VAD ÄR ÄKTA UPPENBARELSER OCH MIRAKLER?

När profeten har talat i Herrens namn men hans ord inte slår in och går
i uppfyllelse, då kommer det budskapet inte från Herren.
Mos 18:22

Allting som är falskt kommer ifrån Satan; han sår frön av förvirring för att vanställa sanningen
- som i Pescara. (En falsk förutsägelse om en falsk uppenbarelse.)
Han sår ogräs ibland vetet, och förvirrar er alla. Ursinnig över uppenbarelserna i Medjugorje försöker han att förvirra er alla - försöker att stämpla dessa gudomliga verk som om de inte var Mina.

Jesus den 3/6 1988 i Sant Liv i Gud

Att urskilja äkta uppenbarelser är de som erkänner att Gud är den Heliga Treenigheten. Att Jesus Kristus är sann Gud och sann människa. Jesus Kristus är Guds son och mänsklighetens Frälsare. Han är Ordet ur vilket allting är skapat i himlen och på jorden. Han har utvalt Petrus att vara Jesu ställföreträdare för Kristi Kyrka fram till Jesu återkomst för att därefter upprätta ett rike utan någon ände. Att Jungfru Maria är Guds och vår Moder som är avlad utan synd.

Guds heliga mysterier så tre. Det första mysteriet gäller Guds enhet. En familj med Guds barn. Det andra gäller Jesus Kristus tvåfaldiga natur som sann Gud och sann människa. För det tredje är den Allraheligaste Treenigheten genom de tre gudomliga Personerna i Fader, Son och Heliga Ande. Tillsammans är det ett Gudomligt väsen - en enda Gud.

De uppenbarelser som skett i modern tid ersätter inte på något vis den sanna allmängiltiga uppenbarelsen genom Bibeln men de påminner om vad Bibeln säger.

Vi behöver skilja på de privata uppenbarelserna och de profetiska. Privata kan gälla att någon blir botad. Profeten Jeremia och många heliga som heliga Birgitta har fått profetiska uppenbarelser även om det har skett privat. Vassula Rydén beskriver på samma vis sin upplevelse som "locution" - en inre hörsel eller syn. Hon kan även föra en dialog med Gud, som blir nedtecknat. Ikonen gäller heliga Birgitta. Det synes vara mer kvinnor i modern tid som Gud väljer. Även barn blir Guds redskap som i Fatima och Garabandal.

Mirakler kommer av ordet "mirare" som betyder att förundras. Mirakler är Guds manifestation utöver den skapade ordningen, som överskrider naturlagarna. Jesus tystade stormen, Mark 5:39, och var Herre över elementen. Han uppväckte döda. Han är Herren genom vilket allt är skapat. De visar inte bara på Guds allmakt. Mirakler kan vara svar på böner och blir så en vägvisare och vittnesbörd om det sanna.

UPPENBARELSERNA ÖKAR SNABBT UNDER HELA 1900-TALET

Innebörden av uppenbarelsen är att den avslöjar. Gud skapade en Uppenbarelse för all evighet som är Bibeln den sanna uppenbarelsen. Så är dess uppenbarelser, profetior och mirakler en del av Kyrkan. Många har skett genom Jungfru Maria alltsedan år 40 e Kr. Omkring 400 uppenbarelser är kända. Många omvändelser och nya kyrkor bär vittnesbörd i historien.

Dessa uppenbarelser är bevarade i Traditionen och är på dessa platser vördade och bevarade. Så tillhör även Traditionen Kyrkan och är tillsammans med Bibeln en Gudomlig källa om Guds ord, kärlek och barmhärtighet. Den protestantiska reformationen kom efter 1517 att överge Traditionens källa. Endast Bibeln uppfattas som den giltiga.

Gud väljer speciellt utvalda visionärer, som tar emot Guds profetiska budskap som heliga Birgitta i Sverige, Hildegaard va Bingen och Vassula. Flera av 1900-talets uppenbarelser har skett genom fromma barn.

Under 1900-talet sker än ny förändring. Antalet uppenbarelserna växer allt snabbare, över 100 uppenbarelser är rapporterade, men genom rationalismen och nya moden i samhället, genom media och vetenskapens inflytande bortförklaras de som verkliga och trovärdiga. De förtäcks trots omfattande vittnesmål. Ja, även Kyrkan är allmänt återhållsam att uppmärksamma 1900-talets uppenbarelser trots deras allvarliga förvarningar om Guds plan för framtiden och de händelser som präglar samhället och jorden. Tecknen är många. Fatima hörsammades för sent.

Förutsägelser i modern tid

Att kommunismen skulle falla förutsades 1988.

