.RYSKA REVOLUTIONEN

Kuppen av väst mot Ryssland 1917 och den röda terrorn.

.
"Ni kommer att få en revolution, en fruktansvärd revolution i US. Vilken kurs det tar beror mycket på vad herr Rockefeller kommer att säga till herr Hague. Herr Rockefeller är en symbol för den amerikanska härskande klassen och herr Hague är en symbol för hantlangarna i den amerikanska politiken".

Leo Trotsky i New York Times den 12 december 1938 när han befann sig i Mexiko City. Samma krafter har styrt världen som för den ryska revolutionen 1917. Frank Hague var en borgmästare och en ökänd och korrupt New Jersey-politiker som arbetade bakom kulisserna. Trosky var väl förtrogen med hur det förhöll sig efter sin vistelse i USA 1916-1917.

År 1916 året före den ryska revolutionen blev internationalisten Leo Trotsky utvisad från Frankrike, officiellt på grund av hans medverkan i Zimmerwald-konferensen, men också på grund av uppviglande artiklar skrivna för Nasje Slovo, en ryskspråkiga tidningen som trycktes i Paris. I september 1916 blev Trotsky artigt eskorterad över den spanska gränsen av franska polisen. Några dagar senare arresterade polisen honom i Madrid. Därefter fördes Trotsky till Cadiz, sedan till Barcelona för att släppas ombord på spanska transatlantiska ångbåt Montserrat. Trotsky korsade Atlanten och landade i New York den 13 januari 1917. Där kom han omhändertas av finansmännen Jacob Schiff och John Rockefeller. Trotsky kom att bo med sin familj i en lägenhet med telefon och kylskåp, vilket på den tiden var extraordinärt och kostsamt. Trots en inkomst på endast $ 12/vecka hade han en egen chaufför och for med en egen limosine till Schiffs residens för planering. Trosky verkade som journalist och skrev artiklar i ryska Novy Mir. Det råder inga som helst tvivel genom de undersökningar som nu finns att Trotskys familj och hans rebellgrupp var finansierade av Wall Streets finanskungar. Allt var förberett under en lång tid. Rebellgruppen kunde träna gerillkrigföring på Rockefellers ägor.

Lenins ankomst på scenen har att göra med Tysklands krig på östfronten mot Ryssland. Tyskland sökte en utväg komma ur detta. Lenin levde i exil i Schweiz och rekryterades av Tyskland. Trots att Tyskland är i krig med väst och USA, sker överenskommelser tillsammans mot Ryssland med politiker och bankirer.

Ryska revolutionen 1917 år således inte en revolt av det ryska folket utan är orsakad genom en finansierad kupp från väst. Yrkesrevolutionärer genomförde den utan någon förankring bland majoriteten som är de ryska bönderna. En elit av bankirer och affärsmän i USA och politiker i Tyskland fanns bakom, som rekryterar Lenin och utbildar Trotsky med hans rebelltrupp. Video

Allt är knutet till Första väldskriget att störta både kejsardömet i Tyskland och tsardömet i Ryssland. Bakom detta finns ekonomiska och politiska intressen för framtiden om ledarskapet för Euroasien och oljan runt Kaspiska havet. Ett drama som påverkar all världspolitik. Allt ingår i en dold världsagenda och historia.

Ryska revolutionen 1917 består av flera revolutioner och sker genom februari-, juli- och oktoberrevolutionen. Innan 1917 finns flera försök som misslyckats.

Oktoberrevolutionen var främst finansierat av Wall Street och den tyske kejsaren. Även Sverige var inblandad. Syftena var olika men sammanföll. Tyskland ville få slut på östfronten 1917 och rekryterade Lenin, som först flytt till Finland 1907 och som under februarirevolutonen 1917 levt i asyl i Schweiz. Trotsky fanns i denna tid i USA efter den misslyckade revolutionen 1905.

Bakom hela revolutionen finns ett djupt och långvarigt ekonomiskt och politiskt intrigspel från väst att störta tsaren Nikolaj II och få till stånd en ekonomisk kollapps för åtkomsten till de ryska naturrikedomarna. Långvarig terror gällde innan revolutionen. Tsaren abdikerade i mars 1917.

Julirevolutionen gällde en maktstrid. Oktoberrevolutionen gällde att så fort som möjligt att få Ryssland att sluta fred för att stänga Tysklands ostfront under Första världskriget. Det var en överenskommelse mellan Lenin och Tyskland.

Ryska folket fick genomgå en ohygglig förföljelse i ett skräckvälde. Minst 25 miljoner människor mördades genom kommunismen. Den spred sig till Kina, Östeuropa, Asien och Sydamerika. En mänsklig tragedi som i antal är mer än Nazitysklands offer. Nationer förintades i förtryck. Denna statsideologi kan återuppstå igen genom samma elitkår.

Ryska revolutionen består av två tidigare misslyckade ryska revolutioner 1825 och 1905. Revolutionen 1905 skedde i samband det ryskt-japanska kriget 1904-1905. Ryska folk levde genom kriget i en stor misär och folket svalt.

Japan fick $200 miljoner i lån från finansmannen Jacob Schiff i USA för att föra kriget mot Ryssland. Alla ryska krediter i väst hade stoppats för att uppbringa en rysk kollapps. Väst hade kontroll över sin massmedia, som skildrade tsaren som en odugling.

Folket stod på tsarens sida och kuppen 1905 i St. Petersburg misslyckades. Pga av detta misslyckande flydde Lenin och Trotsky till väst. Ryssland utsattes därefter för en långvarig terroaktivitet genom den internationella frimurarorganisation Grand Orient de France.

Tyskland värvade Lenin i Schweiz våren 1917. Trotsky fanns i USA med en rebelltrupp värvad av Jacob Schiff. Dessa utbildades i gerilla på magnaten John Rockefellers ägor. Trotsky fick med sig $20 miljoner för den ryska kuppen. Även en svensk bankir för AB Nya Banken medverkade som var Olof Aschberg som kallats för bolsjevikernas bankir.

Brevet från Ulrich von Brockdorff-Rantzau, utrikesminister i Weimarrepubliken, till inrikesministeriet i Berlin den 2 april 1917 i syfte att stänga Östfronten i kriget med Ryssland lyder:

"Vi måste genast försöka att i Ryssland åstadkomma ett så omfattande kaos som möjligt. Samtidigt måste man undvika att synligt blanda sig i den ryska revolutionens gång. Men i hemlighet borde man göra allt för att utöka motsättningarna mellan de moderata och extrema partierna, ty vi är ganska intresserade av de sistnämndas seger, eftersom statskuppen då bleve en oundviklighet."

INNEHÅLL
0. Inledning &bakgrund 1. Västmakterna och revolutionen 2. Konfliktplanen mellan vänster- och högermakterna
3. Konflikten med samhällets ursprungoch meningen 4. Trotsky och Lenin 5. Ryska revolutionen 1825 och 1905
6. Wall Street och den ryska revolutionen 7. Februarirevolutionen 1917 7. Tyskland och Lenin
9. Julirevolutionen 1917 10. Oktoberrevolutionen 1917 11. Den röda sanslösa terrorn
12. Sovjetunionen bildas 1919 13. Maktöverlämnande var känt i väst 14. Sveriges inblandning
15. Resultatet av kommunismen i världen 16. Frimurarnas konspirativt politik och världsmakt 17. Påven Paulus Johannses II och kommunismens fall 1989

Inledning och bakgrund

Ryska revolutionen och Första världskriget

Den 28 juni 1914 mördade Gavrilo Princip den österrikiske tronföljaren, ärkehertig Franz Ferdinand, samt dennes hustru Sophie von Chotek, i den bosniska huvudstaden Sarajevo – en händelse som senare kommit att benämnas "skotten i Sarajevo" och som i förlängningen kom att orsaka första världskrigets utbrott en månad senare, den 28 juli 1914. Han tillhörde serbiska organisationen Svarta handen, som är en serbisk hemlig och konspiratorisk terroristorganisation vars mål är enandet av alla delar där serber bor i ett Serbien. Wienkonferensen 1814 efter Napoleonkrigen hade dragit gränser utan attbeakta etniska grupper. Det missgynnade Serberna.

Tio av medlemmarna i britternas Round Table group, eller Milnergruppen, hade bildat den 9 maj 1911 terrorgruppen Svarta handen under ledning av överste Dragutin Dimitrievich, som var stabsofficer i tjänst för Österrike, mest känd under pseudonymen överste Apsis. Ett krig skulle provoceras fram, för att slå ut de båda tyska kejsardömena samt tsardömet för ett nytt Europa och Ryssland.

Svarta handen tillhör de hemliga sällskapen, där Skull & Bones och världens finanspirater ingår. Piratflaggan betydde underkastelse.

Överste Apsis drillade några studenter, däribland en ung man vid namn Gavrilo Princip, att utföra ett attentat mot Österrikes ärkehertig Franz Ferdinand som skulle besöka Bosnien. En medlem i Svarta handen ansåg det vara för riskabelt och varskodde den serbiske premiärministern. Gruppens ledning satte press på Apsis som ombads stoppa förövarna men misslyckades.

Det finns en annan liknande terrororganisation som kallas Röda handen, som låg bakom mordet på Abraham Lincoln 1865. Red Hand Defenders (RHD), Röda handens försvarare var en aktionsgrupp som samlade medlemmar av flera protestantiska gerillagrupper i Nordirland. Terrororganisationer har funnits i långa tider. Dessa nationalistiska terrorgrupper har funnits under långt tid.

Skottet i Sarajevo 1914 var en provokation för att starta kriget. Ryssland tvingades genom sin allians med Serbien in i kriget, då kejsardömet Österrike-Ungern förklarade krig mot Serbien. Detta ledde till att kejsardömet Tyskland förklarade krig mot Ryssland. Ryssland led länge av sviterna av kriget mot Japan och många års terroraktiviteter. Kriget skapade mer svält och oro. Reformering av samhället avstannade. Tsaren Nikolaj II tvingades abdikera i februari 1917 enligt den julianska kalendern.

Öst och västfronten

Två krigsfronter bildadede i öst och väst och var fastlåsta. Tyskland klarade inte av ett tvåfrontskrig. Bankirer i väst kom till hjälp för att finansiera kuppen och starta den kommunistiska revolutionen. Detta skedde trots att Tyskland var i krig med väst.

När Lenin kallades av tyskar i mars 1917, hade han levt i landsflykt sedan år 1907 efter ett misslyckat revolutionsförsök. Han häpnade över erbjudandet från tyskarna. Han befann sig då i Schweiz, när beskedet om den ryska marsrevolutionen kom. Då hade tsar Nikolaj II abdikerat och en provisorisk regering med liberalister och socialdemokrater hade tillsatts. Lenin kom att ha Stockholm som en reträttplats om det gick snett med kuppen. Han transporterades med ilfart med tåg genom Tyskland och till Sverige och kom till Stockholm den 13 april 1917.

Den ryska industriella revolutionen skedde i november 1917. Det var förberedd utifrån och var känt i väst i månader innan maktövertagandet skedde. En svensk bankir ingick som finansiär. Revolutionen kom att få fruktansvärda följder för hela1900-talets utveckling. Allt kunde ha undvikits i det som förvarnades i Fatima 1917. Allt som sker nu beror på den ateism som spritts.

Ryssland var med sina enorma naturtillgångar ett hot för en framtida angloamerikansk världsdominans. Tsarvälde måste bort för en västerländsk utveckling. Under Wienkongressen 1814 fanns de revolutionära krafterna närvarande som sökte få kontroll över ryska oljefält och rysk ekonomi genom Illuminaterna

Genom att sprida ett nationellt kaos skulle Ryssland komma på fall. Det är genom västs försorg som gjorde att Ryssland blev ett kommuniststyrt land för att sedan bli väst störste fiende.

1900-talets världspolitik kom att gälla Rysslands och Europas framtid. Napoleonkrigen var ett första steg att förändra den politiska kartan i Europa. Efter Napoleonkrigen genomfördes Wienkongressen 1814 mellan Europas stormakter och var ett försök till att bringa ordning mellan staterna så att ingen stat fick ett dominerande inflytande.

Dominansen från kejsardömena i Tyskland och Österike-Ungern förblev starka. I världrevolutionen skulle kejsardömena decimeras för ett nytt Europa. Denna omstöpning gällde även Ryssland och tsarväldet. 1900-talet blir det blodiga århundradet någonsin.

