Sverige 1982-1992. Omstöpningen

Inledning

Europas grundande
300- 800

Oikonomia - Skapelsen - ekonomi - människa - samhälle

Romarikets fall

Palestinas förhistoria

Jesu tid år -4 till 30

100-talet
Jerusalems förstörelse år 70

200-talet

300-talet

400-talet

Öst- och västgpterna

500-talet

600-talet

Arabvärldens historia

Islam och erövringen av Jerusalem.

700-talet

800-talet

Morerna besegras och kristnandet av Spanien

900-talet

Svitjod det blivande Sverige

1000-talet och Korstågen

1000-talet den moderna tidens början


Hedendomens ursprung. Mysteriskolorna

Raslärans ursrung

Tempelherreorden och Frimurarna

Renässansen & Individualismen.
Kampen mellan de fattiga och rika.

Det globala bankväldet

Andra världskriget - "Profits über Alles!

Banking with Hitler

Atombomben. Japan krossas. Tiden efter Andra världskriget

Gud är evig. Meningen med vårt liv är att vi ska leva evigt.
Kristus är vår Frälsare och dog på Korset för oss.
Vi är alla syndare. Omvänd er och be till Kristus. Han är vårt enda hopp.

SVERIGES OMSTÖPNING 1982 -1992

Inledledning 70-talskrisen, valutakris, oljekrisen och inflationskrisen

Nixon avbröt Bretton Woodssystemet 1971, när USA inte längre kunde garantera dollarvärdet tillett inlösenpris i guld. 80% av alla guldreserver hade genom Hitler och Världkrig II hamnat amerikanskt ägo. Efter Vietnamnskriget var reserven förbrukad! Då hade USA redan 1968 låtit dollarns växelkurs börja flyta. Nu framställs dollar som en pappersvaluta baserade statslån från Fed och blir skuldsedlar. Här börjar Finanskrisen se video


USA:s roll har dominerat den globala ekononomins utveckling sedan Andra världskriget. 1973 kommer oljekrisen som rubbar den ekonomiska balansen. OPEC bildas och är en allians mellan oljeländerna. G7 bildas med USA i spetsen för de 7 största industriell ekonomierna.


Samtidigt begynner den industriella globaliseringen om världens tillgångar. I-länderna består av 20% av jordens befolkning och förbrukar 80% av allt producerat. Motsatsen gäller U-länderna som är 80% av jordens befolkning och får tillgång på 20% av allt som produceras.


Lågkonjunkturen på 1970-talet var en period av ökande arbetslöshet och svag ekonomisk tillväxt i västvärlden under andra halvan av 1970-talet, och 1980-talets första år, efter högkonjunkturen efter andra världskriget. Eftersom inflationen fortfarande var hög under 1970-talet, räknades det som stagflation. Inflationen rasar iväg till 14 % pga av oljan prispåverkan och stora kapitalanssamlingar i OPEC-länder.

Det var i samband med denna lågkonjunktur som begreppet stagflation började användas; under föregående decennier hade konjunkturcyklerna varit mer förutsägbara med en växling mellan hög arbetslöshet och hög inflation i enlighet med Phillipskurvan.
Den inleddes med upplösningen av Bretton Woods-systemet 1971, oljekrisen 1973 och en börsnedgång under 1973/1974. Lågkonjunkturen spred sig till andra branscher genom stålkrisen och varvskrisen, och förlängdes av oljekrisen 1979.
Sverige har i dag flytande växelkurs. Det dominerande stabiliseringspolitiska instrumentet är då penningpolitiken, det vill säga riksbankens reglering av ränta och penningutbud. Detta sattes ur spel 1985. En katastrof.

Valutaormen - valutarevolution

Valutaormen, vilket är en märklig och träffande benämning på det som styr världen, var ett växelkurssystem som fanns från 1973 till 1977 med fasta växelkurser. Alla länder som deltog i valutaormen hade fasta valutakurser mot varandra. Valutaormen bildades av EG och Sverige deltog i detta valutakurssamarbete.

Sverige lämnade till slut valutaormen efter tre devalveringar av den Svenska kronan med början 1983. Inflationen i Sverige var för hög jämfört med andra länders vilket gjorde det omöjligt att upprätthålla de fasta växelkurserna i valutaormen.
Nästa steg är bildandet av Euro. Euro är Europeiska unionens officiella valuta, som används i 16 av Europeiska unionens medlemsstater, det så kallade euroområdet, som utgörs av Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Portugal, Slovakien, Slovenien, Spanien, Tyskland och Österrike. Den används också i tre andra länder, som har formella avtal med EU, samt inofficiellt i ytterligare tre länder. Således är den gemensam valuta för mer än 320 miljoner européer. Inkluderat områden som använder valutor som är knutna till euron, får euron direkt påverkan på närmare 500 miljoner människor världen över.


Med mer än 610 miljarder euro i cirkulation i december 2006 (lika med 802 miljarder USA-dollar vid samma tidpunkt) är euron den valuta som har högst kontantvärde i världen. Genom EMU går vi mot en valuta och en centralbank. Alla nationer styras då centralt.
Globaliseringen i civilsamhället.

Med den ekonomiska globaliseringen brukar framväxten av multinationella företag avses den därav ökade makt i världsekonomin som företagen får i och med detta. Före finanskrisen var de rikatse enheterna i världen 51 multinationella företag.

Den har frambringat ett globalt civilsamhälle.

