf Hess blev Hitlers ställföreträdare, Gottfried Feder, ekonomiexpert, Hans Frank, juridisk rådgivare, Dietrich Eckhart, Hitlers andlige vägledare, Alfred Rosenberg, nazisternas chefsideolog samt Henrich Himmler, chef för SS vars symbol en dödskalle med två korsade benknotor är samma som Skull & bones som professor Sutton avslöjade. Fil.dr Rhawn Joseph beskrev i sin artikel "The brotherhood of death" att flera av de initiationsriter som Skull & Bones använde var identiska med Thulesällskapets. Det är också samma symbol i sjörövarflaggan.

I München hade Thulesällskapet möten varje lördag på hotel Vier Jahrenzeit och man hälsade på varandra med frasen "Sieg Hiel!". Det tyska arbetarpartiet (DAP) som under Hitlers ledning blev NSDAP, det Nationalsocialistiska Tyska Arbetarpartiet, finansierades av bl.a Thulesällskapet.

Den 7 juli 1929 la de allierade fram den s.k Youngplanen, som innebar att Tyskland på 37 år skulle betala i genomsnitt 100 miljoner brittiska pund om året och därefter under 22 år betala en summa för att täcka den krigsskuld som de allierade hade till USA. Förslaget fastställde de tyska krigsskadestånden $32 miljarder till $ 713. I okt kom börskrashen som förlamade världen. För att Tyskland skulle kunna återhämta sig något fick Tyskland 1931 1 års resprit att återbetala.

Nu fick också NSDAP det folkliga stöd som de så hett eftertraktade då ilskan över de allierades krav var stor hos det tyska folket. 1 år efter Youngplanen fick nazisterna 6,4 miljoner röster vilket innebar en åttadubbling av röstantalet på två år. I januari 1933 utsågs Hitler till rikskansler. Trots en brutal hetsjakt på politiska motståndare judar och andra minoriteter, hade storkapitalet i väst inget emot att satsa pengar på nazityskland.

Den ekonomiska depressionen i början av 1930-talet medförde att Tyskland drabbades av massarbetslöshet. Krisen ledde till ett allmänt politikerförakt och tron på demokratin sjönk till bottennivåer hos många tyskar. Inflationen som drabbade landet under 20-talet gjorde tyska marken värdelös och den ekonomiska kris som svepte över världen i början av 30-talet förvärrade situationen och runt 6 miljoner tyskar drabbades av arbetslöshet.

Trots detta lyckades man alltså bygga upp ett statsapparat som tillhörde de ledande inom industri och teknologi och en armé som nästan tog makten i hela värld. Hur var detta möjligt?

Historikern och professorn Jacques R. Pauwels avslöjade i sin artikel "Profits über Alles! American Corporations and Hitler," att en elit bestående av ca 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet. bl.a:Union Carbide, General Electric, Gilette, Singer, Eastman Kodak, Coca-Cola, Ford, IBM och ITT. Dessutom var många amerikanska juristfirmor, investeringsföretag och banker djupt involverade i att satsa pengar i Hitlertyskland. Professor Pauwels namnger Wall Street firman Sullivan & Cromvell, J.P Morgan & Dillonbanken, Read & company och The Union Bank, ägd av Brown Brothers Harriman som hade nära samarbete med den tyske stålmagnaten Fritz Thyssen.

Chefen för Union Bank som genererade pengar till nazisterna via Thyssen var Prescott Bush, farfar till den nuvarande presidenten George W Bush. Samtliga medlemmar av Union Banks styrelse var Skull & Bones män.

Banking with Hitler

I dokumentären "Banking with Hitler" avslöjades hur den amerikanske finansministern 1934-45, Henry Morgenthau i sin dagbok avslöjar hur både nationella och internationella banker skapade ett system för att finansiera nazisterna. Men n pengar kom även från andra håll.

Från Sverige. Finansminister Ernst Wigforss godkände hemliga svenska krediter till Nazi-Tyskland. Den socialdemokratiske finansministern Ernst Wigforss är känd för sitt moraliskt färgade motstånd mot eftergifter till Hitler-Tyskland. Men i själva verket gav han redan i april 1941 i hemlighet klartecken för en stor bankkredit till tyskarna, vilket under kommande år skulle bli en följetong. Det framgår av ett bortglömt dokument som nyligen påträffats i ett kassaskåp på finansdepartementet.

Bank for International Settlements - BIS - är ett samarbetsorgan för 55 centralbanker med huvudkontor i Basel.

Här grundades ett direkt samarbete mellan Montagu Norman, ordförande Bank of England (Rotschild) och den tyska centralbanken ordförande Hjalmar Schacht. Montagu Norman var gudfar till en av Schacht barnbarn. Båda var medlemmar i Anglo-German Fellowship där den ekonomiska eliten deltog i en tyskvänlig förbindelse.

BIS fungerade som ett samarbetsorgan och klubb för bankirer och grundades för att få ekonomin i Tyskland att expandera efter börskraschen 1929. 1939 hade BIS förmedlat 294 milj schweiziska guldfranc in i Hitlers rike.

Viktiga medlemmar kom från Bank of England tillsammans med sina tyska motsvarigheter. Den har fungerat som en tvättinrättning av stulet guld i Europa.

I BIS:s styrelsen fanns stora nazister som Walther Funk och Hjalamar Schact. Ordförande i BIS var en amerikan, Thomas McKittrick, som villigt umgicks med ledande nazister. Inte bara BIS utan även med närliggande banker. De arbetade de hand i hand med nazisterna. En av de största amerikanska bankerna höll en filial öppen i ett ockuperat Paris, som frös konton för franska judar. Berövad sina möjligheten att fly från Frankrike, hamnade många i dödsläger, när deras pengar togs.

Idag fungerar BIS som centralbankernas centralbank. I Europa har BIS arbetat för upprättandet av en europeisk centralbank med BIS som en supranationell organisation på nivån ovanför denna megabank. BIS:s verksamheten är nära nog osynlig, trots att organisationen har en enorm makt och att organisationen inte är ansvarig för, eller redovisningsskyldig till, någon demokratisk församling.

I dokumentären "Banking with Hitler" avslöjades hur den amerikanske finansministern 1934-45, Henry Morgenthau i sin dagbok erkände hur både nationella och internationella banker skapade ett system för att finansiera nazisterna.

Många såg Hitlers nazistparti som räddningen, en stark man som visste vad han ville och inte bara ägnade sig åt politiskt "käbbel". Hitler lovade att utplåna arbetslösheten och att få Tyskland på fötter igen. I riksdagsvalet 1932 blev Nationalsocialistiska tyska arbetarepartiet (NSDAP) största partiet med 40 % av rösterna. I januari 1933 utsågs Hitler till rikskansler (regeringschef). En utbredd myt är att det var speciella grupper vilka röstade på Hitler, det var dock människor från alla samhällsklasser som valde Nationalsocialisterna. De såg i Hitler en "räddande ängel" som kunde återupprätta Tysklands ära samtidigt som han lovade en god ekonomisk framtid.

Väl utnämnd till rikskansler förbjöd Hitler snabbt alla partier utom NSDAP och gjorde sig själv till diktator, från och med 1934 både som regeringschef och statschef (Führer). Under åren som följde inleddes ett arbete för att återta i Versailles-freden förlorade områden. En återupprustning av landet startades och allmän värnplikt återinfördes (vilka båda stred mot Versaillesfredens diktat).

1938–1939 anslöts Österrike med Tyskland (Anschluss) och Versailles-konstruktionen Tjeckoslovakien upplöstes. De tjeckiska delarna (Böhmen och Mähren och tjeckiska Schlesien) delades mellan Tyskland, Polen och det av Tyskland beroende Protektoratet Böhmen-Mähren (se Nazityskland), medan Slovakien blev självständigt samtidig som områden med ungersk befolkningsmajoritet återfördes till Ungern.

Västmakterna protesterade (gränserna efter första världskriget var ju deras skapelse) men de ville inte ha ett nytt storkrig. Inte heller Nationernas förbund (NF), FN:s föregångare, fungerade som det var tänkt (att bevara status quo). Det berodde delvis på att USA, trots att huvudarkitekten och dåvarande presidenten Woodrow Wilsons aldrig önskat gå med i organisationen utan dragit sig tillbaka. Hitler uppfattade västmakternas brist på agerande som ett tecken på svaghet och fortsatte förberedelserna för krig.

Planen för ny världsordning. Offret av sin egna.Trots löften i valkampanjen 1940 att hålla USA utanför kriget planerade president Roosevelt och krigsministern Stimson i hemlighet för att få med USA i kriget. Något som bevisats flera gånger av såväl militära historiker som flera andra. President Roosevelt tillhör skaran av frimurare i världsledningen-

Tvärtemot de råd Roosevelt fick av sina amiraler Richardson och Stark, valde han att flytta en stor flottstyrka från västkusten till Pearl Harbour som var en mycket mer oskyddad plats. Man hade knäckt japanernas kod och visste vad som var på gång 7 dec 1941, men för att motivera USA:s intåg i andra världskriget offrade man en stor del av sin flotta och tusentals oskyldiga.

Ett annat avslöjande är detta: I boken "Calculated Risk" gjorde den amerikanske generalen Mark Clark, som deltog i Andra Världskriget, ett helt sensationellt avslöjande: när de allierade styrkorna mot slutet av kriget var på väg till södra delen av Tyskland, landets svagaste punkt, fick de plötsligt order om att göra halt. I stället för att med fullt manskap gå in och ta över landet drog man tillbaka trupperna och spred ut dem, varpå invasionen fördröjdes så att ryssarna hann avancera och ta över östra delen av Tyskland. En förbluffad Clark skrev:

"Detta beslut togs på hög nivå av anledningar som övergår min fattningsförmåga."