Västmakterna och ryska revolutionen 1917

Tyskland, Amerika, Frankrike, Sverige och ryska revolutionen

I början av 1900-talet var västerländska ekonomiska bedömare eniga om att Ryssland med sin hastiga industrialisering, enorma råvarutillgångar, den snabba befolkningstillväxten tillsammans med flera gynnsamma faktorer skulle vara världens dominerande makt inemot år 1950. På längre sikt var Ryssland ett ännu större hinder för genomförandet av den angloamerikansk världshegemonin än vad Tyskland var. I planen ingick att störta tsardömet men också kejsardömet i Österike-Ungern och Tyskland. Det sistnämnda är skälet till Första världskriget

De två ledande bolsjevikerna, Vladimir Iljitj Lenin (Uljanov) och Lev Trotsky var båda höga frimurare enligt Illustrated Sunday Herald, den 8 februari 1920. Lenin blev frimurare 1908. Trotsky blev frimurare redan 1897 och tillhörde judarnas exklusiva loge som heter B’nai B’rith (Förbundets söner!). Han var då vid endast 18 års gammal.

Marxismens ursprung

Moses Hess (1812-1875) var Marx och Engels lärofader. Han levde i Tyskland, studerade Spinoza och kände antisemitismen i Tyskland och Ryssland.

Hess la grunden till sionismen som upprättandet av en judisk socialistisk samvälde i Palestina. Hatet bland judar var stort mot Ryssland efter långa tiders kräkningar och förföljser som skett i forna Ryssland. Hess godtog inte Marx materialistiska historiesyn, utan hävdade att kampen mellan raserna och folken var den viktigaste faktorn i mänsklighetens historiska utveckling. Nationalismen om 'Ett folk, ett land och en ledare' blev nationalsocialismen. Ledande kommunster kommer att ha en judisk börd liksom det är inom världens finanselit.

Nazismens fientliga hållning till kommunismen beror på det stora sambandet mellan judar och kommunister. Sovchoser och kolchoser, de statliga resp kollektivägda jordbruken, hade sin förebild i de judiska kollektivjordbrukens Kibbutzer. Kapitalism, kommunism, nationalsocialism, fascism m.fl har samma rötter ur materialismen och utvecklas genom genom anti-religiösa sekter.

Organisationen 'Förbundets rättvisa' som är knuten till Illuminatiorden blir i London det Kommunistiska förbundet 1 maj 1847. Det är samma dag som Illuminatirorden grundades 1776.

Begreppen bolsjeviker (majoritetsmännen) och mensjeviker (minoritetsmännen) skapades i samband med det socialdemokratiska partiets kongress, som hölls i Bryssel och London 1903. Kommunismen bygger ett väpnat uppror medan socialismen bygger på en reform- och parlamenentarisk utveckling.

Konfliktplanen mellan vänster- och högermakterna.
Konflikten är här en metod att styra världen och finns inte till för att bli löst.
Förberdelserna för världskrigen och en världsomställning.

"Ingen av dem tänker som de säger." De dubbla budskapens ideologi

Revolutionsläran är mycket gammal och utvecklades genom politiska sekter. Ordo ab Chaos, förändring genom kaos, katastrofer, krig eller kris, var ett motto för skottska frimurare redan på 1300-talet. En genomkorrupt ideologi. Varifrån kommer detta? Rötterna till modern världspolitik sträcker sig långt bakåt i tiden ända till en förkristen tid. Världsåskådningen och tron i de olika rikena kom genom mysterieskolor och orakler som vägledde i en hedendom utan sanning. Sekterna i modern tid efterapar kristendomens lära och kyrkans cermonier men går i rakt motsats riktning. De bär på en kristen talmystik som 3, 13, 33 och även 666. Talmystiken är uråldrig.

Vår tid är det 7:nde världsriket. Ett 8:nde ska komma en kort tid, Uppb 17:12. Det föregående var Romarriket som härskade runt hela Medelhavet 146 f. Kr - 476 e. Kr.

Det forna Egypten (3000 - 30 f. Kr) levde i årtusenden med krig, slaveri, pyramider och teknik, och grundade en extrem materialism. Ingen skapelse fanns. Världen kom ur ett kaos och allt byggde på en materiell kosmologi. Världen var stadd i en evolution.

Förändringar kom här genom kaos. De dyrkade kosmos och "Evolutionen" att vara den kosmiska guden, en intelligens som Universums store arkitekt. Här finns ingen Skapare av himmel och jord som orsak. Vetenskapen bär på samma tes om evolutionen. Egypternas kosmiska gudavärld är styrd av solen, månen, natt och dag, krig och kärlek. Allt blev alstrat ur sig själv. Solguden Ra var alstrad av lotusblomman, som växte fram ur jorden, som steg upp ur havet. Detta beskriver materialismen som en religion ända in i vår nutid.

Ur denna åskådning kom bl.a astrologin, spådomen, byggkonstens geometri och teknik mm. Pyramiderna ingick i ett kosmiskt förhållande i en gudavärld. De visste genom sina studier av solskuggan att jorden var rund. De lär ha varit först med ångmaskinen men mer som en företeelse än nytta. Faraonen var en människogud - Horus - människornas beskyddare, ansvarig för allt, och var så världens högste bland alla varelser. Ur pannan stiger en kobra fram som anger att han är "upplyst" och invigd. Ormens tecken. Hierofanten var ledaren för mysterieskolans invigningar och hemliga lära. Adepten förbereddes i olika steg och försattes i en sömn som en levande död i en utomkroppslig upplevelse. En som skulle ha varit invigd på detta sätt, var Hiram som byggde kung Salomos tempel, som för oss till Tempelorden.

En väldig hierarki gällde. Faraonen den oåtkomlige och den svarta magins präster fanns högst upp på pyramiden och var eliten. Folket vara husets slavar som byggde monumenten för härskaren som smyckades med hedendomens ockulta symbolvärld, symboler som kom att hämtas till Europas och Amerikas sekter och ockulta grupper. Inte bara symboler utan även förebilder och en modell för en satanistisk tyrannisk världspolitik och livssyn.

Sekterna dyrkade revolutionen. Ett framåtskridande som blir till ett bakåtskridande. I alla länder finns revolutionskrafterna. Hela EU:s tillblivelse har skett i slutna kretsar som Bilderberg och hela nätverket i Round Table Group.

1848 publicerade de det "Kommunistiska manifestet". Det la grunden till den sociala klasskampen. Produktionsmedlen i ett samhälle skall har vara gemensamt ägda.

Kapitalismen betonar individualismen.

Kommunismen betonar kollektivism och människan saknar personlig moral och äger ingen rätt till frihet och egendom. Folket skulle ledas i rätt ideologi. Staten är det högsta och all sanning. Genom väpnat uppror mot borgarklassen skall kommunisterna upprätta en totalitär och industriell stat, statskapitalismen.

Organisationen och sekten 'Rättvisans förbund' är knuten till Illuminatiorden och blir i London det Kommunistiska förbundet 1847. Mörkrets krafter finns och verkar på båda sidorna. De kommer ur samma källa och söker samma mål.

Trotsky kom att tillhöra den sionistiska sekten Förbundets söner i vilket även Jacob Schiff tillhörde och som verkade för en sionistisk stat, men också för ett världsherravälde. Vänster och höger innehåller därför en total förvirring, som återspeglas i den politiska debatten och leder till en illusion av frihet. Kina blev båda sidorna vid massakern på den Himmelska Fridens Torg 1989.

Globaliseringen och internationlismen, höger eller vänster, alla konvergerar. Det ena är värre än det andra.

Grand Orient de France grundades 1733 , 200 år innan Hitler kom till makten,och de låg bakom den franska revolutionen 1789 med sitt korrupta motto frihet, jämlikhet och broderskap, fjärran från verkligheten, men de kom att underordnas Illuminaterna.

Dessa var både revolutionärer och bankirer i Europa och sedan på Wall Street. Makten fanns i konsstycket att kontrollera fabriceringen av pengar. Pappersedeln fanns nu. Listigt behärskade man konsten att låna ut pengar som egentligen inte fanns med ränta! En oändlig och satanisk källa.

Omåttligt lönsamt samtidigt som man skuldsätter kungar och nationer när de för krig med varandra. Allt byggde nu på att få kapitalet till en överordnad princip och göra människor till ett medel. Denna väg innehåller en socialistik världsrevolution. En gigantisk fälla! Vapnet i nytt krig var skuldsättningen av nationer och folk.

Stalin kom som en ung 23-åring att arbeta för oljebaronen Edmond de Rotschild 1901 på ett oljeraffinaderi Bautumi. Rotschild stod som oljebaron även i kontakt med tsarfamiljen Romanov. Alla som skulle leda kommunismen, hade förbindelse med finanseliten på Wall Street och Rotschild.

Stalin skulle komma i hemlighet att få ett industriellt, militärt och finansiellt stöd från USA som kom att pågå 1920-1984. Utan detta stöd skulle Sovjetunionen inte ha kunnat bestått. Teknologin fanns i USA och Europa. Ryssland var främst ett jordbruksland men äger enorma naturrikedomar. Trotsky skulle komma att söka efter revolutionen 1917 en internationell kommunistisk världsrevolution - Internationalen. Detta stod i konflikt med Stalins band med USA och Sovjetunionens utveckling och planhushållning. Totsky var också kritisk till Stalins byråkrati.

Därför kom Trotsky att bli ett hot och han blev utvisad 1920. Sovjetunionen skulle bli i en viktig aktör i ett nytt världskrig för att göra om Europa. Här gömmer sig ett rävspel på den allra grövsta nivån. Europa skulle bli uppdelad i Öst- och Västeuropa för utveckla vägen vägen till Europas Förenta Stater och världens globalisiering. Det var syftet i arrangemanget av ett nytt storkrig.

Även Hitler skulle få samma hjälp som Stalin för att få igång en världsbrand i kampen mellan extrem vänster mot höger.. Tyskland var förnedrad i fredsavtalet 1919. En stor aggression växte fram. Hitler var nog väl medveten om "the great game" och de verkande intressena. Han såg sionismens inflytande i Ryssland. Nationalsocialismen växte med en uttalad och en gemensam fiende för folket. Men "Deutschland über alles" kom att bli istället "Profit über alles!".

Befolkningsavvecklingen - förintelsen

Västkrafterna var beredda utan några som helst bevekelsegrunder. Affärsmännen på Wall Street var beredda att offra sin egna. En ny sionistisk stat skulle inte kunna härbärgera miljontals återvändande judar. Förintelsen blev Hitlers verk.

Lenin och Stalin kom t.o.m att överträffa detta i en ofantlig grymhet. I detta perspektiv kan även aborter förklaras. En dold förintelse för en befolkningsreducering.

Nytt Europa gällde även bildandet av Israel. En befolkningsreducering i Europa och Ryssland skulle även göra folk relgiöst, politisk och moraliskt försvagade för en ny ordning. Det materialistiska tänkandet skulle utvecklas. Usel fattigdom skulle konvertera. Sedan kom Marshall-hjälpen och i fördolda steg fördes Europa till EU.Tes, antites och syntes enligt Hegel, tysk tänkare.

President Truman sa 1941 "Om vi ser tyskarna vinner då bör vi hjälpa ryssarna, då bör vi hjälper vi dem. Om ryssarna vinner då bör vi hjälpa tyskarna och sedan låtar vi dem döda så många som möjligt. Fast jag vill inte se Hitler segerrik under några omständigheter. Ingen av dem tänker som de säger."

USA tillät även i Jalta-konferensen 1945 att Stalin kunde ta 4 milj. tyska krigsfångar till slavläger. Truman blev den president som beslöt att fälla atomberna i Hiroshima och Nagasaki.

Liksom Trotsky såg Hitler bedrägeriet genom att han fick pengar av BIS-banken och amerikanskt näringsliv kom och byggde upp krigsindustrin. Världskriget ledde till utvecklingen en mycket storskalig industri för den kommande globaliseringen. Den blev sedan omställd till civilt bruk. En global industrirevolution

Hitler besteg makten 1933. Dubbelspel fanns på alla sidorna. Extrem vänster mot extrem höger. Splittra, härska och sedan erövra är konfliktplanen. Krig är dessutom mycket lönsamt för eliten.

Skull & Bones är en hemlig Order som styr USA och ett finansiellt världsherravälde genom kontroll över multinationella banker och företag. Truman med sin utstyrsel är en av många presidenter som tillhör sekten. USA är uppbyggt på frimureri sedan 1776. Genom att skapa kriser, revolution eller krig, kan världens regeringar förändras och samhällets sociala strukturer och välfärdssystem brytas sönder. Kommunismen är här ett skapat verktyg i detta korrupta spel. Allt bygger på en lögn för alla utom för eliten. Ett spel inför galleriet.

Irakkriget visar nu hur mycket som sker fördolt i tortyr t.o.m barn torteras. Svindlade miljardbelopp för återuppbyggnaden av Irak försvann. Samtidgt kunde profitörer göra svindlande vinster. Grundläggande infrastruktur som vatten och el saknas ännu trots dessa förtjänster. Slutsats: Det går inte att föra krig till en bestående fred och utveckling.

