Finns Gud?
Att vara eller inte vara?

Hur kan ett sädeskorn som i huvudsak består av kolhydrater, proteiner och mineralämnen, börja leva och gro, när kornet kommer i jorden? Är det inte förunderligt? Så är jorden klädd all sin grönska och mångfald genom ett frö.

Hur kan något överhuvudtaget leva och existera utan närvaron av ett VARA som är en Allsmäktig, Medveten, Fullkomlig och Levande Vilja och Kraft som blir källan till alla ting, lagar, liv och krafter? Kärlekens och eviga livets källa. Krafternas egna källa som en evig, oändligt stor och outtömlig fors. Vi kallas för VAR-elser. De som Är. Vi är skapande varelser. Andra språk skildrar också detta. Hur kan vart och ett som är skapat vara unikt och bära på olika ändamål och egenskaper i oändliga variationer i en väldig livsväv? En enhet av liv för och med varandra. Inte ens en snöflinga är den andre lik. Inte ett träd, inte en gren eller inte ett blad är likt varandra.

Om inte ett Vara gäller, hur skulle något bli till ur ett tomt, dött, innehålls-, vilje- och kraftlöst INTET och utan makt, vilket leder till en motsägelse. Kan en bil eller en bok bli till utav sig själv eller genom en slump? Hur kan då liv, naturen, naturlagarna och ett universum bli till som är oändligt mycket mer komplext? En exakt balans behövs för att allt inte skall haverera. Inte för stort och inte för litet. En annan hastighet på ljuset hade förändrat allt. Allt är uppmätt att passa. En ofattbar kunskap och visdom.

Eller skulle materian kunna vara en evig evolution som en generator av liv och en självalstrande arkitekt av alla tings olika ändamål och ordning samtidigt som allt har en begynnelse och sedan dör och försvinner bort? Materian är så ingen evig företeelse. Utan ett Vara kan inget existera varken fysiskt eller icke-fysiskt som skönhet, musik, mod, glädje eller sorg. Inte heller en idé, bokstav eller gen.

Hur märklig är inte DNA-molekylens djupa hemlighet att vara bärare av den ärftliga informationen och hur den genetiska koden beskriver hur en organisms proteiner skall byggas upp av aminosyror.

Varje molekyl har här sin egenskap eller sitt ändamål. Varifrån kommer då dessa egenskaper? Finns de i atomerna? Varje atom är ett slag av ämne som järn eller guld. Antalet protoner och neutroner avgör vilket ämne det rör sig om.

Men vad är då dessa kärnpartiklar? Då når vi in i ett mikroskosmos om materians och energins beteenden.

En värld där händelser inte längre kan förutses. En elektron kan uppträda i ett fall som en partikel och ett annat fall som en vågrörelse. I ett 'fryst' ögonblick blir det en partikel.

En värld i djup växelverkan med varandra, där observatören blir en deltagare och påverkar utgången. En verklighet där alla tänkbara möjligheter närvarar samtidigt i en superpostion.

En 'tennisboll' i denna värld studsar inte mot en vägg utan kommer att finns på alla tänkbara platser i huset.

En växelverkan där en händelse blir en spegelbild av orsaken. En dynamik och växelverkan där det tredje bildas. En växelverkan invävd under olika former att bilda atomkärnor, skapa garvitationen, ström eller magnetism, där liv, egenskaper och ändmål förblir olösta gåtor. En värld där tvillingar åldras olika beroende på vilket tidsrum de befinner sig.

En fysik värld som är relativ med lagar, fenomen och en visdom, som ännu förbryllar vetenskapen. Det rör sig inte om ett mekaniskt system av objekt. Allt skildrar ett dynamiskt kosmos i relationer ut och in, in och ut, som skapar och som ger förutsättningar. En värld där det finns ett inflytande. Vi är involverad i detta flöde. Vi ingår och är inte separerade.

Av detta kan vi förstå att den materiella verkligheten är ett resultat som alstrar effekter. En relativ värld utan det absoluta kan inte vara sin egen orsak. Skeendet skildrar ett kosmos som sätts i rörelse som om det började som en liten fors som blir allt vidare och större vatten till konkreta händelser, som vi varseblir i tid och rum. Kosmos agerar som en levande 'kropp' med all sina kosmiska organ. Den styrs inte slumpmässigt. Då skulle allt söndrfalla och dö. Ett kosmos i balans har rått. Störningar skapar orytmer.

