Är kapitalismen en bra idé?........

PENGARNAS OCH BANKERNAS HISTORIA.
HUR SKAPAS NYA PENGAR?
okt 2011

Occupy Wall Street-protesten sprider sig i världen

De Wall Street-kritiska protesterna sprider sig som en löpeld över USA och resten av världen. I nuläget planeras evenemang i 973 städer världen över, enligt den inofficiella sajten Occupy together. Var kapitalismen en bra idé? Skuldkrisen är fylld med exakt samma metod och innehåll som kommer genom IMF att deklarera en ekonomisk kris, utse förmenta neutrala teknokrater och sedan delta i en orgie av plundring i namn av "åtstramning " för att sedan skörda vinsterna och utarma övriga.

"Vi skulle göra klokt i att överväga en kollaps av de europeiska koloniala imperierna. The Guariden.

Grundfrågan genom kapitalismens historien är vem som äger rätten att skapa nya pengar och hur det får ske. Historien handlar om kampen om detta.

En sammanfattning finns här nedan


Att skapa pengar tillhör det mest finurliga system i vår mänskliga historia för vårt välstånds utveckling. Det fanns en tid när pengar var skuldfria utan ränta.

Ekonomins ursprung gäller hushållet och samhällsbygget, som skildrar ekonomin som en social och samverkande process.

Innan pengar fanns så växlade man arbeten mellan varandra genom t.ex. utbytet mellan jägarens och hantvekarens varor. Salt som var eftertraktat kunde gälla som en betalningsmedel med många inblande

Sedan kom tiden när pengar fanns i metall, som blev bytesmedlet och därefter att lånas av penningväxlare att betalas med ränta. En yrkeskår som blir bankirerna

På 1000-talet kom skuldsedeln utvecklat genom pantkvittot som förvandlades till ett lån från framtiden. Vi gick från guld till skuld med pengar framställde ur tomma intet.

Processen bygger nu på att banker kan låna ut nästan alla pengar de får in. En del, några få procent, måste ligga som kassareserv hos centralbanken. Det kallas för bråkdelsreserver.

Hur stor denna reserv varierar mellan olika länder. I Sverige och på flera andra håll är detta kassakrav dock noll. I teorin skulle alltså bankernas tillverkning av pengar kunna fortsätta i all oändlighet.

MYNTET BLEV VÄRT SIN VIKT

Mynten representerar i historien de skuldfria pengarna. Myntet myntades eller präglades i metall bar på sitt eget värde i sin egen vikt. Under medeltiden kunde i svenska städer prägla silvermark som var gångbara över hela Europa utan euro. En väldigt enkelt system i en internationell handel.

   • Kölnermark 233,85 gram
   • Köpenhamnsmark 248,47 gram
   • Skaramark 210,47 gram
   • Stockholmsmark 204,62 gram
   • Linköpingsmark 217,02 gram

SKULDFRIA PENGAR

Endast nationen borde äga rätten att skapa NYA pengar. Den rätten försökte USA etablera redan 1690 och sökte bilda en nationell centralbank som utger dess pengar för att realisera den fria nationen. De unga kolonierna skrev ut papperspengar utan guld- eller silverfot. De kallades för Colonial Script.

"I kolonierna vi utfärdar våra egna pengar. Det kallas för Colonial Scrip. Vi utfärdar dessa i rätt proportion till kraven från handeln och industrin som gör att produkterna passerar lätt från producent till konsument. På detta sätt skapar vi för våra egna sedlar. Vi kontrollerar dess köpkraft, och vi betalar ingen ränta av till någon.", svarade Benjamin Franklin, 1763, Bank of England på frågan om det stora välståndet i Amerika.

Därmed skulle nationen slippa betala räntekostnader till en privat centralbank. Vilken enorma skulder har inte detta skapat?

Franklins uttalande ledde till den amerikanska revolutionen, som skuldsatta Nordamerika djupt och tvingade dem låna medel till krigsmateriel. Revolution och krig är skuldfällan. De hamnade sedan i Bank of Englands klor. Tre presidenter har sedan försökt skapa en nationell bank som Thomas Jefferson 1828, Abraham Lincoln 1862 och John F Kennedy 1963. Denna kamp förlorade USA. Supermakten styrs nu av en annan supermakt.

SKULDPENGAR

Skulden är numera ett självklart inslag i ekonomin för att nya pengar skall komma i omlopp. En skuld innebär att det finns en fordringsägare och en som ska stå för skulden. Om det inte fanns några som är villiga att acceptera skuldbördan och räntebetalningarna för nytt kapital, skulle samhällsekonomin snabbt sluta fungera. Bakom finns emellertid ett korrupt ekonomiskt och politiskt spel med djupa särintressen.

Det har skett i historien på 4 sätt som beskriver världens listagaste svindel:

 1. Skapandet av sedeln (skuldsedeln) och massproduktion av bl.a dollarn ur tomma intet.
 2. Fractional reserve banking. Ca 10 % av penningvolymen säkras i en guldreserv. Dollarns guldreserv försvann 1971. Sverige har 0 % i reserv
 3. Statsobligationer i stället för guldfoten. Folket blir skuldbärare, som bekräftar pengars sociala ursprung. Nu finns även en mängd värdepapper med dolda risker.
 4. Marknadsvärden (imaginära vinster)

Centralbanker kan dock inte skapa hur mycket pengar som helst. För mycket nya pengar riskerar att urholka värdet, köpkraften börjar minska, inflationen är ett faktum. Därför punktbevakar centralbankerna prisernas utveckling. Samtidigt skedde en enorm avreglering av finanssektorn i hela världen vilket gjorde att banker kunde skapa nya typer av värdepapper och snabbt öka sin utlåning på en mängd olika sätt.

Penningväxlare har i historien skapat ett finansiellt och monetärt system som bygger på skuldpengar. Nya finansiella värden skapas genom någons skuldsättning och alla får på något sätt bära en del av bördan.

Denna bankrevolution att skapa pengar ur intet med ränta påbörjades på 1000-talet.

Sedan dess har en allt större andel av våra pengar skapats genom bankernas kreditgivning, det vill säga nya pengar har skapats genom utlåning. Finanssektorn har därefter utvecklats och vuxit i takt med att nya former av skuldförbindelser har uppfunnits och byggts på utifrån med en skuld som bas.

Finanslabben sätt att utveckla värdepapper med dold risk är mycket omfattande.  CBO, CDO, CDS, CMO, MBS, ABS, CFD osv. Listan på trestaviga finansinnovationer kan göras mycket lång. Förteckningen över de som verkligen förstår sig på dem är desto kortare.

Recessioner och depressioner förekommer endast på grund av att centralbanker manipulerar penningmängden, för att få mer och mer ligga i deras händer och allt mindre hos folket. Vi kan se i historiens backspegel vad som har hänt. 

Det privatägda bankväldet med centralbanker har i grunden skuldsatt världens nationer. Penningförbrukningen ökade genom olika slag av lån för samhällets och näringslivets utveckling, i konsumtionen och spekulationen på fastigheter och värdepapper. Men även till den destruktiva verksamheten kring vapenhandeln och lån till revolutioner och krig under seklernas lopp. En lönsam affär för en exklusiv grupp människor utanför etik och ovan nationella lagar i en total laglöshet som tidens vampyrer. Inte bara detta utan också för att driva en politisk riktning för en kontroll av hela planeten.

Centralbankerna är utvecklade ur historiens växlingskontor. Här är en resa i den monetära historien.

FORNTIDENS PENGAR OCH PENNINGVÄXLARE

För 4500 år sedan började man i Mesopotamien (nutida Irak) använda silver som betalningsmedel. Silvret vägdes och delades upp i mindre bitar. Silver med olika vikt hade olika värden som skapade standarden och vägen till skuldfria pengar.

De nordamerikanska indianerna använde pärlor av musselskal som betalningsmedel. Det beskriver ett relativt och överenskommet värde. Lokala pengar kan användas inom organisationer eller kooperativ.

2000 år senare tillverkades det första myntet i Lydien (nutida Turkiet). De lydiska mynten var en blandning av silver och guld och var platta. Mynt kommer av att prägla. Pengar kom av latins pecunia som betyder boskap. Myntet kunde lösas in i boskap.

Myntets värde kunde på ett allsidigt sätt förankras till:

o mineralriket som guld, silver eller koppar
o växtriket värdet i tillgång på odlingsmark
o djuriket värdet i boskap

Med pengar som betalningsmedel kunde man ersätta byteshandeln och växlingen mellan olika slags av arbeten som mellan jägaren och hantverkaren.

48. f. Kr. Julius Caesar tog tillbaka från penningväxlarnas befogenheter att mynta pengar och för att sedan själv låta prägla mynten till gagn för alla. Med denna nya, riklig tillgång på pengar, etablerade han många stora byggprojekt och byggde stora offentliga arbeten. Det gav utveckling.

30 f. Kr. Jesus Kristus under det sista året av sitt liv använder han fysiskt våld att kasta penningväxlarna ur templet. Detta var enda gången under livet av sin tjänst i vilken han använde fysiskt våld mot någon. 

Penningväxlarna, dåtidens bankirer, slog mynt på dessa pengar och höjde priset på dem till vad marknadspriset sa. Med monopolet kunde de göra enorma vinster, vilket tvingar judarna att betala vad dessa bankirer krävde.

När judarna kom till Jerusalem för att betala sina tempelskatt, kunde de bara betala den med en speciell typ mynt, en halv-sikel, ca 1 kr. Värdet bestod just i myntets vikt. Detta värde var ett halvt uns rent silver. Det gick 3000 sekler per talent, en viktbeteckning  som motsvarar 33-58 kg. I silver var värdet ca 5400-7000 k kr. Det var det enda mynt vid denna tid som var rent silver och säker vikt utan bilden av en hednisk kejsare. För judarna var detta det enda myntet som var godtagbar för Gud.

MEDELTIDENS FINANSKRASCH

När romarriket föll på 300-talet fick det enorma ekonomiska följder. Katastrofen i medeltiden berodde på den minskande tillgången på pengar och fallande priser.

Under den kristna eran uppgick de metalliska pengarna inom det romerska riket till $ 1.800.000.000. I slutet av 1500-talet hade denna volym krympt till mindre än $ 200.000.000. Sådana katastrofala övergången finns inte upptecknade i historien som just under denna tid.

PANTKVITTOT SOM SEDEL

1024. Fractional reserve banking utvecklas. Runt 1000-talet blev guldsmederna penningväxlare och bankirerna. Istället för att frakta runt tunga guld- och silvermynt så pantsatte insättaren sina pengar hos guldsmeden, som förvarade pengarna i ett säkert valv.

Insättaren fick ett pantkvitto som kom att bli sedeln, en skuldsedel. Kvittot användes som ett betalningsmedel och kunde överföras till någon annan person utan underskift. Mottagaren fick rätten till guld- eller silverdepositionen. Pantkvittot blev bäraren av guldvärdet.

Guldsmederna insåg att alla insättare skulle inte hämta sin tillgångar samtidigt. De såg nu möjlighet att investera sina myntreserver i räntebärande lån och räkningar. Detta genererade intäkter. Guldsmeden kunde så låna ut pengar och gör förtjänst på en ränta.

Så småningom upptäckte guldsmederna att endast en bråkdel av insättare kom in och krävde sitt guld vid en avtalad tidpunkt. Guldsmederna lurad systemet. Man utfärdade "nya" pantkvitton utan att det fanns en full täckning för summan. Detta kom att bli "fractional reserve banking" - en bankverksamhet baserad på bråkdelssreserver.

De blev övertygad om att de skulle kunna låna ut upp til 10 gånger beloppet som de hade i sitt sparande. Systemet bygger på följande. Guldsmeden betalade ut 6% ränta på guldvärdet till insättaren. Sedan lånar guldsmeden  ut pengar genom falska bankkvitton med 6 % i ränta till låntagare.

När guldsmeden låna ut tio gånger mer än vad som var deponerat hos honom hade han förtjänat  60% i ränta och insättaren fick 6 %. Detta i guld eller silver.

Guldsmederna kunde göra astronomiska summor pengar genom att låna ut pengar, som var baserade på korrupta kvitton rörande ett guld som inte existerade. Pengar som var skapade ur tomma luften med ränta. Den ultima lögnen och svindeln.

Guldsmederna upptäckte också att deras korrupta metod att skapa pengar kunde ge dem en kontroll över ekonomin och tillgångarna hos folket och t.o.m i nationen. En av dem blev en gigant, en finanskejsare som skapade ett globalt finansimperium som blev familjen Rotschild på1700-talet. Han kom att ta kontroll över de nationella centralbankerna. Nog är det märkligt att dessa blev privatstyrda.

PENNINGMAKTEN TILL KUNGEN

1100. Kung Henry I efterträder kung Vilhelm II till tronen i England. Under hans regeringstid beslöt han att ta makten penningväxlarna, som hade makten över folket. Han gjorde detta genom att skapa en helt ny form av pengar i formen av en pinne! Den kallades en "Talley pinne", som blev till slut den längsta varaktig form av valuta, som varar 726 år fram till 1826 (även om andra valutor kom och gick under samma period bredvid Talley pinnar).

VAD ÄR SKILLANDEN MELLAN EKONOMI OCH PENGAR?

1225. Thomas av Aquino (1225 - 1274) var dominikanermunk och väl bekant med den grekiske filosofen Aristoteles skrifter. Han lanserade idén om ”den skäliga räntan” på sex procent på årsbasis som både kyrkan och näringslivet accepterade. Tanken om den skäliga räntan blev dominerande under 600 år och gjorde det möjligt för näringslivet att växa. Kyrkan hade tidigare motsatt sig att ta ut ränta som kallats ocker.

