.

Gud är evig. Meningen med vårt liv är att vi ska leva evigt.
Kristus är vår Frälsare och dog på Korset för oss.
Vi är alla syndare. Omvänd er och be till Kristus. Han är vårt enda hopp.

Den tredje vägen och finansvärldens skuldsocialism

BANKVÄLDET, GLOBALISERINGEN OCH FINANSKRISERNA

Ett dubbelspel pågår alltsedan de stora privatstyrda centralbankerna bildades i världen, som kunde trycka sedlar utan full täckning. Krig och revolutioner blev lönsamma affärer. Skuldsättningen gav bankirerna makt att styra framtiden. De var bankirer, revolutionärer och droghandlare. 1800-talets rikedomar byggdes upp genom opiumhandeln i Kina.

INNEHÅLL
0. Samhällets ursprung 1.Bankrevolutionen 1695 2.Världens listigaste svindel
3. Marknadsekonomins globala konflikt 4. Keynesianismen 5. Materialismen och revolutionerna
6. Globaliseringen av civilsamhället 7. Oljekrisen och valutaspekulationen 8. Asienkrisen 1997
9. Finanskraschen 2008 och vinnarna 10. Inter-Alpha gruppen 11. Skuldsättningens vinnare och förlorare
12. Världens statsskulder 13. Nytt spekulationsobjekt 14. Verkliga och overkliga pengar
15. Världskrigens hemliga syfte 16. USA:s och västs stöd till Nazityskland 17 Konfliktstrategin - högern vs vänstern
18 USA:s stöd till Sovjet 19 Kriget i Afghanistan och syftet 20. USA:s stöd av Kommunistkina
21. Ny världsvaluta & central världsbank 22. Världspolitikens agenda 23. Planen för en ny världsordning (NVO)

Paul
4 nov 2010

Inledning. Samhällets ursprung och mål

För att komma underfund med globaliseringen behöver vi förstå vad som är ett samhälle och vad som menas med ekonomi. Denna enhet hör ihop och kan inte delas upp. De ingår i en social och mänsklig enhet. Båda områdena skildrar var och en ett levande organiskt sammanhang med ekonomins livsförsörjande organ och rötter; och med människorna som lemmarna att skapa utveckling och omsorg. Samhället kan liknas vid ett träd som växer i jorden.

Hela jorden består av livsformer och riken som är skapta i en mångfaldig av rikedom och skönhet, där vart och ett är unikt att vara sitt ändamål och funktion. Ändamålen avslöjar en visdom, ett upphov och en organisatör av Skapelsen. Människan är här skapt som en andlig, social och skapande person med en fri vilja och med ett lika värde inför varandra. Hon är på jorden en avbild av den allskapande Guden.

Är människan andlig och skapande, då är även samhället ett andligt och skapande samfund. Är människan förtryckt, då är även samhället förtryckt. Allt hör ihop. Andligt betyder ett liv i och med Gud. Vi lever i en vildmark och erfar en tid av yttersta vikt. En kamp mellan gott och ont. Dessa är till varandra de rakt motsatta sidorna. Satan, Lögnes fader, existerar och är Upprorsmannen och Draken från urtiden. Bibelns förusägelser går i uppfyllelse och är sann. Denna site skildrar en bedräglig och fördold historia. Allt ont kommer att ersättas av en ny era med en allrådande makt i kärlek, fred och enhet.

Allt skapat bygger på enhet. Skapelsens grundsten. Ett väldigt mysterium och en värlsbild om skapelsen. Fred och kärlek uttrycker enhet. Utan detta faller det. Vi lever i ett hus, Guds skapelse. Jorden är vårt gemensamma hus, hem och hushåll. Ett samhälle. Vi själva bildar ett hus där Gud bor i oss. Kyrkan blir Guds hus, stad, folk eller rike. Den kan så endast var En och inte uppdelad. Detta är den stora frågan. Vägen har gått i en motsatt riktning. Fortfarande gäller uttågtet ur Egypten. Kallelsen gäller en omvändelse, ja en helomvänding.

Så har samhälle, ekonomin och människan brutits sönder i modern tid. Det råkar inte bli så utan avsiktliga krafter har verkat enligt en konfliktplan. Ofantliga tillgångar till nytta har förstörts. Konflikter har piskats fram. Världskrigen var planerade otroligt nog av en liten grupp finansfamiljer som vunnit kontroll över centralbanker och genom den politiken. De tillhör en Order med den värsta ondskan som skådats. De arbeter med dubbel mening med extrem höger och vänster för att ur konflikten nå fram till en ny världsordning.

Blicken har fördunklats i sekler genom rationalismen som reducerat. En mekanistisk världsbild har gjort sig gällande. Det gäller även samhället och människorna. Nationer skildes från Gud genom politiska revolutioner och genom den industriella revolutionen. Kapitalismen och kommunismen skildrar två ytterligheter av ett materiellt samhällssystem. Människan reduceras till att vara en fysisk gestalt utan ett andligt och gudomligt ursprung med mening, mål och en framtid. Sanningens säte finns inte längre i det gudomliga utan nu gäller förnuftet. Intellektet är sätet för sanningen. All kraft kommer från människan. Det har verkligen fått stora följder.

Vetenskapen säger att det är materiella orsaker till världens liv och den förkastar en levande orsak bakom allt som har skett i historien och naturen. Samtidigt blir alla livets grundvalar hotade i den moderna utvecklingen. Samhällsbygget och utvecklingen blir verkligen ohyggligt motsägelsefull och strider mot allt som skulle vara förnuftigt. Världens ledare har byggt ett samhälle för att i nästa stund riva ner det för att skapa en förvirring och förtvivlan och åter börja bygga för en ny avsikt. En antiutveckling. Det gamla ska rivas för ett plats för det nya. Man river även jorden i denna fatala syn. Att klyva jordens samhällen i olika beståndsdelar för att gynna fåtalet blir till en grotesk orimlighet. Det är som om hjärnan skulle säga att 'jag behåller blodet i kroppen för mig själv så att jag får mest.'

När världshistorien sammanfattas så gäller det en strid mot ett hus i vilket vi själva bor. Det gudomliga har beblandats med de världsliga lärorna. Dessa impulser vinner ett sådant inflytande att människors egen vilja tar överhanden. Även de godas vilja förvillas av lärorna att kunna tro de kan hjälpa Gud på traven om det goda samhället.

Alla dessa prolitiska läror kommer emellertid ur en och samma källa. Kapitalism, kommunism, facism, nationalism, rasism, internationalism, sionism eller liberalism tillhör samma ursprung. Alla dessa har en gemensam moder med rötter i materialismen och komna ur hedendomens gångna tider. Dessa väcktes till liv genom irreligiösa sekter. Tyska filosofer fick här ett starkt inflytande som Hegel, Kant och Nitsche. Alla dessa läror bär på en vision om vad som skulle vara det fullkomliga om ett paradis. Ett rationellt paradis med kontroll över hela jorden där dessa självutkorade människor kan stiga upp på tronen.

Uppenbarelseboken kap 20 talar om det tusenåriga riket som skulle komma. Ett rike med en ledare är aviserad. Förlöparna har kommit. Profeterna kom och de predikade om sina läror om kapitalism, kommunism, evolution, revolution etc. De utvalda har nu trätt fram som skulle var de äkta och rena. Denna förmögna elit av politiker och finansfamiljer säger sig utgöra den utvalda skaran på jorden. Denna tanke hägrar dem.

De 300:s kommitté är en grupp som grundades av den brittiska aristokratin i 1727. Det påstås vara ett internationellt råd som anordnar politik, handel, banker, media och militären för centraliserade globala ansträngningarna dvs vägen för en globalisering. Det märkliga är att dessa inbördes talar om familjer och i sin allians med sin Order bildra ett socialt förbund, men agera för ett globalt samhälle enligt totalitära principer.

1000-talet är det blivande Europa baserat på kristendom. Att medborgarna var kristna blev en garanti för samhällets enhet och bestånd. Samhällskroppen blev genom medborgarna på detta vis förenade med Kyrkan till ett hus. Påven var här Kristi ställförträdare på jorden. Den kristne kejsaren eller kungen stod för den världsliga makten och representerade Kristi Konungen.

Ringarna visar nivåerna i detta hus, som liknar en cell. Kärnan är medborgarna. Förhållanden mellan ringarna beskriver subsidiaritet och solidaritet. Samhället är en forsättning på familjen och bilda det som inte familjen förmår. Cellforskarna beskriver cellen som ett samhälle i en dynamisk mångfald av olika biologiska element med olika uppgifter att bygga och försörja kroppens livsfunktioner. En dynamisk utveckling med omgivningen som sker inifrån-och-ut. Samhället har växt fram på samma vis inifrån-och-ut. Nerifrån-och- upp som ett träd med jordbruket som bas.

Det var Påven som hade makten att kröna en ny kung (kronan) som t.ex. Sveriges konung för att främja och utveckla vår självständighet och inte låta oss bli en lydstat i kejsardömet. Så hade Kyrkan den andliga makten över staten som ett andligt förbund. Kyrkan som var EN från begynnelsen klövs 1054 i Öst- och Västkyrkan.

