JUNGFRU MARIA SOM VÅR FRU GOSPA, FREDENS DROTTNING,
I MEDJUGORJE

en sammanfattning av händelser runt uppenbarelsen i Medjugorje
maj 2008

“Kära barn, av mitt hjärtas hela kraft älskar jag er och ger mig till er. Liksom en moder kämpar för sina barn, så ber och kämpar jag för er. Av er ber jag att ni inte skall frukta och att ni skall öppna er, så att ni av hela ert hjärta kan älska och ge er åt andra. Ju mer ni gör det, desto mer kommer ni att få ta emot och desto bättre kommer ni att förstå min Son och den gåva han ger er. Må alla känna igen er genom kärleken till min Son och till mig. Jag tackar er.” Jungfru Marias budskap den 2 jan 2008

Här på Medjugorje kan du läsa varje månad budskapen Jungfru Maria ger. Det översätts och sprids över hela världen. Du ka få dem vi e-mail.

Den 24 juni 1981 klockan sex på kvällen såg sex unga församlingsbor från Medjugorje en uppenbarelse av en vit gestalt med ett barn i sin armar på kullen Crnica, en plats som kallas Podbrdo. De som såg visionen heter Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic, Ivan Dragicevic, Ivan Ivankovic och Milka Pavlovic. Förvånade och rädda vågade de inte gå fram till kvinna.

Nästa dag vid samma tidpunkt den 25 juni 1981 kände fyra av visionärerna Ivanka Ivankovic, Mirjana Dragicevic, Vicka Ivankovic och Ivan Dragicevic, en stark dragningkraft att gå till den plats, där de hade sett kvinnan som de igenkänt som Vår Fru. Marija Pavlovic och Jakov Colo förenades sig då med dem. Den visionära gruppen från Medjugorje bildades. De bad med Vår Fru och talade med Henne Från denna dagen hade de dagliga uppenbarelser tillsammans eller enskilt.

Medjugorje undersöks ännu av den kyrkliga myndigheten, men Påven Johannes Paulus II har tidigare välsignat dem som har vallfärdat till Medjugorje och bett om deras förbön. Det har efter påvens död framkommit att han önskat få komma till Medjugorje.

De 15 löftena från Medjugorje

Den välsignade Guds Moder har påmint pilgrimer att ofta studera de 15 löftena som tillägnats St. Domino. Han fick på ett tidigt 1200-tal av Jungfru Maria fick den första Rosenkransen, när tiden var mörk och skrämmande och när moralen var svag. Dessa löften är:

1. Till alla dem som ber min Rosenkrans hängivet, lovar jag mitt särskilda beskydd en mycket stor Nåd.

2. De som bevarar att läsa Min Rosenkran skall få ett tecken på nåd.

3. Rosenkransen är ett kraftfullt vapen mot helvetet, den förintar laster, frälser från synder och driver bort falska läror.

4. Rosenkransen låter dygd och gott arbete flöda, och den skall understödja hjärtans kärlek till Gud och kärleken till medmänniskor. Detta kommer att upplyfta människors längtan att nå det himmelska och evigt goda. Åh, dessa själar kommer att helga sig själva genom dessa böner.

5. De som förtröstar sig själva till Mig skall genom Rosenkransen inte bli fördömda.

6. De som läser min Rosekrans fromt (i betraktande av Guds mysterier) kommer inte att bli förtrycka med olyckor eller dö förskräckligt. Syndarna kommer att bli omvända, de kommer att växa i nåd och bli värdiga ett evigt liv.

7. De som ber hängivet min Rosenkrans skall inte dö utan att ha fått Kyrkans smörjelse eller utan att få någon nåd.

8. De som ber hängivet Min Rosenkrans skall under deras livstid och vid deras dödsstund erfara ljuset från Gud, Hans fullkomliga nåd, och de skall bli delaktiga i de heligas förtjänster.

9. Jag kommer att befria omedelbart dessa själar från Skärselden som är hängivna Rosenskransen.

10. De sanna barnen till Min Rosenkrans skall erfara den Himmelska glädjen.

11. Vad du ber om genom Min Rosenkrans skall bli till en stor glädje i Himlen.

12. De som förmedlar min Rosenkrans vidare skall erhålla min hjälp i alla deras nödvändiga behov i livet.

13. Jag har fått löften av min Son att alla de som ber Rosenkransen skall få sina levande och bortgångna trosfränder som helgon i himlen.

