SANT LIV I GUD
Guds kärleksbrev till mänskligheten

Kyrkans och Påskdatumets enhet

"Mitt välde skall bli Fridens, Kärlekens och Enhetens välde",
Jesus den 10 nov 1987

Fredsbudskapen riktar sig till alla människor, präster, kyrkor och trosamfund genom Vassula Rydén. Detta har skett genom en inre syn och inre samtal med Gud sedan 1985.

Genom inre ord, nämligen ’locutions’ (inre samtal) är dessa ord som Vassula uppfattar är substantiella. De är mycket tydligare än om hon skulle höra dem med egna öron. Ett enda ord ensamt kan innehålla en värld av innebörd så att förståelsen av ordet i sig självt aldrig snabbt skulle kunna kläs i mänskligt språk. I sitt inre kan även se den hon talar med. Fr Gobbi talar om 'luction' som en form av kommunikation som finns i Kyrkans tradition.

Hon hör budskapen samtidigt som hon skriver ner dem. Det sker det med en unik och mycker vacker handstil. Vassula är som Guds sekreterare då är hon skriver. Det är en varsam hand som lede hennes Så vill Jesus ha det har Han sagt. Grafeloger har studerat båda handstilarna. Den majestätiska handstilen beskriver att den återger bl.a.

  • Skriften visar en utomordentligt stark jordisk kraft
  • En kontrollerad entusiasm med ett inslag av fröjd
  • Skriften visar sig under alla omständigheter vara utifrån normala utgångspunkter något mycket ovanligt
  • Hon är mycket flitig och hon är en läraktig elev.
  • Hon befinner sig i ett slags paranormalt tillstånd skilt från den yttre världen.
  • Hon besitter en stor koncentrerad kraft; hon befinner sig i en fördjupad meditation

Vassula kan ställa frågor till Jesus som svarar. Budskapen kommer i en dialogform. Detta skiljer sig från vad som är automatskrift, där personens medvetande har satt ur funktion och det nedskrivna är ett resultat som exkluderar ett personligt inflytande.

Därför kan Vassula tala med Jahve vår Fader, Jesu Kristus, Guds moder Maria, Ärekeängeln Mikael, skydssängeln Daniel och heliga. De innehåller kunskaper som hon själv inte besitter. De innehåller en Gudomlig kärlekshymn till mänskligheten. De innehåller en vidd och ett djup som är bortom en mänsklig förmåga. Budskapen har gett förutsägelser som har besannats såsom kommunismens fall 1989 och New York den 11 sept 2001, som förutsades exakt 10 år innan. Gud förvarnar om Sin frälsningsplan i Garabandal och Medjugorje. Budskapen ger även en profetia om Ryssland som kommer att förhärliga Kristus.

Budskapen är baserad på vad Bibeln säger som inte helt blivit förstådd. De är en påminnelse vad Skriften säger som Joh 17:21. Fornkyrkan var En Kyrka. Splittringen i Kyrkan är inte Guds verk och Jesus Kristus kallar nu alla herdar att förena alla kyrkor till en Kyrkan till ett Hus under Petri stav. Försoning är budskapet och att se på varandra med kärlekens ögon såsom Gud älskar oss. Jesus talar även till andra trosamfund att gå in i fållan och bli en Hjord med en Herde. Så är allt till en kallelse av alla människor och komma till omvändelse. Jesu Heliga Hjärta är en avgrund av kärlek.

Orginalskrifterna är skrivna i en gammaltestamentlig form med "och" mellan meningarna utan punkt. De har granskats i åratal. Hennes gärning har gällt i mer än 20 år. En övermänsklig gärning.

Troskongregationen har ställt frågor och har granskat budskapen 2002. Ingenstans har det framkommit i denna undersökning att Vassula har bekräftat att budskapen bygger på privata meditationer utan allt sker genom den Gudomliga nåden. Ett sådant påstående finns utan grund. Breven och svar finns här redovisade under ovanstånde länk.

Allt sker såsom det också har skett för Heliga Birgitta och även profeter som Jeremia.

Kardinal Toppa har utfärdat ett Nihil Obstat 2005, se nedan, och är övertygad om att budskapen vilar på Gudomliga Samtal. De erkänns av såväl ortodoxa som protestantiska präster.

Relationen mellan Jesu och Vassula är mycket kärleksfull, älskvärd och förtrolig. Hon besjunger sin kärlek till Honom. Även i vardagsgöremål finns Jesus med. Vid ett tillfälle skulle hon laga mat till sin familj som var ute, när elproppen gick och spisen slutade att fungera. Hon fann inga nya proppar i skåpet. Plöstligt kom strömmen tillbaka och elspisen gick igång igen, men elmätaren stod stilla. När familjen var hemma och maten var klar, försvann strömmen. När ny propp fanns kom strömmen åter. Sedan fick hon veta att Jesus såg hennes knipa och hjälpte henne förunderligt.