Nu kommer striden mellan kyrkan och staten. Investiturstriden pågick officiellt mellan ca 1075 och 1122 men kom att fortsätta under hela medeltiden. Den flammade upp på grund av det dittillsvarande bruket att furstar och stormän insatte präster i deras ämbeten.

Det gällde en politisk och ideologisk strid mellan kejsare och Påven om makten över kristenheten. Båda sidorna menade att de fått makten från Gud. Medan denna grundläggande frågan förblev omstridd, "enades" man i det så kallade Wormskonkordatet 1122 i investiturfrågan. Insättningen i kyrkliga ämbeten sköttes av Påven och prästerskapet och skildes därför från de världsliga maktbefogenheter. Detta accepterades inte av kejsar- och kungamakten som vill få kyrkan under sig. Det får stora konsekvenser. Västkyrkan delas. Nationella kyrkor bildas genom reformationen 1517. Senare frånskiljs samhället från Kyrkan. Hela konstitutionen och förbundet splittras. De världsliga krafterna stiger upp för att nå världstronen.

"Europa" är ursprungligen en kristen vision om en kristen gemenskap mellan Europas stater. Namnet Europa är ett samlande begrepp som tillkommer efter Konstantinopels fall 1453. Europa var säkert ämnat att sprida en kristen civilisation i världen. Det blev sorgligt nog tvärtom genom många revolutioner. Katolska socialläran talar om ett samhället som en social organisk enhet för och med varandra för det gemensamma bästa. Människa är här en andlig, social och skapande människa. En avbild av en skapande Gud.

Samhället beskriver en trefaldig enhet. Om människan är skapande så är även samhället skapande. Samhället är här en konsekvens av den skapande människan. Är människan förtryckt så är även samhället förtryckt. Samhällets grundval vilar på:

 1. Rättslivet. Rättssamhället skapar lagar och förordningar för samhällets bestånd och säkerhet, inrättar domstolar, myndigheter som reglerar och förvaltar olika områden, polisverksamhet och försvarsmakt. Inom staten finns även den offentliga och sociala sektorn med sjukvård, skola och äldreomsorg.

 2. Näringslivet. Näringslivet roll står för det ekonomisk skapande och försörjningen i samhället. Det motsvar livssystemet i en biologiska kroppen som blodförsörjningen och näringstillförseln

 3. Civilsamhället lägger grunden till fria samhället. Det består av de fria och självständiga organisationera i civilsamhället som ett stöd (subsidiaritet) för arbetslivet genom fackföreningar och stöd människors och familjers liv. Kyrka, folkrörelserna och föreningsglivet danade mycket Sveriges utveckling. Här finns folkbildning och hela kulturlivet. Det civila samhället är kraften gentemot statsmakten så att den inte blir en kommandocentral över folket.

Ekonomi och pengar är inte entydigt samma sak. Det som är 'ekonomi' idag är omvandlat till kremastitik som är och betyder en penninghantering. Ordet 'krämare' kommer av detta. En paristerande penninghantering ger ingen ekonomi. Den förstör.

Ekonomi skildra allt arbete för samhället utveckling och försörjning, där jorden ingår. Det är målet. Det beskriver det sociala banden mellan människor. Ekonomi är ett socialt skeende. Vi kan se det i naturen såsom i bikupan och myrstacken i samverkande arbeten och vård av äggen.

Dessa sociala band har historien förstörts i globaliseringen av nationer särskilt inder 1900-talet. Allt ersätts av ett penningflöde. Ett penningflödet som är på väg att bli bankrutt. Då återstår det att göra människor till pengar. En socialisering i en superkapitalism.

Påven Johannes Paulus II har visat skillnaden och beskriver arbete och kapital i ekonomin. Vilket kommer först? Arbetet är orsaken till allt kapital. Pengar är här ett medel att förmedla och växla varor och tjänster mellan människor. Bakom finns bytet mellan eget arbete och en vara eller en tjänst.

Deras värde är ursprungligen en gemensam överenskommelse knutna till jordens realia men de står även för ett symboliskt värde för utfört arbete. I vissa kulturer gäller en speciell sort av snäcka som lokalpengar och mynt. Pengar får inte bli en vara, som det har skett genom valutaspekukationen när guldfoten försvann. Då uppstår ett korthus med realitivita värden utan en förankring.

Ekonomin är ett levande och socialt skeende för försörjning och samhälltsbygget. Däri ligger hushållning och skapande av kapital i byggnader, vägar, skolor, produkter, varor och tjänster. Det är universellt gällande i naturens livsordning. Hushållet kan följa så andra gemenskaper.

I egendomsgemenskaper kan "kollektiv" eller "comunities" bilda ett gemensamt hushåll.

Alla deltar i olika sysslor för det gemensamma bästa. Lever man t.ex på en gård då är personen delaktig i arbetet för det gemensamma alltifrån arbetet på fältet, reperationer av hus, brödbakning, sömnad, skola eller barnskötsel. Det sker en förening. Detta återspeglar vad som skulle kunna kallas en äkta "socialisering".

Människan som person är här bevarad. Hon äger fortfarande egenrätten och är fri att säga sin uppfattning, besluta och skapa i hushållets angelägenheter. Detta finns som en modell att återuppbygga lokala samhällen i U-länder. Det finns sociala företag där vinsten fördelas på gemenskapens medlemmar och familjer. Genom köp av sociala aktier kan en lokal utveckling främjas och skapa arbeten till en försörjning t.ex har ett livsmedelsföretag startat sociala mejerier för lokal produktion av en näringsrik yoghurt i Bangladesh, där lokalbefolkningen blir delägare.

Kapital är skapat av människor. Människan är både orsak och målet i ekonomin. Det betyder att människans moraliska värde överstiger värdet av kapitalet. Detta skildrar hela konflikten genom historien att sätta kapitalet främst. Kapitalet har då ett högre värde än människan. Hon reduceras till en ekonomisk ofri varelse. Ett samhälles bestånd vilar på synen på människan. Utan den äkta etiska synen uppstår det totalitära. I den grekiska antiken tillhörde abetet ofriheten och slavarna, som kallade för talande redskap.

Globaliseringen vänder på ordningen. Det sociala banden upplöses härvid och blir till ett materiellt och mekaniskt profitsystem. Det gäller kapitalets bästa och människan blir ett produktionsmedel.

Detta skildrar industrialisemens standardisering av arbetet, där människan underordnas det kommersiella och industriella systemets lagar. 'Löpande bandet' är ett sådant standardiserat arbete.

Pengar behövs inte men byteshandeln är för en komplex form.

Pengar skildrar ett standardiserat värde i mineral-, väst- eller djurriket.

Sverige Riksbank grundades 1668. Några år dessförinnan gavs sedlar ut i vårt land. Det var kvitton på metaller som deponerats. Kvittona - eller sedlarna - användes för att handla med. När Sverige införde kronan år 1873 bestämdes dess värde till 0,403225 gram guld. Guldmyntet ovan är från 1873.

Denna summa kunde växlades in av Riksbanken ”vid anfordran”. Det måste alltså finnas täckning i bankens guldreserv för varenda sedel som trycktes. Det är den egentliga grunden för alla centralbanker. Med guld- och silvermynten kunde man genomföra handel inom och utanför landets gränser.

Under medeltiden gällde Mark som ett silvermynt som präglades efter lokala viktstandarder. 1 Skaramark hade sitt värde i 210,47 gram silver. Stockholmsmarken vägde 204,62 gram och Linköpingsmarken 217,02 gram. Kölnermark bestod av 233,85 gram silver och var så det mest värdefulla. Så bedrevs handeln innan sedelns tid.

Synen på ränta och bankrevolutionen

När Herren, din Gud, välsignar dig, så som han har lovat dig, skall du låna ut till många folk men aldrig själv behöva låna, och du skall härska över många folk, men de skall aldrig härska över dig. 5 Mos 6

Du får inte ta ränta av din broder, vare sig det gäller pengar, livsmedel eller något annat som kan lånas ut mot ränta. Av en utlänning får du ta ränta, men av din broder får du inte ta ränta, om Herren, din Gud, skall välsigna dig i allt du företar dig i det land du kommer till och tar i besittning. 5 Mos 23:19-20

I det gamla bibliska Israel var det mot Mose lag att ta ut ränta på privata lån men inte när det gäller utlänningar. Detta skildra den som är den fria människan och den som blir träl.

Katolska kyrkan har varit emot ränta. Andra Laterankonciliet 1139 fördömde alla återbetalningar av en skuld med mer pengar än vad som ursprungligen lånades urprungligen.

I den medeltida ekonomin var lån helt och hållet en följd av behovet (dåliga skördar, brand på en arbetsplats) och under sådana förhållanden, ansågs det moraliskt förkastligt att ta ut ränta. Det ansågs också moraliskt tvivelaktigt, eftersom inga varor producerats genom utlåning av pengar, och därför inte skall kompenseras, till skillnad från annan verksamhet med direkt fysisk effekt såsom smide eller odling.