1 maj blir här den gemensam dagen för vänstern och Illuminaterna. Lenin kom att följa Illuminaternas 6 punkts program i kollektivismen:

  1. Avskaffandet av monarkin och alla valda regeringar.
  2. Avskaffandet av privat egendom.
  3. Avskaffandet av arv.
  4. Avskaffande av patriotism.
  5. Avskaffande av familjen, genom avskaffandet av äktenskapet, all moral och skolor i den kommunala utbildning av barn.
  6. Avskaffande av all religion

Konflikten med samhällets
ursprung och människans mening och mål.

Ekonomi kommer av oikonomia och betyder huset med dess livslagar. Det syftar på att hela jorden bildar ett hus och ett hushåll för alla innevånare och med jorden som en gemensam resurs för mänskligheten. All ekonomi och hela samhället vilar på mänskliga relationer. Allt kapital är ett resultat av skapandet och människan är här både mål och orsak. Detta är motsatsen till NVO (ny världsordning), där människan är varken mål eller orsak utan ett medel.

Människan är en unik person, en andlig, fri och skapande varelse. En avbild av en skapande Gud. Hennes ursprung är gudomligt och hennes mål gäller ett gudomligt arv. Och man och kvinna är enheten för att skapa nytt liv på jorden. Skapandet ger mening, mål, ansvaret och omsorgen. Så är samhället ett skapande organ med och för varandra. Där lever kristenheten. Ekonomi är här ett medel att förverkliga målen för det gemensamma bästa.

 • Det beskriver ett samhällsbygge och en hushållning enligt livslagarna.
 • Samhället är människorna som existerar genom den fria människans skapande arbete och ansvarstagande med och för varandra för det gemensamma målet och det bästa.
 • Detta är samhällets högsta princip. Allt kapital i varor, produkter, tjänster, byggnader, vägar eller kommunikationsmedel är skapta ting. Ett resultat och inte en orsak
 • Samhället är en fortsättning på familjen som den minsta enheten i samhället
 • Ekonomi och samhälle skildrar ett socialt skeende
 • Samhället är en mänsklig organism
 • Naturen har många samhällen enligt detta som bina i bikupan. Honungen blir deras kapital
 • Samhället är en social enhet förutsätter solidaritet, gemenskap och understödjande utveckling (subsidiaritet)
 • Samhället är en 3-faldig enhet att skapa förutsättningar
  • rättslivet som stiftar lagarna, skapar säkerhet, skydd av liv och egendom. Där finns alla myndigheter, förvaltningsorganen och samhällservicen
  • näringslivet är en ekonomisk utveckling som skapar försörjning, utveckling och omsorg
  • det civila och kulturella samhället som skapar social och personlig utveckling, som finns som en balans mot ett enväldigt inflytande från stats- och finansmakten. Grunden är det gemensamma bästa
  • samhällets existens vilar på synen, kärnvärden och etiken om människan. Frågan om frihet och solidaritet är basal
  • hög civlitetet betyder hög förmåga till ett gemensamt skapande och fred i utveckling
  • förtryckta människa leder till samhällets sönderfall och väg till ett totalitärt samhälle
  • religionen är ett liv med Gud som Skaparen och som formar grundvalen och sanningen för samhällets sammanhållning
  • den upplyser om rättvisa, människans mål, hennes unika och lika värde. Det innebär rätt till liv, bostad, utbildning, arbete och sjukvård. Detta bildar förutsättningar till ansvarstagande medborgare i ett fungerande och komplext samhälle. Utveckling blir här människans moraliska utveckling. Detta ur den kristna socialläran
 • Samhället i sin tur en av bild av människan och dess livsprocesser. Trefalden finns där. Ekonomin blir samhällskroppens blodssystem. Om blodet samlar sig på ett ställe då dör kroppen. Ett samhälle som blir ett centralt banksystem strider mot livslagarna och går under
 • De kommunistiska och kapitalistiska samhället kastar om hela ordningen med kapitalet som mål och människan till medel. EU:s högsta princip är varornas fria flöde.
 • Det kommunista samhälle är en revolt och en anti-bild av det fria, skapandet och mänskliga samhället. Det leder till ett polisförtryck och en värdegrund till samhällets haveri och kollaps. Livslagarna sätts ur spel med falska dogmer. Ett samhälle som vilar på lögn förgör slutligen sig själv. Historen upprepar sig

Allt som sker är i högsta grad förvarnat.

En alldelse särskild händelse sker i dramat om Fösta världskriget och Ryssland. Ryssland har en stor roll och i kommande världsutvecklingen.

 • Detta gäller tilldragelsen i Fatima i Portugal 1917 13 maj - 13 okt.
 • Revolutionen hade kunnat stoppats.
 • Ett nytt världskrig hade kunnat stoppas. Världen kunde gått in i en ny fas i världsutvecklingen i fred
 • Rysslande kunde ha blivit en kristen världsledande nation i världen.
 • Fred på jorden förutsätter fred Gud.
 • Med en faderlig sorg ser Gud hur världen har förfallit och att så många har avfallit från tron till Gud och följer alltmer Odjuret som är Djävulen
 • Allt som står i Upp 12 1-5 utpspelar sig i Fatima och Fatima gäller specifikt Ryssland. Motståndskrafterna skildras.
 • En kvinna i solens klädnad visar sig för 3 herdebarn från en liten by. Hon bar på en fredsapell till oss om ånger och omvändelse, och om bön att rädda själar
 • Guds moder är en sådan viktig gestalt.för oss och Gud ber oss att vörda Henne mycket mer. Hon är krönt i Himlen av Kristus som Himlens drottning.
 • Hon är näst Gud den allra renaste av alla skapade varelser
 • Hon kommer krossa att den eldröde Drakens huvud, han som är från urtiden. Se 1 Mos 3:15.
 • Bönen som kan rädda är Rosenkransen. Satan avskyr den, då den är dödlig för honom. Om alla bad runt jorden skulle förlösningen kommit.
 • Maria är vår Fru av Rosenkransen. Många är i fara men de kan räddas. Ryssland var i fara
 • Påven skulle ha samla alla biskopar för art viga nationen Ryssland till Guds Moder Rena Obefläckade Hjärta.
 • Hon är också nationernsa Moder samt vår andliga moder
 • Denna vigning skulle ha stoppat ett nytt storkrig
 • Kyrkan skulle haenats.Tyvärr genomförde ingen vigning i rätt tid. Det skedde först rätt 1984 av Påven Paulus II
 • 1989 faller Berlinmuren. Allt i Fatima skall fullbordas

Trotsky och Lenin

Lev Davidovich Bronstein (1879-1940)

Leo Trotsky (vars riktiga namn var Lev Davidovich Bronstein, 1879-1940, son till förmögna judiska föräldrar), förvisades från Ryssland på grund av sin del i det misslyckade revolutionen 1905 och blev en reporter för Novyj Mir, en kommunistisk tidning i New York, från 1916-17. Han hade en dyr lägenhet och reste runt på stan med egen echaufför i en limousine. Han stannade ibland på Krupps residens, och blev sedd att gå in och ut ur Schiff's residens New York. Där talade de om Ryssland och lärdomarna av revolutionärenas misslyckade revolut att störta tsaren 1905.

Leo Trotsky fick 20 miljoner dollar i Jacob Schiff guld för att finansiera den revolution, som avsattes i en Warburg bank, överförs sedan till Nya Banken (Nye Bank) i Stockholm. Enligt Knickerbocker kolumn i New York Journal American den 3 februari, 1949: "Idag bekräftade Jacob sonson, John Schiff, att den gamle mannen donerat ungefär $ 20 000.000 för den slutliga triumfen av bolsjevismen i Ryssland." Trotsky stod för kommunistisk internalationlism och kom i konflikt med Stalin. Han fick fly 1920 och till tillflykt i Mexiko, där han blev mördad 1940 av en spansk agent Ramon Mercader. Trotsky har kristiserat Stalins byråkrati, som kan ha varit orsaken.

Vladimir Iljitj Uljanov

Nikolai Lenin (Vladimir Iljitj Ulyanov, 1870-1924) var en rysk revolutionär och student till Marxs idelogi. Han var ute efter hämnd efter sin äldre bror, Alexander, som blev händ år 1887 tillsammans med fyra kamrater för konspirationen för att mörda tsar Alexander II, farfar till Nikolaj II.

Under tonåren, beundrade han Michail Bakunin (1814-1876), en anhängare till Weishaupts principer om illuminati, som var den drivande kraften bakom den inledande insatser att organisera kommunismen. År 1887 anträdde Lenin Kazans universitet och blev 1889 invigd som frimurare. Han förespråkade Marxs lära Han sade: "Vi måste bekämpa religionen. Detta är ABC för alla materialism och följaktligen marxismen.." År 1891 tog han sin examen. I början av 1900-talet, sa han att socialismen endast kan uppnås genom att mobilisera arbetare och bönder genom en väpnad revolution, eftersom fackföreningar inte kunde åstadkomma någon förändring.

Lenin blev medlem i Rysslands socialdemokratiska arbetareparti. I samband med den andra partikongressen i London 1903 splittrades partiet i två fraktioner,i hög grad genom Lenins och Trotskys insatser. Bolsjevikerna som leddes av Lenin och mensjevikerna som leddes av Julyj Martov. Mot bolsjevikerna stod en minoritet, kallad mensjeviker, vilket följaktligen betyder minoritetsman. Mensjevikernas partiprogram liknade det tyska socialdemokratiska partiets revisionism.

1906 valdes Lenin till partiordförande för den bolsjevikiska fraktionen. Lenin ansåg för att genomföra en omdaning av samhället måste detta ske genom professionella revolutionärer yrkesrevolutionärer.

1907 flyttade han till Finland av säkerhetsskäl. Han hade övergivit tanken att lyckas med en revolution. Han fortsatte att resa genom Europa - troligen vandrade han över Bottenhavets is 1908 - och deltog i många socialistiska möten och aktiviteter, däribland Zimmerwaldkonferensen 1915. 1914 flyttade Lenin och hans fru Nadja till Bern och 1916 tog de sig över till Zürich där de i mars 1917 helt oväntat fick beskedet att revolutionen brutit ut i Petrograd.

Lenin bytte också namn och som var en av de framträdande i den socialistiska rörelsen och judar. En omdaning av samhället måste ske genom professionella revolutionärer, yrkesrevolutionärer. En intellektuell elit skulle slåss för arbetarnas skull, och de skulle göra det genom underjordisk aktivitet, genom flygblad och agitation. Lenin ansåg att vanliga arbetare och bönder aldrig skulle kunna genomföra den totala omdaning av samhället som enligt honom behövdes, eftersom de hela tiden skulle försöka nå kortsiktiga förändringar inom det rådande systemet. Kapitalismen hade heller inte nått så långt som i väst för att starta revolutionen. Fienden måste vara identifierad. Tsaren gjordes till fiende.

Mensjevikerna strävade snarare mot en parlamentarisk republik där de medborgerliga rättigheterna kunde tryggas, och där arbetarklassen kunde arbeta i opposition tills dess att de var starka nog att ta över makten. Lenin blev nedröstad och lämnade kongressen. En annan tvistfrågade ledde till att även andra lämnade kongressen. Lenin ansåg därmed att hans rörelse var majoritetsmännen.

Först och andra ryska revolutionen 1825 och 1905

1905 då den andra revolution kommer har Ryssland ännu inte nåtts av en utpräglad borgerlig kapitalismen, som var förutsättning för den socialistiska revolutionen. Den första revolutionen 1825 misslyckades av revolutionärer som var uppeldade av socialismens ideal.

Ryssland var i första hand ett jordbrukssamhälle. Revolutionen måste kunna involvera bönderna, arbetarna och soldaterna. Tre råd bildades med dessa stånd. Dessa råd kallas sovjeter.

Det rysk-japanska kriget 1904.

I slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet tävlade flera västerländska länder om inflytande, handel och landområden i Östasien samtidigt som Japan strävade efter att bli en modern stormakt. Bakom fanns andra USA:s intressen i Rysslands oljetillgångar.

Den 8 februari 1904 genomförde Japan utan en formell krigsförklaring ett överraskande anfall mot den ryska flottan i Port Arthur. Kriget synes har varit planerat som om en förberedelse infför 1905 års revolution genom amerikanska bankirer i USA.

I tidskriften Aus der Weltpolitik skrev Alexander Parvus, en rysk revolutionär som gått i exil, redan år 1895 att det i framtiden skulle bli ett krig mellan Ryssland och Japan och att det ur detta krig skulle föda en revolution. De hade då länge pågått ett ekonomiskt krig gentemot Ryssland för att försvaga nationen.