Riktning för enhet. Framväxten av en global massproducerade enhetskultur sker parallellt med bildandet av globala och lokala motkulturella organisationer för

  • en global rättvisa
  • ansvar för jordens folk och barnfamiljer
  • fattigdomsbekämpning
  • försvar av regnskogarna som jordens lungor försvar av världshaven
  • valar och de framtida fiskebestånden, försvar av de mänskliga rättigheterna, stopp mot våld, rasims och människohandel inte
  • minst då barn, respekt och rättvisa för kvinnors jämställdhet
  • bevarande av den marina, biologiska och zoologiska mångfalden i världen
  • stopp mot kärnvapen
  • stopp mot krig och terror
  • Greepeace, Amnesty och Läkare utan gränser är sådana globala verksamheter

Den industriella och ekonomisk globaliseringen
Nyliberalismen - avveckling av demokrati och nationell suveränitet

Far och son Bush George W. Bush kommer att påverka i mer än 30 års amerikansk världspolitik. De tillhör Orden Skull and Bones - tidigare The Brotherhood of Death. Familjen har varit trogna medlemmar och tillhör de upplysta. Till vänster finns ett medlemsblad. På Yale som är helt kontrollerad av Ordern och har skolat framtidens ledare. Det är ett av Drakens näste.

Länders rätt att utveckla och förvalta över sina egna naturtillgångar och sin egen ekonomi var något som den dåvarande statsministern Olof Palme och en svensk utrikespolitik värnade om under 60- och 70-talet.
Men detta var det den globaliserande ekonomin absolut ville förhindra. Genom kris, revolution, mord, tortyr, terror, börskrascher och naturkatastrofer kom omstörtningar av nationer och undanröja människor som stod i vägen för globaliseringen, frihandeln och kontroll över nationella resurser. Den liberala friheten är Kapitalism och frihet: privatisering, avreglering och nedskärningar av välfärdsstaten den marknadsvänliga treenigheten.

Resultatet har inneburit att makt och välstånd flyttats från offentliga till privata händer. Hela länder har plundrats på företag och naturtillgångar. Chockbehandling var "den enda medicinen" för Chile 1983, sa Milton Friedman till Pinochet. ”Endast en kris – verklig eller inbillad – kan åstadkomma verklig förändring”.

Drakmåltiden - Chile 1973

Chilekuppen 1973 är katastrofkapitalismens genombrott. Den började med samarbetet mellan Pinochets militärregim, CIA och Chicagouniversitets ekonomer med Milton Friedman i spetsen. Genom kris - verklig eller inbillad - sker förändringen. Det är samma grund som frimurna på 1300-talet.

Den krossade sedan Sydamerikas utveckling och folk genom kontrarevolutionerna. Ohyggliga vetenskapliga och politiska metoder har utvecklats i USA för att bryta sönder både människor och samhällen. Blodspåren röjer vägen och drakmåltiden.
De internationella organen för nyordningen


Nedbrytning av reformvänliga länder till marknadsvänliga stater

År 1976 bildas G7 med de sju stora industrialiserade ekonomierna i världen: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan och Kanada för politisk och ekonomiska samverkan. De sju blev även åtta, när Ryssland 1997 blir medlem i gruppen.
Internationella Valutafonden, International Monetary Fund (IMF), 1944, är ett överstatligt organ som i nära samarbete med Världsbanken verkar för att främja ekonomisk utveckling.


IMF.s stora utmaningar har varit 1970-talets oljekriser, de galopperande latinamerikanska statsskulderna under 1980-talet, tillväxtmarknadernas växtproblem i Mexico och Asien under 1990-talet samt Argentinas ekonomiska kris 2001. Men kris i nyliberalismen betyder att vinna inflytande och att göra nationer mer privatägda. IMF.s stora utmaningar har varit 1970-talets oljekriser, de galopperande latinamerikanska statsskulderna under 1980-talet, tillväxtmarknadernas växtproblem i Mexico och Asien under 1990-talet samt Argentinas ekonomiska kris 2001. Men kris i nyliberalismen betyder att vinna inflytande och att göra nationer mer privatägda.


Trilaterala kommissionen (TC). Den trilaterala kommissionen grundades 1973 av David Rockefeller (medlem i Skull and Bones) och omfattade först 200 medlemmar från hela världen, varav ca 77 var amerikanska medlemmar. Den verkar offentligt och inte konspiratoriskt.. Idag finns tre grupperingar: USA , Europa och Asien/Oceanien. Det är en privat organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council of Foreign Relations (USA, Kanada och Mexiko) och Bilderberggruppen – där förutom David Rockefeller ingår Henry Kissinger, och Zbigniew Brzezinski.


Omkring 300-350 europeiska (Europa), asiatiska (Asien & Oceanien) och nordamerikanska (USA/Kanada) medborgare samarbetar i denna verskamhet.

Zbigniew Brzezinski som var TC:s ledare 1973 skrev i sin bok 'Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era', ett nytt samhälle, där den sociala grunden och nationella suveräniteten uppgår i en global ekonomisk enhet.


"... marxismen utgör ytterligare ett viktigt och kreativt skede i förfallet av människans universella vision ...marxismen spridas på den populära nivå i form av kommunism, utgör ett stort framsteg i människans förmåga att konceptualisera sin relation till världen."
"... hur Amerika "leder" Eurasien är en kritisk fråga. En makt som skulle dominera Eurasien skulle kontrollera två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner. Enbart anblicken på kartan visar att kontrollen över Eurasien nästan automatiskt medföra att Afrikas underordnas detta centra, vilket gör att det västra halvklotet och Stilla havsområdet (Australien) tillhör geopolitiskt och perifert världens centrala kontinent.