Spänningar mellan långivare och låntagare tillkom i Europa utöver de sociala, politiska, religiösa och ekonomiska påfrestningarna. Ett ekonomiskt förtryck började ske mot judar i dessa områdena där judarna praktiserade lån med ränta till icke-judar. Detta blev djupt impopulärt.

I modernt förklaras räntan som kostnaden för kapital och styrs av marknadslagarna om tillgångar och efterfrågan på penningvolymer. Det första försöket att styra räntorna genom manipulation av penningmängden var den franska centralbanken 1847.

Bankrevolutionen 1695

De fria staternas utveckling med egna nationella centralbanker framkallade en djup ekonomisk och poltisk konflikt i den moderna tidens historia. Krigen mellan dels kolonialmakterna på 1700-talet dels revolutionera bland de nya staternas frigörelse, skedde genom en lånegivning från först och främst genom Bank of England, som kunde trycka pundsedlar utan en full täckning och samtidigt ta ut en hög ränta på lån till de stridande parterna. Detta skildra bankrevolutionen.

Skuldsättning som metod. Dessa privata centralbanker krävde få kontroll över nya bankerna. Ett moment 22 uppstår. Genom lån hade bankerna sin juridiska rätt till sin återbetalning, men de fria staterna kunde inte betala. Som pant kunde därför en ny centralbank chartras. Privatbankerna var hetiska motståndare till all form av en ekonomisk frihet, där de nya nationella centralbankerna kunde ge ut pengar utan att betala ränta. Centralbanken i USA kom till sist att bli chartad av privata aktörer, som lett till en global manupilering och världskrig.

Mayer Rothschild som tillsammans med Rockefeller grundat de stora Illuminatistyrda bankdynastierna, sa en gång: "Tillåt mig att utfärda och kontrollera pengar för en nation, och jag bryr mig inte vem som gör dess lagar..."

Dessa är de verkligt laglösa som frångår allt det som gäller i Oikonomia, dvs hela Skapelsen. Gud förmår skapa ur inte genom sitt Allmaktsord. Här kommer de som sätter sig över alla livslagar.

Denna listighet har rått i mer än 300 år och finns ännu bortom vår tankeförmåga. Berör man detta med någon så är det som om detta går inte att ta emot eller att fatta.

Därför är krig och revolutioner i detta sällskap lönsamma affärer. Staten vill låna pengar till krig. Banken får obligationer från staten (kontraktet på lånet) och privatiserade centralbanken trycker nya sedlar. Skattebetalare betalar skulden. Banken tjänar pengar med ränta och vinner makten över staten. Centralbanken blir fordringsägaren.

Finanskriserna är ett ekonomisk krig med skulden som vapnet. En "ubåt" som sänder sin torped att sänka skeppen och stifta reglerna till en räddning av de skeppsbrutna. Genom förmånliga lån på fastigheter startar en spekulation på fastighetsvärden och ett ökat risktagande. Marknaden kollapsar. Valutaspekulationen genom relativa valutor kan få en hel nation till en finanskrasch. Detta skedde i Sverige 1992, Asien 1997 och USA 2008. Allt görs till en affär. Liv, nationer, krig och jorden är en affär i den multinationella världen.

Detta sammanfattar 300 års världshistoria. Banken blir här en källa till nya pengar. Ebberöds bank gäller så i verkligheten. Försök har gjorts av politiker att stoppa denna ofantliga svindel. Det har inte gått. Detta är ofattbart men sant.

Ett globalt finansiellt imperium ägs och kontrolleras nu av västerländska bankirer och industrimän.

Marknadsekonomins globala konflikt

Vad är ekonomi? Vad är pengar? Ekonomi och pengar är ett mysterium såsom teologin är det. Ekonomin tillhör vardagens tillvaro som många ser som en bokföring eller kronor i plånboken. Experter utvecklar matematiska modeller enligt fysikens lagar. Politiken har här blivit en värdegrund som ger sken av frihet och sanning. Den vill alla skall kunna möta orättvisan med rättvisa. Detta sker inte. Kristendomen har förträngts som en högerpolitisk värdegrund. En paradox. Högern värnar om kapitalet. Kristendomen värnar om den mänskliga själen. Politiken står i väst över all religion och utgör sig vara sanningsbäraren. Sanningen kommer att till sist att uppdagas.

När ett globalt monetärt system annonseras, kommer ledare och politiker förmodligen att säga: "Nu försvinner valutaspekulationen! Nu är vi på samma spelplan allesammans!". Då kommer hårdvalutan. Bröd, vatten, olja eller mineraler. Då kan en byteshandel åter uppstå. Bristvarorna kan då bli "guldet".

Valutafondens årsmöte i Washington okt 2010 avslutades utan någon som helst överenskommelse om samordning av ländernas valutapolitik. Om Kinas valuta skulle skrivas upp kraftigt, skulle landet kastas ut i ett socialt kaos som skulle vara förödande för ekonomin, säger kineserna. Kina anklagar dessutom USA för samma sak: USA-dollarn är för billig, eftersom USA har för låga räntor och trycker för mycket pengar för att skaffa sig egna fördelar på bekostnad av de mindre utvecklade länderna i världen. En konsekvens av valutaspekulationen. Kommer nu en ny världsvaluta eller ett handelskrig? USA vs KIna. I USA ligger ett förslag färdigt om strafftullar på nästan 30 procent mot alla kinesiska varor. Det fria varuflödet gäller då inte. I nov 2010 träffas G20. Vad händer då med marknadsekonomin och frihandeln?

'Slutsatser om skuldsättningen, NVO:s finans- och valutapolitik

John Maynard Keynes, de ekonomiska konsekvenserna av fred, 1919, kap. 6: "Lenin lär ha förklarat att det bästa sättet att förstöra det kapitalistiska systemet var att fördärva dess valuta. Genom en kontinuerlig process av inflationen kan staten konfiskera hemlighet och obemärkt, en viktig del av den rikedom som tillhör sina medborgare. Genom denna metod kan de inte bara beslagta, de kan även konfiskera godtyckligt, och medan processen utarmar många, berikar det faktiskt några ... Processen engagerar alla de dolda krafterna bakom de ekonomisk lagarna på förstörelsens sida, och gör det på ett sätt som en människa på miljonen inte kan diagnostisera."

Finans-och penningpolitiken har använts av bankirerna att omfördela välstånden till sig själva och företagen de kontrollerar samt från de nationella regeringarna. Papperspengar och valutaormen med relativa valutor 1971 öppnade dörren för valutaspekulationen dvs en nations ekonomi kunde plundras utifrån. Även skattepolitiken är en dold överföring av välstånd. Detta uppnås genom att allmänheten får uthärda inflationen medan skuldsatta regeringar växer i storlek medan bankirerna blir rikare på räntorna på de lån som orsakat skulden. Skinnandet av västländernas skattebetalare har accelererat under efterkrigstiden i takt med skapandet av IMF / Världsbanken. Ett ekonomiskt världskrig pågår. Spekulationen sprider sig till andra områden som ris, spannmål och grönsaker. Stora skördar köps upp när naturkatstrofer med torka eller översvämningar kommer. Regeringar köper upp för att undvika upplopp inom landet. Andra länder kan då hamna i svältkatastrofer. Priserna på föda springer i höjden. Profitörer skördar vinster.

Finanssystemet är ämnat att vara ett gemensamt blodomlopp. Ingen lem kan kräva ett blod enbart för sig själv, ty då dör kroppen. Men det sker i NVO-politiken! Läran om NVO är som universums svarta hål. Allt faller samman. Det visar att allt liv hör ihop. Jorden är för en samvaro.

Marknadsekonomin, tillväxtekonomi och den globala konflikten

Marknadsekonomin har skilt sig från de sociala banden i samhällkroppen och från jordens livssystem dvs hushållning av ändliga resurser. Det sker på 1700-talet genom industrialismen och samhällsrevolutioner.

De fria marknadskrafter råder över samhället och blir samhällets högsta princip.

I EU är varornas och kapitalets fria flöde EU:s högsta princip. Detta strider mot samhällets grundval och människan som en fri och skapande varelse.

Marknadekonomi bygger på hypotetiska fysikaliska lagar som söker en optimal balans.

Detta antagande av en objektiv och självstyrande optimering existerar inte då denna ekonomin inte tillhör fysikens värld. Den är inte objektiv utan den är subjektiv. Marknadsstyrd ekonomi vilar på ett falskt teorem att ingå i en fysikalisk och matermatisk vetenskap.

Alla förutsättningar finns inte med. Ekonomin tillhör ett levande förlopp och inte ett mekaniskt förlopp.

Förhållandet mellan ändliga tillgångar och framtida biologiskt livskapital på jorden och efterfrågan i samhället balanseras inte. Båda förtärs genom de fria marknadskarfterna. Ett fritt tåg utan en lokförare. De ekologiska lagarna ingår inte. Samhällets sociala högsta princip står är i konlikt med denna form av samhällsekonomi. De problem vi i dessa tider erfar gäller överskridandet av livslagarna för 'Oikonomia'. Marknadsekonomin ödelägger och exkluderar.