Winstons Churchills sekretare mellan 1940-45, Sir John Colville, avslöjade i sina memoarer, "The Fringes Of Power," hur Churchill brukade säga:

"Världskriget är det bästa som har hänt! Ur det kommer vi att kunna skapa Europas förenta stater."

Syftet med psykologiska operationer (PSYOP) för USA är att förmå eller förstärka beteenden som gynnar USA:s mål. De är en viktig del av utbudet av diplomatiska, informativa, militära och ekonomiska verksamheter att bli tillgängliga för USA. Det ingår "Ordo ab Chaos". Konflikter katalyserar förändringar såsom finanskriserna har gjort. Det förändrade Sverige att gå i rätt riktning.

De kan utnyttjas under såväl fredstid som konflikter. Det finns tre huvudtyper:

 • operativa
 • taktiska
 • strategisk.

Strategiska strategiska PSYOP omfattar informationsverksamhet som utförs av amerikanska myndigheter utanför det militära arenan.

Operativ PSYOP bedrivs inom alla militära verksamheten, även under fredstid, vid ett visst verksamhetsområde för att främja effektiviteten för de gemensamma styrkornas befälhavare's (JFC) kampanjer och strategier.

Taktisk PSYOP bedrivs i området tilldelats en taktisk chef över hela skalan av militära operationer för att stödja det taktiska uppdrag mot motpoler.

PSYOP kan uppmuntra folkliga missnöjet med oppositionen ledarskap och genom att kombinera övertalning med ett trovärdigt hot, förnedra en motståndare förmåga att genomföra eller upprätthålla militära operationer. De kan också störa, förvirra, och fortgå motståndarens beslutsprocess, undergräver ledning och kontroll.

Det har funnits en omfattande användning av psykologiska operationer under andra världskriget, från strategiska till den taktiska. På nationell nivå gäller vit propaganda.

CIA-enheter är benägna att ha ansvar, på en strategisk nivå, för svart och grå propaganda. Vit propaganda, särskilt på strategiska nivån, kommer från Voice of America, regional radio/TV eller via United States Information Agency som ansvarar för Office of War Information.

Svart propaganda som förstöra eller påverka moralen tillhör Office of Strategic Services (OSS). Det var dessa som agerade för att Mao kom till makten i Kina. Det har har ingått i en konfliktplanering. En gemensam fiende samlar de allierade. Kommunismen ersattes som världsfienden den 11 sept 2001. Därefter gäller världsterrorismen.

Atombomben. Japan krossas. Tiden efter Andra världskriget

De första atombomberna sprängdes över Hiroshima och Nagasaki 1945. Bakom fanns ett fruktansvärt syfte och hämnd.

En utpåning av dem som hotade världsherraväldet. Andra världskriget innebar även en möjlighet för europeiska och amerikanska Illuminater att förstöra den japanska strävan till en globala dominans. Den japanska kungafamiljen, företrädd av kejsar Hirohito, har alltid varit utstött som en icke-legitim familj av de 13 härskande familjerna.

Atombomben var en symbol för dem som har makten över materian och energin. Nu i dessa dagar vi sett en väldig oljekatastrof som slår tillbaka. En olja som är röd som ett offerblod havet. Beslutet fattades av frimurarepresidenten Truman. Mot slutet av seklet förenas de europeiska länderna i en ekonomisk, politisk och militär union.

Folkmodern spred sig över världen. En tredje förintelse kommer och är aborterna på de oönskade.1900-talet mänsklighetens blodigaste århundrade.

Europa delades i öst och väst. Berlinmuren byggdes. Efterkrigstiden ger globaliseringen av världens ekonomier. Miljökatastroferna 1900-talet blev mänsklighetens blodigaste århundraden. Detta har påverkat hela världsutvecklingen fram till nu.

Det kalla kriget. Öst & Västkonflikten
Vägen till ny världsordning

Kalla kriget börjar efter krigslutet. Kärnvapen utvecklas. USA hotar Sovjet med den stora vedergällningen om Sovjet rör Europa. Det Sovjet som väst var med att skapa är nu fienden. Kartan visar fördolda verksamheter

Kyrkornas Världsråd bildas 1948 och är ett internationellt ekumeniskt organ med över 340 medlemsorganisationer (kyrkor, från över hundra länder och med omkring 400 miljoner medlemmar. Den ingår i grundandet av nationer i ny världrldsordning. FN var tänkt som som en framtida världsregering.

1948 En judisk stat bildas i Palestina och den får namnet "Israel" - ett namn som ingen judisk nation någonsin tidigare haft.

Dollarn som världsvaluta - Bretton Woods-systemet - valutarevolution I

Bretton Woodssystemet reglerade 1945-1971 växelkurserna för medlemsländerna i Internationella valutafonden.

Den 1 till 22 juli 1944 anordnades en konferens om monetära och finansiella frågor i den lilla staden Bretton Woods, New Hampshire, USA. Initiativtagare var Churchill och Roosevelt. 80% av allt guld fanns nu genom världskriget i USA:s händer!

Deltagare var representanter för 45 av de allierade länderna under andra världskriget, vilka diskuterade hur ekonomiskt samarbete skulle kunna garantera att 1930-talets djupa ekonomiska kris inte skulle upprepas. Genom att ta bort guldfoten ökas penningförbrukningen och skuldsättningen. Genom skuldsättning kan nationer senare pantsättas blt följden. Det blev i huvudsak den amerikanska linjen som segrade i den kompromiss som arbetades fram.

1944 grundades Världsbanken och International Monetary Fund (IMF) av USAs representant assisterande finansminister Harry Dexter White och Storbritanniens representant John Maynard Keynes. Det officiella syftet med Bretton-Woods systemet var att reglera världshandel, skapa stabila valutor och att de mäktiga staterna skulle hjälpa fattiga länder och skapa en tryggare värld.

I
själva verket så dränktes tredje världens länder i skulder och storbankirerna dikterade villkoren via mutor eller hot om indragna lån. Oförmågan att betala skulder har gjort att de fattiga länderna tvingats överlåta landområden och naturresurser till långivarna som sen exploaterat dessa in absurdum. Med sina 187 medlemsstater är IMF formellt ett underorgan till FN men agerar självständigt. Makten ligger hos en 24 man stark styrelse där rösterna är viktade efter hur mycket pengar olika länder bidrar med, enligt ett noga reglerat kvotsystem. Pengarna ut kommer via Federal Reserve Banks. Ett skuldtyngt USA lånar således ut pengar, slussar dem vidare till IMF som sedan lånar ut dem till andra skuldsatta länder med villkoret att de drar åt svångremmen. Ohållbar väg! 2012 kommer USA, Europa och Japan att tillsammans ha 50% av rösterna.,

För mer långsiktiga lån till länder som behövde återuppbygga sina ekonomier skapades Världsbanken. Avtalet innebar att medlemsländerna anslöt sig till ett fast kurssystem, där växlingskursen för landets valuta gentemot den amerikanska dollarn fastslogs. Sverige blev medlem 1951. USA garanterade i stället ett fast inlösenpris av dollarn i guld. Kursförändringar fick enbart ske för att justera för "grundläggande obalans" i betalningsbalansen.

Nobelpristagaren och nationalekonomen Joseph Stiglitz fick sparken som chefsekonom på Världsbanken när han avslöjade hur de verkligen arbetar. Stiglitz berättade att Världsbanksstabens "utredning" av andra länder består av inspektioner av deras femstjärniga hotell och avslutas med att en nedbruten finansminister blir överräckt ett omstruktureringsavtal som redan är förberett för hans frivilliga underskrift.

"Världsbankens planer är utarbetade i hemlighet och drivna av en dogmatisk idologi", avslöjade Stiglitz. "När ett land är nere för räkning, drar International Monetary Fund nytta av situationen och pressar ut den sista blodsdroppen ur dem".

Från och med Bretton Woods var det bara USA som kunde betala för sig överallt i världen med sin egen valuta.

Från Kuba- till oljekrisen

Därmed blev fredsprojektet Bretton Woods en av startpunkterna för det kalla kriget. Ett kärnvapenkrig var nära 1962 genom Kubakrisen. President Kennedy kom attt bli den som avvärjde en världskatastrof.

President Kennedy och Federal Reserve


Det påstås att bara tio dagar före sin död den 22 nov 1963, berättar president John F. Kennedy inför åhörare på Columbia University: "Kontoret för det höga Presidentämbetet har använts för att underblåsa en komplott för att förstöra amerikanernas frihet, och innan jag lämnar detta kontor, måste jag informera medborgarna om denna svåra situation."

President Kennedy var inte rädd för att göra ett ekonomisk lappkast för han förstod hur Federal Reserve-systemet skapats för att förstöra USA. Han kunde inte tolerera ett sådant system, då det luktade korruption från A till Ö. Visst han måste ha känt till Abraham Lincolns Greenback dollar.

Den 4 juni 1963 undertecknade president Kennedy ett presidentdokument kallat Executive Order 11110, som förändrade president Truman Executive Order 10289 daterad den 19 september 1951. Detta gav Kennedy som USA:s president det juridiska utrymmet att skapa sina egna pengar för att styra landet i ett nytt silvermynt. Pengarna skulle tillhöra folket med ränte- och skuldfria pengar. Han hade tryckt USA-sedlar och struntade fullständigt i Federal Reserve-sedlarna från den privata bankkartellen i Federal Reserve.