Vassula bär själv vittnesmål om enhet i den förvandling som hon genomgått från att vara fullständigt okunnig. Hennes intressen var innan 1985 familj, konstnärskap, mannekängarbeten och och elittennis. Hon evangeliserar nu över hela världen över utan någon royalties eller någon ekonomisk vinning.

Budskapen är översatta till över över 40 språk och finns sprida i fem världsdelar. Hon har varit inbjuden till buddistmunkar i Japan och asiatiska trossamfund.. Hon har talat inför 100.000-tals människor i Indien. Hon har mött naturfok i sin evangelisering. De har lett många människor till omvändelse. Lekman har bilda hem "Beth Myriam" , barmhärtighetshus för barn och hemlösa i många länder. Hon är fullständigt överlåten till Gud. Guds vilja är helt förenad med henne. Utan denna förening hade hon saknat all förmåga till genomföra allt detta. Bibeln uppmanar oss att se på trädets frukter.

År 2007 deltog i Turkiet Kardinal Felix Toppo och Ärkebiskopen i Lipa Ramon C. Argüelles i en pilgrimsfärd i Paulus fotspår och om Kyrkans enhet tillsammans med Vassula Rydén, 500 pilgrimer från 59 länder, 9 biskopar, 43 präster och lekmän från 18 kristna samfund samt deltagare från andra trossamfund.

Guds enhet. Kyrkans enhet. Påskens enhet

Livets träd är Kristus. Trädet beskriver enhet. Grenarna på trädet är många och är Kristi lemmar. Allt är förenat. Vi är med Gud och medmänniska i en trefaldig enhet. Detta lever ända in i vår vardag.

Gud ber oss i vad vi än gör som att gå och handla, hämta barnen eller gå på ett arbetsmöte att vi säger. "Låt oss gå och handla mat. Låt oss gå och hämta barnen". Det Guds närvaro vara med våra liv. Det ingår som en bön, när vi bjuder in Honom i allt vad vi gör som en välsignelse. Vi blir så ett. Gud önskar att bli kallad Abba. Gud önskar vår kärlek och önskar oss att vi står Honom nära med kärleksfulla ord. Vi, oss - är att vi alltid är tillsammans.

Gud är en svartsjuk Gud och vill att vi aldrig överger Honom. All kommunikation med Gud är bön. Att alltid leva i Gud är kontemplation. Ett sant liv är ett sant liv i Gud. Gud kallar oss: "Kom som du är är. Du behöver inte vara ett helgon. Jag är den som älskar dig allramest."

Budskapen som nu kommer är i högsta grad även en kallelse till alla präster att ena Kristi kyrka, som har splittrats till flisor. Fornkyrkan var en. Påskens datum var en gemensam tidpunkt fram till att den gregorianska kalendern infördes 1582, som ersatte den julianska kalendern. Västkyrkan har ett fast datum för Vårdagjämningen medan Öst-kyrkan har en astronomisk tidpunkt. Påskundret i Jerusalem sker enligt Östkyrkans påskhögtid. Det viktiga är inte finna det rätta datumet utan en gemensam dag över hela jorden.

Kristus får nu dricka splittringens bägare två gångar. Allt detta rör enhet. Det är ursprunget. Familjen är en enhet för allas bästa. Hela jorden och mänskligheten ämnades att verka i enhet. Den uppdelade världsbilden är ett villospår. Alla celler i vår egen kropp bildar enhet. Myrstacken skildrar enhet. Fred är enhet. Kyrkan är sin existens enhet med Gud. Historien kan beskrivas genom hur allt har splittrats och förvandlats till en dödskultur.

Om prästerna och kyrkliga myndigheter kungör ett gemensamt datumet blir detta ett moment av absolut yttersta vikt. Då finns ett löfte att enheten ska komma lika plötsligt såsom Berlinmuren föll. Detta är ingen övermänsklig åtgärd Gud begär av sina präster, när följden är så enorm. Om detta inte sker, då blir påföljden ohygglig. Gud vill rädda oss och älskar oss till dårskap. Vi lever i en tid i kris på kris och stora naturkatastrof. Vi skakas även av skandalösa händelser inom prästerskapet. Gud talar om att Hans kyrka är i ruiner. Men den ska återupprättas.