Omkring 75 procent av världens befolkning lever i Eurasien, och de flesta av världens fysiska rikedomar är också där, både i företag och under jorden. Eurasien står för omkring tre fjärdedelar av världens kända energiresurser." (S. 31)"


"I takten med Asiens ekonomiska utveckling som redan genererar enorma krav att finna och utveckla nya energikällor, är det känt att i länderna i Centralasien och Kaspiska havet har reserver av naturgas och olja som gör att källorna i Kuwait, Gulfstaternas, Mexiko eller Nordsjön syns som dvärgar. (s 125)"

"I det långa loppet, är den globala politiken bunden att bli alltmer otrevlig om koncentrationen på ledarskap läggs i händerna på en enda stat. Därför blir Amerika inte bara den första, och enda globala stormakt, men det också är sannolikt den blir den allra sista." (S.209)"


"nationell suveränitet inte längre är ett livsdugligt begrepp"


"Människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen. (Konstitutionen är) otillräcklig .... den gamla ramen för den internationella politiken, med sitt inflytande .... fiktionen om suveränitet. ... är uppenbarligen inte längre är förenliga med verkligheten ...."

En av medlemmarna i TC är Carl Bildt. För att överge nationell suveränitet och demokrati söker Bilderbergare och Trilateralister "ett sätt att få oss att ge upp våra friheter i namn av några vanliga hot eller kriser.


När det har varit kris har IMF fått stater som Indoniesien, Thailand och Korea att privatisera grundläggande samhällstjänster, bli oberoende av sina centralbanker och skapa låga sociala utgifter och låta utländska banker och företag ta kontroll och naturtillgångar. Indonesien skulle minska sina livsmedelsubventioner. Korea skulle häva den lag som skyddade arbetarna mot massavskedande. Det ingår i en liberal strävan för en ny tidsålders ordning, Novus Ordo Secolorum, där samhället som en mänsklig gemenskap för varandras tjänst, försörjning och utveckling upplöses. Detta motto finns stadsfäst i det amerikanska statssigillet.


I de marknadsvänliga staterna skall den valda politiska makten ha ett så litet inflytande som möjligt över ekonomin. Här gäller avreglering av allt som styr statligt inflytande över ekonomin, privatisering av samhällstjänster och nedskärning av den offentliga sektorn. Det skapar ägarsamhället. Kvar för staten blir att styra och kontrollera med lagstiftning, övervakningen av lagar, polisverksamhet och försvar. Men även säkerheten kan bli privatiserad.


Världsbanken skapades vid Bretton Woodskonferensen i USA 1944, där Internationella banken för återuppbyggnad och utveckling skapades för att stödja återuppbyggnaden av Europa och Japan efter andra världskriget. Men då Marshallplanen kom att bidra med extern finansiering för Europa så blev IBRD:s uppgift i viss mån överflödig.


Därför riktades bankens lån till andra delar av världen, där behovet var stort. Med avkolonialiseringen blev behovet av stöd än mer påtagligt och 1960 bildades International Development Association (IDA) som ett komplement till IBRD. Sedan dess har banken utvecklats till Världsbanksgruppen, med en rad uppgifter inom långivning till länder som är i behov av ekonomisk utveckling. Den långivning har skapat obetalbara lån, som öppnar dörren för globaliseringen av nationella tillgångar. Nationella tillgångar som olja eller mineraltillgångar som privatiseras genom att låta multinationella företag ta över.

Skuldsättning av länder har genom dessa organ fungerat som ekonomiska torpeder för globaliseringen. Equadors och Venzuelas oljekällor tog som pant. Chile, Sydafrika, Dafur, Kongo, Polen och inte minstIrak har fått gå genom samma behandling. Kongo gäller metall för mobiltelefoner. Dafur gäller olja. Spekulation är också en metod för ökad skuldsättning. Det förbrukar pengar.

Det amerikanska företaget Halliburton har hovat in miljader dollar av amerikanska skattemedel på en återuppbyggnad Irak som aldrig blev av. Krigsaffären Irak innehåller en svindel och vanskötsel i gigantiska mått genom köp av utrustning, säkerhetstjänst och en enorm korruption.


Flyplan har flugits in laster med mångmiljarderbelopp i buntar av 100-dollarsedlar. Väldiga belopp försvann sedan spårlöst och oredovisat. Återuppbyggnaden av Irak uteblev men skuldsättningen växte. Oljekällorna privatiseras genom detta som en pant. Så sker dessa operationer och görs legitima.

EU-projektet Nedbrytningen av nationell suveränitet

Andra världskriget utbryter 1939 och pågår i sex år. Miljoner judar och andra minoriteter mördas. Under andra världskriget dödas 700.000 serber av övervägande romersk-katolska kroater. I Kroatien tvingas serberna bära bokstaven "P" för "Provoslavets" (ortodox). Världskriget medför en uppbyggnad av en storskalig krigsindustri. Efter krigets slut 1945 omvandlas den till en global industri. Marshallhjälpen bygger snabbt upp Europa ur dess krigsruiner. Vägen går till EU.


Visionen om Europas Förenat Stater var en revolutionär idé redan på 1700-talet. Den ursprungliga var på en kristen basis på 1400-talt. Det ledde till Första väldskriget. Som EU:s skapare på 1900-talet framstår tre män: Jean Monnet, greve Richard N. Coudenhove-Kalergi och Joseph Retinger.


Monnet är känd för Monnetplanen, som innebär att nationernas suveränitet undergrävs gradvist med ekonomiska och finansiella medel. Europas folk skulle aldrig frivilligt överge sina nationella identiteter.