Detta skedde 1000 år efter det att Ryssland hade bildats: "Det är Jag, er Frälsare, som kommer för att rädda er från den röda drakens käftar.", den 24 dec 1989. Ingen kunde ana detta, vad som skulle ske den 9 nov 1989. Inte ens dagarna innan visste någon att då skulle Berlinmuren öppnas. Stor förvirring rådde den 8 nov i statsledningen och ledningen för säkerhetspolisen för bevakningen av Berlinmuren. Kommunikén på kvällen den 8 nov 1989 överrumplade en hel värld.

Den röde Draken är från urtiden. Den röda fanan visar blodet från alla offer. Röda armén är dess soldater. Det är där vi nu står och Fatima finns framför oss. Allt skildras i Upp 12:3-5:

  • Och ett annat tecken syntes på himlen, och se, en stor eldröd drake, med sju huvuden och tio horn och med sju kronor på sina huvuden. Hans stjärt svepte med sig en tredjedel av stjärnorna på himlen och slungade dem ner på jorden. Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, för att sluka hennes barn när hon födde det. Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn.

Här skildras Kvinnan som är vår moder. Hon födde en son som visar att Hon är Guds moder. Det är Gud som har talat genom Jungfru Maria.

Så har budskap Sant Liv i Gud gett besannats som kommunismens fall och New York den 11 september 2001. Här nedan finns videofilmer om solmirakler i Medjugorje och foton på övernaturliga händelser tagna i offentliga miljöer, där många bevittnar. Ljusmirkalet i Jerusalem har skett i 1000 år varje år. Okänt i väst! Att förneka blir att ljuga inför sig själv. Vissa vill inte se. Av rädsla? Pga omgivningen? Trons mysterium är då något än mer än vad sinnena förmedlar. Rationalismen är som en slöja och en dimma som förblindar människor. En reduktion av verklighetsuppfattningen. Det sker således inom oss. Något som är släkt. Ett blint öga och ett dövt öra. Frånvaron visar att något mer lever.

MEDJUGORJE ÄR DEN SISTA UPPENBARELSEN SOM SKER I DENNA TIDSÅLDER:
DE 15 LÖFTENA OM ROSENKRANSEN OCH DE 10 FRAMTIDSHEMLIGHETERNA

Uppenbarelsen i Medjugorje i Kroatien har nu pågått i 27 år sedan 1981. Den blir den sista uppenbarelsen Jungfru Maria gör. Därför har den varit så långvarig. Miljoner har vallfärdat till Medjugorje. Svårt sjuka blir helade. Solunder sker på himlen. Gospa, Fredens drottning, vår Moder, Jungfru Maria ger 15 löften till dem som ber Rosenkransen. Medjurgorje innehåller 10 hemligher för framtiden.

PROFETIAN I GARABANDAL.
DET MÄNSKLIGHETEN OCH KYRKAN HAR FRAMFÖR SIG

Garabandal i Spanien skedde också med en stor offentlighet 1961 - 1965 och innehåller 4 stora profetior om framtiden:

Varningen till mänskligheten
Det stora Miraklet
Det bestående Tecknet
Den villkorliga Bestraffningen

Garabandal skedde parallellt med Andra Vatikankonciliet, då en stor organisatorisk förändring sker runt Påven och av Det Heliga Kontoret och när 60-talets drogkultur, New Age- och revoltrörelser sprider sig under det kalla krigets dagar, då USA och Sovjet drabbar samman med andra stater som mellanhand som Vietnam och Afghanistan.

Påven Leo XIII (1878 - 1903) fick den 13 okt 1884 en vision om 1900-talet och särskilt 60-talet att Satan når sitt zenit som rör både samhälle och kyrkan. Det sker på samma dag som solmiraklet sker i Fatima strax före den ryska revolutionen. Påven introducerade förbönen till den Heliga Ärkeängeln Mikael som beskydd. Denna förbön läste prästerna efter Mässan fram till Andra Vatikankonciliet (1962 - 1965). Påven Leo XIII publicerade av samma orsak Encyklikan "Humanum Genus." där han instämde med de 9 tidigare påvarnas fördömande av frimurerits revolt- och samhällslära.

Det är nu 13 påvar som gjort detta från 1738 - 1924. Pius XI (1922 - 1939) skrev 1924 Encyklikan "Maximam grasissimamque" och kallade frimureri för "Laicism" en irreligiös lära, som är Kyrkans dödliga fiende.

Moder Maria i Garabandal framträder som Vår Fru av berget Karmel vilket pekar på profeten Elia på berget Karmel, som talade inför Baalsprofeterna, de falska profeterna. Hon talade om vikten av Eukaristin att helgas och såg till sin sorg att präster överger den.

FATIMA FÖRUTSADE DEN RYSKA REVOLUTIONEN 1917
OCH ANDRA VÄRLDSKRIGET

Fatima skedde 1917 under 6 månader den 13:nde i varje månad i Portugal när Första världskriget pågick och innehöll ett fredsförbund med Gud. Det gällde vår omvändelse till Gud och vår vördnad till Guds moder.