14. De som läser Rosenkransen trosfast är all mina älskade barn, som är bröder och systrar till Jesus Kristus.

15. Hängivenheten till Rosenkransen är ett särskilt tecken på att tillhöra de utvalda.

De 10 hemligheterna i Medjugorje

Visionärerna har berättat att de har sett Himlen och Skärselden. Fyra av dem har sett Helvetet. Två av flickorna bad Vår Fru, Gospa, att få slippa se Helvetet då de var så rädda. Vår Fru berättade för dem tidigt att de skulle anförtros tio hemligheter, tio till Mirjana och nio till de övriga.

Visionärerna säger att de tio hemligheterna gäller hela världen och de är kopplade till varandra i en kedja. Det finns även andra hemligheter som är personliga för visionärerna eller som gäller vissa personer som är knutna till dessa framtida händelser.

Bland dessa hemligheter finns ett löfte från Vår Fru att lämna kvar ett synligt tecken på platsen i Medjugorje. Det är mycket vackert, bestående och oförstörbart. Det kommer finnas här i Medjugorje för hela mänskligheten och många mirakel kommer att vara förbundna med detta. Fem av visionärerna vet datumet när detta kommer att ske. De betonar att denna tid fram till tecknet uppenbaras är en period av nåd och för att stärka tron.

När Mirjana inte längre hade sin dagliga uppenbarelser, fick hon den dagen vetskap om den tionde hemligheten. Hon berättar innan det synliga tecknet kommer så kommer tre hemligheter att bli avslöjade för världen.

Dessa tre hemligheter innehåller tillrättavisningar av världen och kommer som framtida händelser. Efter den första tillrättavisningen följer de andra varandra med på en ganska kort tid.

Dessa kommer att bli avslöjade för henne tre dagar innan de börjar. Hon kommer att berätta hemligheten för en präst vad som skall ske och på vilken plats. Efter dessa tre tillrättavisningarna kommer det synliga tecknet att bli uppenbarat.

Det synliga tecknet

Den nionde och tionde hemligheten är mycket allvarliga. Att världen omvänder sig är föga troligt. Därför kommer med all säkerhet straffet att komma över världen, säger Mirjana. Men det kan mildras! Den sjunde hemligheten har redan blivit upphävd. Det var en ond hemlighet, som skulle komma över världens synder. Den blev upphävd genom människors böner och fastor. Därför kan vi genom detta se att ånger, bön och fasta kan förmildra straffet. Vår Fru ber ständigt oss:" Be, fasta och omvänd er!"

Den tredje hemligheten är ett synligt, mycket vacker och bestående tecken och är inte av denna världen. Det kommer lämnas kvar på Uppenbarelseberget, platsen där den första uppenbarelsen skedde.

Vår Fru säger: "Detta tecken kommer att ges till ateisterna. Ni trogna bär redan tecknet och ni har blivit tecknet för ateisterna. Ni trogna, dröj inte med att omvända er innan Tecknet kommer. Omvänd er snarast!

Detta är nu barmhärtighetens tid för er alla. När tecknet kommer är det för sent. Jag vakar över som en mor er, därför att jag älskar er. Hemligheten existerar. Mina barn, inget av detta är nu känt för er, men då Tecknet kommer är det försent. Återvänd till bön. Inget är mer viktigt än detta.

Jag skulle gärna, om Herren tillät mig, avslöja något om hemligheterna för er. Men detta som Han nu har gjort för er är redan en Nåd, som nästan är för stor."

Bön, fasta och goda gärningar kan mildra framtida händelser. Tio dagar innan den första och andra händelsen i hemligheterna, skall Mirjana avslöja vad som kommer att ske för den franciskanska prästen Peter Ljubicic i Medjugorje. Han kommer att fasta och vara i bön sju dagar. Sedan kommer han att kungöra vad som kommer att ske och var. Mirjana berättar att efter det att dessa händelser har skett, kommer de som har överlevt ha en knapp tid att konvertera sig. Hon påpekar att dessa smärtsamma händelser som nu kommer för mänskligheten är nära förestående och det viktiga är att be, att be för familjen, och för de unga som inte tror.

De 1000 åren

Och han grep draken, ormen från urtiden som är Djävulen och Satan, och band honom för tusen år, Upp 20:2

I ett tillägg till dessa grundläggande budskap relaterar Mirjana till en uppenbarelse 1982 som kastar en del ljus över Kyrkans historia. Satan kom förklädd som Jungfru Maria och bad Marjana att förneka Madonnan och följa honom, då skulle hon bli lycklig i kärlek och liv och att följa Jungfru Maria skulle leda till det motsatta. Marjana avvisade honom. Ögonblickligen kom Jungfru Maria till henne och gav följande budskap:

" Förlåt mig för detta, men ni måste inse att Satan existerar. En gång visade han sig inför Guds tron och bad om att få tillstånd att få pröva Kyrkan under ett årtusende. Gud gav honom tillstånd att få pröva Kyrkan under tusen år. Detta årtusende av ondskans makt kommer nu att förstöras, när nu dessa hemligheter blivit anförtrodde er. Han förlorar just nu sin makt och blir aggressiv, han förstör äktenskap, skapar splittring bland präster och är ansvarig för tvångsföreställningar och mord.