Detta koncept följde läror från Aristoteles som förklarade syftet med pengar att tjäna i samhället och underlätta utbytet av varor som behövs för att leva ett dygdigt liv. Pengar som betalningssystem kallar för kremastitik. Räntan var en motsats till förnuftet och rättvisan eftersom det innebar en onödig belastning på användningen av pengarna.

I Staten (Politeia) skiljer Aristoteles på begreppen ekonomi och krematistik ungefär så här: det förra är när man skaffar det man behöver. Det senare gäller ansamlandet av pengar som ett självändamål. På grekiska heter detta krematistikos som i de engelska översättningarna betyder wealth-getting eller  bringandet av välstånd. Begreppet "krämare" kommer härifrån, de som skor sig.

Ekonomi kommer oikonomia och betyder ungefär "huset med dess livslagar", som är en kristen termologi omfattar hela skapelsen. Jorden är är ett hushåll och samhälle för jordens alla invånare. Människan är här en fri skapande person med och för varandra. Hon är inte bara en individ för sin egen sak utan även en social medmänniska. Hon är så både orsak och mål. En grundsten.

Allt var ämnat att vara förenat med vartannat som en gemensam kropp såsom våra lemmer och organ bildrar en kropp. Bankirerna vill härska och vare herre över denna världskropp.

MARKNADSEKONOMIN

Den stora omdaningen av den verklig ekonomin tog sin början i samband med 1700-talets industriella revolution, då liberalerna krafterna och rationalisterna drog slutsatsen att fria marknader var den bästa metoden att förbättra ekonomin. Adam Smiths banbrytande verk An inquiry into the nature and causes of the weaith of nations publicerades 1776.

Karl Polanyi, en kristen nationalekonom har analyserat marknadssystemets framväxt och växande frigörelse från den sociala och politiska strukturen i vilken ekonomin tidigare var "inbäddad". Han skriver i "Den stora omdaningen", 1989:

”Den industriella revolutionen var början på en revolution som inte var mindre extrem och radikal än den revolution som tänder sekterristens sinne, men den nya tron var ytterst materialistisk och menade att alla mänskliga problem kunde lösas under förutsättning att det fanns en obegränsad materiella nyttigheter.”

Relationen mellan människan och kapitalet är i historien två rivaliserande poler som har påverkat hela samhällsutvecklingen. Vem kommer först? Människan skapar kapital i alla varor och ting. Ting är ett resultat och är därför underordnat. Men bankväsendet gör revolt och allt blir tvärtom i en antiutveckling.

Marknadekonomin exkluderar de sociala och ekologiska lagarna. Rationalismen efterliknar ny ekonomi med krafterna i den fysiska världen, som beskrivas i matematiska former i ett sken av objektivitet om ett kraftspel mellan tillgång och efterfrågan som strävar efter jämvikt.

Denna manipulering ger sken av att den optimerar alla villkor för samhällets och naturens bästa. Principen leder till maxvinst fortast möjligt till lägsta lön och kostnad under marknadsfrihetens ohämmade villkor. Profit och girighet är ME:s drivkraft. Vi erfar plundring av världshav och natur, utrotningshotade djurarter, isar som smälter, skog som brinner mm.

DEN FÖRSTA CENTRALBANKEN

1609. Pennnigväxlarna i Nederländerna etablera den första centralbanken i historien, i Amsterdam. Under 1500-talet hade det ekonomiska systemet fallit tillbaka. Nu börjar ett ekonomiskt angrepp på nationalstaten.

CITY OF LONDON

"Rule, Britannia! Rule the waves.

1642. Oliver Cromwell finansierades av penningväxlarna i syfte att underblåsa en revolution i England och ge dem möjlighet att ta kontroll över de pengar som systemet igen. Denna metod återupprepas i historien.  Efter mycket blodsutgjutelse, utrensningar intar Cromwell slutligen parlamentet och  störtar kung Karl I som avrättas 1649. 

Penningväxlarna konsolidera omedelbart sin makt för de närmaste decennierna. De störta Storbritannien in i en kostsam serie av krig. 

Detta tar oss till en kvadratkilometer av fastighet i centrala London som blivit känd som City of London, en finasiell världsmetropol Här finns nu allt från Bank of England, börsen, Lloyd's of London, de baltiska Exchange, Fleet Street (nyhetstidning och publikationer) till London Commodity Exchange (handel kaffe, gummi, socker och ull) och London Metal Exchange.  

Området ha sina egna lagar som i Vatikanstaten. Statsvapnet syns till höger. England skulle bli genom detta ett världsimperium. "Rule, Britannia! Rule the waves. Britons never will be slaves." 

Den vita skölden med rött kors anger denna grupp tillhör det tidiga Europa. De  kallas för Guelferna. Guelferna sökte kontroll av finans och politik och skulle föreviga gnostiska sekterna men också skapa de dolda och samhällsfientliga cellerna, terrorgrupperna och tankesmedjorna och dess nätverk i världen. Idag ser vi denna politik tillämpas på ett internationellt plan.

I England och USA kallas dessa formande organisationerna för sociala klubbar. I USA är dess knutna till universitet som Yale. Härifrån sker rekryteringen till de höga posterna i politik, myndigheter, ekonomi, juridik, säkerhetstjänst, försvar etc. En mallning och fostran att bibehålla det "rätt" tänkandet. Friheten är styrd och situationen kan inte till fullo förstås.

Guelferna skulle börja med slavhandeln från kolonierna. De kallas även för den svarta adeln i Europas kungariken. Den andra linjen i Europa stod på den kejserliga sidan och kallades Ghibelline, som symboliserade med en röd sköld med ett vitt kors. Dessa stod i vägen för Guelferna och det framtida Europa. Därav VK I.

City of London utgör tillsammans med Wall Street i New York och Zürich finansens tre stora huvudstäder. Schweiz blev en banknation som blev bevarad från internationella konflikter och all konfiskering av banktillgångar. Detta skedde på 30-talet efter börskraschen och ingår i en världsplan.

SVERIGES RIKSBANK

1668. Sverige Riksbank grundas. Några år dessförinnan gavs sedlar ut i vårt land. När Sverige införde kronan år 1873 bestämdes dess värde till 0,403225 gram guld. Guldmyntet till vänster är från 1873. Denna summa kunde växlades in av Riksbanken ”vid anfordran”. Det måste alltså finnas täckning i bankens guldreserv för varenda sedel som trycktes. Det är den egentliga grunden för alla centralbanker.

Med guld- och silvermynten kunde man förr genomföra handel inom och utanför landets gränser. Idag 2011 besitter Riksbanken den mycket speciella förmågan att skapa pengar. Och inte bara i form av pappersbitar med bilder på döda kändisar. Runt ett långsmalt bord täckt av skärmar sitter en handfull personer. De övervakar betalningssystemet Rix, som är själva blodomloppet i finanskroppen.

Under krisen skapade Riksbanken pengar genom att i flera omgångar låna ut flera hundra miljarder kronor till de svenska bankerna. De fick lämna in värdepapper, till exempel obligationer, som säkerheter. Sedan satte Riksbanken in pengar som hamnade på bankernas konto i Rix.

Hur går det till? Riksbankens handläggare öppnar en banks konto. Knappar någon milljard och sedan trycker på spara. Vips så skapas ett antal miljarder kronor. För att det ska ske på riktigt krävs först ett beslut av Riksbankens direktion med Stefan Ingves i spetsen.

HOTET FRÅN NEDERLÄNDERNA OCH BILDANDET AV BANK OF ENGLAND

1688. Englands penningväxlare bestämmer sig för att finansiera Vilhelm av Oraniens invasion i Nederländerna som vuxit till en ekonomisk stormakt och framgångsrik handelsnation. Vilhelm av Oranien stiger upp till tronen i England som kung Vilhelm III.

1689. England var efter de senaste 50 åren strandsatt av alla krig. Engelska regeringens tjänstemän kom med mössan i handen till penningväxlarna för lån som behövdes för att fullfölja sina politiska syften.

En deal görs. Penningväxlarna kommer överens om att lösa detta problem i utbyte mot att regeringen sanktionerar en privatägd riksbank som skulle kunna utfärda pundsedlar ur intet. Bankens bedrägligt namn blev Bank of England för det enda syftet att lura allmänheten att tro att det var en del av regeringen, vilket den inte var.

Precis som alla andra privata företag skulle Bank of England sälja aktier för att komma igång. De privata investerare, vars namn aldrig avslöjats, var tänkt att sätta upp £ 1.250.000 i guldmynt som bankdepostion. Endast £ 750.000 kom in. 

En av Bank of Englands privata investerare var skotten William Paterson som blev bankens förste orföranden.

Bank of England skulle erbjuda England statslån i engelska pund, så länge de säkrade skulden genom en direkt beskattning av det brittiska folket. Detta la grunden till statsobligationerna.

Folket blev panten. Bank of England var inget mindre än en juridiska förfalskning av en nationell valuta för en privat vinning. Varje land som skulle falla under kontroll av en privat bank skulle uppgå till inget annat än i en plutokrati. Detta kom att ske genom kolonialiseringen och erövringen av Amerika.

Lord Josiah Stamp, före detta chef för Bank of England 1928-1941 sa:
"Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur ingenting. Processen är kanske den mest enastående fingerfärdighet som någonsin uppfunnits... Om du vill fortsätta vara bankernas slavar och betala kostnaderna med ditt eget slaveri, låt då bankerna få skapa pengarna och kontrollera krediterna."

1698 Efter fyra år av Bank of England, hade deras plan för att styra penningmängden kommer på i stormsteg. De hade översvämmat landet med så mycket pengar att den offentliga sektorns skuld till banken hade vuxit från den ursprungliga £ 1.250.000 till £ 16.000.000  på bara fyra år. Det är en ökning med 1280%.

En skuldsättningsprocess bildar en rad steg som bildar till en ond cirkel. Det som sker nu visar på en konsekvens pga av att skapa pengar ur intet.
 1. När Bank of England lånat ut £ 5.000.000 till staten och kan centralbanken låna ut utfärda £ 15.000.000
 2. Det initiala värdet  på £ 5.000.000 är nu bara 25% av ekonomin. Det kommer också att ge banken kontroll över 75% av pengarna i omlopp med 15.000.000 £ de skickade ut i finanssystemet.
 3. Detta orsakar inflationen som minskar i värde av pengar, som får betalas av den gemensamma person (staten, företag eller enskilda), på grund av ekonomin är översvämmad med för mycket skuldsedlar, en ekonomi som centralbanken ansvar för. Det är som att spä ut saften med mer vatten och säga att den är OK.
 4. Eftersom pengar nu är mindre värda måste den gemensamma personen gå till banken för att få ett lån mer för att hjälpa och utveckla sin verksamhet etc
 5. När centralbanken är nöjd finns det tillräckligt många människor i skuld, kommer banken att dra åt utbudet av pengar genom att inte erbjuda lån. Detta är etapp två i planen. Ett sådan steg skedde i börskraschen 1929. Världsekonomin kollapsade. 
 6. I sista ettappen sitter banken och väntar på att gäldenärer skall gå i konkurs, vilket gör att banken kan ta ifrån dem den reala förmögenheten i företag eller tillgångar i fastigheter etc till bråkdelar av det verkliga värdet. Inflationens effekter gynnar endast centralbank själv verket är den enda grupp som kan dra nytta av systemet med fractional reserve banking. Banken har aldrig slut på pengar.  De kan helt enkelt kan skriva ut mer men skapa samtidigt än mer skuld. Saften blir än mer utspädd.

PENGAR UTAN SKULD OCH RÄNTA

1690 Skuldfria pengar. Massachusetts Bay Colony, en av de tretton ursprungliga kolonierna tryckte de första papperspengar som kom att täcka kostnaderna för militära expeditioner.

Bruket att utfärda papperssedlar sprida sig till de andra kolonierna. Detta utvecklades och spred sig bland kolonierna. Det fanns en brist på mineral för att kunna prägla mynt så de började skriva ut sina egna sedlar, som de kallade för Colonial Script som var pengar för att stödja utbytet av varor. Det var skuldfri papperspengar inte backas upp av guld eller silver. Det blev framgångsrikt.

Under ett besök i Storbritannien i 1763, frågade Bank of England Benjamin Franklin hur han kunde förklara de nya välstånden i kolonierna. Franklin svarade.

"Det är enkelt. I kolonierna utfärdar vi våra egna pengar. Det kallas Colonial Script. Vi utfärdar det i rätt proportion till kraven från handeln och industrin som gör att produkterna kan förmedlas lätt från producentna till konsument. På detta vis skapar vi våra egna sedlar. Vi kontrollerar dess köpkraft och vi betalar ingen ränta till någon. Amerikanska folket hade lärt sig att ha förtroende till vår valuta. Det är allt vad de behöver. De blir då fria från låneskulder."

Det skulle betydde även de var fria från Bank of England och vara en fria nation. Detta skulle kosta ett stort krig som blev amerikanska revolutionen.

1764 Brittiska förbudet mot Colonial Script. Detta var tyvärr främmande för Bank of England som bara utfärdade pengar för sakens skull att göra en vinst både för aktieägare och sig själva. Efter år av restriktioner för att trycka koloniala sedlar, lagstiftade Storbritannien slutligen om ett fullständigt att utge ut papperspengar i kolonierna genomCurrency Act från 1764. Denna princip kommer vägleda all bankutveckling och penningskapande.

AMERIKANSKAFRIHETSKRIGET

1775 Kontinentala valutan. Den kontinentala kongressen utfärdade pappersvaluta för att finansiera amerikanska frihetskriget 1775-1785. Den kontinentala valutan grundades på den spanska präglade silverdollarn. Utan ett fast stöd och lätt att förfalska förlorade sedeln snabbt sitt värde, vilket ger upphov till uttrycket "inte värt en Continental."