Jean Monnet i ett brev till en vän, den 30 april 1952:
”Europas nationer ska ledas mot superstaten utan att deras folk förstår vad som händer. Detta kan åstadkommas genom successiva steg, varje maskerad som att det har ett ekonomiskt syfte, men som kommer slutligen och oåterkalleligt leda till federation.”
Monnet förstod att Europas folk aldrig frivilligt skulle överge sina nationella identiteter. Därför fick man tillgripa det som brukar kallas de små stegens tyranni med små stegen smulas suveräniteten sönder lite i sänder:

1. Först kol- och stålunionen med sex medlemsländer (1952)
2. Sedan europeiska ekononomiska gemenskapen EEC (1957), presenterat såsom enbart en ekonomisk sammanslutning av suveräna nationer.
3. Europeiska gemenskapen (EG) Från 1970 är ordet ekonomiska borta
4. Sedan Maastrichtfördraget 1992, som förvandlade "gemenskapen" till "unionen", EG blev EU. Så planen att ställa hela unionen under en enda centralbank, ECB, en plan som förverkligades den 1 maj 1998.


EEC-EG-EU-projektet förbereddes inom Bilderberggruppen innan de förelades de folkvalda politikerna för att verkställas av dem, så att den demokratiska fasaden kunde upprätthållas.

Bilderbergergruppen & Round Table Group


Namnet kommer av Hotell Bilderberg i nederländska Oosterbeek, där gruppen officiellt samlades första gången 28-30 maj 1954. Den förste ordföranden var prins Bernhard av Nederländerna, som var frimurare och som senare blev fälld för mutskandalen i Lockheed-affären 1976.


Gruppen är kopplad till Round Table Group, som bildades 1891 av frimuraren, rasisten och imperalisten Cecil Rhodes, journalisten William Stead och Lord Escher. De viktigaste medlemmarna var dock bankiren Lord Rotschild och politikern Lord Milner. De är även kända som Milnergruppen. och fick snart förgreningar i flera länder.

Tanken var att via skapandet av scenarior, som ekonomiska kriser, depressioner och krig tvinga fram en politik som innebar att man kunde bibehålla Storbritanniens ekonomiska och politiska dominans i världen och skapa en världsregering.


För att lyckas med denna grandiosa plan var de tvungna att skapa en privatägd centralbank i den kommande supermakten USA (Federal Reserve 1913) och inrätta invigda personer på nyckelpositioner nära makten. I Storbritannien hade de minst 11 statsråd och i USA hade man bl.a överste Edward Mandel House, tidigare representant för brittiska och amerikanska bankintressen och numera president Wilsons närmaste man. Det ledde till Första Världskriget att krossa tsar- och kejsarväldet i Ryssland resp Tyskland.


General Wesley Clark, hög frimurare och överbefälhavare över NATO-styrkorna i Kosovo, medgav till CNN i juni 1999: "I det moderna Europa finns det ingen plats för homogena nationella stater. Det var en idé från 1800-talet och vi kommer att genomföra den [mångkulturalismen] på 2000-talet, och vi kommer att skapa multietniska stater."


Historiskt sett har deltagare övervägts vara politiker, bankirer, och direktörer för multinationella företag. Bilderberggruppen har medlemskap som representerar vilka som tillhör världens makteliterna, främst från USA, Kanada och Västeuropa. Vanliga namn är David Rockefeller, Henry Kissinger, Bill Clinton, Gordon Brown, Angela Merkel Alan Greenspan, Ben Bernanke, Larry Summers, Tim Geithner, Lloyd Blankfein, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, inflytelserika senatorer, kongressledamöter och parlamentariker, Pentagon och Nato, medlemmar i europeiska kungligheter, utvalda mediagestalter, och inbjudningar av andra - av särskilda skäl som Barack Obama och många av hans topptjänstemän.


Kungligheter som Juan Carlos I av Spanien och drottning Beatrix av Nederländerna har deltagit i möten. Under tidigare år har styrelseledamöter från många stora börsnoterade företag deltog, däribland IBM, Xerox, Royal holländska Shell, Nokia och Daimler.
2009 kom grekiske premiärministern Kostas Karamanlis, Finlands statsminister Matti Vanhanen, Sverige utrikesminister Carl Bildt, USA: s utrikesdepartement nummer två James Steinberg, USA: s finansminister Timothy Geithner, Världsbankens chef Robert Zoellick, Europeiska Kommissionens chef José Manuel Barroso, drottning Sofia av Spanien, och drottning Beatrix av Nederländerna.

European Round Table (ERT)


Projektet EU:s inre marknad utarbetades inom dottergruppen Europeiska Runda Bordet för Industriidkare i form av en hemlig vitbok, som förelades EU-kommissionen. Om detta berättade f.d. Volvochefen Pehr G. Gyllenhammar, som länge var dess ordförande, i Sveriges Radio i januari 1994.

ERT bildades med den dåvarande Volvochefen Pehr G. Gyllenhammar när hanrekryteras till Kissinger Associates. Han har varit mycket aktiv i Bilderberggruppen. Här en god vän till Henry Kissinger, som ingick i ERT:s möten bl.a på Volvos huvudkontor under 80-talet. De kunde anställda se när bussarna kom.
ERT, det industriella nätverket, leddes av Volvochefen Per Gyllenhammar för att utforma EU:s inre marknad. Han hade förklarade 1982 i New York inför 1.200 ledande affärsmän i USA följande som orsak:

”Vi behöver bildligt talat en ny Marshallplan. Företagarna måste rycka Europa ur dess ekonomiska och politiska förlamning. Industrin ska skjuta trångsynt nationell politik åt sidan och utveckla nya strategier för tillväxt i Europa.”
Det vann stort gehör. Trångsynt politik var välfärdspolitiken och blandekonomin. I budskapet döljer sig frimurarnas strategi. Genom att skapa en ekonomisk och politisk förlamning bröts de reformvänliga nationerna som Sverige och andra länder i Europa sönder och förvandlas till EU- och marknadsvänliga stater - "Ordo Ab Chao".