Ni måste skydda er mot detta genom bön och fasta, särskilt genom bön i gemenskap. Bär välsignade föremål på er. Ställ dem i era hem och styrk er med heligt vatten."

Detta förklarar den apokalyptiska visionen om 1900-talet som Påven Leo XIII fick den 13 okt 1884 efter en Mässa i hans privata kapell.

När den åldrige påven hade slutat fira Mässa i hans privata Vatikanen kapell, i närvaro av ett fåtal kardinalerna och medlemmar av Vatikanens personal, stannade han plötsligt vid foten av altaret. Han stod där i cirka 10 minuter, som i en trance, hans ansiktet är likblekt. Sedan går omedelbart från kapellet till sitt kontor, skrev han bönen till St Michael, med instruktioner denna bön skall bes överallt när Mässan läses På frågan vad som hade hänt, förklarade han att när han var på väg att lämna altarets fot, hörde han plötsligt röster - två röster, en god och vänlig, den andra guttural och hårda. De tycktes komma nära från tabernaklet. När han lyssnade, hörde han följande samtal:

De gutturala röst, skröt röst Satan i hans stolthet, att vår Herre:
"Jag kan förstöra din kyrka."Den milda röst Vår Herre:
"Du kan? Gå sedan vidare och göra det."

Han var påve 1878 - 1903. Han får visionen på samma dag som solmiraklet i Fatima 1917, som sker strax innan revolutionen begynner i Ryssland. Påven ser att Satan når sitt zenit under 1900-talet och det andliga och moraliska förfall som växer särskilt mycket i slutet 1960-talet utanför och inom Kyrkan. Därför introducerade han förbönen till den Heliga Ärkeängeln Mikael som beskydd. Denna förbön läste prästerna efter Mässan fram till Andra Vatikankonciliet (1962 - 1965).

Påven Leo XIII publicerade i sin Encyklika "Humanum Genus." där han instämde med alla tidigare påvarnas fördömande av frimurerits revolt- och samhällslära. Det är nu 13 påvar från 1730 - 1939. Pius XI skrev 1924 Encyklikan "Maximam grasissimamque" och kallade frimureri för "Laicism" en irreligiös lära, som är Kyrkans dödliga fiende.

Budskapet den 18 mars 2007

Kära barn, jag kommer till er som er Mor med gåvor. Jag kommer med kärlek och barmhärtighet. Kära barn, det finns ett stort hjärta i mig. Jag önskar att allas era hjärtan, renade av fasta och bön, finns i mitt. Jag önskar att våra hjärtan triumferar tillsammans genom kärleken. Jag önskar att ni genom denna triumf ser den verkliga sanningen, den sanna vägen, det sanna livet. Jag önskar att ni kan se min Son. Jag tackar er.

Budskapet den 25 maj 2008

Kära barn,! I dennatid av nåd, när Gud har tillåtit migatt vara med er, små barna, kallar jag er på nytt till omvändelse. Arbeta för världens frälsning på ett specielltsätt medanjag är hos er. Gud är barmhärtigoch ger er speciella nådegåvor, sök dem därför genom bön. Jag är med eroch lämnar er inte ensamma. tack för att ni svarat på min kallelse.

Budskapet den 25 juni 2008

Kära barn, också idag inbjuder jag er med stor glädje i mitt hjärta att följa mig och att lyssnatill mina budskap. Var glada bärare av frid och kärlek i denna världutan frid. Jag är med er alla tillsmmmans med min Son Jesus, Fridens Konung. Tack för att ni har svarat på min kallelse.

Budskapet den 25 juli 2008

Kära barn uner denna tid då ni tänker på kroppens vila inbjuder jag er till omvändelse. Be och arbeta för så att ert järta längtar efter Gud skaparen som är er själs och er kropps sanna vila. Må Han avslöja sitt ansikte för er och ge er frid. Jag är med eroch står inför Gud och ber för var och en av er.Tack för att ni har svarat på min kallelse.

Budskapet den 25 august 2008

Kära barn, också idag inbjuder jag er till personlig omvändelse. Ni ska vara de som omvänder sig med ert liv, för att vittna, älska, förlåta och föra den Uppståndnesglädjetill denna värld, där min Son dött och där människor inte längre känner behovet att söka Honom och upptäcka Honom i sitt eget liv. Tillbe Honom och må ert hopp bli till hopp för de hjärtan som inte har Jesu.. Tack för att nu svarat på min kallelse.