Vi kan påverka händelser med det vi säger och gör med vår vilja. Målaren målar. Författaren skriver. Ett medvetande finns bakom. Detsamma gäller allting som människan frambringar i varor, tjänster och produkter. Det sker genom ett arbete som är skapande ur människans inre. Det sker inifrån och blir till i en fysisk verklighet.

Vi kan se närvaron av mirakler i allt detta. Allt blir till ett mirakel. Det övernaturliga. Det finns en vilja som är suverän över allting. Jesus kunde tysta stormen med sitt allmakts ord.

Han vaknade och hutade åt vinden och sade till sjön: "Tig! Håll tyst!" Vinden lade sig och det blev alldeles lugnt. Mark 4:39.

Guds gärningar är så mysterier, men de kan ta konkret form. Därav mystiken. Uppenbarelserna är sådana. Bön är mystik. Helgonen var mystiker. Händelser och möten i vår liv skildrar många gånger det oförklarliga som visar en orsak som räddat och där orsaken finns i framtiden.

Vi ser ett universum med sina oändliga formationer. Helix-nebulosan väcker hänförelse. Är det ett öga som Gud har målat i himlens höjder eller är det Guds blåa öga som ser på oss? Var går gränsen för mirakler? De finns ju överallt. Gud är en gåta, ett mysterium bortom det som vi uppfattar som en rationell verklighet. Bortom tid och rum. En Gud med en svindlande makt och skönhet. I begynnelsen var Ordet. Ordet var hos Gud. Ordet var Gud.", Joh 1:1. Gud sade: "Ljus, bli till!" Och ljuset blev till., 1 Mos 1:3. Så skapades tid och rum.

O store Gud, när jag den värld beskådar,
Som du har skapat med ditt allmaktsord,
Hur där din visdom leder livets trådar,
Och alla väsen mättas vid ditt bord.

Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!
Då brister själen ut i lovsångsljud:
O store Gud! O store Gud!

Psalm 139

Gud är Varat - Jag är den som Är. Gud blir alla riktningar och prepositioner som från, av, i, genom, till och för Gud. Alfa och Omega. Alltings början och slut. Sanningens ursprung. Gud är den absoluta sanningen. Vi kommer från från Gud och vårt mål är Gud. Förenklat kan allt beskrivas som ett enda Hus, där allt finns. Och vi kan kalla oss boningar (rum = værelser på danska) med Gud inom oss.

Varför sker då allt elände, om Gud finns?

Vem har orsakat detta? Gud eller människor?

Gud råder inte över människans fria vilja. Detta var förutsättningen som gällde människan som en fri och andlig varelse. Gud sade: "Vi skall göra människor som är vår avbild, lika oss". 1 Mos 26. Som man och kvinna skapade Gud människan. Detta blev Guds första förbund med människan som Adam och Eva. Det beskriver äktenskapets förbund mellan man och kvinna. Så är skapelsen sammanfogat. Ett dygn är dels dag dels natt. Så råder solen och stjärnorna på himlen. Himmel och jord. Så lever alla jordens djur i en parbildning.

Hildegaars av Bingens (1098-1179) vision av Himlen

'Väggen" var inte någon "vägg", utan levande vavarelser, det var en vägg av änglar, och som i en katedral slöt sig ovan som ett tak av änglar... allt var blått. De var miljoner, miljarder, fastade vid varandra, de var stora änglar, den ena över den andra, alla höll ihop så att de formade en fast vägg. Vassula himmelska vision den 26 mars 1987

Människan är två unika och kompletterande hälfter med Gud för att frambringa liv och familj på jorden. Människan är en andlig, social och skapande människa. En avbild av Gud, de tre Heliga Personerna i Fader, Son och Heliga Ande, som är familjens och samhällets ursprung. Denna enhet synes vara den stora gåtan, som så lite är förstådd. Hela mänskligheten blir här en familj. Bilden visar Hildegaard av Bingens vision av Himlen som en kupol av änglar runt Gud ständigt sjungande och prisande Helig, Helig, Heliga är Härskornas Herre ...