Vad var det vi såg ske i Sverige 1982-1992?


På initiativ av Pehr G. Gyllenhammar, VD för Volvo, träffades 17 europeiska affärsmän i styrelserummet i Volvo i Paris den 6 och 7 av april 1983. De föreställde att skapa en organisation som skulle kunna förmedla sitt budskap om tillståndet i ekonomin för att de europeiska politiska ledare. Det centrala budskapet var att EU behövs för att modernisera sina industriella baser för att återfå sin konkurrenskraft. Branschen upplever en brist på en gemensam europeisk industri utvecklingspolitik, i motsats till den europeiska jordbrukspolitiken.

I mötet i Paris deltog förutom Pehr G. Gyllenhammar (Volvo), Curt Nicolin (ASEA), industrialister och Etienne Davignon från Europeiska kommissionen. Se nedan.


Sedan 2003 är Per Gyllenhammar vice ordförande i Rothschild Europa. Han är också frimurare.Volvos ordf Leif Johannson är nu ordförande i ERT.

Avveckling av demokrati och nationell suveränitet


Sveriges omstöpning, desarmering och liberala stålbad 1982 - 1992.


Vad hände med de länder i världen som sökt självständighet att vara suveräna över sin politik för sitt folks välfärd och utveckling?
Därom berättar historien som Chile, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Sydafrika, Indonesien, Thailand och andra länder. Polen var en nation efter 1989 som sökte suverän status. Utvecklingen krävde lån, men lån kunde endast ges om de polska varven och polskt näringsliv fanns under privat utländsk kontroll. Tanken om solidaritet grusades.

Sverige var under 60- och 70-talet en röst i världen för länders suveräna frihet, demokrati och rätt till sin social reformering. Sverige var också företrädare för kärnvapennedrustning och sökte skapa en kärnvapenfri zon runt Östersjön.

Nationernas strävan om en egen inre utveckling stod i strid med den globala ekonomins överordning. Metoder utvecklades enligt Naomi Klein vetenskapligt under efterkrigstiden hur man bryter sönder demokratier och människor. Chockterapi, psykisk och fysisk tortyr utvecklas genom vetenskap på 50-talet. Dit hör även raden av folkmordsbrott som begicks av militärjuntorna i Brasilien, Chile, Uruguay och Argentina mellan 1960 och 1980. Tiotusentals mördades och hundratusentals utsattes för tortyr.

Svensk utrikespolitik och svenska folkets negativa inställning till EU var ett av hindren för att bilda ett liberalt Europa. Sverige var trots sin litenhet en ledande nation i den tredje världens frihetskamp. Omställningen av Sverige blev relativt skonsamt jämfört med Chilé.

Operation 1.

"The secret war against Sweden" - svensk utrikespolitik desarmeras.
En ubåt dyker upp i Hårsfjärden som skulle vara sovjetisk, men som senare visar sig vara från ett helt annat håll och försätter svenska regering i svår kris.

Det sker i samband med att Socialdemokraterna vann rikdagsvalet 1982. Det utlöser denna strid om Sveriges utrikes- och neutralitetspolitik. Statsministern skulle samarbeta med Sovjet. Anklagelserna från oppositionen var frän främst då från Carl Bildt, som var en av ledamöter i Ubåtskommisionen. Han spred rysskräcken och byggde vidare på den ryska kränkningen 1981 i Karlskrona. Han sökte kontakt med CIA.


Regeringen ger Carl Bild en reprimand:

- "Riksdagsman Carl Bildt har inte visat den känsla av ansvar för landet som man kan förvänta sig. Enligt regeringens uppfattning måste det anses vara omdömeslöst att en ledamot av Ubåtsskyddskommissionen i ett känsligt utrikespolitiskt läge sammanträffar med den andra supermaktens militära underrättelsetjänst."


Carl Bild har mycket inflytelserika vänner som skyddar honom. Detta fick Palme erfara. Historien visar att Carl Bildt är en deltagare i nätverket Bilderberger-gruppen och medverkar till att avveckla Sveriges självständighet. Detta gäller även Fredrik Reinfeldt med samma syfte att införa en liberal ekonomi och ideologi i Sverige.


Ubåten hittades och kunde ha tvingats upp till ytan av marinen genom sjunkbomber men hindrades i sista stund av en okänd order. Mälstens krigsdagbok: Strax efter midnatt den 14 oktober 1982. En farkost passerade minlinjen MS1 klockan 23:00 den 13 oktober. Eldförbud för minorna gavs 20:05, åter eldtillstånd efter passage 01:06, bevakningsbåtar förbereder fällning av sjunkbomb.
Istället kom order om eldförbud. Ubåten slank ut. Det märkliga är ömsom elgivning och eldförbud. Det markerar till omvärlden marin styrka samtidigt som den låter ubåten att smita undan.


Senare berättade det Förenta staternas försvarsminister Caspar Weinberger att brittiska och amerikanska ubåtar gjorde rekognosceringsturer in på svenskt territorialvatten. Avsikten var att kontrollera den svenska flottans beredskap. Avsikten var att kontrollera den svenska flottans beredskap.