AMERIKAS FÖRENTA STATER OCH KAMPEN MOT EUROPAS BANKIRER

1776. Amerikas Förenta Stater grundläggas. George Washington blir den första presidenten och svor eden 1789 samma år som den franska revolutionen. I striden med Storbrittanien (United Kingdom of Great Britain) hade Frankrike klivit in med stöd att bilda den nya republiken enligt Novus Ordo Secolorum - den nya tidens ordning. En målning om detta finns i Memorial House. Attributen avslöjar härkomsten.

FINANSDYNASTIN ROTHSCHILD

Amschel Moses Bauer drev en mynt- och guldsmedsbutik i Frankfurt, Tyskland. Han hängde ovanför sin dörr en skylt föreställande en romersk dubbelörnen på en röd sköld. Dubbelörnen var i Bysantinska (Östromerska) riket en symbol för kejsarmakten, där de två huvudena ansågs representera Romarrikets båda kejsartroner. Exakt samma sköld gäller som Rysslands statsvapen!

Butiken blev känd som ”Röda skölden”. Det tyska ordet för "röd sköld" är Rothschild. Mayer kom att byta sitt familjenamn till Rothschild. Denna bakgrund är den andra impulsen i Europa som tillhör kejarslinjen Ghibelline och som leder till finansens kejsare.

Mayer utvecklar en väldig kontaktnät med kungahus och furstar. Han lånade ut pengar till dem och diskonterade deras växlar. Mayer fortsatte att köpa och sälja ädelmetaller och sällsynta mynt. Han blev hovets agent för prins William IX av Hessen-Kassel, som leder det engelska kungahuset.

Till hans viktigaste kontakter hörde även familjen Thurn und Taxis (från vilka ordet taxi kommer) som ägde en ärftlig fullmakt att bedriva posttrafiken sedan 1500-talet. Rotschild spenderade stora summor på mutor, kurirer, diligenser och båtar för att föra information och varor över gränserna

Familjen Rothschild kommer att få stor intresse just för Ryssland. En av Meyers söner blev oljebaron och håller kontakt med tsarfamiljen Romanov. Stalin kom som en ung 23-åring att arbeta för oljebaronen Edmond de Rotschild 1901 på ett oljeraffinaderi Bautumi. Sovjets industriella och militära framsteg hade inte kunnat ske utan hjälp från denna finansiella krets.

ILLUMINATIORDEN - BANKIRER OCH REVOLUTIONÄRER I SAMMA SKEPNAD.

Illuminatiorden bildas 1 maj 1776 i Bayern av Adam Weishaupt på uppdrag av Mayer Amschel Rothschild. Familjen och sektens medlemmar kommer att bestå av både bankirer, revolutionärer, kungahus och presidenter.

En fruktad, giftig och subtil order för en korrupt samhällslära att ersätta sociala strukturer och samhällsstyren. En lära som har sin rötter ur forntidens Egypten och metafysisk. Symbolerna hämtade ur denna kultlära. Allt är endast en materiell evolution och ger grunden till hela materialismen och andra ismer som liberalism och okultism. En revolution mot ett kristnat Europa.

En direkt revolutions- och antilära. En väg som går genom världskrig för ett nytt Eruopa att vältra bort kejsardömen och tzaren i Ryssland. En väg till unioner, ett EU och Europas Förenta Stater och bort från demokrati och självständighet. Sovjetunionen var ett steg som en prototyp.

Vägen bygger på konflikter mellan motsatser enligt Hegel dialektik. En förädnring via kaos.Tes, antites --> syntes. VK II byggde på extrem höger (Nazityskland) mot extrem vänster (Sovjet) att förgöra varandra. Vi kan inte förstå men för dessa världsrevolutionärer är krig en lönsam affär och makt. Både Hitler och Stalin får ekonomiska lån för krig. De finns på båda sidorna. De finns med diktatorer i Mellersta östern. Samarbete fanns med Gaddafi.

Ett spel - "The Chessgame". Nationalsocialismen ger raskamp. Kommunismen ger klasskamp. Marknadskapitalismen ger kampen mot självständighet och demokrati.

Just i USA kommer att orden få sitt stora säte att forma loch ledsaga ett amerikanskt ledarskap, bankväseb och herravälde. Svaren till de starka banden till sionismen finns här. Skolningen och rekryteringen lämpliga personer till betydelsefulla poster sker via sociala klubbar vid universitet och högskolor.

Riddarna av Illuminati spreds sig till i de rhenska provinserna, Schwaben, Franken, Westfalen, Övre och Nedre Sachsen, och utanför Tyskland till Österrike och Schweiz. Medlemmar kom från alla samhällsskikt runt om Europa, däribland studenter, köpmän, läkare, advokater, domare, professorer, civila tjänstemän, bankirer, ministrar och kungahus. Några av det mest kända är Katarina II av Ryssland, Johann Wolfgang von Goethe, Christian VII Danmark och Gustav III av Sverige.

Familjen kommer att bygga en enorm förmögenhet på det mest korrupta sätta med bl.a. kungahuset England genom opiumhandeln i Kina. Droghandeln kom att spridas till USA genom kinesiska slavarbetare för det amerikanska järnvägsbygget.

De kommer att finnas med att finansiera stridande parterna i revolutioner, kupper och krig. Alltför att splittra, skapa makt och förmögenhet. De kommer att ta kontrollen över centralbankerna. Nationer blir verktyg för makten.

1783. Mot slutet av den amerikanska revolutionen den kontinentala kongressen var desperat efter pengar, så får Robert Morris blir  deras finansiella vicevärd, att öppna en privatägd centralbank, i hopp om detta skulle reda ut pengar problemet.

BANK OF NORTH AMERICA

1782. Denna första centralbank i Amerika kallades Bank of North America, som inrättades med ett 4-års kontrakt modellerad enligt Bank of England. Bank of North America är igen ett bedrägligt namn som får vanligt folk skulle tro att det var under kontroll av regeringen, fick ett monopol på den nationella valutan.

Trots löften om Robert Morris att hans privatägda Bank of North America skulle lösa problemet med tillgången på pengar, naturligtvis ekonomin fortsatte att sjunka, vilket tvingar den kontinentala kongressen att inte förnya bankens kontrakt.

De tre största aktörerna bakom Bank of North America var: Robert Morris, Alexander Hamilton, och bankens ordförande, Thomas Willing. Dessa män gav inte upp och Alexander Hamilton var en Rothschild-agent. George Washington övetalas.

FIRST BANK OF UNITED STATES OCH BANQUE DE FRANCE

År 1791 och efter att USA hade fått en stor krigsskuld att betala, inrättade Hamilton en centralbank, chartrad av Rothschildsgruppen och andra utlänningar, som nu kallades First Bank of the United States. Ett kontrakt som skulle gälla i 20 år.

1800. I Frankrike försöker bankirer starta Banque de France. Men Napoleon bestämde Frankrike hade att bryta sig fri från skuldsättning och gav inget tillstånd. Han förklarade att när en regering är beroende av bankirer för pengarna, då är det banker och inte regeringen som styr. Han sade,

"Den handen som här ger är bland de händer som tar. Pengar har inget fosterland, finansiärer utan patriotism och utan anständighet, då deras enda syfte är att få."

NAPOLEONKRIGEN OCH HOTET MOT FINANSMAKTEN

1803. Nu träffar president Thomas Jefferson en överenskommelse med Napoleon i Frankrike. USA skulle ge Napoleon $ 3.000.000 av guld i utbyte mot en stor del av territoriet väster om Mississippifloden. Detta kallades Louisiana köp.

Napoleon använde guld för att sätta ihop en armé. Han använde sedan denna armé att tömma hela Europa där han började erövra allt i sin väg. Bank of England ökade snabbt försöken att stoppa Napoleon. Preussen, Österrike och slutligen Ryssland gick tungt i bankskuld i ett fåfängt försök att stoppa Napoleon.

1807. Den 30-åriga Nathan Rothschild, som nu är chef för den engelska grenen av familjen i London, tar personligen hand om en plan för att smuggla en välbehövlig leverans av guld genom Frankrike till Spanien för att finansiera en attack av hertigen av Wellington på Napoleon

År 1811 säger Kongressen upp kontraktet under James Madisons presidentskap.  Nathan Mayer Rothschild påstås av vissa historiker ha varnat: " Antingen godkänds en förnyelse av kontraktet, eller så kommer de Förenta Staterna befinna sig i ett synnerligen ödesdigert krig.”

 Rothschild tillfrågade därefter det brittiska parlamentet att förklara krig för att återinstallera banken.

1812. Premiärministern i England, Spencer Perceval, avvisade förslaget och han kom att mördades av en ”ensam revolverman” den 11 maj, 1812. Perceval är den enda av alla 73 Brittiska premiärministrar som mördats. Parlamentet förklarade krig den 18 juni, 1812, och kriget finansierades av Rothschild. Kriget utarmade USA till att sedan söka finansiellt stöd av Rothschild.

1814. Nathan Rothschilds fyra bröder hjälpte samordna guldleveransen över hela Europa mot Napoleon. Familjen har utvecklat ett nätverk av agenter, speditörer och kurirer för att transportera guld - och information - över hela Europa. Napoleon förlorar och att abdikera. Ludvig XVIII kröns Kung. Napoleon förvisades till den lilla ön Elba, utanför Italien.

1815. Slaget vid Waterloo. Napoleon flyr sin exil och återvänder till Paris. Franska trupper sändes för att fånga honom, men han använder sin karisma för att övertyga dessa soldater att samlas runt honom. De hyllar honom som sin kejsare en gång till. I mars samlar Napoleon en armé som Englands hertigen av Wellington besegrade vid Waterloo.

Nathan Rothschild sänder en betrodd kurir vid namn Rothworth till Waterloo, där han stannade i kanten av slagfältet. När striden avgjordes, tog Rothworth sig över kanalen, och levererade nyheten om Wellingtons seger till Nathan Rothschild hela 24 timmar innan Wellingtons egen kurir.

 Nathan Rothschild skyndar sig till London-börsen och stod i sin vanliga position. Alla ögon vilade på honom. Rothschild stod där och såg övergiven och plötsligt började han sälja. Andra aktörer trodde att detta innebar att han hade hört att Napoleon hade vunnit så de började sälja frenetiskt.

Marknaden rasade. Snart villa alla sälja sina brittiska statsobligationer (konsuler). Sedan började Rothschild i hemlighet köpa upp dem genom sina bulvaner för en bråkdel av vad de var värda bara några timmar innan. Många av dessa konsuler kunde omvandlas till aktier i Bank of England, vilket gjorde att Rothschild tog över kontrollen av Bank of England och genom detta den brittiska penningvolymen.

Krig som profit. Banker finansierar båda sidorna i ett krig. De gör detta eftersom krig är den största skuldgenerator av dem alla. De vet utgången och vinnaren men de lånar ut till förloraren som lånar upp sig i ett fåfängt försök att vinna kriget.

THE SECOND BANK OF USA OCH PRESIDENT JACSONS SEGER

1812 års krig utkämpades 1812-1815 mellan USA och Storbritannien. Under kriget invaderade USA den brittiska besittningen Kanada, men slogs tillbaka. Brittiska trupper landsteg vid den amerikanska huvudstaden och brände bland annat Vita Huset. Kriget blev förödande för USA och tvingas på knä.

1816. Den amerikanska kongressen går nu med på ett lagförslag som tillåter ännu en privatägd centralbank. Denna bank kallades, "Second Bank of USA" och chartade

1828 Efter 12 år hänsynslöst manipulerade den amerikanska ekonomin på bekostnad av folket växer motståndet mot de utländska bankirerna. Motståndarna nominerar senatorn Andrew Jackson i Tennessee för att gå på presidentämbetet.

Till bestörtning penningväxlaran vann Jackson presidentskapet och han klargjorde att han avsåg att förgöra privatkontraktet för denna andra bank vid det första tillfälle. Han började sin första mandatperiod, att utrota bankernas många underhuggare från sin statliga tjänst. För att illustrera hur djup denna cancer var förankrat i regeringen, sköt han 2000 av 11.000 anställda inom den federala regeringen.

1833 President Jackson utser Roger B. Taney som finansminister med instruktioner att börja ta bort regeringens inlåning från "Second Bank of USA". Nicholas Biddle chef för "Second Bank of USA" går till angrepp med kraftigt minskade penningmängder genom att kalla in gamla lån och vägra att utfärda nya. Naturligtvis utbröt en finansiell panik följt av Amerika som störtade ner i en djup depression. Jackson fick skulden. 

En total helomvändning sker dock den 4 april, då representanthuset röstade 134-82 mot nytt bankkontrakt. President Jackson hade lag sitt veto mot denna nya privatstyrda sedel och i hans veto sa han följande:

"Det är inte enbart våra egna medborgare som får ta emot den belöning från vår regering. Mer än åtta miljoner av bankens bestånd innehas av utlänningar ... Finns det ingen fara för frihet och självständighet med en bank som i sin grund har ett så litet band till vårt land?

Att styra vår valuta, ta emot våra offentliga medel och hålla tusentals av våra medborgare i ett beroende ... skulle vara mer formidabelt och farligare än en fiendens militärmakt. Om regeringen skulle begränsa sig till samma skydd och, som himlen skänker sitt regn i gunst likväl för hög som låg, rik och fattig, då skulle det vara en ojämförlig välsignelse.

I den lag som ligger framför mig synes det finnas många och onödiga avsteg från dessa rättfärdiga principer."

1838 har  presidenten Jackson betalt den sista delen av statsskulden.  Han var den enda president som någonsin betala av skulden.

Det skulle ta 75 år för bankirerna att skapa nästa centralbanken, Federal Reserve. Denna gång skulle de inte ta chansen och använda en av sina egna Jacob Schiff och från Rothschilds familj.