Valet fick väldiga följder.

Människorna blev som gudar.

Men det fanns ett val om ett liv med eller utan Gud eller att vara eller inte vara. Att vara är med Gud. Budskapen som Jesus ger i vår tid, skildrar ett sant liv och kallas ett Sant Liv i Gud. Om människan inte liknar och lever med Gud, då är risken stor att motsatsen tar över att vi då lever och efterliknar Odjuret, Antikrist. Jesus säger att "de som inte är med med Mig är mot Mig." Allt blir till ett ja eller nej.

Två viktiga träd nämns i begynnelsen. De är två olika utvecklingsvägar. Ett vägval för människans andliga frihet.

Tron på Gud gällde för vad som var den rätta vägen. Tron är en fråga som återkommer genom hela vår tillvaro. Ett var Livets träd. Det är Kristus. Jesus förklarade att Han är vinträdets stam. Kristi efterföljare var grenarna på trädet. Dessa är de befriade som inte längre var bundna till världen som materians och syndens slavar. De är fåren som lyssnar på sin Herde. Getterna går sin egen väg.

Synd betyder "att gå sönder" och bryter mot lagen, som innebär ett avskiljande från Gud. Vi skall inte stjäla, döda, förtala eller hysa begär som det står i Guds 10 bud. Att uppfylla lagen är att älska sin nästa såsom dig själv.

Vad innebär detta? Låt oss bli ett med Gud i allt. Gud talar om vi - oss när vi gör saker och ting: Låt oss hämta barnen. Vi får nu börja och laga middagen. Låt oss åka nu till arbetet eller till tennisbanan för att spela med ... . Allt detta ingår i våra liv. Gud ber oss att ge och tacka Gud först och och välsigna allt vi planerar. Sedan kan vi göra allt det som är till nytta och glädje. Vi tackar Gud för livet.

En kvinna åker tåg och konduktören kommer och frågar efter biljetten. Jesus sitter bedvid henne även om konduktören inte ser detta. Hon säger till vår Herre i sitt inre:
- Vi borde haft två biljetter!
- Nej, vi är ett, svarade Herren.

Varför sker en vigning? Därför om det är en man och kvinna blir de ett. Två hälfter som kompleterar varandra för att ge liv. Om det är två av samma slag kan ingen förening ske och bilda liv. Det är livslag osm inte kan ersättas. Vi är så helt förenade med varandra i enhet. Gud älskar oss för att vi är Hans barn och Han älskar oss alla lika mycket. Han är den som skapade oss och älskar oss allramest av alla. Fred betyder både enhet och kärlek. Och livets lag är: Kärlek!

Allt detta gäller inte bara en person utan även nationer och tider. Freden har dock brutits. I olika steg har en skilsmässa skett. Revolutioner är sådana steg i historien. Rationalismen har skilt oss, samhället och hela skapelsen från Gud. Att Kyrkan och Påsken splittrats är Guds stora sorg för oss. Fornkyrkan var en. Det framgår nedan.

Europas stater byggde ursprungligen på kristendomen. Den kristna tron säkrade samhällets bestånd och gemenskap. Begreppet "Europa" föds omkring 1453 som en vision om en kristen gemenskap och kultur för alla kristna länder i Europa. Att vara en medborgare, var också att vara kristen. Så var det även i Sverige. Synen på människan grundlägger samhällets värdegrund och utveckling för det gemensamma bästa. Människan är målet och inte medlet. Det förklaras här nedan.

Korsfästelsen och Korset blev fastnaglingen och döden för den gamla människan (egot). Den mest Oskyldige tog på sig bördan om vår befrielse och offrar sig Själv. Han tog på sig all mänsklig skuld vid dopet i Jordan. När lansen trängde in i Jesus Heliga Hjärta strömmade blod och vatten ur Honom som Barmhärtighetens källa. Vattnet står för rening. Blodet är det eviga livet.