Den enda kraften som driver är en subjektiv profit på den snabbaste vägen till en maximal vinst. En ekonomisk etik om vinster utan att skada människor, samhället och jorden är brutaliserad. Det globala ekosystem sätts urspel.

När Romklubben på 1970-talet gav ut sin berömda rapport "Tillväxtens gränser" mottogs den med oro. Men med åren, i takt med att världsekonomin fortsatt att växa - och nu i globaliseringens tid till synes utan gränser - har Romklubbens fruktansvärda profetior i allt högre grad kommit att bli förlöjligade. Och ändå har Romklubbens fundamentala insikt - att vi lever och arbetar i ett ändligt globalt ekosystem.

Rapporten bygger på datamodel. Modellen visade 1972 att vi skulle vara 6.7 miljarder människor på jorden. Utfallet blev 6.9 miljarder. Naturtillgångarna skulle ligga på 0.53, utfallet blev 0.5 i snitt. Industriell produktion per kapita skulle vara 1.8, utfallet blev 1.9.

Den globala efterfrågan på energi, råvaror och mat blir alltmer påverkad av den växande efterfrågan i Kina och Indien vars sammanlagda befolkning uppgår till 2,5 miljarder. Andra stora och folkrika länder i Asien och Sydamerika följer i dessa jättars spår.

Stadigt ökande priser på råvaror, jordbruksprodukter och energi speglar redan en fruktan för framtida bristsituationer. De oönskade konsekvenserna av att världsmarknaden har expanderat har på ganska kort tid antagit alarmerande proportioner.

Jordens resurser förstörs hänsynslöst. Fattiga länder blir leverantörer till rika länder. Globaliseringen har sökt efter en maximal finansiell tillväxt. Den har hittills skapat en privatisering av samhällen för att frånkoppla staten från all ekonomisk inblandning och främja nedskärningen av välfärden. Detta skildrar historien. Som sådan är den oförenlig med den katolska socialläran.

'Optimeringen' driver istället fram en centraliserad, storskalig och högmekaniserad produktion på bekostnad av den lokala infrastrukturutveckling. Det orsakar sociala belastningar, orättvisor, politiska konflikter och framdriften av flyktsamhällen. Detta gäller inte bara produktionen utan samma fenomen finns i samhällstjänstens storskalighet och mekanisering för arbetets standardisering. Den driver fram social utslitning, psykisk ohälsa, arbetslöshet, fjärrtransporter och utarmning av fattiga länder. Fjärrtransporter förutsätter en säkrad energiförsörjning. Har skall varor fördelas i framtiden?

Storskalig produktion av t.ex fiske utarmar Östersjön. Supertrålare från EU damssuger fiskebestånd både i Östersjön och utanför Afrikas kuster. Fiskesamhällena slås ut och social misär sprids. Hushållningen från hav är hotade. Denna marknadsekonomiska modellens livsnerv är energifrågan.

Energiförsörjningen är den första stora globala superfrågan. Oljeproduktion väntas nå sin topp strax före 2010. Det är en prognos forskare ger 2005. Det stämmer med tidigare prognoser. Den politiska och ekonomiska frågan koncentreras nu till området i Euroasien. Kapitalkoncentration står nu mot hela den sociala globala frågeställningen..

Den andra superfrågan gäller kontrollen över valutan. Dollarna har gällt som en världsvaluta sedan Andra världskriget, men den är nu så urgröpt genom produktion av sedlar utan en verklig täckning. Genom detta och spekulationer på valutor, fastigheter och värdepapper kom finanskrisen 2008. På vilka grunder skall en ny världsvaluta gälla? Hårdvaluta blir naturtillgångar på energi, miniraler, livsmedel, vatten... En gällande valuta säkrar inte priserna i världen.

Internationalism vs nationalism. Ett privägt samhälle eller ett internationellt och solidariskt samhälle för det gemensamma bästa? Det är frågan.

Alltsedan 30-talet hade John Maynard Keynes idéer om staternas plikt att ingripa i och styra ekonomin varit vägledande för politiken i de flesta länderna. Keynesianismen fungerade från 1950 till omkring 1970 som kännetecknades av en hög tillväxt och en omfördelning av välståndet.

Keynesianismen

Keynesianismen bygger på en balans mellan privat och statens verksamheter. Så kunde konjunkturnedgångar balanseras.

 1. Arbetslösheten i marknadsekonomin. Keynes menade att en marknadsekonomi aldrig kunde bli tillräckligt stabil för att kunna nå full sysselsättning. Tvärtom så menade han att en marknadsekonomi var så instabil att även om full sysselsättning skulle uppnås så skulle den situationen inte bestå under någon längre tid. Den ohämmade marknadsekonomin skulle ofelbart från och till hamna i depression.
 2. Orsakerna till arbetslösheten. En storskalig arbetslöshet är en effekt av för låg efterfrågan på varor och tjänster.
 3. Statlig upphandling. För att komma till rätta med arbetslösheten måste staten aktivt gå in och finansiera upphandling av varor och tjänster. Orsakerna till den låga efterfrågan stod, enligt Keynes, främst att söka i det finansiella underskottet på marknaden. Detta kunde staten korrigera genom att öka sin upplåning.

John Maynard Keynes var Storbritanniens representant vid Bretton Woodskonferensen 1944 och den som tillsammans med Harry Dexter White utformade Bretton Woods-systemet, byggt på frihandel och fasta växelkurser. Dollarns värde som världsvaluta var förankrat i USA:s väldiga guldreserv.

I början av 1970-talet såg ”den gyllene eran” emellertid ut att ha nått sin slut: tillväxten stagnerade och inflationen ökade i många industriländer, samtidigt som arbetslösheten växte. Det är samma tid då dollarna lämnar guldet som bas och en valutainflation begynner som förändra världsekonomins förutsättningar. Valutaormen införs 1973 - 1977 med fasta växelkurser men faller. Under 80-talet utsetts Sverige av valutaspekulationer bl.a genom miljardären George Soros som sänkte den svenska kronan 1992.

Fenomenet under 70-talet kallades för stagflation och ekonomer och politiker såg sig desperat om efter nya lösningar på problemen. Inflation och arbetslöshet kunde inte längre hanteras. Genom att dollarn föll 1971 med guldet som bas, föll även keynesianismen. Verktygen reglera inflation och arbetslöshet försvann. Nu kunde man spekulera på valutan. Valutan blev en handelsvara, vilket den inte kan vara. Detta blev inledning till Sveriges omstöpning 1982-1992. Valutan blev ett vapen mot nationer at följa ny global och privat väg.

Hösten 1973 fick man ett tillfälle att testa Milton Friedmans ekonomiska stålbadsrecept. Den 11 september det året störtades Chiles folkvalda president Salvador Allende i en USA-stödd militärkupp med en chockterapi genom terror, mord och tortyr för en nationell omvändelse. Metoderna utvecklades vetenskapligt på 50-talet genom CIA.

Professorn Milton Friedman ansåg att statliga ingrepp i ekonomin alltid var av ondo; om de ekonomiska krafterna – ”den osynliga handen” som Adam Smith på sin tid talade om – bara gavs största möjlighet att verka fritt skulle ”sjuka” ekonomier snart repa sig och ett oanat välstånd snabbt sprida sig.

Välfärdsstaten skulle rivas ner och ersättas av frihet. Marknadsekonomis frihet. För att man skulle nå dithän var dock drastiska åtgärder nödvändiga: avregleringar, privatiseringar och kraftiga nedskärningar av offentliga utgifter. Han är hjärnan bakom den ekonomiska liberalismens pånyttfödelse och världsomspännande ekonomiska och sociala katastrofer.

För första gången i historien bestod alla valutor av papper. Och ingenting annat än papper. En dollarhade nyss kunnat definieras som exakt 0,88867 gram guld. Vad var nu definitionen på en dollar? Allt blev relativt. Ingen vet det ännu. Banken byggde på värdet på pengar i obligationer, som i sig är en skuldförbindelse. Det man visste var att inget nu stoppade USA från att sätta igång sedelpressarna igen. Ett nytt valutasystem och en central världbank syns i IMF, den Internationella Valutafonden.

Materialismen och revolutionerna

Ett historiskt sammandrag: Materialismen är en världsåskådning som härstammar från faraonernas, slaveriets och hedendomens Egypten. Materian uppfattas som en evig form. Världen är framsprunget ur ett mörkt kaos. Förändringen sker genom kaos i en materialistisk evolution. Motsatsen till skapelsen. Dessa förebilder och trosatser gäller än idag i såväl vetenskapen som världspolitiken. Revolutioner, krig och finanskrascher är fortsättningen på kaosläran.

Motsatsen till kaos är enhet. Så var naturen och allt liv på jorden ursprungligen förenat i en dynamisk enhet och kallades för Oikonomia. Vart och ett finns för varandra i fred. Och ljuset rådde ursprungligen över mörkret. Kristendomen är det rakt motsatta till hedendomen!