Kennedy ska då ha utfärdat $4.292.893.825 i kontanter mestadels $1, $2, $5 och $10. Det var fullständigt självklart att Kennedy var ute för att underminera systemet för Federal Reserve.

Men det var bara några månader senare, den 22 november 1963, då världen fick den chockerande nyheten att president Kennedy hade mördats. Vilka motiv fanns bakom? Är det samma motiv som för mordet på president Lincoln 1865 med lagen om skuld- och räntefria dollar? Säkert hade president Kennedy den åtanke att upphäva Federal Reserve Act från 1913 för återge till den amerikanska kongressen makten att skapa sina egna pengar. Se ovan. Det motsäger att Kennedy verkligen deltog i en ny världsordning. President Kennedy var även emot kriget i Vietnamn.

Finansminister C. Douglas Dillon stoppade i mars 1964 all inlösen av silverdollar. Det gick snabbt. Efter 1963 växte statsskulden med $ 9 biljoner i federala skulder. Om Lyndon Jonson och senare presidenter valt att fortsätta, då hade den amerikanska regeringen förmått att återbetala sin skuld utan att gå till den privata Federal Reserve Banks och utan att skapa nya "pengar".

" Det finns ingen fred utan rättvisa, och det finns ingen rättvisa utan en reform i vårt ekonomiska system, för det är finansiärerna som ligger bakom alla korruption i vår regering." Melvin Sickler 2003 i “Michael” Journal, USA

1964. Tonkinbuktsintermezzot brukar ofta anges som det officiella startskottet för Vietnamnkriget. Den 4 augusti 1964 sägs ett antal nordvietnamesiska torpedbåtar helt oprovocerat ha angripit amerikanska krigsfartyg på internationellt vatten. USA bombade både Nord- och Sydvietnam med förödande eldkraft.

1966. Kulturrevolutionen i Kina startar förföljelse av de kristna och stänger alla kyrkor. New Age- och revoltrörelser sprider sig. Drog- och sexkulturen bryter fram. Modernismen bryter ner tabugränser med ett socialt liv ut Gud.

President Nixon besöker Kina 1972 och skålar med Kinas premiärminister Chou En-lai genom att tala om "en förhoppning om att var och en av oss är med att bygga en ny världsordning."

1973 kommer oljekrisen. Vietnamnkriget gör all USA:s guldrserver töms. Kriget kostar 500 miljarder dollar. OPEC bildas och är en allians mellan oljeländerna mot väst. OPEC-ländern höjer oljepriset med 70% for att kompensera förlorade intäkter genom valuta.

Den industriella globaliseringen inleds. G7 bildas med USA i spetsen för de 7 största industriell ekonomierna. Internationella Valutafonden, (IMF), som kom till med G7, har verkat i nära samarbete med Världsbanken och WTO. Det har kallats för att främja ekonomisk utveckling. Skuldsättning av länder har genom dessa organ fungerat som ekonomiska torpeder för globaliseringen. Ecuadors och Venzuelas oljekällor tog som pant. Chile, Sydafrika, Dafur, Kongo, Polen och inte minst Irak har fått gå genom samma behandling.

De internationella bankirerna finansierade både USA och Sovjetunionens intensifiering av miltära utveckling. Alla arkiv som bevisar det tysta medgivandet från kongressen till den massiva bankirfinansierade överflyttningen av teknologi från 1916 och framåt är hemligstämplade genom president Eisenhowers verkställande föreskrift från1953.

1978. Johannes Paulus I väljs till påve, men dör bara tre veckor senare medan han ligger och läser en andaktsbok. Kardinalskollegiet väljer Karol Wojtyla till ny påve och han antar namnet Johannes Paulus II. Han är den förste icke-italienske påven på 456 år och den förste polske påven någonsin. Han kommer att få kommunismen att falla i Sovjet 1989.

Påven varnade om att de västerländska demokratierna kommer att upplöser sig själva när samhället inte längre ha sin grund i människans värde. Det blir sist totalitära när en radikal materiell och kapitalistisk ideologi breder ut sig.

Chockdoktrinen, Katastroftkapitalismens genombrott, av Naomi Klein från år 2007, skildrar nedbrytning av demokratier av nationer genom kaos, börskrascher och terror de senaste 40 åren. Det skildrar vad som hänt i Sydamerika, Asien, Afrika, Kina och Europa. Revolutionerna i Europa röjde väg till världskrigen. Det skildra frimurarnas metodik sedan 1300-talet.

Vissa historiker uppskattar att så många som 50 miljoner kristna har dödats under 1900-talet, främst i det kommunistiska Ryssland och Kina. 1900-talet, främst i det kommunistiska Ryssland och Kina. 1900-talet blev totalt sett det blodigaste århundradet i mänsklighetens historia genom raskamp, klasskamp, folkmord, krig, inbördeskrig och aborter av de oönskade.

Påven Johannes Paulus II ber om förlåtelse för den Katolska kyrkans historia av "våld i sanningens tjänst".

Lågkonjunkturen på 70-talet och starten på finanskrisen. Flytande valutor och start på valutaspekulationen

Nixon avbröt Bretton Woodssystemet 1971, när USA inte längre kunde garantera dollarvärdet tillett inlösenpris i guld. 80% av alla guldreserver hade genom Hitler och Världkrig II hamnat amerikanskt ägo. Efter Vietnamnskriget var reserven förbrukad! Då hade USA redan 1968 låtit dollarns växelkurs börja flyta. Nu framställs dollar som en pappersvaluta baserade statslån från Fed och blir skuldsedlar. Här börjar Finanskrisen, se video

USA:s roll har dominerat den globala ekononomins utveckling sedan Andra världskriget. 1973 kommer oljekrisen som rubbar den ekonomiska balansen. OPEC bildas och är en allians mellan oljeländerna. G7 bildas med USA i spetsen för de 7 största industriell ekonomierna.

Då begynner den industiella globaliseingen om världens tillgångar. I-länderna består av 20% av jordens befolkning och förbrukar 80% av allt producerat. Motsatsen gäller U-länderna som är 80% av jordens befolkning och får tillgång på 20% av allt som produceras.

Lågkonjunkturen på 1970-talet var en period av ökande arbetslöshet och svag ekonomisk tillväxt i västvärlden under andra halvan av 1970-talet, och 1980-talets första år, efter högkonjunkturen efter andra världskriget. Eftersom inflationen fortfarande var hög under 1970-talet, räknades det som stagflation.

Det var i samband med denna lågkonjunktur som begreppet stagflation började användas; under föregående decennier hade konjunkturcyklerna varit mer förutsägbara med en växling mellan hög arbetslöshet och hög inflation i enlighet med Phillipskurvan.

Den inleddes med upplösningen av Bretton Woods-systemet 1971, oljekrisen 1973 och en börsnedgång under 1973/1974. Lågkonjunkturen spred sig till andra branscher genom stålkrisen och varvskrisen, och förlängdes av oljekrisen 1979.

Sverige har i dag flytande växelkurs. Det dominerande stabiliseringspolitiska instrumentet är då penningpolitiken, det vill säga riksbankens reglering av ränta och penningutbud. Detta sattes ur spel 1985. En katastrof.

Valutaormen - valutarevolution II

Valutaormen, vilket är en märklig och träffande benämning på det som styr världen, var ett växelkurssystem som fanns från 1973 till 1977 med fasta växelkurser. Alla länder som deltog i valutaormen hade fasta valutakurser mot varandra. Valutaormen bildades av EG och Sverige deltog i detta valutakurssamarbete.

Sverige lämnade till slut valutaormen efter tre devalveringar av den Svenska kronan med början 1983. Inflationen i Sverige var för hög jämfört med andra länders vilket gjorde det omöjligt att upprätthålla de fasta växelkurserna i valutaormen.

Nästa steg är bildandet av Euro. Euro är Europeiska unionens officiella valuta, som används i 16 av Europeiska unionens medlemsstater, det så kallade euroområdet, som utgörs av Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Den används också i tre andra länder, som har formella avtal med EU, samt inofficiellt i ytterligare tre länder. Således är den gemensam valuta för mer än 320 miljoner européer. Inkluderat områden som använder valutor som är knutna till euron, får euron direkt påverkan på närmare 500 miljoner människor världen över.

Med mer än 610 miljarder euro i cirkulation i december 2006 (lika med 802 miljarder USA-dollar vid samma tidpunkt) är euron den valuta som har högst kontantvärde i världen. Genom EMU går vi mot en valuta och en centralbank. Alla nationer styras då centralt.

Globaliseringen i civilsamhället

Med den ekonomiska globaliseringen brukar framväxten av multinationella företag avses den därav ökade makt i världsekonomin som företagen får i och med detta. Före finanskrisen var de rikatse enheterna i världen 51 multinationella företag.

Den har frambringat ett globalt civilsamhälle. Riktning för enhet. Framväxten av en global massproducerade enhetskultur sker parallellt med bildandet av globala och lokala motkulturella organistioner för

 • en global rättvisa och ansvar för jordens folk och barnfamiljer
 • fattigdombekämpning
 • försvar av regnskogarna som jordens lungor
 • försvar av världshaven, valar och de framtida fiskebestånden
 • försvar av de mänskliga rättigheterna
 • stopp mot våld, rasims och människohandel inte minst då barn
 • respekt och rättvisa för kvinnors jämställdhet
 • bevarande av den marina, biologiska och zoologiska mångfalden i världen
 • stopp mot kärnvapen
 • stopp mot krig och terror
 • Greepeace, Amnesty och Läkare utan gränser är sådana globala verksamheter

Den industriella och ekonomisk globaliseringen
Nyliberalismen - avveckling av demokrati och nationell suveränitet

Far och son Bush George W. Bush kommer att påverka i mer än 30 års amerikansk världspolitik. De tillhör Orden Skull and Bones - tidigare The Brotherhood of Death. Familjen har varit trogna medlemmar och tillhör de upplysta. Till vänster finns ett medlemsblad. På Yale som är helt kontrollerad av Ordern och har skolat framtidens ledare. Det är ett av Drakens näste.