Internationella bankirer finansierade starkt Japans krigsinsats – viktigast var Jacob Schiff, som lånade Japan 200 miljoner dollar. Samtidigt hade man avskurit Ryssland från alla krediter. I samband med ett ryskt nederlag i kriget mot Japan ville de internationella bankirerna starta "revolutionen" i Sankt Petersburg.

Huvudorganisatören var just Alexander Parvus som fick två miljoner pund från Japan (Igor Bunitj, Partiets guld, s. 33). Man satsade totalt 50 miljoner dollars på 1905 års revolution (Oleg Platonov, Rysslands törnekrona – Ryska folkets historia på 1900-talet, del 1, s. 171.)

Dessa revolutionsbankirer sökte försvaga Ryssland genom krig, skuldsättning och svält för att få rysk ekonomin att kollapsa.

Deras närstan fullständiga kontroll över den internationella pressen möjliggjorde att man kunde skylla på tsaren för alla de problem som dessa bankirer var avsiktligt orsakade det ryska folket. Världen vände sig mot Ryssland och vände det ryska folket mot den ryska regeringen och straffade tsaren för judiska brott i rysk historia.

Det ryska folket kom att svälta och lida mycket.

Tsar Nikolaj II har oförskyllt beskrivits att misskött landet och att han var en bedrövlig befälhavare som åkte på stryk mot japanerna 1905.

Ryssland hade behövt en moderniseringav bl.a statsförvaltningen och jordbruket. Tyvärr följde Tsaren inte sin premiärminister Pjotr Stolypins förslag till en reformutveckling.

Den Blodiga Söndagen 1905

Den 22 januari 1905, marscherade över 120.000 hungrande människor i St Petersburg till Vinterapalatsen för att bli bönhörd. En obeväpnad, fredligt inställd folkmassa med bandroller med "Gud bevare Tsaren" och man sjöng religiösa sånger. De var ledda av socialistpräst Gapon ville uppvakta tsaren med en petition.

Det fredliga demonstrationståget gick till Vinterpalatset, där tsarens soldater plötsligt öppnade eld mot demonstranterna. Omkring 1000 personer dödades och sårades och händelsen fick namnet den blodiga söndagen. Människor ropade: "Tsaren vill inte hjälpa oss."

Frimurarna Alexander Parvus och Pjotr Rutenberg hade i hemlighet placerat terrorister (framför allt socialrevolutionärer) i träden i Alexandrovsk-parken och befallt dem att skjuta mot soldaterna.

Alexander Parvus ("Alexander den Lille") och blev en mycket framgångsrik bankir – ytterligare en i raden av dessa egendomliga män, som på en gång är frimurare, bankirer och revolutionära socialister.

Hans ursprungliga namn är Israel Gelfand. Denne växte upp i Odessa och tillhörde revolutionära grupper redan på 1880-talet. Det var som som förde in unge Bronstein (Trotsky) i frimureriet.

Så provocerades soldaterna att besvarade elden. Tsaren blev djupt bestört, uttryckte offentligt sympati med de dödades och sårades familjer. Den tilltänkta "revolutionen" kom av sig. Men detta blev en vändpunkt för tsarväldet. Nikolaj II kommer att tvingas att abdikera i februari 1917.

Denna revolt ledde till vissa författningsförändringar och inrättande av ett parlament - Duma. Men förändringarna i praktiken blev små. Men när Duman sammanträdde 1906 hamnade man genast i konflikt med tsaren och tsaren kunde fortsätta som autokrat. Genom skottet i Sarajevo 1914 blev Ryssland tvingad att gå in kriget mot Tyskland för att skydda Serbien. Revolutionen skulle få fart genom Första världskriget och genom Tysklands ingripande.

Terrordåden 1905 - 1906

Nu startade revolutionärerna en fruktansvärd terror mot alldeles oskyldiga ryssar. Under 1905-06 krävde den revolutionära terrorn i Ryssland 20 000 offer i dödade och lemlästade.

1906 utsåg tsaren Pjotr Stolypin som primiärminister som ingrep resolut. Han utvecklade ett nytt och snabbare domstolsförfarande. Under 1906 - 1909 greps, döms och avrättades 3000 personer. Stolypin arbetade för att stoppa terrorn och för att genomföra blå. landreformer för bönderna med västerländska småjordbruk. Han ville utveckla ett system med lokalt självstyre, sk. zemstvo. Han har inte tsarens fulla stöd i detta. Han avgick 1911. Jordbruket är nyckelfråga för all samhällsutveckling. Ett samhälle växer fram inifrån och nerifrån och upp.

Man planerade också jordreformer för att ge bönderna äganderätt över sin egen jord – mellan åren 1907-1914 blev hela två miljoner ryska bönder jordägare, och ytterligare sex miljoner hade hunnit lämna in ansökningar vid första världskrigets början. Ytterligare reformer gav bland annat industriarbetarna kompensation vid sjukdom och olyckor, och skolsystemet utökades. Ryssland var på väg att bli en konstitutionell monarki, som många västeuropeiska länder.

Det passade inte kommunisterna alls. Som Lenin sade var man tvungna att slå till snabbt, för om några årtionden skulle alla bönderna äga sin jord, och då skulle det inte gå att uppvigla dem med hjälp av den frågan. Reformerna gick så snabbt att bönderna redan ägde hela tre fjärdedelar av åkermarkerna vid kommunisternas kupp 1917. Upprörande! Hur ska man kunna göra revolution när bönderna går och blir rikare på egen hand?

Lenin var rädd för att Stolpin att han skulle lyckas med att förändra Ryssland utan en väpnad revolution. Även tyskarna fruktade en sådan rysk utveckling, som skulle göra Ryssland till en stormakt. Det fanns skäl för att provocera Ryssland till krig. Tsar-Ryssland var ett hinder för frimurarnas världsstat.

Stolypin och hans medarbetare har nu fått veta vad det var för en fientlig makt som Ryssland hade emot sig: det internationella frimureriet, närmare bestämt Grand Orient de France.

En rysk polisagent, Aleksejev, sändes till Paris att infiltrera Grand Orient. År 1911 kunde han i en hemlig rapport uppge att Stolypin stod överst på listan över personer som Grand Orient planerade att likvidera. Den 14 september 1911 sköts Pjotr Stolypin av Dmitri Bogrov på operan i Kiev i tsarens närvaro. Efter mordet på Stolypin avtog tyvärr Rysslands motståndskamp mot de destruktiva och kriminella frimurverksamheter.

Wall Street och ryska revolutionen

År 1905 när Ryssland var engagerad i det rysk-japanska kriget, försökte kommunisterna att få jordbrukarna att göra uppror mot tsaren, men de vägrade.

Efter detta försök sökte tsaren förhindra nya uppror genom att deponer $ 400 000.000 i Chase Bank, National City Bank, Guaranty Trust Bank, Hannover Trust Bank, Manufacturers Trust Bank och slutligen $ 80 000.000 i Rothschild Bank i Paris. Tsaren visste vem som låg bakom den växande revolutionära rörelse och hoppades att få avsluta det. Ett misslyckat drag, då kuppmännen fick tillgång till än mer kapital

Rothschild planerade genom Milner (Round Table Group) den ryska revolutionen. Detta tillsammans med

 • Schiff (som gav $ 20.000.000)
 • sir George Buchanan
 • Warburgs, Rockefellers partner i JP Morgan (som gav minst $ 1 miljon)
 • Olof Aschberg (AB Nya Banken i Stockholm, Sverige)
 • Rhens Westfaliska Syndikat
 • en finansiär som heter Jovotovsky (vars dotter senare gifte sig med Leon Trotsky)
 • William Boyce Thompson (direktör för Chase National Bank som bidrog $ 1 miljon)
 • Albert H. Wiggin (VD av Chase National Bank).

Dessa bidrog till att finansiera revolution.

John D.Rockefeller gav sitt ekonomiska stöd efter det att tsaren hade vägrat honom att få tillgång till de ryska oljefälten, som var i färd att pumpas upp av Royal Dutch Co (som ägdes av Rothschilds och bröderna Nobel). Detta skulle ha gett Standard Oil ökad konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Även om John D. Rockefeller hade $ 15.000.000 i obligationer från Royal Dutch Co och Shell och hellre än att köpa aktier för att få sin fot innanför dörren för en indirekt vinst, valde Rockefeller att finansiera revolutionen. Standard Oil skulle då bli fast etablerad i Ryssland.

Som Wienkongressen (1814) hade visat, hade Illuminati aldrig kunnat kontrollera affärerna i Ryssland, så det gällde att bli kvitt tsaren så han inte längre kunde inte störa Wall Streets planer. Bakom allt finns orsakeer som sträcker sig bortom Ryssland. En plan i ett världsherravälde. Wall Street styr världens ekonomi och plundrar världens länder spekulation och skuldsättningar.

Wall Street, Trotsky och Illuminati

New York Times avslöjade den 24 mars 1917 att bankiren Jacob Schiff hade finansierat spridandet av revolutionär propaganda bland ryska krigsfångar redan under rysk-japanska kriget 1904 - 05. Tidningen citerade ett telegram, där Schiff hyllade Trotsky, "han var den vi hade hoppats på och strävat efter alla dessa år". Schiff tillhör den sionistiska orden B'nai Brith (Förbundets söner) som är grundat 1843 i New York.

Denna sionistiska sekt kommer ur den revolutionära Illuminatiorden som grundades 1 maj 1776 genom Mayer Rotschild. Denna order är mäktigt och kontrollerar fördolt USA. De söker kontrollen över världsekonomin och världen.

Jacob Schiff som var ordförande för bankhuset Kuhn, Loeb & Co och en gunstling till bank- och finansjätten Rothschild, tog hand om Trotsky som blev medlem i B'nai Brith i New York 1917. (Jurij Begunov, Secret Forces in the History of Russia, S: t Petersburg, 1995, sid. 138-139). Bakom.

I amerikanska UD:s arkiv finns det ett dokument (nr 861.00/5339), vilket avslöjar att Jacob Schiff, som var en mycket inflytelserik person inom frimurarorganisationen B'nai B'rith, och hans kumpaner Felix Warburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff (son), Isaac Seligman och andra redan i februari 1916 gjorde upp planer att störta den ryske tsaren.

Det var Jacob Schiff som i januari 1916 ordnade så att Trotsky kunde komma till USA. Leo Trotsky (1879-1940) vars egentliga namn är Lev Davidovich Bronstein, var son till förmögna judiska föräldrar. Den 13 januari 1917 anlände Leo Trotsky till USA

Han var förvisad från Ryssland på grund av sin delaktighet i det misslyckade revolutionen 1905. De försökte uppviglar bönderna mot tsaen. Han blev en reporter för Novyj Mir, en kommunistisk tidning i New York från 1916-17. Han hade en dyr lägenhet och reste runt på stan med egen en chaufför i en limousine sponsrad av Schiff. De sågs ofta på Schiffs residens. De talade om Ryssland och lärdomarna av revolutionärenas misslyckade att störta tsaren.

Leiba Bronstein (Trotsky) blev frimurare 1897 och senare en högt uppsatt Illuminati-medlen genom sin vän Alexander Parvus (se den blodiga söndagen 1905)). Trotsky blev medlem i den sionistiska orden B'nai Brith (Förbundets söner) i New York 1917. Källa Jurij Begunov, Secret Forces in the History of Russia, S: t Petersburg, 1995, sid. 138-139).

Trotskys slutsats var att det verkliga syftet med frimurarna var att avskaffa de nationella staterna och deras kulturer och att införa en judisk världsstat. "Frimureriet är ingenting mer och ingenting mindre än en revolutionär handling och ständig konspiration". Detta framgår ur “ The Secret Initiation into the 33rd Degree”. Bronstein [Trotsky] blev en övertygad internationalist som fick veta att de judiska människorna var deras egna kollektiva Messias att nå herraväldet över alla folk genom blandning av andra raser och eliminering av nationella gränser."

Trotsky var utan tvekan den grymmaste och farligaste "revolutionären" i världen, som beordrade bokstavligen miljontals ryssar att skjutas. Han tog barnen som gisslan och, om nödvändigt, beställde dem mördade. Terrorn från den brutale Trotsky härstammar från terrortraditionerna bland jakobinerna i den franska revolutionen 1789. B'nai Brith var direkt ansvarig för att störta tsaren Nikolaj II och den efterföljande decennierna av massmord.

Under våren 1917 började Jacob Schiff att finansiera Leo Trotsky att genomföra "den andra fasen av revolutionen", enligt prof Antony C. Sutton. Överste Edward Mandell House, en kraftfull Illuminati-medlem i Amerika, såg till att president Woodrow Wilson snabbt hade ett amerikanskt pass utfärdat för Trotsky, så att han kunde åka tillbaka till Ryssland och fortsätta "revolutionen".