Denna enhets innebörd är kanske det allra största missförståndet som gällt i modern tid. I detta inryms Guds och vår persons existens, familjen, samhället och allt. Ja, det innehåller en hel världsbild.

I hedendomen är ofta detta upplöst. Nomad- och naturfolk upprättar social band till samhällsbildning. I diktaturer upplöses det sociala banden och människor blir individer i en ekonomis kollektiv massa under en härskare. Dikaturen har så alltid funnits men det är på väg att återuppstå i globaliseringen.

1) Avskaffande av alla gällande regeringar
2) Avskaffandet av privat egendom
3) Avskaffandet av arv
4) Avskaffandet av patriotism
5) Avskaffande av familjen
6) Avskaffande av religion
7) Inrättande av en världsregering

Meyer Rothschild eftersträvade att kontrollera ekonomin i de olika monarkierna Europa. För detta syfte skulle samhällets sociala struktur och liv förstöras tillsammans med kyrkan. För att åstadkomma detta tog han värvning hjälp av Adam Weishaupt, som organiserade en hemlig satanisk order som efterapade Jesuitorden. Bankimperium har utvecklats i världen över. Med nya banker växer Illuminati för en ny världsordningen med en luciferisk ideologi och politik att vilseleda och förföra hela mänskligheten. lluminaterna har skapat och piskat på med konflikter i världen i mer än 200 år för att slå ut friheten och ersätta den med statskontroll:

Globaliseringen tillhör en ny världsordning som startad med Europas revolutioner och krig. Den fria och kristna staten skulle störtas.

Globaliseringen av civilsamhället

Med den ekonomiska globaliseringen brukar mena framväxten av multinationella företag makt i världsekonomin. Före finanskrisen var de rikatse enheterna i världen 51 multinationella företag.

Framväxten av en global massproducerade enhetskultur sker parallellt med bildandet av globala och lokala motkulturella organisationer för

 • en global rättvisa och ansvar för jordens folk och barn

 • fattigdombekämpning

 • försvar av regnskogarna som jordens lungor

 • försvar av världshaven, valar och de framtida fiskebestånden

 • försvar av de mänskliga rättigheterna

 • stopp mot våld, rasim och människohandel inte minst då barn

 • respekt och rättvisa för kvinnors jämställdhet

 • bevarande av den marina, biologiska och zoologiska mångfalden i världen

 • stopp mot kärnvapen

 • stopp mot krig och terror

 • Greenpeace, Amnesty och Läkare utan gränser är sådana globala verksamheter

 • Välstånd utan tillväxt. En global resurshushållning för alla folk med infrasturveckling för de fattigaste länderna.

På höstkanten 1944 efter Andra världskriget slut möttes en rad allierade statsmän och ekonomer i den lilla staden Bretton Woods i USA för att dra upp riktlinjerna för de institutioner – FN, Världsbanken med flera – världen ansågs behöva efter kriget. De skulle främja utveckling. Frågan är vilken utveckling? En hemlig dagordning har gällt.

Oljekrisen och valutaspekulationen

Bretton Woodssystemet reglerade mellan åren 1945 och 1971 växelkurserna för medlemsländerna i Internationella valutafonden. Genom världkriget har USA erövrat 80% av världens guld. Det byggde på principen om fasta växelkurser mot dollarn, som i sin tur garanterades i guld. Det kostsamma kriget i Vietnam bidrog till att USA lät dollarn flyta och drog sig ur systemet.

Internationella Valutafonden, International Monetary Fund (IMF) verkar i nära samarbete med Världsbanken och G7-länderna (som nu är G8). Dollarn är en världsvaluta och styr alla andra valutor genom det stora guldinnehavet.

De nya överstatliga organen ger frikostiga lån till U-länder och kallas att främja ekonomisk utveckling. Facit är att den omstrukturerar ländernas ekonomi och nationella tillgångar för en global ekonomi. Skuldsättning av länder fungerar som ekonomiskatorpeder som får länder att ändra sig och bli globalt styrda.

Regeringarna i världen håller på att förlora ett inflytande över sin ekonomin. Den globala krisen river barriärerna. Av de 100 rikaste enheterna i världen är 51 multinationella företag.

Vid mötet i London år 1991 togs de första kontakterna med dåvarande Sovjetunionen beträffande dess ekonomiska problem. Det ledde så småningom till att Ryssland inträdde 1997, varvid gruppens namn ändrades till G8.

År 1971 lämnar USA guldfoten som standard för dollarn som gällde i Bretton Woods. Europa följer efter. Valutaormen kommer till där alla valutor får sitt relativa värden. genom detta kom spekulation på valutor. Det ledde även till oljekrisen 1973.

1973 kommer oljekrisen. OPEC bildas och är en allians mellan oljeländerna mot väst. OPEC-ländern höjer oljepriset med 70% for att kompensera förlorade intäkter genom valuta.

Detta kommer allt leda till finanskrisen. Dollarsedlar är inte längre värdesatta i guld eller silver. Hela dollarsystem urholkas. En gigantisk svindel. Det drabbar alla. Även USA. Nevada, Illinois, New Jersey, Arizona och Maine måste 2010 alla ta itu med budgetunderskott på över 30 procent. Den offentliga servicen hotas och skattehöjningar tvingar hushållen att hålla hårdare i plånboken. Datorsystemet urgröps genom alstring av pengar utan ett baserat värde. Efter 1971 produceras papperspengar. Varje ny sedel är en skuld. Bakom finns gigantisk svindel under långa tider.

Finanskrisera har samma förlopp och slutar med samma resultat

Det som nu händer i Asien, Sverige och USA följer samma mönster som tidigare krascher. Det råder manisk högkonjunktur och marknaden flödar över av billiga pengar – billiga för att räntan är låg. Rika tar risker för att bli ännu rikare, löntagare försöker hänga med, bubblan pumpas tills den spricker. Skattebetalare och de småsparare som gick in sist förlorar mest.

Sverige har haft ett antal bubblor, alla pumpade av överoptimistiska banker och riskkapitalister. Samtliga bubblor föregicks av att bankernas utlåning ökade kraftigt. På 1870-talet var det järnvägen och obligationslån som lockade. Bankernas utlåning steg med 40 procent under 1873. Bubblan sprack 1875.

Asienkrisen 1997

Asienkrisen liknar alla andria kriser i världen och följer sammam mönster och metoder. Asienkrisen var en finansiell kris 1997 som påverkade valuta-, aktiebörs- och andra tillgångspriser negativt i flera asiatiska länder, varav många tillhörde de länder som kallas "östasiatiska tigrar", det vill säga de asiatiska länder som under större delar av 1990-talet haft en väldigt hög tillväxt.

En reformutveckling hade börjat och länderna kunde agera mer självständigt. Viktiga naturtillgångar som ädelträ försökte man skydda från en okontrollerad exploatering. Ända fram till 1990-talet utgjorde de flesta sydöstasiatiska ekonomier ett relativt isolerat område för utländska investerare. Situationen behagade inte västerländska och japanska investeringsbanker och multinationella företag; när de såg de asiatiska konsumentmarknaderna explodera längtade de efter en obegränsad tillgång till regionen för att få sälja sina produkter och nyttja tillgångar.

Naom Klein beskriver i Chockterapin 2002 förloppet i Asien. Krisen började som ett rykte att att Thailand inte hade tillräckligt med dollar för att hålla uppe kursen på sin valuta - fick den elektroniska hjorden att börja skena.

Bankerna krävde in sina lån och fastighetsnarknaden, som hade vuxit så snabbt att den hade blivit en bubbla, punkterades snabbt. Byggnadsarbetena avstannade på halvfärdiga köpcentra, skyskrapor och turistorter; orörliga byggkranar hängde över Bangkoks hårt trafikerade gator.. Startskottet för krisen kan sägas vara den 2 juli 1997, då värdet av den thailändska valutan Bath rasade. Krisen hade anlänt till sydöstra Asien efter att ha drabbat Latinamerika redan 1994. Hittills låg växelkursen på 25 Bath per Dollar, men över natt förlorade den thailändska valutan över 25% av sitt värde gentemot US-$. Indonesien, Sydkorea och Thailand var de länder som drabbades värst av krisen, men även Hongkong, Malaysia, Laos och Filippinerna drabbades. Kina, Indien, Taiwan och Singapore blev relativt skonade.

När flodvågen av lättrörliga korta pengar plötsligt bytte riktning Asien 1997 var det ett direkt resultat av detta slags spekulativa investeringar som bara hade legaliserats efter påtryckningar från väst. om man bara lät krisen förvärras skulle regionen dräneras på all utländsk valuta och asienägda företag skulle antingen tvingas stänga eller sälja sig till västföretag - vilket i båda fallen var förmånliga resultat.

Flera regeringar antydde att eftersom krisen orsakats av den lätthet med vilken pengar kunde forsa in och ut ur deras länder utan att något kunde bromsa flödet, vore det kanske meningsfullt att återinföra några barriärer de förkättrade "kapitalregleringarna". Kina hade upprätthållit sina regleringar (och ignorerat Friedmans råd i det avseendet) och det var det enda land i regionen som inte fick sin ekonomi ödelagd av krisen. Malaysia hade återinfört regleringarna och de verkade fungera.