AMERIKANSKA INBÖRDESKRIGET

1861. Amerikanska inbördeskriget. Orsaken till kriget var att sydstaterna befann sig  i en en svår ekonomisk situation pga. den nordliga staterna. Industrialisterna i norr hade använt handelstullar för att hindra sydstaterna från att köpa billigare europeiska varor. Europa hämnades sedan genom att stoppa bomullimporten från söder. Således Sydstaterna tvingades att betala mer för varor och samtidigt få sin inkomster sönderskurna.

Det sker när bankirer i Europa såg möjligheten att söndra och härska i Amerika och så störta den in i ett inbördeskrig. Detta bekräftas av Otto von Bismarck när han var kansler i Tyskland (1871 - 1890) uppgav:

"Att dela upp USA i två lika mäktiga federationer beslutades långt innan inbördeskriget av mäktiga finansiella krafter i Europa. Dessa bankirer rädda för att USA skulle förbli kvar som ett enda block och som enad nation och uppnå ett ekonomiskt och finansiellt oberoende som skulle rubba deras ekonomiska dominans över världen."

Bankirerna ville så splittra nationen men också göra förtjänst genom att låna pengar till både nord- och sydstater

Bara månader efter de första skotten i South Carolina, lånade centralbanker Napoleon III av Frankrike 210 miljoner francs till längs den södra gränsen av USA beslagta Mexiko och där stationera trupper för att dra nytta av det amerikanska inbördeskriget att återvända Mexiko till kolonialtiden. Detta var i strid med "Monroedoktrinen", som uteslöt europeiskt inflytande på USA. Mexiko och andra områden.

USA:S NATIONELLA UTGIVNING AV SKULDFRIA DOLLAR - GREENBACKS

Abraham Lincoln sökte lån hos bankirerna i Europa. De krävde 24 - 36% ränta. Lincoln vägrade och istället gått kom en ny lag om betalningsmedel, Legal Tender Act of 1862. Enligt denna nya lagstiftning, utfärdade $ 449.338.902 i räntefria sedlar, som kallades ”greenbacks” med dess gröna baksida med ett grönt bläck i tryckningen. Det fungerade som lagligt betalningsmedel för alla skulder, för all offentlig och privat verksamhet och för att finansiera inbördeskriget.

1862 President Lincoln började tryckningen av $ 450.000.000 värde av nya dollarsedlar. Dessa räkningar var tryckt i grön färg på baksidan, för att skilja dem från andra räkningar i omlopp, och kallades "greenbacks".  Se mer

"Regeringen bör skapa, ge ut och cirkulera all den valuta som behövs för lån och att uppfylla köpkraften hos regeringen och köpkraften för konsumenterna ... Privilegiet att skapa och utfärda pengar är inte bara ett högsta privilegium för regeringen. Det är även regeringens största kreativa möjligheter. Genom antagandet av dessa principer, på lång sikt vill vi ha ett enhetligt verkande medium som tillgodoser oss. Skattebetalarna spara enorma summor genom att räntan tas bort ... " (Abraham Lincoln)

Reaktionerna från Europas bankirer var häftiga. I en ledare i London Times avslöjar känslorna bland europeiska banker,

"Om denna bedrägliga finanspolitik, som har sitt ursprung från Nordamerika, skall bli inrättade som en modell, gör att regeringen ger ut sina egna pengar utan kostnad. Den kommer då att betala av skulder och bli utan skuld. Det kommer att få alla pengar som är nödvändigt för att bedriva sin egen handel. Det kommer att bli välmående utan motstycke i världshistorien. Världens hjärnor och välståndet i alla länder kommer att gå till Nordamerika. Detta land måste förstöras annars kommer det att förstöra varje monarki på jorden. "(London Times, 1865).

Nationell ekonomisk självständighet är ett rött skynke i bankirväldet. Motståndet kommer även växa mot ekonomisk sjävständighet inom näringslivet under 1900-talet. Ingen får konkurrerar. Finanskriserna är som ekonomiska torpeder att häva oberoendet till centralbankerna.

MORDET PÅ ABRAHAM LINCOLN

Den 14 april 1865 , 41 dagar efter att hans andra installation som president och bara fem dagar efter att General Lee kapitulerade för general Grant vid Appomattox, sköts president Lincoln av John Wilkes Booth, på Fords Theater. Han skulle senare dö av sina skador. John Wilkes Booth tillhörde terroristcellen "Röda Handen".

Efter anklagelserna om att internationella banker var ansvariga för president Lincolns mord, skulle det ske i det kanadensiska underhuset, nästan 70 år senare 1934.

Avslöjandet kom fån en kanadensisk advokat, Gerald G. McGeer. Han hade erhållit bevis bort från offentliga register tillhandahållits honom från Secret Service-agenter vid rättegången mot John Wilkes Booth efter Booth död. McGeer uppgav att det visade att John Wilkes Booth var en legosoldat (Röda Handen)som arbetar för internationella banker. Hans tal skulle rapporteras i en artikel i Vancouver Sun, daterad den 2 maj 1934 där det angavs,

"Abraham Lincoln, som befriade slavar, mördades genom intriger genom en grupp företrädare för Internationella bankirer, som fruktade USA presidentens nationell kreditambitioner. Det fanns bara en grupp i världen vid den tiden som hade någon anledning att vilja döda Lincoln. De var de män som var motståndare till hans nationell valuta program och som hade använt för hela inbördeskriget baseradpå hans policy om Greenback-valuta.

De ville låsa Amerika till en Guldstandard. USA hade mycket silver men lite guld. Detta var i direkt opposition mot president Lincolns politik för utfärdande greenbacks baserat enbart på god en tro och krediter givna av USA.

BANKIRERNAS KAMPEN MOT USA:S FINANSIELLA SJÄLVSTYRE

Den europeiska centralbankerna ville på nytt skapa institutionen en centralbank under deras kontroll och en amerikansk valuta baserad på guldfoten. De valde guld därför har alltid varit relativt begränsad och därmed mycket enklare att monopolisera än till exempel silver, vilket det var gott om i USA, och hittats i stora mängder med öppnandet av den amerikanska västern. 

Den 12 april 1866 antog kongressen Contraction Act, genom de europeiska centralbankerna, att dra tillbaka Lincolns alla greenbacks ur cirkulationen så fort de kom in i statskassan som betalning av skatterna.

1876. På grund av manipulation av penningvolymen i Amerika är en tredjedel av arbetskraften arbetslösa och oron växer. Det finns även krav på en återgång till Greenback pengar eller pengar baserad på silver. Som ett resultat, skapar kongressen, "United States Silver kommissionen" att undersöka problemet och jämför tiden med medeltiden. Men kongressen vidtager inga åtgärder.

Det har framkommit att Ernest Seyd sändes till Amerika 1872 på ett uppdrag från Rothschild som nu äger Bank of England. Han får $ 100.000 som han kan använda för att muta så många kongressledamöter som behövs  i syfte att få silverfoten demoneterad, då det hade hittats i stora mängder i den amerikanska västern, som hotade att äta upp Rothschilds vinster.

Präglingen av silverdollar stoppas med detta plötsligt. Dessutom erkände representantdelegaten Samuel Hooper, som introducerat gulddollarn säger att Ernest Seyd hade faktiskt utarbetade hela lagstiftningen. Efter 1873 var guldmynt den enda form av mynt.

1877. Upplopp bryter ut från Pittsburgh till Chicago. Bankirerna träffas för att bestämma vad man ska göra. De visste genom våldet att folket ville återvända till greenbacks. Vid mötet med American Bankers Association, uppmanade de sina medlemmar att göra allt i deras makt för att slå ned alla idéer om en återgång till greenbacks.

American Bankers Association sekreterare, James Buel, skrev även ett brev till medlemmarna där han uppenbart uppmanade bankerna att undergräva både kongressen och pressen. I detta brev förklarade han,

 "Det är lämpligt att göra allt i er makt för att förmå framstående dags-och veckotidningar, särskilt då jordbruks- och religiösa tidningar att motsätta sig Greenback-frågan som papperspengar och att ni även omtalar att dra tillbaka deras låneansökningar för dem som inte är villiga att motsätta sig regeringens förlag att ge ut egna pengar ....

... Att upphäva lagen om att vi får skapa banksedlarna eller att återställa regeringens återcirkulation av egna pengar kommer att förse människor med pengar som allvarligt påverkar våra individuella vinster som bankirer och långivare. Kontakta er kongressledamot snarast och engagera honom för att stödja våra intresse så att vi kan styra lagstiftningen!"

Alla försök att införa silverdollarn stävjades genom hot om repressalier .

1881 säger president James  Garfield i sitt installationstal:

 "Den som förmår kontrollerar penningvolymen i något land blir den absolut mästare över all industri och handel ... Och när ni inser att hela systemet mycket enkelt kan kontrolleras på ett eller annat vis av ett fåtal mäktiga män i toppen,  kommer ni inte längre behöva veta hur tider av inflation och depression har sitt ursprung.

President Garfield blev skjuten av Charles J. Guiteau den 2 juli, 1881, som i sin tur dog av medicinska komplikationer den 19 september.

JORDBÄVNINGEN I SAN FRANCISCO

1906. Jordbävningen i San Francisco orsakade stora utbetalningar från försäkringsbolagen, som skapade oro och en dominoeffekt i hela finansvärlden.

De mest inflytelserika affärsmän och bankirer var vid den tid John D Rockefeller, JP Morgan, Paul Warburg,  Jacob Schiff och familjen Rothschild. De var kungarna på Wall Street.

Under det tidiga 1900-talet  var penningväxlarna angelägna om att främja sin verksamhet för att inrätta ånyo en privat centralbanken för Amerika.

Jacob Schiff, chefen för Kuhn, Loeb & Co höll ett hotande tal 1907 i New York handelskammaren:

 "Om vi inte får en centralbank med tillräcklig kreditprövning kommer detta land att uppleva den mest allvarliga och långtgående finansiella panik i sin historia."

De sätter Rothschild agent, JP Morgan i spetsen för sin laddning.

BANKPANIKEN 1907

Bankpaniken 1907 bröt ut till följd av ett offentligt tillkännagivande av JP Morgan att en betydande banker i New York var insolventa pga av bankernas system med bråkdelsreserver. Om alla tog sina medel, då föll banken. De visste dessa bankirer.

Resultatet blev utbredd mängd av uttag från banksystemet. Detta tvingade bankerna att ringa in sina lån. Konkurser, repressions och finansiell turbulens uppstod. Kongressen skapade den nationella monetära kommissionen för att utarbeta en plan för banksektorns reformering.

Efter krisen 1907 tillsatte Arsène Pujo, styrelseledamot i House Committee on Banking & Currency, en utredning för att undersöka de stora kapitalägarna. Utredningen visade att representanter för J.P. Morgan satt i styrelsen för 112 bolag med marknadsandelar som utgjorde 22 miljarder! Det totala värdet på New Yorkbörsen uppskattades då till 26 miljarder. Slutrapporten slog fast:
 "Kommittén är tillfreds med de bevis som tillhandahållits, även om fasta uppgifter från bankerna saknas, att det existerar en väldefinierad identitet om gemensamma intressen mellan några få ledare inom finansvärlden, vilket resulterat i en stor och växande koncentration av kontrollen över pengar och krediter i händerna på dessa få män."

Tanken om en centraliserad bank möttes av ett starkt motstånd från den amerikanska allmänheten, som var misstänksamma mot för en centralbank pga. Aldrichs partiskhet med sina nära relationer till de rika bankirerna som JP Morgan och genom hans dotters äktenskap med John D. Rockefeller, Jr.

KAMPEN OM EN NY PRIVATREGLERAD CENTRALBANK

Nelson Aldrich får uppdraget att leda kommissionens undersökning som består av två delar

 • en för att studera europeiska centralbankssystemet
 • en annan för att studera det amerikanska monetära systemet.

Bankeliten söker använda all sin kraft att få kontrollen över det monetära systemet. Konkurrensen har ökat runt 1910 med 20.000 nya banker. Företag som nu gjorde vinster kunde nu bli självfinasierade. Regering kunde nu börja betala av statsskulden. Inga nya lån betyder inga vinster.

I största hemlighet sker ett möte. Hela bankeliten samlas med Nelson Aldrich som ägde rum i ett konferensrum i Jekyll Island Club Hotel. Här deltar

 1. Chefen för JP Morgans Bankers Trust Company - Benjamin Strong
 2. Senior Partner av JP Morgan Company - Henry P. Davison
 3. USA senator, ordförande i den nationella valuta-kommissionen, näringslivet medarbetare till JP Morgan och svärfar till John D Rockefeller Jr - Nelson W. Aldrich
 4. Biträdande utrikesminister US Treasury - Abraham Piatt Andrew
 5. Representer för William Rockefeller och det internationell investmenthuset Kuhn, Loeb och Company och ordförande i National City Bank of New York (Den mest kraftfulla bank vid den tiden) - Frank A. Vanderlip
 6. Representerr för Rothschilds bankdynastin i England och Frankrike, partner i Kuhn, Loeb and Company, bror till Max Warburg, som var chef för Warburg bankkonsortiet i Tyskland och Nederländerna - Paul M. Warburg:

Det blev också mycket diskussion om namnet på den nya banken. Aldrich tyckte att ordet "bank" inte ens skulle finnas i namnet. Warburg ville kalla lagstiftningen för "National Reserve Bill," eller "Federal Reserve Bill." Tanken var inte bara att ge intryck av att syftet med den nya centralbanken att stoppa uttagsanstormningar, men också för att dölja monopolkaraktären.

1912 Aldrichs proposition läggs fram för kongressen för debatt. Den blev mycket snabbt identifierad som en sedel till förmån för bankirer  eller "The Money Trust." Under debatten framhöll republikanen Charles A. Lindbergh följande:

Aldrichplanen är Wall Street-planen. Det innebär ånyo en bankpanik, om det blir nödvändigt att skrämma folket. Aldrich betalades av staten för att representera folket men föreslår istället en plan för trusten."