Jacob Schiff och hans anhängare finansierade utbildning av Trotskys rebellgrupp bestående huvudsakligen av judar från New Yorks East Side på Rockefellers Standard Oil Company egendom i New Jersey. Rothschilds hjälpte till att finansiera bolsjevikernas maktövertagande via Jacob Schiffs bank Kuhn, Loeb & Co. i New York. Även Rokefeller bidrar och Olof Aschberg i Sverige.

Överste Edward Mandell House var en inflytelserik Illuminati-medlem i Amerika och arbetade nära president Woodrow Wilson. Han såg till att presidenten snabbt kunde utfärda ett amerikanskt pass för Trotsky, så att han kunde åka tillbaka till Ryssland.

När en tillräcklig utbildning i tekniken i gerillakrig och terror, reste Trotskys rebeller med 20 miljoner dollar i guld från Jacob Schiff på skeppet SS Kristianiafjord på väg till Ryssland för att föra den bolsjevikiska revolutionen.

Den 27 mars 1917, den 37-årige kunde Trotsky med sin familj och 275 internationella terrorister och äventyrare påbörja resan från New York på fartyget SS Kristianiajjord till Europa för att slutföra "revolutionen" i Ryssland. Olika kriminella, judisk-amerikanska kommunister och mäklare från Wall Street följde också med.

I kanadensiska Halifax kvarhölls fartyget Det hade nämligen utfärdats en internationell arresteringsorder på Trotsky. Men efter diplomatiska påtryckningar från amerikanska utrikesdepartementet fick Trotsky resa vidare på ett amerikanskt pass. Det var på president Wilsons önskan att Trotsky skulle friges. När Trotsky i mars 1917 gav sig av från New York mot Ryssland hade han med sig en penninggåva i stora belopp från Schiff.

Detta syns som en paradox. Storbritannien och dess dominion Kanada deltog vid denna tid i första världskriget på Rysslands sida mot Centralmakterna. Bolsjevikerna Lenin och Trotsky gjorde ingen hemlighet av sina planer att gripa makten i Ryssland och därefter villkorslöst avsluta kriget.

Om så skedde, skulle Tyskland sluta separatfred med Ryssland och därmed kunna föra över mängder med divisioner till västfronten och sålunda förstärkt fortsätta kriget mot de västallierade, däribland britter och kanadensare. Det skulle förlänga kriget med flera månader och medföra tiotusentals allierade soldaters död.

Februarirevolutionen 1917

År 1917 när Första världskriget pågår är krigsläget fastlåst. Front står mot front.

Miljoner människor dog och svalt i Ryssland, soldaterna led i skyttegravarna. Missnöjet med kriget ledde till politiskt oro i landet och oppositionen mot tsar Nikolaj II växte. Februarirevolutionen 1917 var det inledande skedet av den ryska revolutionen, som till följd av skilda kalendrar ibland även kallas marsrevolutionen.

Situationen i Ryssland urartade den 22 februari då ägarna av Putilov Iron Works låst in sina anställda efter att de ha krävt högre löner. Ledda av bolsjevikiska agitatorer gick 20.000 arbetare ut på gatorna. Armén beordrades att skingra demonstrationerna, men de var ovilliga att göra detta. I vissa fall hade soldaterna anslutit sig till protesterna och kräver ett slut på kriget.

Februarirevolutionen inleddes efter det att Pavlovska regementet den 23 februari enligt den julianska kalendern beskjutit ett demonstrationståg i Petrograd med fyrtio civila dödsoffer som följd. Februarirevolution leder till attdet ryska kejsardömet kollapsar och blir slutet på Romanov dynastin. Omkring 1500-2000 människor blev dödade eller allvarligt skadade.

Den 26 februari beordrade Nikolaj II att Duman att skulle avgå. Medlemmar vägrade och de fortsatte. Michael Rodzianko, ordförande för Duman, skickade ett telegram till tsaren som tyder på att han utsåg en ny regering ledd av någon som hade förtroende bland folket.

Den 27 februari går ca 200.000 arbetare i strejk. Nikolaj II, som var på Arméstaben i Mogilev, beordrade befälhavaren för Petrograds garnison att undertrycka "alla störningar på gatorna i huvudstaden". Följande dag sköt soldater mot demonstranterna i olika delar av staden. Andra vägrade att lyda order och Pavlovsk regementet gjorde myteri. Andra regementen följde och soldater gick med strejkande arbetare på gatorna. När tsaren inte besvarade telegrammet utsåg Duman en provisorisk regering ledd av fursten George Lvov.

Den 1 mars 1917 abdikerade tsaren lämnade övermakten till icke-kommunistiska ryska provisoriska regeringen med fursten Georgij Lvov som ersatte tsaren, en medlem av kadettpartiet (KD). Efter julidagarna efterträdd prins Lvov av Alexander Kerenskij. Denna provisoriska regeringen var en allians mellan liberaler och socialister som ville att inleda en politisk reformering och skapa en demokratiskt vald regering. De kunde inte lösa Rysslands problem, då han vidhöll landets deltagande i första världskriget.

Den 2 mars 1917 skrev tsar Nikolaj II under sin egen och sin sons abdikation. En provisorisk regering tillsättsmed liberalister och socialdemokrater. Fursten Georgy Lvov efterträdde tsaren, som i juli efter en tumult blev erssatt av justitieministern och den socialdemokratiske ledaren Alexander Kerensky. Han var stormästare i Rysslands Grand Orient, som hade 28 loger i Ryssland.

Störtandet av tsarväldet innebar en ny politisk frihet i Ryssland och de partier som förut hade varit olagliga kunde nu uttrycka sina åsikter utan censur. Detta innebar att tusentals politiska flyktingar kunde återvända från exil. En av dem var Vladimir Lenin, ledaren för bolsjevikpartiet, som bjöds att komma till den dåvarande huvudstaden Petrograd från sin exil i Schweiz. Inbjudan kommer från Alexander Kerenskij trots att Lenin ville störta denna borgerliga regering. Lenin kom via Sverige och Finland. En återvändå sker genom hjälp från Tyskland.

Tyskland och Lenin

Det stod klart tyskarna att de genom att finansiellt stödja bolsjevikerna skulle kunna effektivt försvaga Ryssland. Även kejsar Wilhelms rådgivare Walter Rathenau var av samma åsikt, liksom Tysklands ambassadör i Köpenhamn, greve Ulrich von Brockdorff-Rantzau, som var 33:e gradens frimurare och illuminat. Det var Brockdorff-Rantzau som slutligen avgjorde frågan med ett brev till tyske vice statssekreteraren den 14 augusti 1915. År 1916 föreslog Alexander Parvus (Israel Gelfand) den tyska regeringen att ge Levins parti ett än kraftigare stöd.

I ett strängt hemligt telegram till inrikesministeriet i Berlin den 2 april 1917 skrev Ulrich von Brockdorff-Rantzau:

Vi måste genast försöka att i Ryssland åstadkomma ett så omfattande kaos som möjligt. Samtidigt måste man undvika att synligt blanda sig i den ryska revolutionens gång. Men i hemlighet borde man göra allt för att utöka motsättningarna mellan de moderata och extrema partierna, ty vi är ganska intresserade av de sistnämndas seger, eftersom statskuppen då bleve en oundviklighet."

När den första "ryska" revolutionen utbröt i mars 1917 (februari den juliansa kalendern), befinner sig Lenin i landsflykt i Schweiz. Han blev fullkomligt tagen på sängen och vägrade först tro på nyheterna, vilket visar att Lenin var en andraplansfigur utan verkligt inflytande på händelseutvecklingen.

Lenin förhandlade med det tyska överkommandot med stöd av Max Warburg (chef för Rothschild-anslutna Warburg-banken i Frankfurt) för att han, hans hustru och 32 andra bolsjevikerna skulle resa genom Tyskland till Sverige, där han skulle plocka upp pengar som hölls i förvar AB Nya Banken för at sedan fara vidare till Petrograd. Han lovade att sluta fred med Tyskland om han kunde störta den nya ryska regeringen.Han berättade för folket att han inte längre kunde arbeta inom den befintliga regeringen för att kunna åstadkomma den förändring, att med omedelbar kraft avsluta kriget, och avsluta svälten för bönderna. Hans stridsrop var: "All makt åt sovjeterna!

Den 4 april meddelade Lenin tyska regeringen att han var beredd att återvända till Ryssland. Hans resa godkändes av kaiserns rådgivare, kanslern Bethmann-Hollweg (frimurare, medlem av bankirsläkten Bethmann Brothersi Frankfurt och kusin med Rothschilds), och statssekreterare Arthur Zimmermann (frimurare).

Dessa ämbetsmän organiserade sedan Lenins resa tillsammans med greve von Brockdorff-Rantzau och Alexander Parvus, som låg bakom revolutionen 1905. Resan planerades att gå genom Sverige och Finland. I Petrograd skulle Lenin och hans följe av 32 revolutionära kumpaner förena sig med Trotsky, som var på väg från USA.

Han sattes i en förseglad järnvägsvagn med över 5 miljoner dollar i guld från den tyska regeringen och när det anländer till Petrograd, fick de sällskap med Stalin och Trotsky. Lenins resa ansågs så viktigt, att kronprinsens tåg fick göra ett två timmar långt uppehåll i Halle för att låta Lenins tåg passera. I Berlin gjorde man ett uppehåll varunder Lenin fick nya instruktioner från tyska UD. Den tyske kejsaren fick vetskap om operationen, som delvis bekostades av hans regering men först sedan Lenin anlänt till Ryssland..

När Lenin anlände Petrograd berättade för folket att han inte längre kunde arbeta inom den befintliga regeringen för att kunna åstadkomma den förändring, att med omedelbar kraft avsluta kriget, och avsluta svälten för bönderna. Hans stridsrop var: "All makt åt sovjeterna!

Han startade revolutionen och tog makten från Kerenskij (hög frimurare) den 7 november 1917 och ersatte en demokratiska republiken med den kommunistiska sovjetstaten. Han höll sitt ord och slöt fred med Tyskland i februari 1918 och få slut på östfronten. De flesta medlemmarna den provisoriska regeringen dödades. Kerenskij som frimurare ingick planen för ett överlämnande av makten. Kerenskij medgav senare att han få privat stöd från den amerikanska industrin som ledde till att vissa historiker att tro att Kerenskijs regering var ett tillfälligt front för bolsjevikerna.

Val hölls den 25 november 1917 med nära 42 miljoner röster, men de bolsjevikiska kommunisterna bara fick 24% av rösterna. Den 18 juli 1918 sammankallades folkkongressen med en majoritet för anti-bolsjeviker som pekade på att kommunismen inte var en massrörelse, som Lenin hävdat. Nästa dag använde han en väpnad styrka att upplösa Duman.

Den 3 december 1917 skrev den tyske utrikesministern Richard von Kuhlmann till kejsaren:

"Först när bolsjevikerna började få penningbidrag av oss genom olika kanaler och under olika förevändningar kunde de grunda sitt huvudorgan Pravda och organisera en hetspropaganda och därigenom utvidga partiets mycket bräckliga bas."

När revolutionen sker finns frimuarloger i Ryssland som styrdes av Grand Orient de France i Paris och av Förbundets Söner. Aleksandr Kerenskij primiärminister i den provisoriska regeringen juli-november 1917. Han föddes 1881 i Simbirsk och dog 1970 i New York! Aleksandr Kerenskij var stormästare i Rysslands Grand Orient.

Julirevolutionen 1917

Kerenski såg sig alltmer isolerade mellan extrema revolutionärer till vänster (under ledning av Lenin) och till höger under ledning hans nyutnämnde general Lavr Kornilov, som tsaren trogen. När Lenin den 16 april 1917 nådde Petrograds järnvägsstation höll han sitteldande revolutiontal för dem som kommit för att möta honom. Hans ankomst radikaliserade bolsjevikernas politik gentemot den provisoriska regeringen.

Den provisoriska regeringen fortsatte kriget mot Tyskland, vilket ledde till stora protester i Petrograd. Furst Lvov avgick i juli och Kerenskij tog över som regeringschef. Han valde att intensifiera krigföringen mot Tyskland, med den så kallade Kerenskij-offensiven.

I juli rådde revolutionär stämning i huvudstaden med hundratusentals demonstrerande arbetare ute på gatorna. Många bolsjeviker menade att tiden var mogen för en ny revolution, men Lenin ansåg, med hänvisning till erfarenheterna från Pariskommunen 1871, att man måste avvakta tills man visste att resten av landet också var moget och redo för revolutionen.

Händelserna i juli medförde att många revolutionärer fängslades; dessa kom dock i augusti att släppas ut av regeringen då Petrograd hotades av den tsartrogne general Kornilovs misslyckade kuppförsök.

Motståndet mot kriget radikaliserades alltmer och sovjeternas inflytande ökade i hela landet. I september utropades republik.