Länders rätt att utveckla och förvalta över sina egna naturtillgångar och sin egen ekonomi var något som den dåvarande statsministern Olof Palme och en svensk utrikespolitik värnade om under 60- och 70-talet.

Men detta var det den globaliserande ekonomin absolut ville förhindra. Genom kris, revolution, mord, tortyr, terror, börskrascher och naturkatastrofer kom omstörtningar av nationer och undanröja människor som stod i vägen för globaliseringen, frihandeln och kontroll över nationella resurser. Den liberala friheten är Kapitalism och frihet: privatisering, avreglering och nedskärningar av välfärdsstaten den marknadsvänliga treenigheten.

Resultatet har inneburit att makt och välstånd flyttats från offentliga till privata händer. Hela länder har plundrats på företag och naturtillgångar. Chockbehandling var "den enda medicinen" för Chile 1983, sa Milton Friedman till Pinochet. ”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring”.

Drakmåltiden - Chile 1973

Chilekuppen 1973 är katastrofkapitalismens genombrott. Den började med samarbetet mellan Pinochets militärregim, CIA och Chicagouniversitets ekonomer med Milton Friedman i spetsen. Genom kris - verklig eller inbillad - sker förändringen. Det är samma grund som frimurna på 1300-talet.

Den krossade sedan Sydamerikas utveckling och folk genom kontrarevolutionerna. Ohyggliga vetenskapliga och politiska metoder har utvecklats i USA för att bryta sönder både människor och samhällen. Blodspåren röjer vägen och drakmåltiden.

De internationella organen för nyordningen
Nedbrytning av reformvänliga länder till marknadsvänliga stater

År 1976 bildas G7 med de sju stora industrialiserade ekonomierna i världen: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan och Kanada för politisk och ekonomiska samverkan. De sju blev även åtta, när Ryssland 1997 blir medlem i gruppen.

Internationella Valutafonden, International Monetary Fund (IMF), 1944, är ett överstatligt organ som i nära samarbete med Världsbanken verkar för att främja ekonomisk utveckling.

IMF.s stora utmaningar har varit 1970-talets oljekriser, de galopperande latinamerikanska statsskulderna under 1980-talet, tillväxtmarknadernas växtproblem i Mexico och Asien under 1990-talet samt Argentinas ekonomiska kris 2001. Men kris i nyliberalismen betyder att vinna inflytande och att göra nationer mer privatägda. IMF.s stora utmaningar har varit 1970-talets oljekriser, de galopperande latinamerikanska statsskulderna under 1980-talet, tillväxtmarknadernas växtproblem i Mexico och Asien under 1990-talet samt Argentinas ekonomiska kris 2001. Men kris i nyliberalismen betyder att vinna inflytande och att göra nationer mer privatägda.

Trilaterala kommissionen (TC). Den trilaterala kommissionen grundades 1973 av David Rockefeller (medlem i Skull and Bones) och omfattade först 200 medlemmar från hela världen, varav ca 77 var amerikanska medlemmar. Den verkar offentligt och inte konspiratoriskt.. Idag finns tre grupperingar: USA , Europa och Asien/Oceanien. Det är en privat organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council of Foreign Relations (USA, Kanada och Mexiko) och Bilderberggruppen – där förutom David Rockefeller ingår Henry Kissinger, och Zbigniew Brzezinski.

Omkring 300-350 europeiska (Europa), asiatiska (Asien & Oceanien) och nordamerikanska (USA/Kanada) medborgare samarbetar i denna verskamhet. Zbigniew Brzezinski som är TC:s ledare 1973 skrev i sin bok 'Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era', ett nytt samhälle, där den sociala grunden och nationella suveräniteten uppgår i en global ekonomisk enhet.

"... marxismen utgör ytterligare ett viktigt och kreativt skede i förfallet av människans universella vision ...marxismen spridas på den populära nivå i form av kommunism, utgör ett stort framsteg i människans förmåga att konceptualisera sin relation till världen."

"... hur Amerika "leder" Eurasien är en kritisk fråga. En makt som skulle dominera Eurasien skulle kontrollera två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner. Enbart anblicken på kartan visar att kontrollen över Eurasien nästan automatiskt medföra att Afrikas underordnas detta centra, vilket gör att det västra halvklotet och Stilla havsområdet (Australien) tillhör geopolitiskt och perifert världens centrala kontinent.

Omkring 75 procent av världens befolkning lever i Eurasien, och de flesta av världens fysiska rikedomar är också där, både i företag och under jorden. Eurasien står för omkring tre fjärdedelar av världens kända energiresurser." (S. 31)"

"I takten med Asiens ekonomiska utveckling som redan genererar enorma krav att finna och utveckla nya energikällor, är det känt att i länderna i Centralasien och Kaspiska havet har reserver av naturgas och olja som gör att källorna i Kuwait, Gulfstaternas, Mexiko eller Nordsjön syns som dvärgar. (s 125)"

"I det långa loppet, är den globala politiken bunden att bli alltmer otrevlig om koncentrationen på ledarskap läggs i händerna på en enda stat. Därför blir Amerika inte bara den första, och enda globala stormakt, men det också är sannolikt den blir den allra sista." (S.209)"
"nationell suveränitet inte längre är ett livsdugligt begrepp"


"Människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen. (Konstitutionen är) otillräcklig .... den gamla ramen för den internationella politiken, med sitt inflytande .... fiktionen om suveränitet. ... är uppenbarligen inte längre är förenliga med verkligheten ...."

En av medlemmarna i TC är Carl Bildt. För att överge nationell suveränitet och demokrati söker Bilderbergare och Trilateralister "ett sätt att få oss att ge upp våra friheter i namn av några vanliga hot eller kriser.

När det har varit kris har IMF fått stater som Indoniesien, Thailand och Korea att privatisera grundläggande samhällstjänster, bli oberoende av sina centralbanker och skapa låga sociala utgifter och låta utländska banker och företag ta kontroll och naturtillgångar. Indonesien skulle minska sina livsmedelsubventioner. Korea skulle häva den lag som skyddade arbetarna mot massavskedande. Det ingår i en liberal strävan för en ny tidsålders ordning, Novus Ordo Secolorum, där samhället som en mänsklig gemenskap för varandras tjänst, försörjning och utveckling upplöses. Detta motto finns stadsfäst i det amerikanska statssigillet.

I de marknadsvänliga staterna skall den valda politiska makten ha ett så litet inflytande som möjligt över ekonomin. Här gäller avreglering av allt som styr statligt inflytande över ekonomin, privatisering av samhällstjänster och nedskärning av den offentliga sektorn. Det skapar ägarsamhället. Kvar för staten blir att styra och kontrollera med lagstiftning, övervakningen av lagar, polisverksamhet och försvar. Men även säkerheten kan bli privatiserad.

Världsbanken skapades vid Bretton Woodskonferensen i USA 1944, där Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling skapades för att stödja återuppbyggnaden av Europa och Japan efter andra världskriget. Men då Marshallplanen kom att bidra med extern finansiering för Europa så blev IBRD:s uppgift i viss mån överflödig.

Därför riktades bankens lån till andra delar av världen, där behovet var stort. Med avkolonialiseringen blev behovet av stöd än mer påtagligt och 1960 bildades International Development Association (IDA) som ett komplement till IBRD. Sedan dess har banken utvecklats till Världsbanksgruppen, med en rad uppgifter inom långivning till länder som är i behov av ekonomisk utveckling. Den långivning har skapat obetalbara lån, som öppnar dörren för globaliseringen av nationella tillgångar. Nationella tillgångar som olja eller mineraltillgångar som privatiseras genom att låta multinationella företag ta över.

Skuldsättning av länder har genom dessa organ fungerat som ekonomiska torpeder för globaliseringen. Equadors och Venzuelas oljekällor tog som pant. Chile, Sydafrika, Dafur, Kongo, Polen och inte minstIrak har fått gå genom samma behandling. Kongo gäller metall för mobiltelefoner. Dafur gäller olja. Spekulation är också en metod för ökad skuldsättning. Det förbrukar pengar.

Det amerikanska företaget Halliburton har hovat in miljader dollar av amerikanska skattemedel på en återuppbyggnad Irak som aldrig blev av. Krigsaffären Irak innehåller en svindel och vanskötsel i gigantiska mått genom köp av utrustning, säkerhetstjänst och en enorm korruption.

Flyplan har flugits in laster med mångmiljarderbelopp i buntar av 100-dollarsedlar. Väldiga belopp försvann sedan spårlöst och oredovisat. Återuppbyggnaden av Irak uteblev men skuldsättningen växte. Oljekällorna privatiseras genom detta som en pant. Så sker dessa operationer och görs legitima.

EU-projektet
Nedbrytningen av nationell suveränitet

Andra världskriget utbryter 1939 och pågår i sex år. Miljoner judar och andra minoriteter mördas. Under andra världskriget dödas 700.000 serber av övervägande romersk-katolska kroater. I Kroatien tvingas serberna bära bokstaven "P" för "Provoslavets" (ortodox). Världskriget medför en uppbyggnad av en storskalig krigsindustri. Efter krigets slut 1945 omvandlas den till en global industri. Marshallhjälpen bygger snabbt upp Europa ur dess krigsruiner. Vägen går till EU.