Fatimas huvudsyfte gällde Kyrkans enhet. Det har syster Lucia, en av Fatimabarnen, förklarat 1989. Det fanns en särskild vigning till Guds moder utförd av Påven med alla biskoparna som skulle göra Ryssland till en kristen nation. Det skulle ha förenat Kyrkan. Jungfru Maria, Vår Fru av Rosenkransen, förvarnade om den ryska revolutionen, ateismens utbredning, andra nationers förintelse och Andra världskriget om inte detta skedde. Kriget förutsågs bryta ut under Pius XI´ s Pontifikat. Fredsappellen hörsammades inte i tid. Fatima blev officiellt erkänd 1930 av just Påven Pius XI.

Freden i Fatima gällde en verklig och varaktig fred och en enad Kyrka. Ryssland var så ämnad att bli en kristen ledande nation i världen och är Guds instrument i världen såsom han har valt profeter tidigare. .

Fatima hörsammades inte Det motsatta skedde istället, såsom det var förvarnat. Den ryska revolutionen bröt ut i november 1917 som spred kommunismen till Kina, Asien, Afrika och Sydamerika. Nationer utplånades. Alla 1900-talets krig, förföljelser och blodsutgjutelser är en konsekvens av ett ohörsammat Fatima. Påven, kyrkan och kristna förföljdes. Den ryska revolutionen var inte iscensatt av folket själv. Det var en kupp utifrån. Det förklaras här

Det finns en tredje hemlighet om en framtid som inte fick avslöjas förrän 1960, då tiden var rätt. Alltså strax innan Garabandal och Andra Vatikankonciliet.

Fatima har förklarats officiellt tillhör det förgångna. Men Garabandal och Medjugorje är dess fortsättning. De är ännu inte godkända. Som det nu är, vilar mycket på lekmännen. Allmänheten får leva i ovisshet. Vi befinner oss i en tid då jorden skälver. Skogar brinner. Glaciärer smälter. Vi kan inte vara blinda inför tidens tecken. Olyckorna kommer inte från Gud.

Kristenhetens och Kyrkans splittring är en tragedi och ett resultat av människor, som får konsekvenser för hela den mänskliga framtiden. "Vi är mänsklighetens viktigaste tid.", sa påven Johannes Paulus II den 13 maj 2000 i Fatima inför 600 000 människor. Vårt verkliga hem finns Himlen. Hela det mänskliga ödet står på spel.

Fatima kommer i en framtid att fullbordas.

LA SALETTE 1846 FÖRVARANDE OM DEN FRANSKA REVOLUTIONEN 1848,
DEN STORA SVÄLTEN I EUROPA 1845 - 1848. FÖRBRYTELSERNA MOT JORDEN SOM RUBBAR JORDENS RYTM, SOM GETT KLIMATFÖRÄNDRINGARNA. SAMHÄLLSFÖRFALLET OCH ANTIKRISTS FÖRLÖPARE SOM CIVILA HÄRSKARE PÅ 1900-TALET

La Sallette 1846 förvarnade om den franska revolutionen 1848 och om det som nu sker idag om förbrytelser mot jorden, som gett klimatförändringarna. Jungfru Maria varnade för Antikrist framryckning i samhället och mot Kyrkan. Civila härskar skulle komma som förlöpare (som det skedde i kommunistländerna, Tyskland 1933 och andra länder). Samhället skulle perverteras. Det finns fler och förutsägelser som inte här kan återges.

Inför Parisrevolutionen 1830 kom Jungfru Maria i Rue de Bac och gav den välsignade medaljen som skydd. De franska revolutionen 1789, 1830, 1848, och 1871 påverkade hela Europas utveckling och ger grunden till flera försök till ryska revolutioner.

Andra 1900-talsuppenbarelser upprepar vad La Salette förmedlade. En godkänd är Aktia 1973.

La Sallette är så en föregångare till Fatima! Den offentliggjordes först år 1879 och är godkänd av påvarna Pius IX och Leo XIII. La Salette kallade påven Johannes Paulus II för profetians hjärta.

Påven hänvisad på Fatimas årsdag år 2000 i Fatima inför 600.000 människor till Upp 12:3 och varnade om drakens svans. Påven talade härmed om vilket tid som gäller. Den gäller Uppenbarelsebokens tid, den sista tiden och den mörka tidens slut. Profetian fullbordas. Jesus säger i ett budskap "Skapelse, omvänd er innan jag kommer.", 1 sept 1987. Vi kan se av detta hur väsentliga Marias uppenbarelser är att de blir erkända och allmänt kända.