Efter ett misslyckade revolutionsförsöket i juli, tvingade Lenin fly till Finland eftersom man ännu inte ansåg honom vara en livsfarlig fiende. Karenski hade detta skjutit upp bildandet av den konstituerande församling till efter valet i november.

När Kerenky fick vetskap om Kornilovs påstådda planer att ersätta den provisoriska regeringen med en militärdiktatur. Kerenski bad Kornilov att avgå. Kornilov vägrade och marscherade mot Petrograd. Kerenski bad nu om assistans från Lenin i att säkerställa fortsatt överlevnad i den provisoriska regeringen. Lenin gick med på att denna obekväma alliansen. Det blev vägen för Lenin att ta makten.

Under Kornilovrevolten hade Kerenskij delat ut vapen till Petrograds arbetstagare. I oktober hade de flesta väpnade arbetarna gått över till bolsjevikerna.

Oktoberrevolutionen 1917

Bolsjevikpartiet mobiliserade och organiserade folket till att besegra Kornilovs revolt. Det Röda gardet i Petrograd bestod av ca 25.000 soldater. De fick stöd de baltiska sjömännen, järnvägsarbetstagare, arbetare i Moskva, Donbas och Uralbergen. Kornilovs revolt och nederlag försvagade den provisoriska regeringen. Med Kornilovs misslyckade kupp kom bolsjevikernas popularitet med sovjeterna att öka betydligt.

Den 5 september antog bolsjevikernas resolutionen om frågan om regeringsmakten. Bolsjevikerna vann majoritet i sovjeterna i Brjansk, Samara, Saratov, Tsaritsyn, Minsk, Kiev, Tasjkent, och andra städer.

Den 25-27 oktober (julianska kalendern) 1917 inledde bolsjevikerna den andra ryska revolutionen för året. Kerenskij-regering i Petrograd hade nästan inget stöd i staden. Endast en liten styrka, som kallades Women's Death Battalion, var villig att kämpa för regeringen mot bolsjevikerna, men denna styrka också gick över till revolutionen utan att avfyra ett enda skott. Det tog mindre än 20 timmar innan bolsjevikerna hade tagit över regeringsmakten.Revolutionen genomfördes av grupp yrkesrevolutionärer, ett 30-tal personer.

När bolsjevikerna, ledda av frimurarna Lenin och Trotsky, tog makten den 8 november 1917, var det en fredlig maktväxling. Någon stormning av Vinterpalatset ägde aldrig rum annat än i den senare sovjetiska mytologin.

Den 7-8 november 1917 skapade bolsjevikdelegaterna sovjetstaten under ledning av "Folkkommissariernas råd" i vilken Lenin utsåg sig till ordförande. Den ryska revolutionen utbröt 7 november 1917 i S:t Petersburg och 12 november i Moskva. Revolutionen pågick cirka 10 dagar och bestod i att de bolsjevikkontrollerade arbetare- och soldatsovjeterna avsatte den provisoriska regeringen vars siste regeringschef var Kerenskij.

Den ryska och sionistiska revolutionen

Det går inte att studera bolsjevikernas maktövertagande i Ryssland utan att känna till de dominerande sionistiska komponenterna. Finansmännen på Wall Street tillhör anglo-amerikanska sionister. Jacob Schiff och Trotsky tillhör den sionistiska orden B'nai Brith (Förbundets söner). Karl Marx lärofader var Moses Hess och fhan örklarade historien som en raskamp istället för klasskamp dvs en väg till nationalosocialism. Sionismens rötter tillhör Illuminati-orden.

De sovjetiska jordbruken som sovchoserna och kolchoserna har kibbutzerna som en socialisk modell. Dessa blev till en katastrof för de ryska bönderna. De skulle bli till storindustriella jordbruk. Kollektiviseringen av folket uraderade all mänsklig, frihet och moral. Sovjetsamhället blev till ett superkapitalistiskt samhälle. Endast staten var sann. Kommunismen är här en statsreligion. De som mottsatte sig blev statens fiende.

All analys som inte nämner detta blir felaktigt. På samma sätt som blir en berättelse om Titanic utan isberget en bristande i sanningshalt.

Pastor George E. Simons som ledde Methodist Episcopal Church i Petrograd 1907-1918, en församling som är grundad amerikanska missionärer. Han blev därmed ETT ögonvittne till bolsjevikernas maktövertagande, och han vittnade senare infor Förenta Staternas senat. Hans vittnesmål finländare bevarat i Volym III i United States Senate Document No. 62, 66th Congress, First Session:

"Av 388 ledamöter i den nya ryska regeringen, råkar det vara 16 ledamöter var ryssar. En var en svart amerikan. Alla de andra, 371, var judar. Av dessa 371 judiska bolsjevikledarna, var inte mindre än 265 av dem från Lower East Side i New York City." Trotsky hade en rebellgrupp utbildade i gerilla på Rockefellers ägor.

Den röda sanslösa terrorn.
Avrättning av en hel samhällsklass

Bolsjevikledaren kom omedelbart efter maktövertagandet att ge order om att sammanställa listor över personer, som absolut måste avrättas. Lenin förklarade att en hel samhällsklass (borgarna) skulle komma att utplånas. Det var bolsjevikerna själva som bestämde vilka som var borgare. Därför mördades också många vanliga och enkla människor.

Ett fasansfullt våld, terror och avrättningar genomfördes på den ryska befolkningen. En gränslösa blodsutgjutelse. Begåvade intellektuella kunde snabbt genomskåda detta brottssyndikat, som kallade sig för bolsjeviker-kommunister.

Den röda terrorn blev så vida spridd. De grymheter som användes av den [judiska] tjekan är omöjlig att åteges till fullo. Den vita arméns gärningar, strejker, vägran i en by att lämna över säd från skörden, etc. blev omedelbart avrättade.

Många bands fast efter hästar och drogs runt gatorna i staden, medan medan en judisk mobb attackerade dem med stenar eller sparkade dem till döds. Människor flåddes, stympades och bändes levande i ugnar. Detta makabra våld har skett i bl.a. Charkov som Allied Missions har vittnat om.

Kristna mödrar togs till stadstorget och barnen rycktes ur deras armar. En röd judisk terrorist tog barnet vid fötterna, höll det med huvudet nedåt och krävde att den kristna modern skulle förneka Kristus. Om hon inte gjorde det, kastade han upp barnet i luften, och en annan medlem av mobben rusade fram och fångade barnet på spetsen av sin bajonett

Tsarfamiljen avrättas

Samtidigt blev tsarfamiljen en allt större belastning för kommunisterna trots att han hade abdikerat i februari. De måste få bort den samlande symbolen för motståndet. Tsarfamiljen fördes bort till Jekaterinburg i Ural. Den 17 juli 1918 avrättades Nikolaj II och hans familj utanför Jekaterinburg på order av Sverdlov.

Efter kommunismens fall fick Nikolaj II och hans familj den 17 juli 1998 riktiga begravningar i S:t Petersburg. Den rysk-ortodoxa kyrkan helgonförklarade 2001 tsarfamiljen. 1 oktober 2008 fastslog Rysslands högsta domstol att mordet på den avgångne tsaren Nikolaj II var olagligt.

Dumas upplöses. Proletariatets diktatur

I januari 1918 samlades Duman. 36 miljoner människor hade röstat till den, av dem hade 9 miljoner röstat på bolsjevikerna men 21 miljoner på Kerenskijs parti, socialrevolutionärerna. Majoriteten i Duman menade att man först borde skapa en demokratisk författning. Lenin hävdade nu: "att överlämna makten till den konstituerande församlingen skulle innebära en ny kompromiss med den skändliga bourgeoisen". Med hjälp av beväpnade matroser upplöstes Duman andra dagen av dess sammankomst och "proletariatets diktatur" var upprättat. Därefter arresterades de oliktänkande deputerade, varav ett antal kom att mördas.

Följande förändringar sker:

 • Fred sluts med Tyskland
 • Finland och de baltiska staterna förloras
 • Förstatligande av banker, industrier, kommunikation och jord
 • Jordreform storgodsen styckas upp till bönderna
 • Statskyrkan avskaffas
 • Sovjeterna får all makt
 • Icke-socialistiska partier förbjuds

Världskriget medförde svält och motståndet till den nya regimen. Hungersnöden var enorm genom krig och nu en påtvingad jordbruksreform som ledde till ett slaveri.

Ryska motrevolutionen 1918 - 1922

Motståndarna till "de röda" bolsjevikerna kallades "de vita" och leddes av tsartrogna generaler, som var missnöjda med fredsavtalet. De hade stöd från väst och främmande trupper befann sig stundtals lång inne i Ryssland.

Det ryska inbördeskriget, som kan ses som ett antal olika inbördeskrig, framkallat av det kaos som rådde, nationella strävanden i icke-ryska områden och de rödas hårdföra politik. Många politiska grupperingar och dess anhängare tog till vapen för att försvara eller störta det sovjetiska styret bl.a. kosackerna gjorde uppror.

Kronstadtuppror var en av många större misslyckade uppror mot bolsjevikerna i efterdyningarna av den ryska inbördeskriget. Ledda av Stepan Petrichenko och består av sovjetiska sjömän, soldater och civila. Det var en viktig orsak till att Lenins och kommunistpartiet beslutet att lossa sin kontroll över den ryska ekonomin genom att genomföra den nya ekonomiska politiken (NEP). Upproret har sitt ursprung i Kronstadt, en marin fästning på Kotlin Island i Finska viken som fungerade som bas för den ryska Östersjöflottan och som guardpost för inflygningar till Sankt Petersburg, tidigare Petrograd, 55 kilometer bort.

Den röda terrorn och tjekan

Det var under detta inbördeskrig som den beryktade terrorn bröt ut i Ryssland. Liksom det beryktade skräckväldet i Frankrike 1793 var den delvis ett svar på inbördeskrig och krig med främmande makt. Tusentals sköts enbart som gisslan och tusentals andra sköts utan ens revolutionstribunalens summariska rättegångar. Tjekan var den mest fruktansvärda politiska polis som dittills existerat. Bolsjevikterrorn syftade till fysisk utrotning av alla som opponerade sig mot den nya regeringen.

Av regerings-medlemmar i Lenins första regeringen var dominerade judarna. Denna dominas gällde även de olika kommissariaten.

Omedelbart efter statskuppen lät Lenin upprätta en hemlig polis, tjekan, under ledning av Felix Dzerzjinskij som började rensa ut motståndare och döma dem till döden, kasta dem i fängelse eller förvisa dem till Sibirien. Dödslistor upprättades

För detta krävdes inte att man gjort sig skyldig till något som stämplades som brott Det räckte med att man var klassfiende. I januari 1918 undertecknade Lenin en ukas som innebar att den skadliga "ohyran" på landsbygden skulle utrotas. Alexander Solzjenitsyn har räknat upp vilka som innefattades i denna beteckning: tidigare medlemmar av byråden, husägare, läroverkslärare, präster, munkar och nunnor, pacifistiska tolstojaner osv.

Medan det fanns i tsarens hemliga polis15 000 tjänstemän, ingick i slutet av 1920 250 000 man i tjekans led. Under tsarväldets sista år utfördes i medeltal 17 dödsdomar årligen; 1918-19 rörde det sig om 1 000 människor per månad. Det fanns en förintelse före förintelsen.

Judarna hade nu fria händer i hämnd för gångna tiders judeförföljelse att uför massmord på hjälplösa offer.

Kristna drogs direkt ur sina sängar, torterades och mördades. En del blev bokstavligen skurna i stycken, bit för bit, medan andra blev märkta med glödande järn, deras ögon stacks ut för att orsaka outhärdlig smärta.

Andra placerades i lådor där endast deras huvuden, händer och fötter stack ut. I lådorna släpptes sedan hungriga råttor in som skulle gnaga på människornas kroppar.

En del spikades fast vid händerna eller fötterna i taket och lämnades att hänga så, tills de dog av utmattning. Andra kedjades fast vid golvet, och sedan hälldes smält bly i munnen på dem.

Många bands fast efter hästar och drogs runt gatorna i staden, medan medan en judisk mobb attackerade dem med stenar eller sparkade dem till döds.

Kristna mödrar togs till stadstorget och barnen rycktes ur deras armar. En röd judisk terrorist tog barnet vid fötterna, höll det med huvudet nedåt och krävde att den kristna modern skulle förneka Kristus.

Terrorn nådde sitt syfte. Tillsammans med Röda arméns segrar tryggade den den nya regimen. Inga s k borgare vågade sig mer ta del av Rysslands politik. Mensjeviker och andra socialister som flydde till Europa hade fasansfulla ting att berätta om den tribut i människoliv som Lenin utkrävt.

Landet drabbades genom att produktionen sjönk, penningvärdet försämrades och bönderna tvingades leverera varor utan annan betalning än de industriprodukter, som skall finnas men inte har hunnit bli framställda. Alla revolter slogs ner av vad som kallades krigskommunismen.