En amerikansk nukleär ubåt, som ombyggts för att transportera specialstyrkor, skadades vid denna tid. Denna ubåt fick en utmärkelse för "damage control" strax efter Hårsfjärden. Den var moderubåt till en liten miniubåt. Den senare fick en utmärkelse för en operation mellan 30 augusti och 5 november 1982, vilket sammanfaller med operationen i Hårsfjärden. Enligt en västlig underrättelseofficer gavs utmärkelsen för en operation i Skandinavien enlig fredsforskaren Ola Tunander


Operationerna i svenska vatten skedde efter konsultationer mellan den svenska och amerikanska marinledningen. Hade man från svenskt håll sagt nej, hade detta respekterats. Detta berättar han i mars 2000 i en 15-minuters lång TV-intervju. Han hade inte tagit upp saken med den svenska stats- eller försvarsministern. Någon eller några i svensk marinledningen var involverade. Nätverket fanns dolt militärt, politisk och ekonomiskt.


General Vigleik Eide, ordförande i NATOs Militärkommitté (1989-93) och Sir George Robertson generalsekreterare i NATO (1999-2003) betonade båda att operationerna i svenska vatten inte var NATO-operationer utan stod under nationellt kommando (amerikanskt eller brittiskt).


För Weinberger handlade det snarast om att ge dessa operationer en legitim karaktär och undvika fokuseringen på deras politiska och psykologiska dimensioner, d.v.s. på det faktum att operationerna radikalt förstärkte föreställningen om ett direkt sovjetiskt hot, att de stärkte den svenska högersidans ställning och att de gjorde svenskarna mer öppna för samarbete västerut samtidigt som de desarmerade Palmeregeringens säkerhetspolitiska initiativ.

"The Swedish people and government were led to believe that the vessels were Soviet. U.S. operations were likely conducted by the National Underwater Reconnaissance Office (NURO) and aspects of the operations were coordinated with the secret NATO "stay-behind" network deployed in Sweden. See Strategy of tension and Operation Gladio."

Ett av av USA:s utbåtssystem
Operation Gladio är kodnamnet för en hemlig Nato-operation. År 1951 var CIA-agent William Colby baserad på en CIA-station i Stockholm som stöd för och utbildning av dolda styrkor inom ett neutrala Sverige och Finland och i Nato-medlemmar Norge och Danmark. År 1953 grep polisen högeraktören Otto Hallberg och upptäckte förberedelser för dolda styrkor inom armén. Hallberg blev fri och anklagelserna mot honom lades ned. Ubåtsaktiviteten 1982 var känd inom en inre svensk officerskrets i marinen. Allt mörkades. .

Den psykologiska betydelsen av dessa operationer kan knappast överdrivas. Massmedia och folkopinion förändrades totalt. Statsminister Olof Palmes säkerhetspolitiska initiativ förlorade all trovärdighet. Hans starkt kritiserade förslag i Washington om en ’gemensam säkerhet’ och dialog med Moskva försvann i djupet med ubåtarna. 1985 tvingades han offra sin utrikesminister.


Löjtnant (senare amiral) Joseph Maguire har beskrivit hur han och andra dykare från SEAL Team 2 i Eckern övade hamninträngning från ubåt i Östersjön under tidigt 1980-tal. Han berättade om en inträngning i en västtysk marinbas men tillägger att denna operation ’är antagligen den enda jag kan berätta om’, dvs andra operationer torde ha utförts mot mer känsliga mål som exempelvis svenska eller sovjetiska baser. Dessa ubåtar är små och transporteras på moderutbåtar. Olika typer miniutbåtar finns. I 2001 års Ubåtsutredning, där Mathias Mossberg var huvudsekreterare, kan det inte uteslutas att även väst var inblandat.

Om detta teg Bildt i kommentarerna 2001 och gör fortfarande. Bildt vägrade att samarbeta med 2001 års ubåtsutredning men hade ändå fräckheten att anklaga den för slarv. DN 31 maj 2010. Genom Wikileaks nov 2010 är Sverige än stark partner till USA:s säkerhetspolitik. ”Sverige förpassar neutraliteten till historiens soptunna”, skriver en ambassadör. Denna liberalpolitik har talat om en alliansfrihet inför Sveriges folk i 28 år efter Hårsfjärden! Ett korrupt politiskt dubbelspel såsom i Monnétplanen. Politiker säger här en sak men tänker annat. En politik i ett sken av demokrati.


All svensk politik sjönk. Dramat kan utläsas i siffror och det sker snabbt. 1992-1998 blev en tsunamivåg över landet.


Operation 2. Devalveringen av kronan 1982.

Den 28 september möttes flera höga socialdemokrater på Bommersvik för att diskutera Sveriges ekonomi. De enades om ett tiopunktsprogram där devalvering var en av punkterna. På journalisternas frågor förnekade den tillträdande finansminister Feldt att någon devalvering var aktuell: "En devalvering ser jag som utesluten. Vi ska ju försvara kronans värde och det gör vi inte med en devalvering" sade han den 1 oktober.


Den 29 september inleddes ett stort valutautflöde när banker och placerare började förvänta sig en devalvering. Den 7 oktober stängde valutabörsen. Dagen efter, den 8 oktober, devalverades kronan med 16 procent. Från början hade devalveringen föreslagits bli 20 procent men efter motstånd från övriga nordiska finansministrar och västtyska Bundesbank blev devalveringen endast 16 procent. Sverige började förblöda.

Operation 3.

Novemberrevolutionen 1985 är det informella namnet på Riksbankens beslut att avreglera den svenska kreditmarknaden den 21 november 1985.