Internationella valutafonden (IMF) visade inget intresse för vad som faktiskt hade orsakat krisen. I stället uteslutande inriktad på hur krisen skulle kunna användas som hävstång.

Sedan Internationella valutafonden hade berövat tigrarna deras gamla sedvänjor var de nu redo för Friedmans koncept

 • privatisering av grundläggande samhällstjänster
 • oberoende centralbanker gentemot staten
 • låga social utgifter
 • total frihandel

Enligt de nya arrangemangen skulle Thailand låta utlänningar köpa stora andelar i landets banker, Indonesien skulle minska sina livsmedelssubventioner och Korea skulle häva den lag som skyddade arbetare mot massavskedanden. Internationella valutafonden satte också upp strikta mål för avskedande i Korea: för att få lånet måste landets banksektor göra sig kvitt 50 procent av sin personal. Denna sorts krav var viktigs för många västerländska multinationella bolag som ville vara säkra på att de radikalt skulle kunna krympa de asiatiska företag som de stod i begrepp att köpa. I de nya avtalen med Kore deltog USA:s finansminister. Washington Post skrev: "en synbar manifestation av det inflytande Förenta staterna utövar över Internationella valutafondens politik".

Thailands vice premiärminister Sjupachai Panitchpakdi sa: "Vi har förlorat vårt självstyre, vår förmåga att besluta om den makroekonomiska politiken. Detta är olyckligt!". Japans förluster blev enorma 50 - 80 % av fastighetsvärdet gick förlorad dvs $10-14 biljoner.

Finanskraschen 2008 i USA och England

Finanskrisens förlopp, orsaker och aktörer:

 1. Manisk högkonjunktur
 2. Stora belopp sparade i fonder med billiga pengar att belåna
 3. Frikostiga lån utvecklades för t.ex husköp.
 4. NINA-lånen. No income, No assets No problem
  Låga bankräntor gjorde att huspriser steg och steg 10% per år. Hus belånades för konsumtion. USA:s centralbank Federal Reserv kände riskerna, men vidtog inga åtgärder. Samma sak gällde Sverige 1982 - 1992. Riksbanken lät krisen ske.
 5. Vid subprimelån ges lån i förhållande till värdet på de tillgångar som belånas, men ingen bedömning görs av låntagarens betalningsförmåga.
 6. Dessa lån syftade till att låntagare skulle kunna ta mer lån för att betala gamla skulder
 7. President Clinton beslöt 1995 att bankerna skulle erbjuda $1 trillion i krediter för subprimelån
 8. Banken Bear Stearn var först ut
 9. Privata Fannie Mae och det likartade bolaget Freddie Mac ägde den federala rätten att ge lån och lånegarantier. De eldade på med 1000 miljarder dollar.
 10. Dessa bolag var staligt understödda.
 11. Styrelseordföranden för Fanny Mae var 1991-1998 Jim Johnson och är idag styrelsemedlen privatbanken Goldman Sachs. 2007 var han kampanjledare för Obama
 12. Långivaren har sedan sålt skuldsedeln t.ex till Bear Stearns som skapade nya investeringsprodukter, en mix av huslån & värdepapper (structured investment vehicle)
 13. Produkt såldes sedan till någon fond med rika privatplacerare
 14. Kreditinstitutioner förklarade dessa bostadsobligationer som säkra
 15. En sådan fond som sålde var Carlyle, som kollapsade 2008. Den hade lånat 31 dollar på varje egen satsad dollar
 16. Banker och förmedlare tog ut provisioner och vinster
 17. Bonusar i mångmiljonbelopp togs ut av bankledningen baserad på värdeökningar som endast fanns på pappret
 18. Fastighetsbubblan brast. Finanskrascher. Kalifornien förlorade 75% av fastighetsvärdet från 2007-2009.
 19. Många stater bär på budgetunderskott upptill 30% och mer som leder till nedskärning på den sociala sektorn
 20. Nationella finansiella räddningsaktioner skuldsätter regeringarna att gå in med bankgarantier
 21. Detta i sin tur skall betalas av skattebetalarna
 22. Lehmann Brothers och andra ekonomiska finanshus som kollapsade 2008 och skakade världen, skall tydligen nu förvärvas genom Rothschild Barclays PLC Bank i London under ledning av den amerikanska konkursdomstolen
 23. Kraschade banker blir konkursbo som övertas av den privatiserade finansindustrin efter räddningspaket
 24. Nordbanken blev Nordea i Rotschilds Inter-Alpha-grupp. Sverige fick pumpa in 65 miljarder i Nordbanken
 25. Northern Rocks som funnits 150 år var med och orsakade Englands finanskris. Den leds nu av Gary Hoffman från Rothschild Barclays PLC Bank
 26. I den nya konstruktionen syns band till Inter-Alpha-gruppen. Olönsamm del blev med den sänkta styrräntan lönsam
 27. EU & G20 efterlyser internationella finansregler
 28. EU-kommissionens ordförande Manuel Barroso har bett EU-kommissionen att följa Larosière-gruppens förslag
 29. Åtgärderna kommer från dem som har skapat kriserna som såsom finansjättarna Goldman Sachs (Rothschild), BNP Paribas, Lehman Brothers (Rothschild) och Citigroup (Rothschild). De är de mäktigaste att påverka och ingår i Larosière-gruppen
 30. Dessa vill parera nya regler
 31. De lobbar i USA:s Representanthus. Genom politiska lobbing-grupper, med deras anställda och försäkrings- och investmentbolag har $152 miljoner kommit in i som politiska bidrag från 2007 till 2008 enligt Federal Election Commission data
 32. Topp 5-företagen är Goldman Sachs, Citigroup, JP Morgan Chase, Bank of America och Credit Suisse (alla Rothschild bolag)
 33. All nationell påverkan att leda ekonomin i rätt riktning undermineras
 34. JP Morgan Chase (Rockefeller/Rothschild) är den stora vinnaren efter kollapsen i USA. Den tar över Bear Stearns, Washington Mutual och alla banker som kommer att falla i USA
 35. Målet är tydligen att erövra bankerna i världen och skuldsätta länder

Inter-Alpha-gruppen

Inter-Alpha-gruppen bildades 1971 som ett konsortium av sex oligarkiska europeiska banker. Det är det år då Nixon-administrationen dåraktigt tog bort dollar från guldet och förstörde Bretton Woods-systemet med fasta valutakurser. Detta steg öppnade dörren för en imperialistisk valutakrigföring. Den orsakade OPEC:s höjning av oljepriolje mätt i dollar, petrodollarn, på marknaden och i slutändan detta rovgiriga bankimperiums kontroll över den amerikanska dollarn. Kort sagt, nästan allt som har gått snett i världsekonomin kan spåras till dessa åtgärder från Inter-Alpha-koncernen och dess intressebolag. Där bakom finns huset Rothschild.

I gruppen ingår:

 • AIB Group, Irland
 • Banco Espírito Santo, Portugal
 • Commerzbank, Frankfurt am Main, Tyskland
 • ING Bank, Nederländerna
 • Intesa Sanpaolo
 • KBC Bank, Belgien
 • Nordea, Danmark, Finland och Sverige
 • National Bank of Greece, Grekland
 • The Royal Bank of Scotland Group, Storbritannien
 • Santander, Spanien
 • Société Générale, Frankrike

Det var i mars 2010 som La Rrouche-rörelsen slog larm om hur den stora Inter-Alpha-banken i Norden Nordea öppet försökte få sina kunder att investera i fonder som var direkt destruktiva och uppenbart samordnade med Inter-Alpha-gruppen. Nordeas BRIK-fond som spekulerade mot euron och bidrog till eurokrisen, som nu svenska skattebetalare tvingats att bidra med minst 25 miljarder kr för att häva. Nordeas Råvarufond som drog svenskt investeringskapital till de ledande råvarubolagen i det Brittiska Imperiet, vilka med sina kartellöverenskommelser driver upp priserna på olja och järnmalm, som vi alla tvingas betala till vid bensinpumpen eller i allmänna prishöjningar.

Varifrån kommer pengarna som förloras och hur skapas de igen?
Statsobligationerna är redan de stora spekulationsobjekten. Nästa världskris?
Mönstret upprepas.

Pengar skapas i modern tid kommer genom SKULD och SPEKULATION. Olika bubblor har kommit och spruckit. Ränta på ränta visar på hur skulderna växer utan en verklig tillväxt. Jordens produktion skulle då om det vore verkligt växa i samma takt, men det gör den inte. Det fattas nu jordklot!! Tillväxten är en matematisk illusion och syns endast i Excels grafer.

Under de senaste två århundradena har räntorna fastställts på olika antingen av nationella regeringar eller centralbanker.