Åren 1921–22 svalt 4–5 miljoner människor ihjäl i Sovjetstaten.

Massavrättningar av kosacker

Kommunisterna lät rasera kosackernas samhällen, massavrättningar genomfördes och de överlevande sändes iväg till slavaläger. Utrotningen av kosackerna är ett exempel på ett kollektiv som bestraffade en befolkning på tre miljoner. 300 000 - 500 000 människor att dödas.

Terrorn mot de ryska bönderna

Lenin ledde personligen terrorn. En terror gällde bönderna. Staten skulle ha rätt att rekvirera böndernas skörd utan ersättning. Lenin kom att tillstå att de tog allt överskott och ibland även det som bönderna behövde till mat. De rika bönderna kallades kulaker. Termen användes ofta om vem som helst som köpte arbetskraft eller hade mer egendom än som betraktades vara "normalt" enligt subjektiva omdömen.

Lenins tilltänkte efterträdare var Jakov Sverdlov. Han sa 1918 för att socialisera jordbruket: "vi måste skapa två fientliga läger i byarna: det fattigaste skiktet mot kulakelementen”. Kulaker var de rika jordägande bönderna. Ett instruktionsbrev till kommunistledarna i Penzaområdet 11 augusti 1918 lyder:

Kamrater!

Kulakernas uppror bör obarmhärtigt slås ner. Hela revolutionens intresse kräver detta, ty nu pågår överallt den sista avgörande striden mot kulakerna.

Exempel bör statueras.
1) Häng åtminstone 100 kända kulaker, rika män och blodsugare, men så att människorna säkert ser det.
2) Publicera deras namn.
3) Fråntag dem all säd.
4) Utse gisslan - såsom det utsades i gårdagens telegram.

Gör detta på ett sådant sätt att människorna på hundra versts avstånd ser, fruktar, vet och skriker: de stryper blodsugar-kulakerna till döds. Bekräfta telegrafiskt mottagandet av detta meddelande och verkställigheten.

Er Lenin.
P.S. Få fram några verkligt hårda män.

Sovjetunionen bildas 1919

I mars 1919 träffades Lenin och bolsjevikerna med revolutionära socialistledare från andra länder för att bilda den Kommunistiska internationalen (Komintern). Medlemmarna i Komintern skiljde sig från den bredare internationella socialiströrelsen, och blev därefter kända som kommunister. I Ryssland bytte bolsjevikpartiet namn till Allryska kommunistpartiet, vilket senare blev Sovjetunionens kommunistiska parti.

Då inbördeskriget och den utländska interventionen upphört blev det möjligt att 1922 grunda de socialistiska sovjetrepublikernas union. Etthundra språk talades i Sovjetunionen och femtio skilda nationaliteter var erkända inom dess gränser. Alla erkända nationaliteter erhöll kulturell autonomi, dvs hade rätten att använda sitt eget språk, ha egna skolor, bära egna dräkter och följa sina folkseder utan inblandning. Splittringen fortsatte dock då de autonoma republikerna styrdes av en folkminoritet. En folknationalism utvecklades ur detta och söndring har fortsatt.

Alexander Solzjenitsyn såg detta enorma problem. Hur ska folk kunna leva ihop i enhet? Han såg ingen politisk lösning. Inte här och inte heller i väst. Även i väst bli människan nedtryckt och ett medel för staten.

Jordbruket förstatligades och industrialiserades. En långtgående miljöförtörelse inleddes med kemijordbruk och storskaligt drift med en högmekanisering. Hela områden specialiserad för massproduktion enligt planhushållningen. Motståndet var stor bland bönder.

Varje delrepublik och hela landet styrdes efter ett parallellsystem som å ena sidan utgjordes av staten och å den andra av partiet. Den förnämsta institutionen inom staten var sovjeten med Högsta sovjet överst. Partiets högsta instans var centralkommittén.

Stalin

Stalins maktövertagande efter Lenins död 1924 fortsatte en terror och förföljelser långt värre än de tidigare. Åren 1936–38 pågick den stora utrensningen. Arresteringar och avrättningar skedde både på uppdrag av de sovjetiska toppledarna, och av de lokala regionerna i landet som tilldelades kvoter för eliminering, varefter de rapporterade framsteget.

Enorma arbetsläger byggdes upp för att inhysa de kulaker. Stalin har velat undanröja alla politiska motståndare, etniska eller religiösa minoriteter, kriminella eller oskyldiga som råkat ut för Stalins utbredda angiverisystem och säkerhetspolisens terror. Dessa läger fungerade som integrerade delar i Stalins ekonomiska system. Suget efter arbetskraft ledde till massarresteringar av oskyldiga, som alla sattes i arbete i lägren.

Stalin sa sig försvara bondeklassen men med sin kollektivisering av jordbruket krossade han skoningslöst denna klass. År 1928 blev det brist på spannmål i Sovjetunionen och regeringen beslöt att åter konfiskera spannmål från bönderna. Stalin lade skulden för problemen på kulakerna och drev igenom en tvångskollektivisering av jordbruket. Det privata ägandet av jorden skulle upphävas och bönderna placeras i jordbrukskollektiv.

”Avkulakisering” 1929

År 1929 inleddes dels en ”avkulakisering”, dels en snabbkollektivisering av jordbruket. Avkulakiseringen innebar en ”likvidering av kulakerna som klass”. Kulakerna och deras familjer dödades eller deporterades till Gulagläger belägna i de norra och östra delarna av landet. Vid slutet av år 1932 hade över tre miljoner kulaker dödats eller flyttats.

1932-33 beordrade Stalin en artificiell massvält på ukrainska bönder. Svälten, som idag är känd som Holodomor, genomfördes av utsända kommissarier vilka hade order om att beslagta böndernas mat. För första gången visas nu en dagbok som kastar nytt ljus över vad som hände.

För att dölja massmordet för omvärlden stängde Stalin gränserna mellan Ryssland och Ukraina. Stalin anklagade bönderna för att gömma säd och beordrade att de stationerade kommissarierna i Ukraina skulle beslagta alla sädeskorn de kunde hitta.

Omkring 5-10 milj bönder svalt ihjäl i Urkrania. Allt beslagstog, skörd, grönsaker, kor och hästar. Hungersnöden var Stalins metod att tvinga fram en kollektivisering av jordbruket och kväsa alla nationalistiska tankegångar. Urkrania har nu begärt att FN erkänner detta som ett folkmord.

Ryssland formades till ett enda ateistiskt och gigantiskt industriellt system över alla samhällets områden och även jordbruket. En planhushållning specialiserade hela regioner för produktionen. Kommunismen blev en statsreligion. Endast Sovjetstaten och dess ideologi var sann. Sovjetunionen blev med sina väldiga tillgångar en totalitär supermakt. Men det kastade det ryska folket till ett enormt lidande.

Total underkastelse gällde. Folket blev statens kollektiva egendom. Människan blev ett produktionsmedel för staten. I det kollektiva samhället upphörde den personlig friheten, moralen och rättvisan i samhället. De som var emot var folkets fiende.

Regimen beräknas ha kostat minst 20 miljoner människor livet genom krig, svält och avrättningar. Regionvis genomfördes rena folkmorden. Sedan tillkommer allt det som skett i Kina, Asien, Afrika och Sydamerika.

Sovjet blir sedan i väst huvudfienden i det kalla kriget mellan öst och väst. Kommunismen var en väpnad revolutionslära ledd professionella kuppmakare för världsomvälvningen. Ryssland blev det stora experimentet med oerhörda följdverkningar. Kina förenade kommunism med kapitalism i det som skedde på Himmelska Fridens torg 1989. Folket kördes bokstavligen över med tanks.

Maktöverlämnandet var känt i väst

Beslutet att överlämna makten till bolsjevikerna den 8 november fattades minst sex veckor tidigare, eftersom planen vid det laget var känd i New York, Washington och London, vilket bland andra professor Antony Sutton uppger i sin bok Wall Street and the Bolshevik Revolution. Detta var ingen rysk revolution. Ryska folket hade ingenting med dessa verksamheter att göra.

Den 28 november 1917, bara tre veckor efter bolsjevikernas maktövertagande, skickade överste House ett telegram till president Wilson, där han enträget uppmanade honom att tysta ner all kritik av bolsjevikerna: "Det är utomordentligt viktigt att sådan kritik tystas." Detta telegram hemligstämplades, och innehållet blev känt först sex år senare.

Det var en kupp mot Ryssland och det ryska folket, en kupp som finansierades och dirigerades av frimurarbankirer i London, New York, Berlin och Stockholm. Detta är även känt när Nazityskland erövrade Paris och kommer över hemliga arkiv hos Grand Orient de France, som sedan kom i rysk ägo, när Ryssland intog Berlin. Arkivet lär ha åteförts till Paris.

Historikern och professorn Harold Pease berättade i sin artikel "The Communist-Capitalist Alliance" om hur den ryske nobelpristagaren Alexandr Solzhenitsyn vid ett framträdande på Washington Hilton den 30 juni 1975 höll ett synnerligen avslöjande tal. Solzhenitsyn berättade om "existensen av en otrolig allians", nämligen den mellan ledarna i kommunistländerna och länderna i väst. Han avslöjade att de stora kapitalisterna i USA hade hjälpt Lenin under revolutionens första år och sedan fortsatt hjälpa kommunistledarna under 1900-talet. Vidare sa han:

"Om det inte hade varit för stödet från väst så skulle de ryska massorna kunnat kasta av sig kommunismen flera gånger. De viktiga projekten i de första femårsplanerna byggdes enbart upp med amerikansk tekonologi och material. Till och med Stalin erkände att två tredjedelar av materialet därefter kom från väst, så om Sovjet har kraftfulla militära och polisiära styrkor som används för att krossa vår rörelsefrihet så har vi västerländskt kapital att tacka för det också".

Väst har på detta sätt skapat "Frankensteins monster". Har kunde detta ske? Den korrupta världspolitken agera för ett ekonomiskt världsövetagande. Här finns bankerna. Kommunismen är skapad för att skapa en gemensam fiende. Alla krig bygger på en gemensam fiende. Det förenar. Extrem vänster och höger är motorn i detta spel. Konflikten bygger på en nedåtgånden konflikttrappa om den inte stoppas i tid:

 • motsättningar
 • utse den gemensamma fienden
 • aktivera för revolution, terror eller krig för att förgöra fienden
 • kontraproduktionen dvs antitesen utvecklas ur korruptionen. Ont föder ont
 • ny motsättning för att övervinna och ta kontroll
 • nytt kaos. Världen ropar efter ny ordning
 • internationalismen

Kriget i Afghanistan och Irak innehåller momenten som eskallerat konflikten och framkallat en världsfientlig terrorverksamhet. Terrorn är reell men aktiverad för att skapa en världsfiende. Därför kan alla länder komma under en världskontroll. Sovjet lockades in i en invasion av Afghanistan 1979 och förlorade 1984 striden och drogs sig ur. Sovjet blev här ett instrument i en världserövring. Jihad fanns redan. Den underblåstes från väst, som gett dagens sits.

Sveriges inblanding

Om maktövertagandet i Ryssland misslyckades, hade man en reservplan för en kommunistisk bas i Sverige (Alexander Solzjenitsyn, Lenin i Zürich, s. 168).

De svenska socialisterna med Hjalmar Branting gick i spetsen gjorde sitt bästa för att ge Lenin en god start för hans planerade massterror mot hela det ryska folket. Man hjälpte Lenin och hans revolutionärer att utnyttja Sverige som basområde.

Man hjälpte till att organisera bolsjevikernas fjärde partikongress, som hölls i Folkets hus i Stockholm i april-maj 1906. Branting höll där hälsningstalet. Efter revolutionen säger Hjalmar Branting i Folkets Dagblad Politiken, 22 januari 1924:

 • Lenins betydelse för den ryska revolutionen kan ej överskattas. Han har fullbordat en stor historisk gärning genom sin hänsynslösa kamp för att rensa bort allt det gamla. Lenins stora gärning kommer alltid att kvarstå som en av de mest betydelsefulla i detta upprörda tidevarv, betydelsefull i sin rätlinjighet och sin hänsynslösa kärlek till den sociala revolutionen.

Den 13 april 1917 anlände Lenin till Stockholm och togs emot av borgmästare Carl Lindhagen, redaktör Ture Nerman och riksdagsman Fredrik Ström. Det rapporterades även att han hade köpt en kostym på varuhuset PUB i Stockholm.

Han avreste samma dag till Finland och sedan till Petrograd.

På en av Petrograds järnvägsstationer och höll då ett politiskt tal för dem som kommit för att möta honom. ans ankomst radikaliserade bolsjevikernas politik gentemot den provisoriska regeringen; Lenin inskärpte att inte ens ett delmål kunde anses uppnått för att monarkin nu upphört och att arbetare och bönder inte, enligt hans mening, hade någon anledning att förlita sig på en borgerlig republik.