Visionen om Europas Förenat Stater var en liberal idé redan på 1800-talet. Den ursprungliga var på en kristen basis på 1400-talt. Det ledde till Första väldskriget. Som EU:s skapare på 1900-talet framstår tre män: Jean Monnet, greve Richard N. Coudenhove-Kalergi och Joseph Retinger.

Monnet är känd för Monnetplanen, som innebär att nationernas suveränitet undergrävs gradvist med ekonomiska och finansiella medel. Europas folk skulle aldrig frivilligt överge sina nationella identiteter.

Jean Monnet i ett brev till en vän, den 30 april 1952:
”Europas nationer ska ledas mot superstaten utan att deras folk förstår vad som händer. Detta kan åstadkommas genom successiva steg, varje maskerad som att det har ett ekonomiskt syfte, men som kommer slutligen och oåterkalleligt leda till federation.”

Monnet förstod att Europas folk aldrig frivilligt skulle överge sina nationella identiteter. Därför fick man tillgripa det som brukar kallas de små stegens tyranni med små stegen smulas suveräniteten sönder lite i sänder:

1. Först kol- och stålunionen med sex medlemsländer (1952)
2. Sedan europeiska ekononomiska gemenskapen EEC (1957), presenterat såsom enbart en ekonomisk sammanslutning av suveräna nationer.
3. Europeiska gemenskapen (EG) Från 1970 är ordet ekonomiska borta
4. Sedan Maastrichtfördraget 1992, som förvandlade "gemenskapen" till "unionen", EG blev EU. Så planen att ställa hela unionen under en enda centralbank, ECB, en plan som förverkligades den 1 maj 1998.

EEC-EG-EU-projektet förbereddes inom Bilderberggruppen innan de förelades de folkvalda politikerna för att verkställas av dem, så att den demokratiska fasaden kunde upprätthållas.

Bilderbergergruppen & Round Table Group

Namnet kommer av Hotell Bilderberg i nederländska Oosterbeek, där gruppen officiellt samlades första gången 28-30 maj 1954. Den förste ordföranden var prins Bernhard av Nederländerna, som var frimurare och som senare blev fälld för mutskandalen i Lockheed-affären 1976.

Gruppen är kopplad till Round Table Group, som bildades 1891 av frimuraren, rasisten och imperalisten Cecil Rhodes, journalisten William Stead och Lord Escher. De viktigaste medlemmarna var dock bankiren Lord Rotschild och politikern Lord Milner. De är även kända som Milnergruppen. och fick snart förgreningar i flera länder.

Tanken var att via skapandet av scenarior, som ekonomiska kriser, depressioner och krig tvinga fram en politik som innebar att man kunde bibehålla Storbritanniens ekonomiska och politiska dominans i världen och skapa en världsregering.

För att lyckas med denna grandiosa plan var de tvungna att skapa en privatägd centralbank i den kommande supermakten USA (Federal Reserve 1913) och inrätta invigda personer på nyckelpositioner nära makten. I Storbritannien hade de minst 11 statsråd och i USA hade man bl.a överste Edward Mandel House, tidigare representant för brittiska och amerikanska bankintressen och numera president Wilsons närmaste man. Det ledde till Första Världskriget att krossa tsar- och kejsarväldet i Ryssland resp Tyskland.

General Wesley Clark, hög frimurare och överbefälhavare över NATO-styrkorna i Kosovo, medgav till CNN i juni 1999: "I det moderna Europa finns det ingen plats för homogena nationella stater. Det var en idé från 1800-talet och vi kommer att genomföra den [mångkulturalismen] på 2000-talet, och vi kommer att skapa multietniska stater."

Historiskt sett har deltagare övervägts vara politiker, bankirer, och direktörer för multinationella företag. Bilderberggruppen har medlemskap som representerar vilka som tillhör världens makteliterna, främst från USA, Kanada och Västeuropa. Vanliga namn är David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel Alan Greenspan, Ben Bernanke, Larry Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, inflytelserika senatorer, kongressledamöter och parlamentariker, Pentagon och Nato, medlemmar i europeiska kungligheter, utvalda mediagestalter, och inbjudningar av andra - av särskilda skäl som Barack Obama och många av hans topptjänstemän.

Kungligheter som Juan Carlos I av Spanien och drottning Beatrix av Nederländerna har deltagit i möten. Under tidigare år har styrelseledamöter från många stora börsnoterade företag deltog, däribland IBM, Xerox, Royal holländska Shell, Nokia och Daimler.

2009 kom grekiske premiärministern Kostas Karamanlis, Finlands statsminister Matti Vanhanen, Sverige utrikesminister Carl Bildt, USA: s utrikesdepartement nummer två James Steinberg, USA: s finansminister Timothy Geithner, Världsbankens chef Robert Zoellick, Europeiska Kommissionens chef José Manuel Barroso, drottning Sofia av Spanien, och drottning Beatrix av Nederländerna.

European Round Table (ERT)

Projektet EU:s inre marknad utarbetades inom dottergruppen Europeiska Runda Bordet för Industriidkare i form av en hemlig vitbok, som förelades EU-kommissionen. Om detta berättade f.d. Volvochefen Pehr G. Gyllenhammar, som länge var dess ordförande, i Sveriges Radio i januari 1994.

ERT grundades av dåvarande Volvochefen Pehr G. Gyllenhammar när hanrekryteras till Kissinger Associates. Han har varit mycket aktiv i Bilderberggruppen. Här en god vän till Henry Kissinger, som ingick i ERT:s möten bl.a på Volvos huvudkontor under 80-talet. De kunde anställda se när bussarna kom.

ERT, det industriella nätverket, leddes av Volvochefen Per Gyllenhammar för att utforma EU:s inre marknad. Han hade förklarade 1982 i New York inför 1.200 ledande affärsmän i USA följande som orsak:

”Vi behöver bildligt talat en ny Marshallplan. Företagarna måste rycka Europa ur dess ekonomiska och politiska förlamning. Industrin ska skjuta trångsynt nationell politik åt sidan och utveckla nya strategier för tillväxt i Europa.”

Det vann stort gehör. Trångsynt politik var välfärdspolitiken och blandekonomin. I budskapet döljer sig frimurarnas strategi. Genom att skapa en ekonomisk och politisk förlamning bröts de reformvänliga nationerna som Sverige och andra länder i Europa sönder och förvandals till EU- och marknadsvänliga stater - "Ordo Ab Chao". Vad var det vi såg ske i Sverige 1982-1992?

På initiativ av Pehr G. Gyllenhammar, VD för Volvo, träffades 17 europeiska affärsmän i styrelserummet i Volvo i Paris den 6 och 7 av april 1983. De föreställde att skapa en organisation som skulle kunna förmedla sitt budskap om tillståndet i ekonomin för att de europeiska politiska ledare. Det centrala budskapet var att EU behövs för att modernisera sina industriella baser för att återfå sin konkurrenskraft. Branschen upplever en brist på en gemensam europeisk industri utvecklingspolitik, i motsats till den europeiska jordbrukspolitiken.

I mötet i Paris deltog förutom Pehr G. Gyllenhammar (Volvo), Curt Nicolin (ASEA), industrialister och Etienne Davignon från Europeiska kommissionen. Se nedan.

Sedan 2003 är Per Gyllenhammar vice ordförande i Rothschild Europa. Han är också frimurare.Volvos ordf Leif Johannson är nu ordförande i ERT.

Avveckling av demokrati och nationell suveränitet
Sveriges omstöpning, desarmering och liberala stålbad 1982 - 1992.

Vad hände med de länder i världen som sökt självständighet att vara suveräna över sin politik för sitt folks välfärd och utveckling?

Därom berättar historien som Chile, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Sydafrika, Indonesien, Thailand och andra länder. Polen var en nation efter 1989 som sökte suverän status. Utvecklingen krävde lån, men lån kunde endast ges om de polska varven och polskt näringsliv fanns under privat utländsk kontroll. Tanken om solidaritet grusades.

Sverige var under 60- och 70-talet en röst i världen för länders suveräna frihet, demokrati och rätt till sin social reformering. Sverige var också företrädare för kärnvapennedrustning och sökte skapa en kärnvapenfri zon runt Östersjön.

Nationernas strävan om en egen inre utveckling stod i strid med den globala ekonomins överordning. Metoder utvecklades enligt Naomi Klein vetenskapligt under efterkrigstiden hur man bryter sönder demokratier och människor. Chockterapi, psykisk och fysisk tortyr utvecklas genom vetenskap på 50-talet. Dit hör även raden av folkmordsbrott som begicks av militärjuntorna i Brasilien, Chile, Uruguay och Argentina mellan 1960 och 1980. Tiotusentals mördades och hundratusentals utsattes för tortyr.

Svensk utrikespolitik och svenska folkets negativa inställning till EU var ett av hindren för att bilda ett liberalt Europa. Sverige var trots sin litenhet en ledande nation i den tredje världens frihetskamp. Omställningen av Sverige blev relativt skonsamt jämfört med Chilé.

Operation 1. "The secret war against Sweden" - svensk utrikespolitik desarmeras.


En ubåt dyker upp i Hårsfjärden som skulle vara sovjetisk, men som senare visar sig vara från ett helt annat håll och försätter svenska regering i svår kris.

Det sker i samband med att Socialdemokraterna vann rikdagsvalet 1982. Det utlöser denna strid om Sveriges utrikes- och neutralitetspolitik. Statsministern skulle samarbeta med Sovjet. Anklagelserna från oppositionen var frän främst då från Carl Bildt, som var en av ledamöter i Ubåtskommisionen. Han spred rysskräcken och byggde vidare på den ryska kränkningen 1981 i Karlskrona. Han sökte kontakt med CIA.