Till exempel har den amerikanska centralbankens Federal Reserv-styrräntan i USA varierat mellan cirka 0,25% till 19% från 1954 till 2008, medan Bank of England basräntan varierade mellan 0,5% och 15% från 1989 till 2009 och Tyskland erfor räntor nära 90% under 1920-talet till cirka 2% under 2000-talet. Under ett försök att ta itu med stigande hyperinflation under 2007 ökade centralbanken i Zimbabwe räntan för en upplåning till 800 %. Räntorna är då centralbankernas illusionistiska vinster.

Urprungligen hörde pengarna till staten och behövde så inte betala dyra räntor till sig själv genom sin Riksbank. Med de privat chartade centralbankerna uppstår en mellanhand som skapar jordens skuldbörda.

Bankernas fractional reserv system tillåter att de kan låna ut pengar många gånger mer än sparade pengar eller utgivna statsobligationer än det som finns deponerat. Statsobligationerna bildar i dag värdebasen i banken istället för guldfoten. USA hade 2009 $31,2 biljoner i obligationer ute på marknanden.

På den amerikanska obligationsmarknaden säljs och köps dagligen $822 biljoner. Nya högre värden är då pengar som inte finns. Detta är den farliga och stora farliga spekulationsbubblan. Grekland är 2010 ett krisland. Och fler finns.

Världens statsskulder 2009. Rödmarkerade är riskländer.

Länk om statsskulderna 2009

USA stimulanspaket är för krisen 2008 är 70 000 miljarder dollar.

Det är mer än alla krig under 1900-talet till 2010 tillsammans. Om räntan höjs med 1% innebär det 700 miljarder dollar/år. 1/3 av de 70 000 miljarder kan ge verklig effekt. Pengar har pumpats ut till investeringar som saknar grund. Världen över skuldsätts länder. Frågan är nu vad händer om kreditinstitut förklar dollarna värdelös eller att länder går i konkurs? Är det nästa finansbubbla? Se video

Finns det en skuld, då finns det en fordringsägare? Vem är det?

De finns på Wall Street och City of England!!!!

Ett nytt spekulationsobjekt och krisskapare.
CDS - "försäkringen" på statsobligationer.

Credit Default Swaps (CDS) är orden bakom de tre bokstäverna. En CDS är en sorts försäkring. När de först introducerades av banken JP Morgan 1997 var de ämnade att hjälpa ägare av obligationer att skaffa en garanti utifall utgivaren av obligationen gick i konkurs och inte kunde betala tillbaka de pengar köparen av obligationen lagt ut.

CDS innehåller en egenskap som vanliga försäkringar saknar. Med CDS kan man försäkra något du inte äger. En liknelse är följande:

Du köper en brandförsäkring på din grannes hus, utan att ens grannen vet om det. Brinner grannens hus ner får du ut det försäkrade beloppet. Liknelsen visar också tydligt det spekulativa elementet i CDS. Den girige har naturligtvis intresse av att grannens hus brinner ner. Kanske så mycket att du till och med sätter eld på det.

Att marknaden för CDS numera är helt spekulativ visas av den omfattning som CDS-handeln fått. År 2004 fanns det CDS-kontrakt till ett värde av cirka 7 000 miljarder dollar. Redan det en ansenlig summa. Fyra år senare omfattade CDS-marknaden 57 000 miljarder dollar. Vilket är nästan tre gånger värdet av alla aktier på den amerikanska börsen och flera gånger mer än värdet av de underliggande obligationerna som CDS försäkrar.

Spekulationen sker i tre steg

 1. Först började storbanker som Goldman Sachs och Deutsche Bank att i slutet av december sälja ut grekiska statsobligationer på termin, det vill säga de sålde obligationer som de inte har i sin hand med som de lovar köparen att leverera inom exempelvis en månad eller tre månader. Under tiden hoppas de att priset på de grekiska obligationerna ska sjunka så att de vid leveransdatum kan köpa upp obligationer till ett lägre pris än de redan sålt dem till. Detta blir en sorts självuppfyllande profetia. Priset sjunker och den grekiska staten måste höja ränteavkastningen på sina obligationer för att kunna emittera nya.
 2. Spekulanter kan ta vid och försäkra sig mot en grekisk obligationskris genom en inställning av utbetalningarna, genom att köpa CDS för den grekiska statsobligationen. Men varför försäkra något man inte äger? Svaret är att en CDS är inte vilken försäkring som helst. Den kan köpas och säljas som vilket annat värdepapper. Spekulanten behöver inte vara intresserad av statsobligationen. Han är intresserad av att priset på sin CDS går upp när risken för en grekisk ”kris" ökar. En CDS kan på det viset byta ägare 10-15 gånger under sin existens och till slut vet ingen vilka som sitter i CDS-ens båda ändar, köpare och säljare.

  Priset för en CDS på den grekiska statsobligationen har mer än fyrdubblades de senaste sex månaderna. I fjol höst kostade det 100 000 euro att försäkra 10 miljoner euro i grekiska obligationer. Nu kostar det 420 000 tusen euro. En vacker profit för den som köpte till det första priset, eller någon stans i mitten.
 3. Raketens sista steg utlöses när 'finanspyromanerna' fyller sina kassakistor. Försäljarna av CDS, främst försäkringsbolag och pensionsfonder, kan jubla över att priset på deras vara, CDS, har gått upp. Bankerna som förmedlar försäljningen av CDS kan kassera in större kommissioner, och spekulanterna, främst riskfonder, tar ut 20% i kommission av sina kunder på de alltmer värdefulla CDS.

Resultatet är att just nu tvingas Grekland ge 6% avkastning på sina statsobligationer jämfört med Tysklands 2%. Summan är att en redan stor statsskuld blir ännu svårare att reducera.

Lord Josiah Stamp, före detta chef för Bank of England 1928-1941 sa:

"Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur ingenting. Processen är kanske den mest enastående fingerfärdighet som någonsin uppfunnits... Om du vill fortsätta vara bankernas slavar och betala kostnaderna med ditt eget slaveri, låt då bankerna få skapa pengarna och kontrollera krediterna."
Verkliga och overkliga pengar

Den övre är baserad på statsobligationer. Vad är statsobligationer. Det är en skuld staten tilldelar allmänheten att betala. Den nedre gäller ett silvercertifikat och kan inlösas i silver. Systemet utvecklar nu olika former av värdepapper som blir en illusion om ett värde på banken eller börsen. Efterfrågna och verkligt värde är inte samma sak. Ett eftertraktad tavla kan växa10- och 100-fallt i pris. Men innhållet blir skulder eller brister som avlöjas i krascherna.

Dollarsedlarna är trycks olika.

Sedlar från Federal Reserv saknar guld- och silvercertificatet. Fed-sedlarna är baserade på statsobligationer och blir skuldsedlar att betals av USA:s medborgare. Ju fler oäkta sedlar desto lägre värde gäller. En nytryckt Fed-dollar efter 1966 ökade BNP med $ 0,7. 2010 gick amn back med - $ 0,5. Fallet har framkallt med oäkta sedlar. 1971 försvinner guldfoten.

Utan guldfoten för dollarn försvann därmed ett reelt värde som orsakade att valutor blev en handelsvara. Utan en guldstandrad finns inget sätt att skydda besparingar genom inflationen. En valutaspekulation börjar genom införandet av valutaormen.

För första gången i sin historia riskerar den västerländska civilisation att förstöras internt av en grupp korrupta kriminella härskare runt kabbalan genom Rockefellers, JP Morgan, Brown, Rothschild, Du Pont, Harriman, Kuhn- Loeb och andra finansfamiljers intresse. Varje västerländskt land har sina familjer. Detta junta tog kontroll över den politiska, ekonomiska och kulturella livet i Amerika i de två första decennierna av nittonhundratalet. Men planerna har funnits i 1000-tals år.

USA fastnade i en enormt kostsamt Vietnamnskrig, som från 1967 till 1972 kostade över 500 000 000 000 dollar. Årligen 12 % av USA:s BNP. Man lånade stort av de europeiska centralbankerna. Finansvärlden såg på. Ögonbrynen höjdes. Frankrikes president Charles de Gaulle, uppdrog Banque de France att lösa in 300 000 000 dollar mot guld hos Federal Reserve Bank i New York. Summan var oerhörd. Andra länder följde försiktigt Frankrikes exempel. USA kunde varken använda sedelpressen (dollarn var knuten till guldet, som började ta slut) eller höja skatterna (skattebetalarna var kraftigt emot kriget) för att finansiera de astronomiska militära utgifterna. För varje bomb som fälldes över Nordvietnam sköt USA:s skulder i höjden. Stormakten svajade.

Krig och statsskulder finns i historien som dubbla avsikter att bryta ned samhällsordningen. Det märkliga är att nationen USA också förstörs. Man förstör sitt eget hus.

De dolda målen är långtgående. Bakom finns en ohygglig sinnrik listighet.