Några centrala budskap Jesus ger är:

Jag är kärlek,
och Jag älskar er trots er syndfullhet. Jag säger er att Jag älskar er även om ni föraktar Mig. Jag är en Gud full av förbarmande, alltid redo att ta emot er och låta er leva i Mitt Hjärta . 1 febr 1987

Jag återvänder
ännu en gång för att upplysa denna mörka värld och återuppliva den flämtande låga som håller på att slockna och för att överhölja er med Min frid.
21 febr 1987

Ortodoxa! Katoliker! Protestanter!
Alla är ni Mina! Ni är alla ett i Mina ögon. Jag gör ingen åtskillnad, så varför vara rädd? 26 okt 1987 - be för de får som inte är under Petrus ledning, att de återvänder till Petrus och försonas be att det kan bli en fålla under en herde be för Fred, Enhet och en större kärlek ibland er; be att ni må prisa Mig församlade omkring Ett Tabernakel. Förena er, älskade små, och var en - precis som Fadern och Jag är En och Densamme. Jag välsignar er alla. 17 feb 1987

Min Moders Obefläckade Hjärta är förenat med Mitt.
Vassula, Jag ber dig rita två hjärtan.
Ja, Min Moders Obefläckade Hjärta är förenat med Mitt. Omge dem med en krans av törnen.

Hos var och en av er önskar jag se den hängivelse som hennes Obefläckade Hjärta förtjänar. Du ser, dotter, hur våra gudomliga hjärtan är skylda med taggar från människor som bara visar oss otacksamhet, hädelser och brist på kärlek - det är deras samtiga synder.

Vassula, Jag som är Ordet, älskar och respekterar henne; Jag önskar att ni närmar er Min Moder och ärar henne så som Jag ärar henne. Jag önskar att varje knä skall böjas för att hedra Henne; Jag önskar att ni ber
Rosenkransen och ärar er Heliga Moder. 25 jan 1988

Garabandals budskap
är autentiska och borde spridas och äras. Helga Garabandal. Kan ni inte se och begripa att ni upprepar era misstag? Ni upprepar era misstag från Fatima. O skapelse, när skall du tro på Mig? ’Ie emphanises itan. 2 dec 1987

Varje Påsk
måste Jag dricka från er splittringens bägare eftersom denna bägare tvingas på Mig; men också du, dotter, skall dricka av den, du skall dela med Mig det som är bittert – givet av människohand; ju längre tiden går för dem att ena Påskens datum, desto strängare kommer domen att bli som detta släkte skall få;” Jesus den 31 maj 1994

O skapelse!
Barmhärtigheten stiger nu ned före domen. Välkomna Min barmhärtighet nu och Min Ande skall vila över er. Närma er Mig, ni som längtar efter Mig, och mätta er från Mina outtömliga källor av liv, ty de som äter av Mig skall hungra efter mer och de som dricker av Mig skall törsta efter mer. Jag skall fylla er själ som med manna, och som en krukmakare skall Jag forma er till det som gått förlorat; Min gudomlighet. Sedan skall Jag visa er Mitt rike och från höjden skall Jag sända er vishet för att undervisa er i Min kunskap om Mina heliga ting, och Jag skall göra er till Mina för evigt. Ni skall bli Mina söner och döttrar som förhärligar Mig tillsammans med Min himmelska församling. 28 sept 1990

Att förena PÅSKDATUMET för öst- och västkyrkan är ett så avgörande beslut för framtiden. Det är inte fråga om ett rätt datum utan Ett enda. 2008 är det 5 veckors skillnad! Om ortodoxerna, katolikerna och protestanterna i Kyrkornas Världsråd (300 olika kyrkor) bara gör detta enda skall Jesus göra resten och ”enheten skall komma över er likt gryningen – lika plötsligt som kommunismens fall”. Det är ett löfte.

INTERNATIONELL SITE TRUE LIFE IN GOD

SVENSK SITE SANT LIV I GUD  • Vassula Rydén är född 1942 i Egypten. Hon tillhör den grekisk-ortodoxa kyrkan men var inte praktiserande kristen förrän 1985. då hennes skyddsängel Daniel tog kontakt med henne. Han vägledde henne fram till mötet med Jesu Kristus. Därefter började en skolningsväg och rening. Hennes uppdrag blev att bära Enhetens apostelat. Hon har evangeliserat i den kristna och icke-kristna världen. Mirakler har skett omkring henne. Många ha har sett Jesus när hon talar.

    Kardinal Felix Toppo ,S.J., D.D., biskop i Jamshedpur har gett ett Nihel Obstat den 28 nov 2005 för True Life In God.. Han har förklarat att han är fullständigt övertygad om att budskapen kommer genom Gudomliga Samtal. Ärkebiskopen i Lipa Ramon C. Argüelles, D.D., STL har utfärdat en imprimatur samma dag.