Alla som var med vid Korset blev frälsta även soldaten med lansen. Kristus offrade allt till den sista droppen. Inget får gå till spillo. Allt för att rädda människors själar. Kristus, Messias, Guds son besegrade döden och materian och uppstod kroppsligen. Egot dog och Kristus uppstod. Den nya Människan steg fram. Uppståndelsen börjar i oss. Korsets mysterium. Korset är Himmelsporten.

Alla får vi bära ett kors, litet eller stort. När vi kommer till Mässan/Nattvarden är det Gud som vi tar emot i brödet och vinets gestalt. Ät min Kropp och drick mitt Blod! Bikta dig innan om du inte har gjort detta. Gud ber om vår ånger. Han vill förlåta. Du behöver inte var ett helgon. Var inte rädd. Vi må inse hur hjälplösa vi är utan Gud. Han sträcker ut sin hand.

Vissa får bära stora vedermödor trots att de är goda. Varför? De oskyldiga få bära mycket för att rädda andra. Frälsningens ekonomi är att gottgöra det onda. Gud ber oss om gottgörelse för andra. Även för vår plågoande. I filmer gäller kulsprutornas lag. Det gäller också i världen. Vi kan se att det är tvärtom. Jesus bad även för dem som plågade Honom: "Förlåt dem Fader, ty de vet inte vad de gör:" Jag gav sitt liv för att ge liv i överflöd. Agape är en kärlek som är en uppoffring av oss själva. När vi betalar en vara, så är det ett offer av arbete. Förr hade man brännoffer.

Gud ber idag om en överlåtelse. Av vår vilja. Vi ger oss själva. Maria sade : "Jag är Herrens tjänarinna! Gör med mig såsom Du har sagt". Den totala överlåtelsen. Att låta egot dö och låta vår Herre, Jesus Kristus, ta över våra liv. Av fri vilja överlämna oss. Olyckorna i världen är för att vi ska bättra oss och återvända till Gud, som vill rädda oss. Fördärvaren vill motsatsen. En väldig andlig kamp råder. Vem tillhör vi? Det var Kärleken på Korset som segrade över döden och materian.

Kunskapens träd på gott och ont var det andra. Det formade människans vandringsväg och utveckling till att gudaförklara sig själv och lidandet följde efter. Människan kunde skapa och bygga i sin intelligens, men frukten ledde människor vilse och blev dödlig. Strävan blev att nå ett totalt herravälde över alla livets områden. Verkligheten reduceras till en rationell verklighet och målet är endast en materiell tillvaro. Rationalismens förvillelse och falska lärdomar har fört många till ett liv i ateism. Materialismen innehåller många falska, samhällsfientliga och icke-religiösa läror.

Detta var den första Adams och Evas fria val. De representerar den gamla människan. De var ursprungligen Guds arvingar, men de följde rådet från den som var Draken från urtiden. Lögnens fader. Genom dem kom sjukdomar, förfall och döden. De var satta att råda över allt liv på jorden och vårda jorden. De hade säkert mäktiga gåvor, som människan inte har idag. Då rådde det tydligen en helt annan tillvaro än vad som gäller idag. Men allt detta blev utplånat. Människans ursprung är en gåta men visar ett andligt drama och arketyper.

Bibeln gäller även framtiden

Bibeln ger förutsägelser. Nutiden berättar. Himlens budskap ignoreras åter. "The Marian Movement of Priest" avslöjar mycket genom fr Gobbi och den är baserat på Jungfru Marias budskap från 1973 - 1997. Marian Apperations, the Bible and the the Moderna World, är en teologisk källa av Donal Anthony Foley. Historien om den katolska socialläran skildrar en samhällsutveckling. En skatt som kunde och borde väglett samhällets upphov och gemenskap. Allt som här finns bygger på vad som är uppenbarat samt olika teologiska och historiska källor.

Gud övergav oss inte. De nya Adam, den Sanna människan, kom genom den den nya Eva. De är Jesus och Maria. Allt förnyades. Jesu Uppståndelse är en ny Skapelsedag. Den åttonde. Allt i Gamla Testamentet förnyades. Den nya människan lever i tron på Frälsaren Jesus Kristus. I Mässan/nattvarden tar vi emot Kristi kropp och blod. Det är inte vilket bröd och vin som helst. Gud den osynlige blir synlig. Den oåtkomlige Guden blir åtkomlig.