När debatten fortsatte, insåg bankirerna de inte hade tillräckligt stöd hos republikanerna. De beslutade istället att rikta sin uppmärksamhet mot demokraterna och påbörjade en tungt finansiering av Woodrow Wilson demokratiska kampanj som presidentkandidat.

Under den demokratiska presidentvalskampanjen låtsades Wilson och de styrande i det demokratiska partiet att de skulle motsätta sig "Aldrichsedeln".

KUPPEN 1913. FEDERAL RESERVE BILDAS

1913. Federal Reserve bildas. Under tio dagar utarbetades Federal Reserve Act som röstades genom kongressen på måndagen 22 december 1913 mellan klockan 01:30 till 04:30 när många av kongressen sov eller vara hemma med sina familjer under julhelgen.

Detta är en kvasi-statlig myndighet, där  presidenten utser endast 2 av de 7 ledamöterna i Federal Reserves styrelse, vart fjärde år 14 år i taget, vilket är betydligt längre än något villkor att han skulle kunna tjäna som president. Dessa ledamöter  handplockade av bankirer som också finansierar deras kampanjer, vilket garanterar lojalitet mot dem, inte folket.

De verkligen ägarna i Federal Reserve är följande banker:
 • Rothschild Bank i London
 • Warburg Bank i Hamburg
 • Rothschild Bank of Berlin
 • Lehman Brothers i New York
 • Lazard Brothers i Paris
 • Kuhn Loeb Bank of New York
 • Israel Mose Seif Banker i Italien
 • Goldman, Sachs i New York
 • Warburg Bank of Amsterdam
 • Chase Manhattan Bank of New York
Hur skapar Federal Reserve  pengar ur ingenting. Det sker i  fyra steg:
 1. Federal Open Market Committee godkänner köp av amerikanska obligationer 
 2. Obligationer köps av Federal Reserve.
 3. Federal Reserve betalar för dessa obligationer genom elektroniska krediter till säljarens bank. Dessa krediter baserade på ingenting. En 0-fot.
 4. Bankerna använder dessa inlåningar som reserver. De kan låna ut mer än tio gånger så mycket av sina bankreserver till nya låntagare allt med ränta
1916. President Wilson ångrade sitt stöd till Federal Reserve Act och inser allvaret i de skador han hade givit Amerika genom att frigöra Federal Reserve över det amerikanska folket. Han talade då inte enbart om banker utan något än mer som styr i det fördolda (Illuminatiorden):
 "Vi har kommit att bli en av de värst styrde, en av de mest kontrollerade regeringar i den civiliserade världen - inte längre av en regering med en fri åsikt, inte längre en regering med ... en röst i majoritet, utan av en regering genom åsikter och tvång från en liten grupp dominanta män."

"Sedan jag trädde in i politiken har jag privat blivit delgiven uppfattnignar från flera män. Några av de mäktigaste männen inom affärsvärlden i USA att de är rädda för något. De vet att det finns en kraft någonstans, så organiserad, så subtil, så vakande, så enad, så komplett och så genomträngande att de inte vågar tala högre än de andas. när de fördömer den"

1917. Penningväxlarna förlät aldrig tsarerna i Ryssland att  kontinuerligt motsatta deras begäran att inrätta en centralbank i Ryssland samt deras stöd för president Lincoln under inbördeskriget att inrätta en nationaliserad centralbank. Därför tillbringade Jacob Schiff, en av Rothschilds närmsta män, 20 miljoner dollar genom hans firma, Kuhn, Loeb & Co, i finansieringen av den ryska revolutionen.

Efter den misslyckade revolten 1905 i samband med rysk-japanska kriget var ointresset stort för en ny revolution.  Lenin och Trotsky gick i exil

Lenins ankomst på scenen har att göra med Första världskriget och Tysklands krig på östfronten mot Ryssland. Tyskland sökte en utväg komma ur detta. Lenin levde i exil i Schweiz våren 1917 när februarirevolution genomfördes och rekryterades av Tyskland för att sprida kaos och ordna ett fredslut med Tyskland.

Trots att Tyskland är i krig med väst och USA, sker överenskommelser tillsammans mot Ryssland med politiker och bankirer. Lenin reste snabbt med tåg genom Europa och sedan till Stockholm och St. Petersburg.

Trotsky blev 1916 utvisad från Spanien och korsade Atlanten och landade i New York den 13 januari 1917. Där kom han omhändertas av finansmännen Jacob Schiff och John Rockefeller. Ett arrangemang av Schiff.

En person skötte kontakterna mellan de tyska finansiärerna och bolsjevikerna, var Olof Aschberg som kallades bolsjevikernas bankir. Han ägde AB Nya Banken, som han grundat i Stockholm 1912. vilken senare bytte namn till Svenska Ekonomibolaget. Beslutet att överlämna makten till bolsjevikerna den 8 november fattades minst sex veckor tidigare, eftersom planen vid det laget var känd i New York, Washington och London, vilket bland andra professor Antony Sutton uppger i sin bok Wall Street and the Bolshevik Revolution.

1924. Strax före sin död år gjorde president Woodrow Wilson följande uttalande i rörande sitt stöd för Federal Reserve:

 "Jag har omedvetet förstört mitt land."

CENTRALBANKERNAS CENTRALBANK BIS

1927. Vägen till den privata superbanken BIS. I juli i Europa träffades Bank of Englands guvernör Montagu Norman, Benjamin Strong för Federal Reserve Bank, och Dr Hjalmar Schacht för tyska Reichsbank  i en konferens.

Det var helt informella möten som omfattade många viktiga frågor av guldrörelserna, stabiliteten i världshandeln och världsekonomin. Montagu Norman var besatt med att få tillbaka det guld som England hade förlorat till Amerika under första världskriget och återupprätta Bank of England till sin tidigare dominerande ställning i världsfinansen.

DEN STORA BÖRSKRASCHEN 1929

1929. Den stora börskraschen. I april skickade Paul Warburg ut en hemlig varning till sina vänner att en kollaps och rikstäckande depression hade planerat för senare samma år. Det är förvisso ingen tillfällighet att biografierna om alla Wall Street-jättarna från den tiden: John D. Rockefeller, JP Morgan, Joseph Kennedy, Bernard Baruch m.fl förundrades över att dessa människor råkade kom ut från börsen strax före kraschen och sätter in sina tillgångar i kontanter eller guld.

 En hel värld går in i en depression. Wall Street la ut en skuldfälla för Amerikas folk att låna till 90 % för köp av aktier, de sk marginallånen, som kunde kallas in på 24 timmar. En svindel som växte. Inkallandet av marginallånen av en av New York-bankerna ledde till förödande börskrascher i oktober 1929. ”Svarta torsdagen”, den första kraschen, inträffade den 24 oktober. Kraschen som orsakade en allmän panik i fem dagar senare, den 29 oktober som blev känd som ”Svarta tisdagen”. Wall Street kunde nu ta över konkursbon och banker för en billig summa pengar.

Republikanska kongressledamoten, Louis T McFadden, ordförande för the House Banking & Currency Committee från 1920 till 1931, var som vanligt ganska frispråkig om vem som var ansvarig. Han uppgav om denna krasch:

"Det var ingen tillfällighet. Det var en noga uttänkt händelse ... De internationella bankirerna sökte åstadkomma ett tillstånd av förtvivlan här så att de kan dyka upp som ledare för oss alla."

Mellan 1929 och 1933 skapade Fed-banken en brist på dollar på penningmarknaden. Allmänheten förlorade köpkraft som blev världsomfattande. Milton Friedman, Nobelpristagare i ekonomen bekräftar detta i en radiointervju i januari 1996:

"Federal Reserve orsakade definitivt den stora depressionen genom upphandling av mängden sedlar och mynt med en tredjedel från 1929 till 1933."

Detta orsakade de stora depressioner. Bankirerna och deras vänner på toppen kom ut från börsen och köpte guld strax före kraschen, som de sedan skeppade över till London. Detta innebar att de pengar som de flesta amerikaner förlorade under kraschen inte bara försvann utan de hamnade i dessa bankirers händer.  De har också tillbringat sin tid utomlands samtidigt som den stora depressionen pågick och genomföra stora investeringar.  Miljontals amerikanska dollar satsades på en ombyggnad av Tyskland från skadorna under första världskriget, som en förberedelse för bankirernas världskrig.

Republikanen Louis T. McFadden anger följande i förhållande till detta:

 "Efter första världskriget, föll Tyskland i händerna på de tyska internationella bankirerna. Dessa bankirer köpte henne och äger nu henne, rubb och stubb. De har köpt hennes industrier, de har bolån på hennes mark, kontrollerar hennes produktion, kontrollera att allt av hennes allmännyttiga."

Dessa internationella tyska bankirer har subventionerat den nuvarande regeringen i Tyskland och de har också levererat var enda dollar av de pengar som Adolf Hitler har använt i sin påkostade kampanj för att bygga upp ett hot mot regeringen i Bruening. När Bruening underläts sig att lyda order från German International Bankers, fördes Hitler fram för att skrämma tyskarna till underkastelse ...

Från Federal Reserve Board  har över 30 miljarder dollar, som är amerikanska pengar ...  pumpats in i Tyskland ... Ni har alla hört talas om alla investeringar som har ägt rum i Tyskland ... i moderna bostäder, hennes stora planetarier, hennes idrottshallar, hennes simbassänger, hennes fina allmänna vägar, hennes perfekta fabriker. Allt detta gjordes genom våra pengar. Allt detta gick till Tyskland genom Federal Reserve Board. Federal Reserve Board ... har pumpat in så många miljarder dollar i Tyskland att vi inte vågar namnge det totalt."

Dessa pengar, som pumpades in till Tyskland syftade till att bygga upp Tyskland inför det andra världskriget. De kom till German Thyssen Banks som var ansluten till Harrimans finansvärld i New York.

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS (BIS)

1930. BIS bildas med säte i Basel som är förlängning av Bank of England och Federal Reserv.
 • Charles G. Dawes, fd. vicepresidente i USA (1925-1929) fick Nobels fredspris 1925, finanansiär och känd för den tyska återupprustningen 1924
 • Owen D. Young var en amerikansk industriman, affärsman, jurist och diplomat vid den Second Repair Confrenseandra (SRC) 1929, som en medlem i det tyska krigsskadeståndets internationella kommissione och var styrelseordförande i General Electric från 1922 fram till 1939. General Electric deltog i Hitlers krigsrustning

 • Hjalmar Schacht Tyskland (ordf. för tyska Reichsbank).

BIS kallas för "Centralbankerna centralbank." Idag 2011 finns 165 medlemsbanker, som Riksbanken och ECB, se http://www.bis.org/cbanks.htm

BIS formulerar nu de ny regelerna vid finanskriser Basel III-reglerna. De som skapar kris sätter nu reglerna.

När IMF och Världsbanken förhandlar med regeringar, förhandlar BIS endast med andra centralbanker. Alla dess möten hålls i hemlighet involverande världens centralbanker runt om i världen. Fd chefen för Federal Reserve, Alan Greenspan, reste till BIS huvudkontor i Basel, Schweiz, tio gånger per år för dessa privata möten. BIS har en status som en suverän makt och är immun mot statlig kontroll. En sammanfattning av denna immunitet finns listade nedan:

 •  Diplomatisk immunitet för personer och vad de bär med sig (dvs diplomatiska påsar).
 • Ingen beskattning på alla transaktioner, inklusive löner till anställda.
 • Ambassadens rättighet med en immunitet rörande alla byggnader och / eller kontor som drivs av BIS i hela världen, inklusive Kina och Mexiko.
 • Ingen tillsyn eller kännedom om verksamheten från någon myndighet, de är inte reviderade.
 • Frihet från restriktioner rörande invandring.
 • Frihet att kryptera all kommunikation av varje slag.
 • Frihet från alla rättsliga jurisdiktion, de har även en egen poliskår.
BIS styrelse 2006. Endast fem som väljs och resten av dem är permanenta
 •  Nout HEM Wellink, Amsterdam (ordförande i styrelsen)
 • Hans Tietmeyer, Frankfurt am Main (vice ordförande)
 • Axel Weber, Frankfurt am Main
 • Vincenzo Desario, Rom
 • Antonio Fazio, Rom
 • David Dodge, Ottawa
 • Toshihiko Fukui, Tokyo
 • Timothy F Geithner, New York
 • Alan Greenspan, Washington
 • Lord George, London
 • Hervé Hannoun, Paris
 • Christian Noyer, Paris
 • Lars Heikensten, Stockholm
 • Mervyn King, London
 • Guy Quaden, Bryssel
 • Jean-Pierre Roth, Zürich
 • Alfons Vicomte Verplaetse, Bryssel
Georgetown professorn och historikern Carroll Quigley, kommenterade skapandet av denna centralbank i hans 1975 bok Tragedy and Hope, enligt följande,
"Dessa befogenheter inom den finansiella kapitalismen har  långtgående planer, inget mindre än att skapa ett världsomspännande system för en finansiell kontroll genom privata händer för att kunna dominera det politiska systemet i varje land och ekonomin i världen som helhet.

Detta system som ska kontrolleras på ett feodalt sätt från centralbankerna i världen som agerar i samförstånd, genom hemliga avtal,  täta möten och konferenser. I toppen på detta system verkar Bank for International Settlements i Basel, Schweiz, en privat bank som ägs och kontrolleras av världens centralbanker som själva  är privata företag.

Varje centralbank ... försökte dominera sin regering genom sin förmåga att kontrollera egna lån, för att manipulera utländska börser, för att påverka den ekonomiska aktiviteten i landet och påverka kooperativt politiker med efterföljande ekonomiska belöningar i näringslivet."