Regeringen ger Carl Bild en reprimand:
- "Riksdagsman Carl Bildt har inte visat den känsla av ansvar för landet som man kan förvänta sig. Enligt regeringens uppfattning måste det anses vara omdömeslöst att en ledamot av Ubåtsskyddskommissionen i ett känsligt utrikespolitiskt läge sammanträffar med den andra supermaktens militära underrättelsetjänst."

Carl Bild har mycket inflytelserika vänner som skyddar honom. Detta fick Palme erfara. Historien visar att Carl Bildt är en deltagare i nätverket Bilderberger-gruppen och medverkar till att avveckla Sveriges självständighet. Detta gäller även Fredrik Reinfeldt med samma syfte att införa en liberal ekonomi och ideologi i Sverige.

Ubåten hittades och kunde ha tvingats upp till ytan av marinen genom sjunkbomber men hindrades i sista stund av en okänd order. Mälstens krigsdagbok: Strax efter midnatt den 14 oktober 1982. En farkost passerade minlinjen MS1 klockan 23:00 den 13 oktober. Eldförbud för minorna gavs 20:05, åter eldtillstånd efter passage 01:06, bevakningsbåtar förbereder fällning av sjunkbomb.

Istället kom order om eldförbud. Ubåten slank ut. Det märkliga är ömsom elgivning och eldförbud. Det markerar till omvärlden marin styrka samtidigt som den låter ubåten att smita undan.

Senare berättade det Förenta staternas försvarsminister Caspar Weinberger att brittiska och amerikanska ubåtar gjorde rekognosceringsturer in på svenskt territorialvatten. Avsikten var att kontrollera den svenska flottans beredskap. Avsikten var att kontrollera den svenska flottans beredskap.

En amerikansk nukleär ubåt, som ombyggts för att transportera specialstyrkor, skadades vid denna tid. Denna ubåt fick en utmärkelse för "damage control" strax efter Hårsfjärden. Den var moderubåt till en liten miniubåt. Den senare fick en utmärkelse för en operation mellan 30 augusti och 5 november 1982, vilket sammanfaller med operationen i Hårsfjärden. Enligt en västlig underrättelseofficer gavs utmärkelsen för en operation i Skandinavien enlig fredsforskaren Ola Tunander

Operationerna i svenska vatten skedde efter konsultationer mellan den svenska och amerikanska marinledningen. Hade man från svenskt håll sagt nej, hade detta respekterats. Detta berättar han i mars 2000 i en 15-minuters lång TV-intervju. Han hade inte tagit upp saken med den svenska stats- eller försvarsministern. Någon eller några i svensk marinledningen var involverade. Nätverket fanns dolt militärt, politisk och ekonomiskt.

General Vigleik Eide, ordförande i NATOs Militärkommitté (1989-93) och Sir George Robertson generalsekreterare i NATO (1999-2003) betonade båda att operationerna i svenska vatten inte var NATO-operationer utan stod under nationellt kommando (amerikanskt eller brittiskt).

För Weinberger handlade det snarast om att ge dessa operationer en legitim karaktär och undvika fokuseringen på deras politiska och psykologiska dimensioner, d.v.s. på det faktum att operationerna radikalt förstärkte föreställningen om ett direkt sovjetiskt hot, att de stärkte den svenska högersidans ställning och att de gjorde svenskarna mer öppna för samarbete västerut samtidigt som de desarmerade Palmeregeringens säkerhetspolitiska initiativ.

"The Swedish people and government were led to believe that the vessels were Soviet. U.S. operations were likely conducted by the National Underwater Reconnaissance Office (NURO) and aspects of the operations were coordinated with the secret NATO "stay-behind" network deployed in Sweden. See Strategy of tension and Operation Gladio."

Ett av av USA:s utbåtssystem

Operation Gladio är kodnamnet för en hemlig Nato-operation. År 1951 var CIA-agent William Colby baserad på en CIA-station i Stockholm som stöd för och utbildning av dolda styrkor inom ett neutrala Sverige och Finland och i Nato-medlemmar Norge och Danmark. År 1953 grep polisen högeraktören Otto Hallberg och upptäckte förberedelser för dolda styrkor inom armén. Hallberg blev fri och anklagelserna mot honom lades ned. Ubåtsaktiviteten 1982 var känd inom en inre svensk officerskrets i marinen. Allt mörkades. .

Den psykologiska betydelsen av dessa operationer kan knappast överdrivas. Massmedia och folkopinion förändrades totalt. Statsminister Olof Palmes säkerhetspolitiska initiativ förlorade all trovärdighet. Hans starkt kritiserade förslag i Washington om en ’gemensam säkerhet’ och dialog med Moskva försvann i djupet med ubåtarna. 1985 tvingades han offra sin utrikesminister.

Löjtnant (senare amiral) Joseph Maguire har beskrivit hur han och andra dykare från SEAL Team 2 i Eckern övade hamninträngning från ubåt i Östersjön under tidigt 1980-tal. Han berättade om en inträngning i en västtysk marinbas men tillägger att denna operation ’är antagligen den enda jag kan berätta om’, dvs andra operationer torde ha utförts mot mer känsliga mål som exempelvis svenska eller sovjetiska baser. Dessa ubåtar är små och transporteras på moderutbåtar. Olika typer miniutbåtar finns. I 2001 års Ubåtsutredning, där Mathias Mossberg var huvudsekreterare, kan det inte uteslutas att även väst var inblandat.

Om detta teg Bildt i kommentarerna 2001 och gör fortfarande. Bildt vägrade att samarbeta med 2001 års ubåtsutredning men hade ändå fräckheten att anklaga den för slarv. DN 31 maj 2010. Genom Wikileaks nov 2010 är Sverige än stark partner till USA:s säkerhetspolitik. ”Sverige förpassar neutraliteten till historiens soptunna”, skriver en ambassadör. Denna liberalpolitik har talat om en alliansfrihet inför Sveriges folk i 28 år efter Hårsfjärden! Ett korrupt politiskt dubbelspel såsom i Monnétplanen. Politiker säger här en sak men tänker annat. En politik i ett sken av demokrati.

All svensk politik sjönk. Dramat kan utläsas i siffror och det sker snabbt. 1992-1998 blev en tsunamivåg över landet.

Operation 2. Devalveringen av kronan 1982.

Den 28 september möttes flera höga socialdemokrater på Bommersvik för att diskutera Sveriges ekonomi. De enades om ett tiopunktsprogram där devalvering var en av punkterna. På journalisternas frågor förnekade den tillträdande finansminister Feldt att någon devalvering var aktuell: "En devalvering ser jag som utesluten. Vi ska ju försvara kronans värde och det gör vi inte med en devalvering" sade han den 1 oktober.

Den 29 september inleddes ett stort valutautflöde när banker och placerare började förvänta sig en devalvering. Den 7 oktober stängde valutabörsen. Dagen efter, den 8 oktober, devalverades kronan med 16 procent. Från början hade devalveringen föreslagits bli 20 procent men efter motstånd från övriga nordiska finansministrar och västtyska Bundesbank blev devalveringen endast 16 procent. Sverige började förblöda.

Operation 3. Novemberrevolutionen 1985 är det informella namnet på Riksbankens beslut att avreglera den svenska kreditmarknaden den 21 november 1985.

Beslutet innebar bland annat att bankerna fick låna ut obegränsat med pengar utan att Sveriges riksbank lade hinder i vägen.

Milton Friedmans budskap var att marknaden måste befrias med hjälp av privatiseringar, sänkta skatter och avregleringar. Spekulation på valuta och fastigheter för Sverige att förblöda.

Den nyliberala trojkan.
Avregleringen genomfördes under största sekretess av i första hand finansminister Kjell Olof Feldt, riksbanksfullmäktige Erik Åsbrink och riksbankschef Bengt Dennis. Tidigare försök hade stoppas av finansminister Gunnar Sträng.

När den förre finansministern Kjell Olof Feldt frågade statsministern Olof Palme hur man skulle gå till väga med den ekonomiska avregleringen svarade Palme: ”Gör som ni vill. Jag förstår det ändå inte.” Bengt Dennis vurmade för operationen. Det gällde en ny finanspolitik. Den försatte 90.000 företag i konkurs. Ca 400.000 blev arbetslösa samt en kapitalförstörelse av oanade mått genom en vanvettig strukturomvandling. En hel ungdomsgeneration hamnade i utförskap med stora social problem, som sin tur orsakade samhällsförluster.

Efter valet 1988 inleddes den liberala revolten på allvar. "Nu tutar och kör vi när de andra är utmattade" sa en av Feltds medarbetare. Ett finanskaos. Vem är skyldig? I TV-program skyller Kjell Olof Feldt, Erik Åsbrink och den förre riksbankschefen Bengt Dennis på varandra. Ingvar Carlsson visste inget. Bengt Dennis och Erik Åsbrink har kallat avregleringen för en ny finanspolitik som krossade Sverige.

Var det medvetet gjort?, frågade journalisten Dan Josefsson som sökte svaret på TV-repotaget i Novemberrevolutionen - den okända statskuppen. Svaret blev: "Sverige fick en ny finanspolitik!"