Beslutet innebar bland annat att bankerna fick låna ut obegränsat med pengar utan att Sveriges riksbank lade hinder i vägen.

Milton Friedmans budskap var att marknaden måste befrias med hjälp av privatiseringar, sänkta skatter och avregleringar. Spekulation på valuta och fastigheter för Sverige att förblöda.

Den nyliberala trojkan.

Avregleringen genomfördes under största sekretess av i första hand finansminister Kjell Olof Feldt, riksbanksfullmäktige Erik Åsbrink och riksbankschef Bengt Dennis. Tidigare försök hade stoppas av finansminister Gunnar Sträng.

När den förre finansministern Kjell Olof Feldt frågade statsministern Olof Palme hur man skulle gå till väga med den ekonomiska avregleringen svarade Palme: ”Gör som ni vill. Jag förstår det ändå inte.” Bengt Dennis vurmade för operationen. Det gällde en ny finanspolitik. Den försatte 90.000 företag i konkurs. Ca 400.000 blev arbetslösa samt en kapitalförstörelse av oanade mått genom en vanvettig strukturomvandling. En hel ungdomsgeneration hamnade i utförskap med stora social problem, som sin tur orsakade samhällsförluster.

Efter valet 1988 inleddes den liberala revolten på allvar. "Nu tutar och kör vi när de andra är utmattade" sa en av Feltds medarbetare. Ett finanskaos. Vem är skyldig? I TV-program skyller Kjell Olof Feldt, Erik Åsbrink och den förre riksbankschefen Bengt Dennis på varandra. Ingvar Carlsson visste inget. Bengt Dennis och Erik Åsbrink har kallat avregleringen för en ny finanspolitik som krossade Sverige.


Var det medvetet gjort?, frågade journalisten Dan Josefsson som sökte svaret på TV-repotaget i Novemberrevolutionen - den okända statskuppen. Svaret blev: "Sverige fick en ny finanspolitik!"


Operation 4. Att förstöra svensk trosfasthet till en svensk social- och välfärdpolitik. Finanskrisen 1992

Utmattning av folkhälsan i arbetslivet sker samtidigt och börjar plötsligt. Stress, konkurrens, skrämsel och arbetslöshet ökade sjudomsbilden dramatiskt. Sjukvårdskostnaden går i höjden, som sedan skärs ned. Näringslivet predikade om kortsiktighet, mager personal, kostnadsjakt och centralisering bland chefer och anställda. Kortsiktigheten strider mot alla principer om långsiktig utveckling och affär. Det orsakade ekonomiska hål genom suboptimeringar. Man sparade på ett ställe och mångfaldigade kostnader på ett annat. Det Volvo gjorde, gjorde även den offentliga verksamheten.


Möten i European Europen Round Table (ERT)


Det skedde bl.a på Volvo i ledd av vd Pehr Gyllenhammar, som utarbetade planen för EU:s inre marknad. Idag är Pehr Gyllenhammar för vice vd för Rotschildbanken, en ökänd bankverksamhet och -familj i sekler som finanisierat radikala förändringar. Industrialisterna var med på tåget i omställningen. Än idag är Volvo inblandat. Leif Johannson ordförande i ERT. ERT är kopplad till Bilderbergruppen. Är allt en tillfällighet?

En som drev kampen mot det förhatliga välfärdssystemet var SAF:s ordförande och bilderbergaren Curt Nicolin. Han ingick även i ERT och var fast besluten att styra det nyliberala flaggskeppet i hamn. Han fick med sig näringslivet med en hård kostnadsjakt, magra organisationer och kortsiktg lönsamhet 1983-1992. En stor kapitalförstörelse förvandlade strukturer. Stora kvalitetsförluster med miljardförluster var priset för att bryta ner Sverige. PG:s Marshall-hjälp infriades.


Den offentliga sektorn var förlegad och tärande och svenska folket ville bara ha högre löner och sjukskrev sig ständigt. Nu skulle detta bort.

Med en retorik lika fräck som den var lögnaktig, lyckades man hypnotisera och handlingsförlama såväl politiska motståndare som fackföreningar och hela det svenska folket. Reallöne- och samhällsutvecklingen tvärbromsade.


500.000 i arbetslöshet. 100.000 företag i konkurs. En hel ungdomsgeneration kränktes och gick en oviss framttid till mötes. En hel ungdomsgeneration slogs ut i arbetslöshet, som sedan orsakade stora sociala och kriminella problem med växande våld. Stålbadet blev nedskärning av den offentliga sektorn. Detta slog hårt på skola och vårdsektorn. Krav på kontroll växte. Götabanken och Nordbanken var nära konkurs. Dessa industrimän och bankirer har det gemensamma att de offra sina egna för sakens skull.


Nordbanken (numera Nordea) köptes ut av staten för att förhindra banken att gå omkull. Banken hade 1989 fusionerats med PK-banken.

Staten pumpade in 65 miljarder i affären, dock bedömdes banken ha ett visst värde varför förlusten antas ha kostat skattebetalarna omkring 35 miljarder kronor. Nordea är i själva verket bara en pusselbit i Rothschild-styrda Inter-Alpha Group som är i kris och agerar destruktivt för att tjäna pengar. Ett gigantisk svindleri enligt samma mönster för ekonomisk världskontroll.