En handfull amerikanska senatorer ledsagade av Henry Cabot Lodge har kämpt för att hålla USA utanför Bank for International Settlements. Trots att USA har avvisat denna världsomfattande centralbanken, sänder Federal Reserve fortfarande medlemmar att delta i sammanträdena i Schweiz ända fram till 1994 då USA "officiellt" dras in i detta banksystem.

DEN PRIVATA SUPERMAKTEN

1932. Republikanska representanten Louis T. McFadden från Pennsylvania, fd ordförande för the House Banking & Currency Committee (Handelskammaren) under den stora depressionen, håller han ett 25 min långt tal i representathuset, där han anklagar Federal Reserve avsiktligt orsakade stora depressionen 1929. McFadden hävdade också att Wall Street-bankirerna finansierade bolsjevikrevolutionen 1917 via Federal Reserve Banks och de europeiska centralbankerna som de samarbetade med.

   

1936 Den 3 oktober förgiftas Louis T McFadden  till döds. Detta var den tredje mordförsöket på hans liv. Han hade tidigare drabbats av förgiftning och beskjutning.

1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd:

"1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd: ”En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien. Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna.”

1941 Sir Josiah Stamp, chef för Bank of England under åren 1928-1941 gjorde följande uttalande när det gäller bankens verksamhet.

 "Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur ingenting. Processen är kanske den mest häpnadsväckande slag av fingerfärdighet som någonsin uppfunnits. Penningväxling utformades i orättfärdighet och född i synd. Dessa bankirer äger jorden. Att frånta dem jorden men att låta dem behålla makten att skapa pengar och de kommer att med penndrag skapa tillräckligt med pengar för att köpa tillbaka den ...

Tag denna stora makt bort från dem och alla de stora förmögenheter som mina och låt dem försvinna. De borde försvinna, för då vore det bättre och lyckligare att leva i den världen. Men om du vill fortsätta att vara bankernas slavar och betala kostnaden för din eget slaveri låt då bankirerna fortsätta att skapa pengar och kontrollera lånen."

VÄRLDSEKONOMISK KONTROLL. SKULDEN SOM ERÖVRARE

1944 Bretton Woods, New Hampshire. Internationella valutafonden (IMF) och Världsbanken grundas Den främsta arkitekter av Bretton Woods-systemet och därmed IMF, var Harry Dexter White och John Maynard Keynes. Intressant är Harry Dexter White som dog 1946, identifierades som en sovjetisk spion vars kodnamn var "Jurist", den 16 oktober 1950 i ett FBI-memo.

John Maynard Keynes en brittisk medborgare som utformade keynaismen.

Det officiella syftet med Bretton-Woods systemet var att reglera världshandel, skapa stabila valutor och att de mäktiga staterna skulle hjälpa fattiga länder och skapa en tryggare värld.

IMF skulle lämna ekonomiskt stöd till krigshärjade länder och länder med finansiella problem med likviditetspåfrestningar som påverkande betalningsbalansen.

Världsbanken skapades för att stödja återuppbyggnaden av Europa och Japan efter andra världskriget och uppbyggnad av infrastruktur för utveckling av världshandeln. I själva verket så dränktes tredje världens länder i skulder och storbankirerna dikterade villkoren via mutor eller hot om indragna lån. Oförmågan att betala skulder har gjort att de fattiga länderna tvingats överlåta landområden och naturresurser till långivarna som sen exploaterat dessa in absurdum.

Vad dessa två finansorgan i huvudsak gjorde var att upprepa på en global nivå vad USA:s nationella banklag från 1864 och Federal Reserve Act från 1913 hade etablerat i USA. Detta skapade en bankkartell bestående av världens privatägda centralbanker, som gradvis övertog makten att diktera kreditpolitikerna till bankerna i alla länder.

På samma sätt som Federal Reserve Act godkänt skapandet av en ny nationellt stadfäst privat valuta som Federal Reserve Notes har IMF fått befogenhet att utfärda en fastställd internationell valuta som kallas för "särskilda dragningsrätter" i programmet SDB, som innehåller regler och krav för bl.a IMF-lån. Medlemsländer är här tvingade att göra sina valutor fullt utbytbara mot denna internationationell SDR-valuta. Medlemsländerna äger aktier i IMF som i ett privat företag.

IMF styrs av bankens råd, som antingen är cheferna för olika centralbankerna, eller cheferna för de olika nationella finansdepartement, som domineras av sina centralbanker.

1945. Det andra "League of Nations" bildas och döpts till United Nation.  En fortsättning på Bretton Woods och ett steg för en världsregering med en egen internationell domstol.

1946. Bank of England nationaliseras, vilket kan verka vid första anblicken vara en långtgående åtgärd, men det har faktiskt endast en liten skillnad i praktiken. Ja, det gjorde staten förvärvar samtliga aktier i Bank of England, tillhör de nu till statskassan och kontrolleras av Treasury Solicitor.

Däremot hade regeringen inga pengar att betala för aktierna. Istället för att ta emot pengar för sina aktier, har staten utfärdat statliga obligationer. Regeringen nu måste betala ränta på de nya beståndet.

Så även om Bank of England nu är statlig ägo, blir den brittiska penningmängden nästan helt i privat ägo. Till 97% av sker detta i form av räntebärande lån skapat av privata affärsbanker.

VÄGEN TILL EU. EN NY SUPERSTAT

1947. Vägen till EU har varit mycket lång och blodskrävande med två världskrig för att undanröja kejsardömen, tsarväldet, decimera befolkningen, dess motståndskraft och bryta ned den nationella självständigheten för en ny samhällsordning med marknadens överstatliga suveränitet och frihet. Det sker i en rad maskerade fördrag enligt Monnétplanen.

Första steget tas genom Pariskonferensen 1947.

 1. 1952. Kol- och stålunionen med de sex medlemsländer
 2. 1954. Bidandet av Bilderberg med ledare för partier, banker, media, försvar, kungahus, högskolor fack m.fl. Allt i djupaste sekretess för en internationell förankring.
 3. 1957.Europeiska Ekononomiska gemenskapen EEC som presenteras såsom enbart en ekonomisk sammanslutning av suveräna nationer.
 4. 1970. Europeiska Gemenskapen (EG) Från 1970. ”det ekonomiska) försvinner.
 5. 1992. Maastrichtfördraget, som förvandlade "gemenskapen" till "unionen", EG blev EU
 6. 1993. EU:s inre marknad. Den inre marknaden med fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer för ett marknadsreglerat samhälle. Detta skedde genom amerikanska och europeiska direktörer som bildade European Round Table of Industrialists (ERT) 1982, vars ordförande var Volvos Pehr Gyllenhammar med stöd från Henry Kissinger som var med på möten bl.a. på Volvos huvudkontor i Göteborg.
 7. 1998. Hela unionen under en enda centralbank, ECB. Förverkligades den 1 maj 1998.
 8. 1999. Euro och EMU
 9. 2007. Lissabonfördraget 2007 (suveräna nationer upphör på sikt)
 10. 2009. EU-president för utrikesfrågor
 11. 20XX. Europas Förenta Stater?

Parellellt pågår bildande nya unioner efter samma modell:

 • Sydameriskanska unionen
 • Nordameriska unionen
 • Afrikaunionen
 • Ryska unionen med forna sovjetrepubliker, förslag från Putin

SKULDVÄGEN TILL EN VÄRLDSREGERING

1950. Varje nation deltar i andra världskriget förökades storligen sina skulder.  Mellan 1940 och 1950 ökade
 • USA sin federala skuld från 43 miljarder dollar till 257 miljarder dollar, en 598% ökning
 • den japanska skulderna ökade med 1348%
 • franska skulderna ökade med 583%
 • kanadensiska skulderna ökade med 417%.
James Paul Warburg som uppträder inför senaten den 7 februari 195o säger:
 "Vi ska ha världsregering, oavsett om vi gillar det. Den enda frågan är om världsregeringen kommer att uppnås genom erövring eller samtycke."
Det är när centralbanker verkar för en global regering i  tre steg plan för att centralisera den ekonomiska systemen i hela världen. Dessa åtgärder var:
 1. Centralbankens dominans av de nationella ekonomierna i världen.
 2. Centraliserade regionala ekonomier genom att bilda superstater som EU, Sydamerikanska unionen, Nordamerikanska unionen och de regionala fackföreningar som NAFTA.
 3. Centralisering av världsekonomin genom en värld av centralbanker och en världsvaluta, som avslutar nationell självständighet genom avskaffandet av alla tullar genom fördrag som GATT.

GULDET I FORT KNOX

1953. President Eisenhower gör en revision av Fort Knox. Fort Knox visar sig innehålla över 700 miljoner uns guld, 70% av allt guld i världen. Även Federal Act kräver en årlig fysisk granskning av Fort Knox:s guld den under Eisenhowers ordförandeskap. Detta blir den sista revisionen som utförs av skäl som kommer här nedan.

KENNEDYDOLLARN

1963. Den 4 juni undertecknade president Kennedy ett presidentdokument kallat Executive Order 11110, som förändrade president Truman Executive Order 10289 daterad den 19 september 1951. Detta gav Kennedy som USA:s president det juridiska rätten att skapa sina egna pengar för att styra landet med pengar baserat på silverfoten. Pengarna skulle tillhöra folket med ränte- och skuldfria pengar. Han tryckt USA-sedlar och struntade fullständigt i Federal Reserve-sedlarna från den privata bankkartellen i Federal Reserve. Kennedy ska då ha utfärdat $4.292.893.825 i kontanter mestadels $1, $2, $5 och $10. Det var fullständigt självklart att Kennedy var ute för att underminera systemet för Federal Reserve. President Kennedys dollarsedlar bär ett röd sigill och kallade United States Notes istället för Federal Reserve Nots med grönt sigill.

Men det var bara några månader senare, den 22 november 1963, då världen fick den chockerande nyheten att president Kennedy hade mördats. Vilka motiv fanns bakom? Är det samma motiv som för mordet på president Lincoln 1865 med lagen om skuld- och räntefria dollar? Säkert hade president Kennedy den åtanke att upphäva Federal Reserve Act från 1913 för återge till den amerikanska kongressen makten att skapa sina egna pengar.

1967 Kongressledamoten Wright Patman, då ordförande för House Banking och Valuta kommittén konstaterade i kongressen,

"I USA i dag, vi har i praktiken två regeringar ... Vi har i laga ordning en regering ... Sedan har vi en självständig, okontrollerad och okoordinerad regeringen genom Federal Reserve System, som använder befogenheter över våra pengar som är förbehållna kongressen i konstitutionen."

1969 Kongressen godkänner lagar om bemyndigande för Federal Reserve att acceptera IMF: s, "SDB", som reserver i USA för att ge ut Federal Reserve Notes i utbyte mot SDR.

GULDET SOM FÖRVANN FRÅN FORT KNOX

1974. En New York-tidskriften publicerar en artikel som hävdar att Rockefeller familjen manipulerade Federal Reserve i syfte att sälja av Fort Knox-guld till fyndpriser till anonyma europeiska spekulanter. 3 dagar efter offentliggörandet föll och dog Nelson Rockefeller sekreterare, Louise Auchincloss Boyer, ut från fönstret i hennes våning i ett 10 våningar högt bostadshus i New York.

1975. Edith Roosevelt, dotterdotter till president Theodore Roosevelt ifrågasatte regerings åtgärder i en artikel New Hampshire Sunday News där hon förklarade

"Anklagelser om det saknade guldet i Fort Knoxs valv har diskuterats i de europeiska finansiella kretsarna. Men vad som är förbryllande är att regeringen inte skyndat på att på ett övertygande sätt kunna fastställa att det inte finns någon anledning till oro över vår guldskatt, om det nu vorei en möjlighet att genomföra detta. "


USA: s regering utför dock inte någon revision av guld i Fort Knox för att kväsa denna spekulation.

1981. När president Ronald Reagan tillträdde, föreslog hans konservativa vänner att han återvänder till guldmyntfoten, som ett sätt att tygla de offentliga utgifterna. President Reagan godtog denna idé och tillsatte Guldkommissionen att genomföra en förstudie och rapportera resultaten till kongressen.

1982. President Reagans Guldkommissionen rapporterar tillbaka till kongressen och gav följande chockerande uttalande om guldtillgången

"Den amerikanska finansdepartementet ägde inget guld alls. Allt det guld som fanns kvar i Fort Knox var nu ägs av Federal Reserve, en grupp privata banker, som säkerhet mot statsskulden."

1971 Alla rent guld hade i hemlighet flyttat från Fort Knox, säljs till internationella penningväxlarna för $ 35 per uns i pris och tros nu finnas i London.

Detta är också nu  som president Nixon upphävs Roosevelts Gold Reserve Act från 1934, vilket gjorde att amerikanerna att återigen kunde köpa guld. Som ett resultat av detta guld priserna började skjuta i höjden. I själva verket, 9 år senare, 1980, såldes guld för $ 880 per uns,  25 gånger mer än vad  guldet i Fort Knox såldes till den internationella bankirer för.

DEN NYA VÄRLDSPOLITIKEN. KOMMUNISM I FÖRBUND MED KAPITALISM

1967. Hösten 1967 skrev president Nixon en artikel i tidskriften Foreign Affairs att ett närmande mellan USA och Kina vore rimligt som ett led i att stabilisera den internationella samvaron mellan världens största länder.

När president Nixon kom till Peking inleddes en ny era i relationerna med Kina som sedan sommaren 1949 varit mycket frostiga, då de amerikanska diplomaterna blev utkörda. Idag vet vi att det skedde på Stalins inrådan. Han var rädd för att Mao skulle föra en USA-vänlig politik.

Henry Kissinger började samtidigt hemliga samtal med Nordvietnam 1969 i hopp om att nå en lösning på Vietnamkriget. Samtidigt rådde han Nixon att öka bombningarna av Nordvietnam och att utvidga kriget in i Kambodja och Laos.