Jungfru Maria är svaret på 1 Mos 3:15. Hon är den nya Eva. Som Gudsmodern är Hon den nya Förbundsarken. I Henne formades Kristi kropp och blod. Så blir Hon också Kyrkans moder. I Guadeloupe i Mexiko, 1531, grundade hon Kyrkan i den nya världen.

Så är Hon prisad i Bibeln som det står i Lukas 1:48. Hon är den nya Kvinnan i bröllopet i Kana. Jesus förklarade då vem Maria är och svarade: "Låt mig vara, Kvinna (Queen = Drottning). Min stund har inte kommit än." Joh 2:4. Den första kvinnan var just Eva. När Jesus sedan förvandlar vatten till vin, så hörsammade Jesus sin Moder. Ett tecken för alla tider. Detta inleder Jesu gärning. Maria fanns vid sin Sons sida ända till Korset.

Jungfru Maria har visat sig i historien som en ny Moses i Lourdes 1858 och profeten Elia i Garabandal 1961. Hennes förtecken visar på detta. I Garabandal kallas Hon för Vår Fru av Berget Karmel. Det leder till profeten Elia på berget Karmel. Hennes roll i Guds frälsningsplan är minst sagt väldig och Hon bär en nyckelroll. Inte många vet detta.

Jesu-bilden är baserad på svepeduken i Turin, som är förebilden till alla ikoner med Jesus Heliga Ansikte såsom den till vänster högst upp. När Jesus visar Sig, är Han mycket lik bilden, men Han har blå ögon! Bilden på Maria trädde fram, när en nunnas foto framkallades. Fotot togs när kameran var riktad mot horisonten och en klarblå himmel vid fader Pios helgedom. Fader Pio är Italiens stora helgon och vördade så högt Eukaristin (Nattvarden), det Heliga Offret. Han har botat många och gett blinda syn. Han bar på Kristi sår i många år.

Varför behövs det nya uppenbarelser, då allt är avslöjat i Bibeln?

En del kristna och även präster kan säga att de privata uppenbarelserna behöver vi inte ta fasta på. Bibeln är den allmängiltiga uppenbarelsen och allt behövligt är av Gud uppenbarat.

Ja, det är sant. Bibeln är den allmängiltiga uppenbarelsen, men har den varit till efterföljd? Hur ser den moderna tiden ut? Vad händer runt omkring oss och varthän pekar det? Är allt verkligen förstått?

Uppenbarelserna blir en påminnelse om vad Gud redan har sagt. Uppenbarelser har funnits i alla tider även om de glömts eller gömts undan. Han har valt sin utvalda för detta Gud talar idag år 2010 till alla.

Vi behöver skilja på de privata uppenbarelser och de profetiska. Privata kan gälla att någon blir botad. Profeten Jeremia och många heliga som heliga Birgitta har fått profetiska uppenbarelser även om det har skett privat. Vassula Rydén beskriver på samma vis sin upplevelse som "locution" - en inre hörsel eller syn. Hon kan även föra en dialog med Gud, som blir nedtecknat. Ikonen nedan gäller heliga Birgitta. Det synes vara mer kvinnor i modern tid som Gud väljer. Även barn blir Guds redskap som i Fatima och Garabandal.

Behöver vi ta till oss uppenbarelser i denna moderna tid?

Detta är också en ofta ställd fråga. Förvandlas inte allt detta bara till amsagor i all ny vetenskap som nu finns? Så säger en del. Så hårdnackat kan det låta. Är vi då blinda i det som nu sker i hav, på land, i samhället och på himlen? Vi kan själv skåda vad intelligent liv kan åstadkomma. Om uppenbarelser inte fanns av Gud, hur skulle vi då veta sanningen om den inte var avslöjad?

Kristendomen är unik, då även Gud blev människa, född av en kvinna, förkunnade på jorden, botade människor och dog för vår lösen. Kristus uppstod från det döda och visade vägen till vår Fader i Himlen. Inget kan förkastas i Bibeln som osanning. Allt går i uppfyllelse steg för steg.