MÄNSKLIGHETENS OCH KYRKANS VIKTIGASTE TID.
ERKÄNNADET AV GUDS SANNA UPPENBARELSER

Fatima, Garabandal och Medjugorje avslöjar att vi är i ett avgörande tidsskede i den mänskliga historien. Vårt sanna hem är Himlen. Nu gäller det att rädda själar. Vägen är att sprida evangeliet och att erkänna uppenbarelserna för alla människor. Alla präster, kyrkor och troende behöver bli till en hel armé för förfrälsningen att rädda själar. Kyrkan befinner sig i sin viktigaste tid. I detta ögonblicket när allt sker, kan Kyrkan inte vara annat än en under en Herde. Så är det kanske detta som sker var det som kommer att svetsa samman det som gått isär. Fornkyrkan var en.

PÅSKDATUMETS OERHÖRDA VIKT.
DET VIKTIGASTE BESLUTET KYRKAN HAR ATT FATTA OCH KUNGÖRA.
PÅSKENS OCH KYRKANS ENHET. ENHETEN MELLAN ÖST OCH VÄST.

Varför finns det nutida uppenbarelserna? Det finns för allt i Bibeln inte helt har blivit förstod. Det stor tecknet på detta är Kyrkans inbördes splittring. Öst- och Västkyrkan fira Påsken på olika tider genom olika kalendrar. Guds rike är Kyrkans enhet. Kyrkan är Kristi Mystiska Kropp som på detta sätt är splittrad. Det är den värsta skymfen som sker mot Kristus. Ett enad Påsk är av enorm betydelse och är det viktigaste beslutet Kyrkan har tillsammans att fatta.

Uppenbarelserna varnar i världens stora avfallet och förvarnar nu om profetians fullbordan. Många bilder visar när Jesus och Maria gråter tårar för vad som kommer.

Jesus säger ändå den 29 aug 1989 i Sin barmhärtighet:

Om du bara visste hur Jag är redo att förlåta er tidsålders brott för bara en vänlig blick åt på Mig, en stunds ånger, en suck av villrådighet, ett ögonblicks eftertanke; ett leende mot Mitt heliga ansikte och Jag skall förlåta och glömma. Jag skall inte ens se på Mina sår.

Jungfru Maria och Jesus Kristus kallar oss nu samtidigt till omvändelse, försoning och enhet. Kyrkan i öst och väst borde bli ett Hus, en Kropp med två lungor som andas tillsammans. Detta förutsätter att Påskdatumet först blir Ett, som är det viktigaste beslutet kyrkorna snarast har att fatta. Kyrkan är grundad på Kristi heliga Offer för oss. Om ortodoxa, katoliker och protestanter kungör ett gemensamt datum, finns Guds löfte om enhet som kommer lika plötsligt som när Berlinmuren föll 1989.

Böner vi kan bedja och förmedla är:

Jesus Kristus, Du gav oss Din kyrkan som Du betalade med Ditt eget Blod. Du gav nycklarna till Himmelriket till Petrus. Vi ber dig samla alla kyrkor och församlingar runt ett altare och tabernakel under Petri stav. Vi ber om Kyrkans förnyelse, om Hennes Pånyttfödelse. Låt din Kyrka åter kläds i sin Ursprungliga Dräkt. Vi ber att alla misstolkningar av Ditt ord skall upphöra så att Evangeliet till fullo kan förstås.

Jesus Kristus, vi ber Dig om att förena Påskens datum till ett gemensamt datum för Öst- och Västkyrkan. Utan detta kan inte enheten uppnås. Låt detta ske så att Öst och Väst kan bli som två lungor i en och samma kropp som andas tillsammans och kan knäppa sina händer i gemensam bön. Vi ber för präster och ansvariga för kyrkans myndigheter att kungöra ett datum för Påsken. Vi ber för alla ansvariga i Kyrkornas Världsråd att öppnar sina hjärtan om detta.

Må Din vilja ske. Herre hör vår bön.
Amen

Vi har fått Rosenkransen i Fatima för att rädda själar och vara vapnet mot det onda. Vägen går genom Jungfru Maria till Kristus, vår befriare. Kyrkan ger oss Kristi kropp och blod i Eukaristin/Nattvarden.

Vi lever i en benådad tid en kort tid till. Antalet uppenbarelser har nu stegrats under hela 1900-talet. De har kommit i viktiga krisskeden för människor, samhället och Kyrkan. Gud älskar oss och uppmanar oss till omvändelse. Uppenbarelserna finns som en påminnelse och förståelse om vad Bibeln säger. Gud är kärleken och barmhärtighetens Gud men vår Fader och Skapare ser med sorg på allt sönderall.

SANT LIV I GUD
Kärlekens, Fredens och Enhetens budskap
MEDJUGORJE
Gospa Fredens drottning