1971 kom tillkännagivandet av Kissingers hemliga möten med Chou En-lai. Pressad av Chou, erkände Kissinger:

"... att ett ytterligare kommunistiskt övertagande med våld kan tolereras om det sker tillräckligt långt tid efter ett amerikanskt tillbakadragande. Om inbördeskriget bröt ut en månad efter ett ingånget fredsavtal och USA:s tillbakadragande samt ett utbyte av fångar hade skett, då skulle Washington förmodligen anse att ett trick begåtts och då tvingas att ta ett steg tillbaka.

Men om den nordvietnamesiska regeringen, å andra sidan, deltar i seriösa förhandlingar med den sydvietnamesiska och om det efter en längre tid börjar sitt övertaganden efter det att vi alla är bortkopplade, då är det min personliga åsikt den att det är mycket mindre sannolikt att vi kommer att gå tillbaka igen, mycket mindre sannolikt."

1989. Massakern på Himmelska Fridens Torg. Mellan den 15 april och 4 juni 1989 hölls omfattande studentdemonstrationer på torget med omgivningar. Studenter från bland annat Pekinguniversitetet och Tsinghuauniversitetet krävde större demokratiska och mänskliga rättigheter i Kina. Demonstrationerna slogs ned med våld av Folkets befrielsearmé på order av Deng Xiaoping och flera hundra människor dödades.

En av Kinas rådgivare 1988 är Milton Friedman. Stålbadets koncept tillhör Milton Friedman tillämpat i Latinamerika med Chilékuppen 1973 som en triumf. Metoden finns i IMF:s misärskapande strukturanpassningsprogram

 • att förlösa de fria marknadskrafterna
 • att privatisera statsföretagen
 • att skära ned/begräna den sociala utvecklingen

Även Henry Kissinger är rådgivare och reser flitigt till Kina efter Nixons tid. Sex månader före massakern på Himmelska fridens torg, ingår Kissinger ett partnerskap kallat China Venture (CV), där han själv var ordförande, VD och bolagsman. CV:s syfte var att hjälpsamt engagera sig i sådana projekt som "åtnjuter det obestridliga stödet från Folkrepubliken Kina." 

Kissingers internationella konsultföretag, Kissinger Associates, representerar företag som hanterar Kina. Han vill verka för en nedmontering av ”livegenskapens kapitalism” och införa för en postmaoistisk väg , som kallas för ”Kissingers kommunism”, där Kina var din första partnern.

GLOBALISERINGEN. BANKENS ERÖVRING AV NATIONER

Redan under 60-talet påbörjas en våg över världen att ställa om de socialt ekonomiska reformvänliga länderna till marknadsvänliga länder för att inrätta den globala marknadens ohämmade frihet. Omställningen sker genom kupper, terror, tortyr, finansbubblor och börskrascher. Det har gällt Latinamerika, Sydafrika, Thailand, Sydkorea, Filippinerna, Kina, Ryssland, Japan och Europa.

1973. Oljekrisen. Då dollarn som en världsvaluta inte längre var baserad på guldfoten startar en valutaspekulation. Valutan blir en vara. Dollarn faller. Som kompensation höjer OPEC oljepriset med 72 %.  Oljeberoende länder drar på sig stora nationella kostnadsökningar. Arbetslöshet sprider sig. Sverige förlorar sina varv. Nyliberalerna agerera i korståget mot välfärden. Kostnadsökningarna beror på välfärden och att man lever över sin tillgångar. Media följer efter. Den stora attacken på Sverige kommer 1982 - 1992.

1982. European Round Table of Industrialists (ERT) bildas av amerikanska och europeiska direktörer. Ordförande blir Pehr Gyllenhammar, som säger inför 1200 affärsmän i New York:

”Vi behöver bildligt talat en ny Marshallplan. Företagarna måste rycka Europa ur dess ekonomiska och politiska förlamning. Industrin ska skjuta trångsynt nationell politik åt sidan och utveckla nya strategier för tillväxt i Europa.”

Det vann stort gehör. Trångsynt politik var välfärdspolitiken och blandekonomin. I budskapet döljer sig frimurarnas strategi. Genom att skapa en ekonomisk och politisk kris bröts de reformvänliga nationerna som Sverige och andra länder i Europa sönder och förvandals till EU- och marknadsvänliga stater enligt "Ordo Ab Chao". Projektilerna blir skuldsättning och finanskriser.

Idag 2011 så sitter PIIGS-länderna i en rävsax. De blev som skepp utan ett roder eller vingklippta fåglar i EMU:s kaotiska värld.

1987. Edmond de Rothschild skapar banken World Conservation som är utformad för att överföra skulder från länder i den tredje världen till denna bank. I gengäld ska dessa länderna överföra landområden till denna bank. Detta är utformat så att Rothschilds kan få kontroll över tredje världen som utgör 30% av all mark på jordytan.

1988. De tre armarna i World Central Bank - Världsbanken, BIS och IMF - genom sina BIS-arm, kräver nu världens bankirer att öka deras kapital och reserver till 8% av sina skulder fram till 1992. Detta utökade kapitalkrav sätter en övre gräns för fractional reserve utlåningen. För att öka tillgången på pengar, börjar världens bankirer sälja sitt aktiebestånd som sänker deras individuella aktiemarknader och fördjupar en depression i dessa länder. Japan som är ett av de länder som har lägst kapital i reserver, sjunker värdet på aktiemarknaden med 50% och dess kommersiella fastigheter faller med 60%  på två år.

Tanken var att IMF trycker upp SDB-värdepapper ur intet för att tvinga nationer att låna dem. Dessa nationer kommer sedan successivt komma under kontroll av IMF som kämpar för att kunna betala räntan och måste låna då än mer och mer. IMF kommer sedan att avgöra vilka nationer som får låna mer eller kommer att svälta.

De kan också använda detta som hävstång för att överta statligt ägda tillgångar som en avbetalning av skulden tills de till slut äger nationalstater.   1991 På Bilderberg-konferensen den 6 juni till 9, i Baden-Baden, Tyskland, gjorde David Rockefeller följande uttalande:

 "Vi är tacksamma mot Washington Post, New York Times, Time Magazine och andra stora publikationer vars direktörer har deltagit våra möten och respekterat sina löften om diskretion i nästan 40 år.

Det skulle ha varit omöjligt för oss att utveckla vår plan för världen, om vi hade utsatts för belysningen av publicitet under dessa år. Världen blir  nu mer sofistikerad och förberedd att marschera mot en världsregering. Den supernationella suveränitet med en intellektuell elit och världens bankirer är säkerligen att föredra framför den nationella självständighet som praktiseras i tidigare århundraden."

1992. Afrikas utlandsskuld har nått 290 miljarder dollar, vilket är två och en halv gånger större än dess nivå år 1980, vilket har resulterat i försämrade skolor, försämring av bostäder, skyhög spädbarnsdödlighet, en drastisk nedgång i den allmänna människors hälsa och massarbetslöshet.

The Washington Times rapporterar att Rysslands president, Boris Jeltsin, var upprörd över att de mesta av det inkommande utländska stödet sugs tillbaka och han säger

 "Rakt tillbaka till västerländska bankers kassa i deras skuldservice."
Detta år får amerikanska skattebetalare betala Federal Reserve 286 miljarder dollar i ränta på statsskulden till Federal Reserve.

SVERIGEKRISEN UNDER 90-TALET

1992 Finanskraschen i Sverige. Socialdemokraterna vinner Riksdagsvalet 1982. Sverige kom att stöpas om 1982 - 1992. Det började med ubåten i Hårsfjärden, som skulle vara en båt från Sovjet. Carl Bildt menade att Palme-regeringen var i maskopi med sovjetmakten. Bild samrådde med CIA.

Ambassadör Mathias Mossberg, tidigare huvudsekreterare för 2000 års ubåtsutredning och 2002 års säkerhetspolitiska utredning har publicerat en bok "I mörka vatten – Hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan".

Senare, år 2000, berättade fd. Förenta staternas försvarsminister Caspar Weinberger att brittiska och amerikanska ubåtar gjorde rekognosceringsturer in på svenskt territorialvatten. Avsikten var att kontrollera den svenska flottans beredskap. Avsikten var att kontrollera den svenska flottans beredskap. Officerare i den svenska marinen hade vetskap men inte regeringen. Operatione i en psykoligsk krigsföring att få svenska folket går till höger. Svensk utrikespolitik om en kärvapenfri zon i Östersjön faller samman.

Genom 70-taletskrisen, Oljekrisen och valutaormen är svensk industri på nedgång. Regerigen genomför en devalvering av svenska krona. En valutaspekulation påbörjas på kronan. En av aktörerna är mulitmiljadären George Soros.

Riksbanken som är en medlem i BIS-banken beslöt 1985 att avregelera lånemarknaden och en väldig bostadsbubbla växer fram. En sådan reform hade ingen förankring i regering och riksdag. Gunnar Sträng som avgick 1985 hade tidigare sagt nej. Den nyliberala ekonomen Anders Åslund har beskrivit stämningsläget i kanslihuset och i Riksbanken så här:

»Jag minns en mängd samtal med folk inom kanslihuset och Riksbanken på den tid avregleringen begav sig. En tyst fascination rådde över att en sådan avreglering överhuvudtaget var möjlig.« Han skriver att man diskuterade »hur en avreglering kunde drivas igenom det politiska systemet« och fortsätter: »Slutligen diskuterade reformatörerna vilka liberaliseringar en reform i sinom tid skulle tvinga fram. Strategin var teknokratisk och konspiratorisk.«

Bengt Dennis konstaterade kallt efter kraschen 1992: "Vi fick en ny finanspolitik!"

Den ohämmade kreditgivningen till finans- och fastighetsbolag fick fastighetsmarknaden att gå över styr 1992. Bankernas kreditförluster åren 1990-93 uppgick till 258 miljarder kronor i dagens penningvärd. Internationella valutaspekulationer medförde också att den fasta svenska växelkursen havererade 1992 och kostade svenska staten 720 miljarder kronor i dagens penningvärde. Nordbanken är konkurshotat men rekonstrueras med statliga medel och blir Nordea i Rothscilds koncern Inter-Alpha-Group. Sverige drabbas av en stor arbetslöshet, ca 500.000 personer, och masskonkurser, ca 90.000 företag går i konkurs. Svenskt näringsliv köps upp och branscher kommer under internationell ägo. Livsmedelsbranschen domineras av multijättarna som Unilever. Astra äts upp.

Krisen nyttjas för en ny politik:

Fredrik Reinfeldts bok utkom 1993, året efter kraschen, där ger han en samhällsanalys baserad på väldfärsutvecklingens skadegörelse:
 • ”Svenskarna är mentalt handikappade och indoktrinerade att tro att politiker kan skapa och garantera välfärd.”
 • ”Moderaterna är det civila samhällets främsta uttolkare, partiet har lyft fram begreppet och gör sig politiskt redo att ta strid för dess förverkligande.”

Reinfeldt tar upp sin bok sin upplysning genom "Mästaren". Som statsminister sprids påstående via media om "kris" för en ny finanspolitik som myten om det sjuka och fuskande folket i sjukförsäkringen. Detta skulle kosta 10 miljarder. Drygt 5 procent, omkring 1.100, av de avslutade utredningarna ledde till polisanmälan, enlgt Riksrevisionen.

Anders Borg agerar som marknadens befriare. När han var rådgivare åt Bildtregeringen skriver hans sin bok "Generell välfärdspolitik" 1992:

"Att på ett rationellt och humant sätt nedmontera den generella välfärdspolitiken, i syfte att öka den allmänna välfärden, kommer att vara politikens och den politiska ingenjörskonstens viktigaste uppgift under de närmaste tre- fyra decennierna.”

I Arenaintervjun 2005 avslöjar Borgs sitt sätt att tänka. Hans strategi var tydlig. Moderaterna skulle framstå som "sossigare" än sossarna själva. Så skulle de vinna valet genom en bluff som ett nytt arbetarparti. Moderaternas avsikt vara dock att sänka ersättningarna för A-kassa, kostnader för långtidssjuka och arbetslösa tillsammans med nedmontering av välfärdsstaten.

1996.  Varför verkar all världens produktion att flytta till Kina? I en rapport med titeln "Chines economy Toward the 21st Century", förutspår det att inkomsten per capita i Kina under 2010 kommer att uppgå till cirka 735 dollar. Detta är mindre än 30 dollar högre än Världsbankens definition av ett låginkomstland. Marknadskapitalisterna förenar sig med Kinakommunismen 1989. Det visar släktbanden.

FULLMAKTEN TILL BANK OF ENGLAND & KONTROLLEN ÖVER VÄRLDSBANKEN

1997. Mindre än två månader innan Tony Blair blev premiärminster i England, framkommer det en intressant uppgift i Hansard, arkivet med skriftliga uttalandena från de parlamentariska debatterna, 5: e mars 1997, volym 578, nr 68, 1869 till 1871, där earlen av Caithness registrerat ha sagt:

 "Nästa regering måste ta tjuren vid hornen, ta sitt ansvar för att kontrollera penningmängden och lämna vårt skuldbaserade monetära systemet. Mina herrar, kommer de? Om de inte gör det, kommer vårt monetära system bryta ned oss. Vårt sorgliga arv lämnar vi redan till våra barn som  kommer att leda till en katastrof. "
Den 6 maj - fyra dagar senare efter det att Tony Blair valts till premiärminister - meddelar hans finansminister, Gordon Brown, att han kommer att ge tillstånd till Bank of England för en fullständig självständighet utan en politisk styrning.

Zbigniew Brzezinski avslöjar i sin bok The Grand Chessboard, 1997, att Tyskland är den största aktieägaren i Världsbanken. Bankirerna i Rothschildfamiljen sades tidigare äga "rubb och stubb" i Tyskland i slutet av Första världskriget. Då är det inte svårt att se vem som kontrollerar Världsbanken nu.