I Staten och revolutionen hade Lenin redogjort för hur den nya staten ska se ut, baserad på ett slags arbetarråd (sovjeter) och omdefinierade termen "proletariatets diktatur". Den hade funnits redan hos Karl Marx men får här innebörden av att elitpartiet som förtrupp ska kontrollera alla samhällets centrala funktioner för att driva igenom revolutionen och slå ner allt motstånd.

Den socialistiske författaren Maksim Gorkij skrev ett år senare, i oktober 1918:
"Lenin, Trotsky och deras partikamrater är redan infekterade av maktens gift; det visar deras skändliga inställning till den personliga friheten och yttrandefriheten och till alla de rättigheter som demokratin kämpade för att föra fram till seger.

Bolsjevikernas bankir.

En person skötte kontakterna mellan de tyska finansiärerna och bolsjevikerna, var Olof Aschberg (hans ursprungliga namn var Obadja Asch), som kallades bolsjevikernas bankir. Han ägde AB Nya Banken, som han grundat i Stockholm 1912. vilken senare bytte namn till Svenska Ekonomibolaget. Han är farfar till journalisten Robert Aschberg.

Olof Aschberg startade AB Nya Banken tillsammans med ledande socialdemokrater. Denna bank, som sökte anknytning till socialdemokratin och fackföreningsrörelsen, hade haft många affärer med Ryssland. Han reste över redan den 10 november 1917, tre dagar efter revolutionen för att företräda bankens intressen hos den nya regeringen.

Olof Aschberg förklarar i sina memoarer att samarbetet med Sovjet varit 'förtroendefullt' och att 'det som Sovjetunionen uträttat övergår hans djärvaste förväntningar'."

Resultatet av kommunismen i världen

Antal mördade människor i fd. Sovet är allt från 25 till över 60 miljoner människor. Kommunismens ateistiska system spreds via Ryssland världsvitt. Det ledde Ryssland och nationer till en total och kollektiv underkastelse av människor till ett industriellt samhällssystem. Endast staten och dess ideologi var sann. Staten var gud. Revolutionen når Östeuropa, Kina, Afrika, Centralamerika och länder i Asien som Kambodja, Vietnam och Nordkorea. Den medförde en stor förföljelse av Påven, kyrkan och orskade en våldsam förödelse av nationer med misär och svält. 120 miljoner människor blev mördade.

Källor:

Modern history projects
Wall Street and the Bolshevik Revolution av Antony C Sutton
Den nya världsordningen av Lars Adelskogh
Modern history project
Historiskt källmaterial

Frimurarnas konspirativa världspolitik och världsmakt

Ryska revolutionen och Första världskriget syftade till att krossa tsarväldet i Ryssland och Europas kejsardömen för att göra om Europas karta och för att förhindra att Ryssland blev en ekonomisk världsmakt. Världskriget var planerat i väst. Alla allianser eskalerade kriget. Nationalismen bland de olika folkgrupperna i kejsardömena uppviglade extremister. Provokationen i Serbien 1914 tände gnistan. Ett bedräger och politiskt intrigspel av ohyggliga mått.

Även Andra världskriget är planlagt för globaliseringen. Kommunismen i Ryssland är ett verk av västmakter. När Hitler steg till makten 1933, så kunde han starta en rustning för krig genom en fördold finansiering från väst. Börskraschen 1929 lamslog världsekonomoni. Tysklands krigsskuld från 1918 åste den ekonomiska utvecklingen i USA och Europa. Pengarna kom in via en nyinrättad bank på 30-talet som heter Bank of International Settlement (BIS) i Basel. Bakom finns Bank of England. Amerikanska företag samverkade fördolt med tysk krigsindustri.

Hitler stod för en extrem höger. Kriget gällde igen Tyskland mot Ryssland. Extrem höger mot extrem vänster. De skulle döda varandra. Färre människor gynnande nästa steg med ett mindre motstånd till en ny världsordning. Ur kriget skulle Europas Förenta Stater bildas och en omstöpning av nationer för globaliseringen. Metoden är terror, kris, krig och ekonomisk skuldsättning. Spekulationen förbrukar pengar och ökar skuldsättningen. Genon nya internationella organ kan nationella tillgångar pantsättas och social reformpolitik förstöras. Världsupprorets strävan är att konvertera jordens folk och samhällen till en ohygglig världsstat.

De nationella frimurarna blir på 1900-talet en dold världsmakt på ett världspolitiskt plan genom sitt privata bankvälde. Hela området i Euroasien står nu i blickfånget. Här finns de stora oljetillgångarna.

Organ som utvecklats för nyordningen är:

 • Världsbanken 1944 är en fristående överstatlig organisation som samverkar inom ramen för FN:s Ekonomiska och sociala råd. Den är nu Världsbanksgruppen för långivning till länder som är i behov av ekonomisk utveckling.
 • Internationella valutafonden,(IMF), är ett överstatligt organ som i nära samarbete med Världsbanken
 • G7-gruppen 1973. Dde sju stora industrialiserade ekonomierna i världen: USA, Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien, Japan och Kanada för politisk och ekonomiska samverkan.
 • G8-gruppen 1997 när Ryssland blir medlem i gruppen
 • G20-gruppen 2009 med G8-länder, Brasilien, Mexiko och länder i Euroasien

Trilaterala kommissionen (TC) består av tre grupperingar: USA , Europa och Asien/Oceanien. Det är en privat organisation, grundad 1973 på initiativ av personer inom Council of Foreign Relations (USA, Kanada och Mexiko) och Bilderberggruppen – bland annat David Rockefeller, Henry Kissinger, Zbigniew Brzezinski.

Omkring 300-350 europeiska (Europa), asiatiska (Asien & Oceanien) och nordamerikanska (USA/Kanada) medborgare samarbetar i denna verskamhet. Zbigniew Brzezinski som är TC:s ledare 1973 skrev i sin bok 'Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era', ett nytt samhälle, där den sociala grunden och nationella suveräniteten uppgår i en global ekonomisk enhet:

 • "... hur Amerika "leder" Eurasien är en kritisk fråga. En makt som skulle dominera Eurasien skulle kontrollera två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner. Enbart anblicken på kartan visar att kontrollen över Eurasien nästan automatiskt medföra att Afrikas underordnas detta centra, vilket gör att det västra halvklotet och Stilla havsområdet (Australien) tillhör geopolitiskt och perifert världens centrala kontinent.
  Omkring 75 procent av världens befolkning lever i Eurasien, och de flesta av världens fysiska rikedomar är också där, både i företag och under jorden. Eurasien står för omkring tre fjärdedelar av världens kända energiresurser." (S. 31)"

 • "I takten med Asiens ekonomiska utveckling som redan genererar enorma krav att finna och utveckla nya energikällor, är det känt att i länderna i Centralasien och Kaspiska havet har reserver av naturgas och olja som gör att källorna i Kuwait, Gulfstaternas, Mexiko eller Nordsjön syns som dvärgar. (s 125)"
 • "I det långa loppet, är den globala politiken bunden att bli alltmer otrevlig om koncentrationen på ledarskap läggs i händerna på en enda stat. Därför blir Amerika inte bara den första, och enda globala stormakt, men det också är sannolikt den blir den allra sista." (S.209)"
 • "nationell suveränitet inte längre är ett livsdugligt begrepp"
 • "Människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen. (Konstitutionen är) otillräcklig .... den gamla ramen för den internationella politiken, med sitt inflytande .... fiktionen om suveränitet. ... är uppenbarligen inte längre är förenliga med verkligheten ...."

En av medlemmarna i TC är Carl Bildt. För att överge nationell suveränitet och demokrati söker Bilderbergare och Trilateralister "ett sätt att få oss att ge upp våra friheter i namn av några vanliga hot eller kriser.

På det internationellt plan finns grupper som Bilderbergruppen och Round Tabel, som banade väg för EU:s inre marknad. Namnet kommer av Hotell Bilderberg i nederländska Oosterbeek, där gruppen officiellt samlades första gången 28-30 maj 1954. Den förste ordföranden var prins Bernhard av Nederländerna, som var frimurare och som senare blev fälld för mutskandalen i Lockheed-affären 1976. Bilderbergruppen representerar makteliten i USA, Kanda och Europa att styra politik, ekonomi och strategi för världen. De har varit med och läggt grunden till EU.

I över 14 år har Daniel Estulin undersökt och forskat om Bilderberggruppen långtgående inflytande på näringsliv och ekonomi, global politik, krig och fred och kontroll av världens resurser och pengar i "True Story of the Bilderberg Group" and What They May Be Planning Now",2005

Bilderbergruppens vill ersätta den enskilda nationalstaten suveränitet med planen för "en Världsregering som ett Världsföretag med ett enda globala marknad som övervakas av en världsarmé och en ekonomi som regleras av en central Världsbank med en global valuta. EU har tagit sådana steg. EMU med en centralbank och en valuta undergräver självständighet. Frikostiga lån sätter länder i en skuldfälla som tvingar fram sociala begränsningar.

Lissabonfördraget gäller antagande av nyliberala regler, inklusive ett ökad privatisering, färre rättigheter till arbetstagare och av sociala förmåner, att främja handel över nationsgränserna och att öka militärisering för att undertrycka medborgerliga friheter och mänskliga rättigheter. Detta enligt Daniel Estulin om ett möte i Bilderbergergruppen i maj 2009.

De vill att ersätta enskilda nationalstaten suveränitet med planen är för "en Världsregering som ett Världsföretag med ett enda globala marknad som övervakas av en världsarmé, och ekonomiskt regleras av en central Världsbank med en global valuta. EU har tagit sådana steg. EMU med centralbank och en valuta som undergräver självständigheten. Frikostiga lån sätter länder i en skuldfälla som tvingar fram sociala begränsningar. Det skapar skruvstäd.

Frihetsidén i EU är liberalismen och den gäller en materiella friheten genom att låta de fria marknadskrafterna verka i varornas, kapitalets och arbetskraftens fria rörlighet. Den ekonomiska värdegrunden vilar på arbetskraft och en kontroll över nationella tillgångar. För att tvinga länder på knä ger bankväsendet och Världsbanken frikostiga lån som inte kan återbetalas. Social system ska strypas. Finanskrisen 2008 medför att folk får betala skulden. En kapitalism som socialiserar risktagandet. Kris och krig är medel för ett ekonomiskt herravälde, där även offren av det egna folket ingår.

Påven Johannes Paulus II varnade de västerländska demokratierna utan en etisk syn på människans okränkbarhet kommer samhällen att förstöras och bli totalitära. Allt blir det omvända.

Påven Johannes Paulus II och kommunismens fall 1989

Förre påven Johannes Paulus II kom att bli den som såg vidden av uppenbarelsen i Fatima 1917. Allt var förvarnat.Påven blev den ledare för Polens befrielse och som fick Berlinmuren att falla 1989 och därefter kom kommunismens fall i Sovjetunionen 1991. År 2000 i Fatima säger han:

"Vi står inför det mest dramatiska ögonblicket i mänsklighetens historia!" Påven varnar om drakens svans i Upp. 12:3 som är Fatimas fortsättning. Han talar till alla – inklusive prästerna. Vi är i den tid som Uppenbarelseboken anger. Det är det centrala budskapet.

"Fatima är en kallelse till omvändelse och en uppmaning att inte ha något att göra med "draken", vars svans har svept bort en tredjedel av stjärnorna på himlen och ned på jorden.

Människans slutliga mål är Himlen, hennes sanna hem, där vår himmelske Fader väntar i Sin barmhärtighet och nåderika kärlek. Sin moderliga omsorg kom den välsignade Jungfru Maria till Fatima och bad oss att sluta förolämpa Gud, vår Herre, som redan är så förödmjukad. Det är med en Moders sorg som tvingar Henne att tala till Sina barn. Deras slutliga öde står på spel. Av den orsaken bad Hon de tre herdebarnen. "Be, be mycket, och gör uppoffringar för syndare. Många kommer till helvetet för att det inte har någon som ber för dem och gör uppoffringar för dem."

I alla tider har Gud talat till mänskligheten. Denna gång är det viktigaste meddelandet Gud ger till hela mänskligheten och alla präster, kyrkor och andliga samfund. Det är Jesus Kristus som talar direkt till oss att ångra oss och omvända oss i tid. Kärleksbudskapet gäller alla. Med sitt eget Blod har Kristus betalat sin Kyrka. Du behöver inte vara ett helgon! Kom som du är men NU! Älska Honom. Jesus ber om vår kärlek. Tillbe Honom. "Jag älskar Dig". Kristus säger:

"Jag är den som älskar er allra mest. Jag är den som skapade er."