Operation 4. Att förstöra svensk trosfasthet till en svensk social- och välfärdpolitik. Finanskrisen 1992
Utmattning av folkhälsan i arbetslivet sker samtidigt och börjar plötsligt. Stress, konkurrens, skrämsel och arbetslöshet ökade sjudomsbilden dramatiskt. Sjukvårdskostnaden går i höjden, som sedan skärs ned. Näringslivet predikade om kortsiktighet, mager personal, kostnadsjakt och centralisering bland chefer och anställda. Kortsiktigheten strider mot alla principer om långsiktig utveckling och affär. Det orsakade ekonomiska hål genom suboptimeringar. Man sparade på ett ställe och mångfaldigade kostnader på ett annat. Det Volvo gjorde, gjorde även den offentliga verksamheten.

Möten i European Europen Round Table (ERT)
De skedde på Volvo i ledd av vd Pehr Gyllenhammar, som utarbetade planen för EU:s inre marknad. Idag är Pehr Gyllenhammar för vice vd för Rotschildbanken, en ökänd bankverksamhet och -familj i sekler som finanisierat radikala förändringar. Industrialisterna var med på tåget i omställningen. Än idag är Volvo inblandat. Leif Johannson ordförande i ERT. ERT är kopplad till Bilderbergruppen. Är allt en tillfällighet?

En som drev kampen mot det förhatliga välfärdssystemet var SAF:s ordförande och bilderbergaren Curt Nicolin. Han ingick även i ERT och var fast besluten att styra det nyliberala flaggskeppet i hamn. Han fick med sig näringslivet med en hård kostnadsjakt, magra organisationer och kortsiktg lönsamhet 1983-1992. En stor kapitalförstörelse förvandlade strukturer. Stora kvalitetsförluster med miljardförluster var priset för att bryta ner Sverige. PG:s Marshall-hjälp infriades.

Den offentliga sektorn var förlegad och tärande och svenska folket ville bara ha högre löner och sjukskrev sig ständigt. Nu skulle detta bort.

Med en retorik lika fräck som den var lögnaktig, lyckades man hypnotisera och handlingsförlama såväl politiska motståndare som fackföreningar och hela det svenska folket. Reallöne- och samhällsutvecklingen tvärbromsade.

500.000 i arbetslöshet. 100.000 företag i konkurs. En hel ungdomsgeneration kränktes och gick en oviss framttid till mötes. En hel ungdomsgeneration slogs ut i arbetslöshet, som sedan orsakade stora sociala och kriminella problem med växande våld. Stålbadet blev nedskärning av den offentliga sektorn. Detta slog hårt på skola och vårdsektorn. Krav på kontroll växte. Götabanken och Nordbanken var nära konkurs. Dessa industrimän och bankirer har det gemensamma att de offra sina egna för sakens skull.

Nordbanken (numera Nordea) köptes ut av staten för att förhindra banken att gå omkull. Banken hade 1989 fusionerats med PK-banken. Staten pumpade in 65 miljarder i affären, dock bedömdes banken ha ett visst värde varför förlusten antas ha kostat skattebetalarna omkring 35 miljarder kronor. Nordea är i själva verket bara en pusselbit i Rothschild-styrda Inter-Alpha Group som är i kris och agerar destruktivt för att tjäna pengar. Ett gigantisk svindleri enligt samma mönster för ekonomisk världskontroll.

En enorm kapitalförstörelse genomfördes. Ett offer i kapital och folkhälsa som företag och samhälle tog på sig. Kostnaderna i pågående produktprojekt mångfaldigades genom de stora avgångarna av personal med brist på komptens som följd. Kvalitetsförluster steg upp miljardklassen och översteg besparingar. En logik som förbluffade och stängde många möjligheter.

Sjukhus som funnits i 100 år försvinner utanför storstäderna Väntetider i olycksfallsintag ökade med 100%. Idag är medeltiden 9-10 timmar i Göteborg. Centralisering av sjukvården blev ett sätt att industrialisera vården. Därav alla problem. En kvalitativ och kvantitativ försämring. Nästaknäck var valutaspekulationen. Finansmannen Soros tog lån i SEK som han sen omedelbart växlade till andra valutor. Sen när kronan släpptes lös så kunde han lösa lånen 20-30% billigare. Detta syftar till både EU och Euro. Både Soros / Rothschild vill främja Euro på folkets bekostnad. Genom nya finanskriser skall en världsvaluta införas enligt hegels dialektik.

Operation 5. Sveriges statsskick förändrades dramatiskt.
Hösten 1985 avslöjas Boforsaffären. Den gällde inte bara Indien. Oliver North hade besökt hösten 1985 Sverige och statsminstern för att förhandla om en olaglig vapenexport. Statsministerna var då av FN utsedd fredsmäklare i Iran och Irak.

Oliver North var fd överstelöjtnant i marinkåren och var en huvudfigur i Iran-Contras-affären. Det var inledning till Boforsaffären. Palme var tidigare ovetande vad som pågick och North var införstådd med att statsministern kände till att Sverige fungerat som ett transitland som kunde legitimera vapenexport. En internationell skandal. Fd. vicepresident George H. W. Bush var arkitekten bakom Iran-Contras-affären.

Olof Palme hade troligen avsikt att avslöja det hela inför inför FN. Han var utsedd av FN som fredsmäklare i kriget mellan Iran och Irak. Detta hann han aldrig ske. Statsminster Palme sköts i februari 1986. Ett utländskt telegram som tros ha med mordet att göra lyder: "det svenska trädet skall fällas." Den internationella skandalen skulle därför förhindras. En affär med kopplingar till Iran/Contrasaffären enligt f.d agenten Gene Duncan Tatum som blev rekryterad till CIA 1971. Han avslöjar i ett radiprogram vad som hände. Ett beställningsjobb pga stoppet av Bofors. Hör http://www.leopoldreport.com/PALME%20(5)%20(1).mp3

Ingvar Carslsson valde att mörka vapenaffären trots att Sten Andersson sa att "vapenbyken måste tvättas." Det skedde aldrig. Ingvar Carlsson såg också nödvändigheten att Sverige gick in i EU.

Operation 6. Sveige blir medlem i EU 1995. Sverige sökte sedan snabbt medlemskap i EU och blev medlem 1995. Tidigare motstånd var nedbrutet.

Operation 7. Liberalisering. Liberaliseringen av Sverige. Svensk samhällsutveckling var sedan 30-talet inriktat på det gemensamma bästa. Sverige var baserad på en blandekonomi dels genom ett fritt näringsliv dels genom en offentlig sektor för en solidarisk utveckling.

Den liberala politiken och EU formar nya sociala och ekonomiska lagar som upphäver samhällets mening, människan som mål och orsak till utveckling. Familjens innebörd och band löses upp. Värdet av människan reduceras till arbetskraft och konsumtion. EU gäller de 4 liberala friheter som samhällets priciper för en marknadsvänlig stat.

 1. Fri rörlighet för varor och kapital
 2. Fri rörlighet för människor,och tjänster
 • Finanskrisen 1992 var ett steg att göra folket till en garant för riskkapital och banker. En risksocialisering. Sedan kom den stora finanskrisen 2008 som också den ger samma följder i globalt perspektiv.

 • EU och EMU

  Europas stater bär på mångfald av kulturer. Industrier ser olika ut från land till land. Det har gällt välfärdssystem och politiken. Den växande kapitalmarknaden har fört oss närmare. Genom en lång fredsepok försvann diktaturer. Med inträde i EU erbjöds billiga lån. Länder levde i högkonjunktur. Grekland minns man fortfarande de gyllene åren 2004-2005 när det byggdes överallt och alla var glada. Nuförtiden står de olympiska an läggningarna och vittrar bort i total övergivenhet. Inom kommer situationen att tvinga fram ett ökat centralt ansvar för de olika ländernas ekonomier.

  Inträdet i EMU innebär att nationell ekonomisk styrning sätts ur spel. Länder med fundamentalt olika förutsättningar inte kan leva med en enda ränta och utan möjlighet att devalvera. Överhettade ekonomier som Grekland och Spanien har tvingades leva med för låg ränta i åratal, och konkurrenskraften har självklart urholkats. När krisen kom exploderade underskotten, helt förutsägbart, säger Dan Josefsson den 10 maj 2010 i en analys.

  Den tyske ekonomen och tidigare chefen för Bundesbank Hans Tietmeyer sa inför sjösättandet av EMU att valutaunionen var som en ”tryckkokare utan säkerhetsventiler”. När möjligheten att devalvera sig ur kostnadskriser försvunnit skulle ”fackliga och sociala rättigheter kokas mjuka – eller till mos”. Samhällets sociala funktioner röjs bort. EMU följer metoden att låna ut frikostigt för att sedan skuldsätta länder för en finansiell kontroll.

  ”Politiker och medborgare borde inse att de nu står under de finansiella marknadernas kontroll”.

  Det är ett budskap som rungar bland folken i EU. Genom denna utblottning kommer många industrier att försvinna och ersättas av högproduktiv teknologi. Samma förlopp har skett av jordbruket. Det lokala ersätts av industriellt centraliserade och storskalig jordbruk med fjärrtransporter.

  Ordo ab Chaos, Förändring genom kaos

  Global politik har skapat många svåra krig, men verkligt fredsarbete har uteblivit. Irakkriget blev en kassakista för säkerhetstjänsten. Miljarder försvann för uppbyggnaden av infrastrukturen. Folket lider ännu i bristen på vatten, el, sjukhus etc. En dyster framtid syns i denna brist på konstruktiv fredspolitik. Istället växer världspolisen fram. Vapen istället för bröd. Reaktionära sociala mål lever vidare. Polisiära mål stärker konflikter. Målet gäller en ekonomisk kontroll över Persiska viken och vägen till oljefyndigheterna runt Kaspiska havet.