ASIENKRISEN

1997. Asienkrisen liknar alla andria kriser i världen och följer sammam mönster och metoder IMF:s misärskapande strukur anpassningar. Fastighetsbubblan blev metoden som fällde. Asienkrisen var en finansiell kris 1997 som påverkade valuta-, aktiebörs- och andra tillgångspriser negativt i flera asiatiska länder, varav många tillhörde de länder som kallas "östasiatiska tigrar", det vill säga de asiatiska länder som under större delar av 1990-talet haft en väldigt hög tillväxt.

Bankerna krävde in sina lån och fastighetsmarknaden, som hade vuxit så snabbt att den hade blivit en bubbla och de punkterades snabbt. Byggnadsarbeten avstannade med halvfärdiga köpcentra, skyskrapor och turistorter; orörliga byggkranar hängde över Bangkoks hårt trafikerade gator.

Startskottet för krisen sägas vara den 2 juli 1997, då värdet av den thailändska valutan Bath rasade. Krisen hade anlänt till sydöstra Asien efter att ha drabbat Latinamerika redan 1994. Hittills låg växelkursen på 25 Bath per dollar, men över natt förlorade den thailändska valutan över 25% av sitt värde gentemot US-dollarn.

Indonesien, Sydkorea och Thailand var de länder som drabbades värst av krisen, men även Hongkong, Malaysia, Laos och Filippinerna drabbades allvarligt. Kina, Indien, Taiwan och Singapore blev relativt skonade.

THE MASTER PLAN

1998. Ett dokument läcker ut från Världsbanken, som kallas "Master Plan för Brasilien." I den redogörs det för fem krav för att säkerställa en flexibel och offentlig sektors arbetskraft. Dessa krav är följande:

  • Minskade löner och sociala förmåner
  • Minskade pensioner
  • Utökad arbetstid
  • Minskad stabilitet om arbete
  • Minskad sysselsättning
2001. Professor Joseph Stiglitz, tidigare chefsekonom på Världsbanken, och tidigare ordförande i president Clintons Council of Economic Advisers, börsintroduceras under Världsbankens, "Four Step Strategy", som är utformad för att förslava nationer för bankirerna.

Steg ett: Privatisering. Detta är verkligen vad de nationella ledare erbjuds. 10% provision till deras hemliga schweiziska bankkonton i utbyte mot att de trimmar några miljarder dollar försäljningspriset på de nationella tillgångarna. Mutor och korruption helt enkelt.  

Steg två: Kapitalmarknadens liberalisering Detta upphäver av alla lagar om skatter på pengar som går över gränserna. Stiglitz kallar detta för "det heta pengarnas" cykel. Ursprungligen kommer pengar in från utlandet för att spekulera på fastigheter och valutan. När ekonomin i landet börjar ser lovande ut, kommer detta yttre välstånd rasa ut igen, vilket får ekonomin att kollapsa. Nationen kräver då  IMF-hjälp och IMF lånar då ut under förevändning av att de höjer räntorna var som helst från 30% till 80%. Detta hände i Indonesien och Brasilien, även i andra asiatiska och latinamerikanska länder. Dessa högre räntor utarmar därmed ett land, river fastighetsvärdena, förvildar industriproduktionen och dränerar de nationella statskassorna.

Steg tre: Marknadsbaserad prissättning. Det gäller prishöjningar på mat, vatten och inhemsk gas. Det leder till en social oro i respektive nation. Detta kallas allmänt för "IMF-upploppet." Dessa upplopp orsakar kapitalflykt och regeringars fall. Detta gynnar de utländska företagen att kunna köpa upp nationernas återstående tillgångar till bottenpriser.

Steg fyra: Frihandel. Det var genom detta de internationella företag fick sitt genombrott i Asien, Latinamerika och Afrika, medan Europa och Amerika barrikaderade sina egna marknader mot den tredje världens jordbruk. De ställde också skyhöga priser för dessa länder vid köp av märkesvaror och läkemedel. Det orsakar stigande priser med död och sjukdom som följd.

Det finns många förlorare i detta system med ett fåtal vinnare nämligen bankirerna. Faktum är att IMF och Världsbanken har försäljningen av el, vatten, telefoni och gassystem som ett villkor för lån i varje utvecklingsland.

I september 2001 fick professor Joseph Stiglitz Nobelpriset i ekonomi!

FÖRÄNDRING GENOM KAOS OCH KRIG FÖR ATT PLUNDRA NATIONER OCH FOLK

2006. USA och Storbritannien är nu i krig i både Afghanistan och Irak. Den största skuldgeneratorn av dem alla är just krig och en stor profitkälla för bankerna. Detta har drivit USA till randen av en ekonomisk kollaps.

2008. Finaskrisen. Alan Greenspan var ordförande för USA:s privatägda centralbank, Federal Reserve, mellan 1987-2006. Under denna tid lät han avreglera hela finansmarknaden och tillät så gott som räntefria lån till USA:s banker, vilket gjorde att bankerna i sin tur kunde låna ut till nästan vilka privatpersoner som helst, oavsett säkerhet.

Bankerna fick nu gratis pengar av Federal Reserve. President Clinton beslöt 1995 att bankerna skulle erbjuda $1 trillion i krediter för subprimelån.

En lång och väldig fastighetsbubbla växte genom spekulationen. Lehmann Brothers och andra ekonomiska finanshus som kollapsade 2008 och skakade hela världen. Lehmann Brothers förvärvades sedan av Rothschild Barclays PLC Bank i London under ledning av den amerikanska konkursdomstolen. Kraschade banker blir billiga konkursbon som övertas av den privatiserade finansindustrin efter statens räddningspaket.

Sedan 2008 har guldet stigit från 800 dollar per uns, drygt 31 gram, till över 1900 dollar och det forsätter att öka. Då den ekonomiska expansion alltid sker genom nya krediter, alltså nya skulder, har skuldsättningen ökat dramatiskt i västvärlden från 1980-talet och framåt. Istället för vinster kommer skulder.

2011. Eurokris. PIIGS-länder tappar kontrollen genom

 • ECB:s centralstyrning av euro och räntan
 • djup skuldsättning
 • korrupt skattesystem
 • elitens korrupta girighet

VÄRLDSKULDEN TILL BANKERNA

De 99 % av världens befolkning. The Economist rapportera 2010 kontrollerar att 1% av de mest förmögna kontrollerar 43% av allt kapital i världen. De är mer än någon ensam regering har gjort. Affärseliten är den nya makten. De 10% rikaste kontrollerar 83%!

Bara sedan år 2000 har den globala skulden dubblerats från 78000 miljarder till 158 000 miljarder dollar. Pengar som ska betalas tillbaka med ränta. I länder som USA och Storbritannien har skulderna under lång tid ökat snabbare än ekonomin. Under krisen har den fortsatt att öka, där stater tagit över hushållens och företagens roll som lånetorskar.

USA:s statsskuld är nu uppe i $ 14 127 miljarder i feb 2011.Ränte-betalningar kommer att växa från dagens 10,8 procent av statsbudgeten till 20 procent år 2020.

Samtidigt som USA fortsätter att hoppa fram på kryckor rusar Wall Street iväg som om ingenting har hänt. Fjolårets ersättningsnivåer uppgick till 135 miljarder dollar.

65 miljarder blev de svenska storbankernas samlade vinst i fjol.

 • 2009 kom ett bonusregn på 5,4 miljarder
 • första kvartalet 2011 tog Nodea, SEB, Swedbank och Handelsbanken hem 41 miljarder kronor men ...

"... nu gäller det att fortsätta anpassa verksamheten till den nya verklighet som råder efter finanskrisen," säger Nordeas vd Christian Clausen. Krisen är vapnet.

Hur gynnar detta Sverige? En tredjedel hamnar i ägarnas fickor. Krisen och kreditförlusterna är som bortblåsta. De fyra banker är tillsammans för 4 gånger större en den svenska ekonomi dvs i snitt är de var och en lika sor som den svenska ekonomin. Genom eurokrisen kommer banker i Europa lida brist på investeringskapital till industrins produktion, som påverkar försäljning. Detta kan i sin tur tvinga fram igen nya statliga räddningsaktioner i en ond cirkel.

OCCUPY WALL STREET 2011

Varför ockuperar människor Wall Street? Varför har ockupationen - trots den senaste tidens tillslag av polisen - skickats ut gnistor över Amerika och nu 2011 i nära 1000 städer i världen?

Varför har ockupationen - trots den senaste tidens tillslag av polisen - skickats ut gnistor över Amerika . The Gurdian tar upp detta.

Det finns uppenbara skäl. En ny generation amerikaner och européer ser framför sig att de får avsluta sin utbildning utan jobb och utan framtid. De ska även ska belastas med en enorm och oförlåtliga skuld. De flesta tillhör arbetarklass eller på annat sätt med anspråkslös bakgrund, barn som gjorde exakt vad de fick veta att de borde göra att studera och att komma in på högskolan. De straffas inte bara utan de förödmjukas - klassas som lata och moraliska ansvarslösa personer.

Är det verkligen förvånande att de skulle vilja ha ett ord med den finansiella stormännen som stal deras framtid? Även president Obama förstår frustrationen för en ny generation.

Vi ser i Europa och USA resultatet av ett kolossalt socialt misslyckande. Ockupanterna är en grupp människor, fulla med idéer, vars energier uttrycker ett sunt samhälle, en fackla att förbättra livet för alla. Varför har ockupationen - trots den senaste tidens tillslag av polisen - skickats ut gnistor över Amerika.

Det finns uppenbara skäl. En ny generation amerikaner och européer ser framför sig att avsluta sin utbildning utan jobb eller en framtid och de även ska belastas med en enorm och oförlåtliga skuld. De flesta tillhör en arbetarklass eller på annat sätt med anspråkslös bakgrund, barn som gjorde exakt vad de fick veta att de bör ära: studera, komma in på högskolan. De straffas inte bara att straffas utan de förödmjukas - klassade som lata och moraliska ansvarslösa personer

Är det verkligen förvånande att de skulle vilja ha ett ord med den finansiella stormännen som stal deras framtid?

Vi ser i Europa och USA resultatet av ett kolossalt socialt misslyckande. Ockupanterna är en grupp människor, fulla med idéer, vars energier uttrycker ett sunt samhälle, en fackla att förbättra livet för alla.

Allt vi hade fått höra under de senaste decennierna har visat sig vara en lögn.

 • marknaden är inte självreglerande
 • skaparna av finansiella instrument består inte av ofelbara genier
 • att skulder egentligen inte behöver betalas tillbaka

I själva verket var pengar i sig ett politiskt instrument i miljarder som kunna vispas ner eller skapas utan existens på ett ögonblick, när regeringar eller centralbanker krävde det. Även The Economist bär rubriker om "Kapitalism: Var det en bra idé?"

Det verkade var det dags att tänka om i allt: om natur marknader, pengar, skuld, människor och samhället och ställa frågan till oss om vad är en "ekonomi" ?

Det blir alltmer uppenbart att den verkliga prioritering i världen under de senaste årtiondena inte ha varit att skapa en livskraftig form av kapitalism, utan snarare att övertyga oss alla att dagens form av kapitalism är det enda tänkbara ekonomiska systemet men med sådana brister den bär så faller allt isär.

EN SAMMANFATTNING

En privat trupp av bankirer har drivit fram kriser genom makt och av en enorm och vidrig girighet. All lojalitet saknas till människor, vår jord och natur, till sitt eget folk och till sin egen nation. Ett uppror mot frihet och livet själv. En världslögn om en evig tillväxt.

De tog kontrollen över nationers penningförsörjning och rätten att framställa pengar ur tomma intet och ovanpå detta ta ut ränta. Detta grundlägger en enorm skuldsättning. De är de laglösa utanför alla samhällets lagar och normer. Ekonomins verkliga lagar sätts ur spel. Vinstmaximering på snabbaste sätt och till lägsta kostnad. Kortsiktighetens hushållning ger jordens natur- och miljökatastroferna och det mänskliga samhällets förstörelse. Krig och revolutioner är här en lönsam affär. En bankaffär som gödslar skuld för såväl part som motpart i splitringens förbannelse.

En politik finns som driver tesen om marknadens befrielse att ersätta den nationella grunden till självständighet. De finns i vår eget land.

IMF har drivit sin erövring i östra Asien, Afrika och Latinamerika och precis som den funnits i Mellanöstern. Skuldkrisen kom även till Europa och Nordamerika, fylld med exakt samma principer om destruktion:

 • att deklarera och rida på en ekonomisk kris
 • att utse förment neutrala teknokrater att hantera den
 • deltagandet i en orgie av plundring i namn av ”åtstramning ”.

Globaliseringen var inriktad på kraften från de exempellösa nya planetariska byråkratierna med WTO, IMF, Världsbanken och NAFTA i spetsen. Det globala systemet för kapitalism kontrolleras av en 3-armad hydra:

 1. FEDERAL RESERV - MONEY MAKING SYSTEM
 2. IMF:s SKULDSÄTTNING OCH MISÄRSKAPANDE STRUKTURER
 3. BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS. CENTRALBANKERNAS CENTRALBANK BIS KONTROLLERAR ÖVER JORDENS LÄNDER OCH TILLGÅNGAR

Vi kan därför klokt överväga att få till stånd en kollaps av de europeiska koloniala maktimperierna. Dessa kan verkligen inte leda oss till det framgångsrika att skapa den moderna välfärdsstaten. Vi vet inte exakt vad som kommer att komma ut ur denna runda med Occupy Wall Street.

Om ockupanterna på Wall Street och i de andra städer runt i världen lyckas blir det en bedrift av något av det främsta vi förmår att göra. En grund till fred och vårt mål som människa i en mänsklighet