En enorm kapitalförstörelse genomfördes. Ett offer i kapital och folkhälsa som företag och samhälle tog på sig. Kostnaderna i pågående produktprojekt mångfaldigades genom de stora avgångarna av personal med brist på kompetens som följd. Kvalitetsförluster steg upp miljardklassen och översteg besparingar. En logik som förbluffade och stängde många möjligheter.
Sjukhus som funnits i 100 år försvinner utanför storstäderna Väntetider i olycksfallsintag ökade med 100%.

Idag är medeltiden 9-10 timmar i Göteborg. Centralisering av sjukvården blev ett sätt att industrialisera vården. Därav alla problem. En kvalitativ och kvantitativ försämring. Nästa knäck var valutaspekulationen. Finansmannen Soros tog lån i SEK som han sen omedelbart växlade till andra valutor. Sen när kronan släpptes lös så kunde han lösa lånen 20-30% billigare. Detta syftar till både EU och Euro. Både Soros / Rothschild vill främja Euro på folkets bekostnad. Genom nya finanskriser skall en världsvaluta införas enligt hegels dialektik.


Operation 5. Sveriges statsskick förändrades dramatiskt.


Hösten 1985 avslöjas Boforsaffären. Den gällde inte bara Indien. Oliver North hade besökt hösten 1985 Sverige och statsminstern för att förhandla om en olaglig vapenexport. Statsministerna var då av FN utsedd fredsmäklare i Iran och Irak.


Oliver North var fd överstelöjtnant i marinkåren och var en huvudfigur i Iran-Contras-affären. Det var inledning till Boforsaffären. Palme var tidigare ovetande vad som pågick och North var införstådd med att statsministern kände till att Sverige fungerat som ett transitland som kunde legitimera vapenexport. En internationell skandal. Fd. vicepresident George H. W. Bush var arkitekten bakom Iran-Contras-affären.


Olof Palme hade troligen avsikt att avslöja det hela inför inför FN. Han var utsedd av FN som fredsmäklare i kriget mellan Iran och Irak. Detta hann han aldrig ske. Statsminster Palme sköts i februari 1986. Ett utländskt telegram som tros ha med mordet att göra lyder: "det svenska trädet skall fällas." Den internationella skandalen skulle därför förhindras. En affär med kopplingar till Iran/Contrasaffären enligt f.d agenten Gene Duncan Tatum som blev rekryterad till CIA 1971. Han avslöjar i ett radiprogram vad som hände. Ett beställningsjobb pga stoppet av Bofors.


Ingvar Carslsson valde att mörka vapenaffären trots att Sten Andersson sa att "vapenbyken måste tvättas." Det skedde aldrig. Ingvar Carlsson såg också nödvändigheten att Sverige gick in i EU.


Operation 6. Sveige blir medlem i EU 1995.

Sverige sökte sedan snabbt medlemskap i EU och blev medlem 1995. Tidigare motstånd var nedbrutet.

Operation 7. Liberalisering.

Liberaliseringen av Sverige. Svensk samhällsutveckling var sedan 30-talet inriktat på det gemensamma bästa. Sverige var baserad på en blandekonomi dels genom ett fritt näringsliv dels genom en offentlig sektor för en solidarisk utveckling

Den liberala politiken och EU formar nya sociala och ekonomiska lagar som upphäver samhällets mening, människan som mål och orsak till utveckling. Familjens innebörd och band löses upp. Värdet av människan reduceras till arbetskraft och konsumtion. EU gäller de 4 liberala friheter som samhällets principer för en marknadsvänlig stat.

Fri rörlighet för varor och kapital
Fri rörlighet för människor,och tjänster
Finanskrisen 1992 var ett steg att göra folket till en garant för riskkapital och banker. En risksocialisering. Sedan kom den stora finanskrisen 2008 som också den ger samma följder i globalt perspektiv.

EU och EMU

Europas stater bär på mångfald av kulturer. Industrier ser olika ut från land till land. Det har gällt välfärdssystem och politiken. Den växande kapitalmarknaden har fört oss närmare. Genom en lång fredsepok försvann diktaturer. Med inträde i EU erbjöds billiga lån. Länder levde i högkonjunktur. Grekland minns man fortfarande de gyllene åren 2004-2005 när det byggdes överallt och alla var glada. Nuförtiden står de olympiska an läggningarna och vittrar bort i total övergivenhet. Inom kommer situationen att tvinga fram ett ökat centralt ansvar för de olika ländernas ekonomier.


Inträdet i EMU innebär att nationell ekonomisk styrning sätts ur spel. Länder med fundamentalt olika förutsättningar inte kan leva med en enda ränta och utan möjlighet att devalvera. Överhettade ekonomier som Grekland och Spanien har tvingades leva med för låg ränta i åratal, och konkurrenskraften har självklart urholkats. När krisen kom exploderade underskotten, helt förutsägbart, säger Dan Josefsson den 10 maj 2010 i en analys.

Den tyske ekonomen och tidigare chefen för Bundesbank Hans Tietmeyer sa inför sjösättandet av EMU att valutaunionen var som en ”tryckkokare utan säkerhetsventiler”. När möjligheten att devalvera sig ur kostnadskriser försvunnit skulle ”fackliga och sociala rättigheter kokas mjuka – eller till mos”. Samhällets sociala funktioner röjs bort. EMU följer metoden att låna ut frikostigt för att sedan skuldsätta länder för en finansiell kontroll.


”Politiker och medborgare borde inse att de nu står under de finansiella marknadernas kontroll”

Det är ett budskap som rungar bland folken i EU. Genom denna utblottning kommer många industrier att försvinna och ersättas av högproduktiv teknologi. Samma förlopp har skett av jordbruket. Det lokala ersätts av industriellt centraliserade och storskalig jordbruk med fjärrtransporter.