  Svenska insatsstyrkor i Afghanisatin smyger in Sverige i Nato, som syns bli en internationell polis. Svensk utrikespolitik är totalt förändrad sedan 1982. CIA finansierade, utbildade och vapenutrustade afghanska jihad-grupper i samband Sovjet-invasionen 1979. Zbigniew Brezinski, Carters nationella säkerhetsrådgivare, bekräftar 1998 att USA:s stöd till rebellerna började före invasionen. Ur detta efter 1984, då Sovjet förlorade slaget, växte al-Qaida.

  En av de första icke-afghanska frivilliga att ansluta sig till raden av mujahedin var Osama bin Ladin. Han varseblev det korrupta spelet, som blev till det kontraproduktiva al-Qaida, en hotande världsterrorism, som nu öppnar vägen till en framtida polisstat. En fiende skapas först som sedan bekämpas. Samma gällde kommunismen i världen. Sverige, Norge och andra länder står nu under övervakning av CIA.

  Ecce homo - se mäniskan! Liberalismens lära och materialismen kommer ur en luciferisk religion

  Liberalismen är en kuliss som utåt ger sken av en välvillighet, samhällets och människans demokratiska och suveräna rätt. Men inåt arbetar för det motsatta att desarmera nationell frihet och suveränitet. De politiska systemens historia avslöjar ett manipulativt, korrupt, samhällsfientligt och långvarigt massbedrägeri där rasismen råder. Upproret började en gång i rasismen. De politiska och revolutionär sekterna bakom talar om den äkta och satanisk blodslinjen och en rasideologi. De talar om Lucifer, en dyrkan av Antikrist. De har utkorat sig till de utvalda. Här finns finansens och världspolitikens elit.

  Trupperna som sänts i världen är genom kapitalister, kommunister, fascister, nationalister eller liberalister. Det som skildras som vänster, höger eller liberalism kommer i själva verket från en och samma källa, en religion som tillhör forntidens materialism i faraonernas och slavsamhällets Egypten. Det är också i Egypten den förkristna historien tar sin början i en befrielse. En konvertering sker nu tillbaka till denna tid, som kallas för utveckling som innehåller en avveckling av människan. Framåtskridande i liberalism är i själva verket ett bakåtskridande till hedendom.

  Liberalismens lagar och läror är ormgiftet kommen ur denna forna luciferska religion att förstöra all sanning, samhällets och familjens sociala grundvalar. Lagstiftningen har så fördärvats. Barn och ungdom som leds in i en värld med nonsen, våld, droger, sex och idolskap. Massmededia och politiker fungera som megafoner. En tankekontroll har nu utvecklats genom utbildning, media, musik, film, litteratur, videospel mm, en hjärntvätt, där sant blir falskt och falskt blir sant för en ny tids värdegrund.

  Statismen. Kommunism + kapitalism = nyordningens världsstat

  Illuminaternas mål gäller en total ekonomisk kontroll. Bilderna visar satans teckenspråk, hälsningar och på Obamas högra hand finns ringen för Illuminati. Statsvapnet annonserar ursprunget genom historien och vem som styr.

  I ny världsordning utstakas en statism, ett samhälle som inte är identiskt med vares sig statskapitalism eller en byråkratiserad socialism, men som kännetecknas av klass- och produktionsförhållanden med människor som en livegendom.

  En antites till samhället som en mänsklig gemenskap med rätt till frihet. En antites till ursprunget som Edens lustgård. En ekonomisk ideologi att äga människor som ett arbetskapital och produktionsmedel.

  Länder blir här inte längre länder utan i statismen blir de "plantager" med människor som boskap. När människor flyr ett land för att söka sin frihet då upphör gårdsproduktionen. I statismen blir jorden en enda stor lantgård. Ingen kan här fly från gårdens produktion. Allt hopp om räddning ska så krossas.

  Verklig frihet upphör och begränsas till en viss rörelsefrihet. Skolans syfte blir här att göra människor till slavar att troget älska sin gård. Detta ger skäl till att nyttja våldet. I detta ekonomiska system med livegna människor vågar ingen tala för då blir de angripna av andra trälar. Visa lever i illusionen av frihet och kan investerare pengar i gården. Detta är den ohyggliga tanken. Vi kan se denna livegenskap i de socialistiska jordbruken sovchoser (Sovjet) och kibbutzer. Därav de ideologiska rötterna.

  Jorden blir till ett enda företag med eliten som en global affärsledning med en total världskontroll (det Allseende ögat). Bush synes har nu banat väg för Barak Obama som en tes och antites. Målet gäller vägen att övervinna Islam.

  Människan är Guds skapande varelse med och för varandra. Hon var ämnad att vara både orsak och mål på jorden, där jorden och naturen finns som en gemensam resurs. Ett hushåll, en samvaro och ett samhälle för hela mänskligheten. Kyrkan är Guds verk att vara en sann tillhörighet och familj. Kristendomen är religionen att Gud kom till jorden, levde bland människor och öppnade vägen till en sann befrielse genom att offra sig Själv för vår lösen. Kristus är den nya människan i oss.

  Om 2000-talet. En revolution och ett världsbedrägeri i 1000 år!

  Uppenbarelsebokens förutsägelser

  Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse. (Det sker ca år 1000 efter Kristus) Och han skall gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand. Upp 20:7

  Och han ropade med stark röst: "Störtat, störtat är det stora Babylon. Det har blivit ett tillhåll för demoner, ett näste för alla orena andar, ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. Ty för hennes otukts skull har alla folk fått dricka vredens vin, och jordens kungar har horat med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes makt och lyx.", Upp 18:2

  Vi är i mänsklighetens viktigaste tid någonsin!!
  Allt Bibeln förtäljer är sant. Tiden är förutsagd!!

  Vi har gått in i ett nytt årtusende med väldiga samhällskriser och naturkatastrofer. Isar smälter. Skogar brinner. Jordbävningar och orkaner ödelägger samhällen. Tsunamin dränkte land och folk. Jorden läcker ut röd olja i havet som om det vore blod. Regnskogar och fiskebestånd skövlas och ödeläggs. Regnskogar t.o.m. bränns upp av människan.

  Det kristna hoppet

  Det kristna hoppet är detsamma i dag som för 2000 år sedan - att de urgamla profetiorna ska gå i uppfyllelse. Till dess är det de troendes uppgift att följa Jesu avslutande uppmaning till sina efterföljare - att göra alla folk till Hans lärjungar. I alla tider har Gud talat till mänskligheten. Denna gång är det viktigaste meddelandet Gud ger till hela mänskligheten och alla präster, kyrkor och andliga samfund. Du behöver inte vara ett helgon! Kom som du är men NU! Kristus säger:

  "Jag är den som älskar er allra mest. Jag är den som skapade er."

  Inledning

  Europas grundande
  300- 800

  Oikonomia - Skapelsen - ekonomi - människa - samhälle

  Romarikets fall

  Palestinas förhistoria

  Jesu tid år -4 till 30

  100-talet
  Jerusalems förstörelse år 70

  200-talet

  300-talet

  400-talet

  Öst- och västgpterna

  500-talet

  600-talet

  Arabvärldens historia

  Islam och erövringen av Jerusalem.

  700-talet

  800-talet

  Morerna besegras och kristnandet av Spanien

  900-talet

  Svitjod det blivande Sverige

  1000-talet och Korstågen

  1000-talet den moderna tidens början


  Hedendomens ursprung. Mysteriskolorna

  Raslärans ursrung

  Tempelherreorden och Frimurarna

  1200-talet
  Uppror och
  förföljesle

  Renässansen & Individualismen.
  Kampen mellan de fattiga och rika.

  Det globala bankväldet

  Andra världskriget - "Profits über Alles!

  Banking with Hitler

  USA:s psykoligisa krigsföring

  Atombomben. Japan krossas. Tiden efter Andra världskriget

  Radiointervju med f d stridspiloten och CIA-agenten Gene "Chip" Tatum. Intervjun sändes den 14 juli 1997 i den lokala radiostationen KIEV i Los Angeles. Den pågick i en och en halv timme. Programledare och intervjuare var Peter Ford, son till den kände filmstjärnan Glenn Ford. Med vid intervjun var en av USA:s mest kända narkotikapoliser, Mike Ruppert.


  Peter Ford: - Var Bush inblandad... i någon sorts komplikationer... var det inte en utrikesminister eller? Vem var det som mördades i Sverige?

  Gene Tatum: -Olof Palme. Sveriges premiärminister... jag informerades om att det var OSG som låg bakom och använde sig av "assets" (professionella mördare) i Sydafrika.

  Ford: -Jaha... och varför blev han "neutraliserad"?

  Tatum: - Användarcertifikat (slutanvändarcertifikat till länder som det var legalt att exportera vapen till) var mycket viktiga för att "Contragate"/ "Iran-Contra" skulle kunna frakta vapen runt världen. Utan certifikat var det mycket svårt att frakta runt vapen utan att bryta mot internationell lag och sluta i fängelse. Så de behövde sådana för att kunna skeppa ut vapen (samtalet rör sig om vapentransporterna till Iran och Contras). Sverige var ett sådant land vars vapentillverkare (Bofors) hade tillgång till legala mottagarländer och som North ville använda sig av. Så vad jag förstår så avslöjade han hela planen för statsministern(här syftar han på Oliver North, som på Bush´s uppdrag enligt andra källor hade direktkontakt med Olof Palme. Han trodde att Bofors illegala försäljning via bl a Syd-Korea och Nigeria, vidare till Iran, skedde med den svenska regerings goda minne) Men premiärministern hade ingenting med detta att göra och tänkte lämna över det här till "The International Community" (FN) eftersom det var illegalt.

  Ford:-...men det blev inte av..

  Tatum: -That´s the end of the story.