En dubbelsidig listighet att fördärva, splittra världen och få makten. En listighet att skapa pengar som inte finns utan blir skulder. En listighet att första skapa en motståndare för att sedan starta krig mot denne. Ett krig där man offrar sina egna. Ett krig där korruption och krig, vapen- och droghandel, samhällsförstörelse, katastrofer och en återuppbyggnad blir en lönsam affär. Ett ekonomiskt krig mot jordens samhällen genom att först låna ut för bistånd och därefter skuldsätta, privatisera nationella tillgångar och strypa länders suveränitet, sociala välfärd och offentliga tjänst. En rikedom för ett fåtal och fattigdom och misär för massorna. Ett krig som är styrt av en oligarki med privata bankirer och finansfamiljer ovan regeringar, som ett hemligt etablissemang och förbund. Det är vad 1900- och 2000-talets historia har skildrat.

Det amerikanska företaget Halliburton har hovat in miljader dollar av amerikanska skattemedel på en återuppbyggnad Irak som aldrig blev av. Krigsaffären Irak innehåller en svindel och vanskötsel i gigantiska mått genom köp av utrustning, säkerhetstjänst och en enorm korruption. Flyplan har flugits in laster med mångmiljarderbelopp i buntar av 100-dollarsedlar. Väldiga belopp försvann sedan spårlöst och oredovisat. Återuppbyggnaden av Irak uteblev men skuldsättningen växte. Oljekällorna privatiseras genom detta som en pant.

I Dafur bombas fattiga byar av helikoptrar. Områden röjs för exploateringen av oljan. Land efter land upprepas samma mönster. I östra Kongo finns milis och krigsherrar som tvingar bort folk från värdefull mark. Här hämtas viktiga metaller för tillverkningen av mobiltelefoner. FN har sänt fredsstyrkor till området. Eviga förhandlingar om fred pågår mellan regering och rebeller. Försök har gjorts för att genomföra demokratiska val. Frankrike föreslår att EU skickar fler trupper till Kongo. Det verkliga orsakerna hålls borta.

Den gamla modellen med kapitalismens kortsiktiga vinstintressen och bankers bonusvinster, spekulation på fastigheter, valutor och värdepapper framkallar ett nästa steg.

"Nationell suveränitet är inte längre ett livsdugligt begrepp."

Zbigniew Brzezinski som är Trilaterala Kommissionens ledare sedan 1973, skrev i sin bok 'Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era', om ett nytt samhälle, där den sociala grunden och nationella suveräniteten uppgår i en global ekonomisk enhet: "Nationell suveränitet är inte längre ett livsdugligt begrepp."

Världskrigens hemliga syfte

Det"../Bildmapp3/Orden.gif"g som agerar offentligt via olika ekonomiska och politisk nätverk. Bankerna finns för att iscensätta förändringar. Kärnan är dold. Men spåren avslöjar vad som har skett.

 1. Världskrig I gällde att få bort tysk dominans i Europa och röja bort kejsardömen för en europeisk superstat. Ryssland var en hotande världsmakt och vägrade delta i en väststyrd ekonomi.

 2. Världskrig II gällde att bereda väg för en global världsordning. För att decimera befolkningsmängden, skulle tyskar och ryssar döda varandra så mycket som möjligt.

 3. Världskrig II var en plan som innehöll en fantastik plan om Europas Förenta Stater och lägga grunden till en ny global världsordning och stat

USA:s västs stöd till Nazityskland
Amerikanska regeringen och/eller det icke-valda Etablissamanget

Efter första världskriget var Tyskland ett krossat land. Landets försvarmakt var slagen i spillror och armén utgjordes av endast 100 000 man. Landets ekonomi var katastrofal, bland annat eftersom Tyskland tilldömts att betala 6,6 miljarder pund eller 90 000 ton guld, en ofantlig summa, i skadestånd till de länder de krigat med, och dessutom hade förlorat viktiga landområden till Frankrike. Föutsättningar till en krigsindustri fanns inte. Dessutom var världen lamslagen efter börskrascen 1929. En finansiär fanns och komma för nästa steg i utvecklingen av Europas karta och framtid.

Ett hemligt samarbete var redan inlett 1930 mellan ordföranden i Bank of England Montague Norman (Rotschild-man) och den tyske riksbankens ordförande Hjalmar Schacht. Det är skildrat i Banking with Hitler .

Ur detta skulle BIS-banken bildas. Nu började globaliseringen. Tyskland och Ryssland skulle bli kombattanterna i detta rävspel. Extrem vänster mot extrem höger. BIS kom att skyddas av en rad länder med immunitet vid internationella konflikter. Ingen offentlig insyn existerar. Allt är än idag hemligt och BIS är Rothschild-kontrollerad där 165 centalbanker i världen ingår.

Prof Anthony Sutton skriver i sina avslöjanden om Skull & Bones att den merikanska regeringen och/eller den icke-valda Etablissamanget har agerat i hemlighet för att:

 • stötta och finansiera den ryska revolutionen 1917
 • stötta marxistiska Sovjetunionen finansiellt, tekniskt och militärt både före och efter andra världskriget 1929-1984
 • stötta Nazityskland ekonomiskt och militärt både före och under andra världskriget

Professor Anthony Sutton: "Efter 16 böcker och 25 års efterforskningar trodde jag att jag hade hört allt. Världen var en förvirrad röra, sannolikt bortom vad som går att begripa, defintivt bortom räddningen och det fanns inte mycket jag kunde göra åt det.

Så för ett år sedan fick jag motta en tjugo cm hög bunt med dokument, inget mindre än medlemslistan på ett amerikanskt hemligt sällskap. När jag gick igenom sidorna så blev det mer än uppenbart - det här var ingen vanlig grupp.

Namnen signalerade makt med stort M. När jag undersökte dem närmare så uppstod ett mönster och en tidigare otydlig värld blev plötsligt kristallklar."

En av de frågor som Sutton ställde sig innan han hittade svaren var bl.a:

Varför sponsrade och försåg USA och väst Nazityskland med kapital och krigsmaterial? I boken lägger professor Sutton fram bevis för att storföretagen och bankirerna i väst stödde och finansierade såväl ryska revolutionen som första och andra världskriget.

Den hemliga grupp som Sutton exponerade var ursprungligen en tysk orden. Den amerikanska grenen, som först kallades The Eulogian Club men senare bytte namn till The Russel Trust skapades vid Yale University av William Russel, ättling till några av Englands noblaste familjer. Idag är gruppen mera känd som The Order eller Skull & Bones.

Professor Sutton länkar Ordern till brittiska Round Table Group vars mest prominenta medlemmar var Cecil Rhodes, lord Milner och lord Rotschild vars bank tillsammans med Lazard Freres-banken samarbetade med sina fränder i USA. Sutton berättar att de hade kontakter med en motsvarande judisk grupp, (sionisterna) vilka spelade en mycket stor roll i lobbyarbetet att skapa en israelisk stat i Palestina (The Balfour declaration 1917). Anglo-amerikanska och sionistiska linjerna går genom frimursekter och sträcker sig bakåt till 1100-talet med dess korståg i Jerusalem och sedan till slaveriets, hedendomens och faraoners Egypten. Läran togs med vid uttåget ur Egypten och gömdes.

Anmärkning. Round Table Group, se länk1 och länk2, bildades 1891 av frimuraren, rasisten, imperalisten och gruvdirektören Cecil Rhodes (1853-1902), journalisten William Stead 1854-1925) och lord Escher. De viktigaste medlemmarna var dock bankiren lord Rotschild och politikern lord Milner. Round Table Group är även känd som Milnergruppen och fick snart förgreningar i flera länder. Tanken var att via skapandet av scenarios, som ekonomiska kriser, depressioner och krig, tvinga fram en politik som innebar att man kunde bibehålla Storbritanniens ekonomiska och politiska dominans i världen. David Rockefeller var styrelseordförande 1970-1985.

Gruppen skapade sedan de mäktiga organisationerna Royal Institute of International Affairs eller Chatham House (1919), Council on Foreign Relations CFR (1921), Bilderbergruppen (1954), Club of Rome (1968) och Trilaterala kommissionen (1973).

RIIA och CFR är tankesmedjor som fungerar som "parallella regeringar med bl.a. forna politiker utan ansvar inför folket." (citat Margareta Thatcher).

Trilaterala kommissionen grundades i juli 1973 på initiativ av David Rockefeller, som var ordförande i Council on Foreign Relations vid det tillfället för att främja närmare samarbete mellan USA, Europa och Japan. Trilaterala kommissionens arbetsgrupp och rapport presenterades vid mötet 1975 i Kyoto (!), Japan. Rapporten kallades för en disposition att omarbeta världshandeln och ekonomin. Den säger: "Ett nära trepartssamarbete är att hålla fred i hanteringen av världsekonomin".

Club of Rome. En global regering för globala problem som klimatkrisen, pandimer och befolkningstillväxten. Alexander King, en av grundarna av "Club of Rome" skriver: "I sökandet efter en ny fiende att förena oss, kom vi på idén att föroreningar, hotet om global uppvärmning, vattenbrist skulle hungersnöd och liknande passar räkningen." Den verkliga fienden är mänskligheten själv. The New World Order är inrättandet av den kommunistiska 6-punktsprogrammet från den 1 maj 1776 enligt Adam Weishaupt till Mayer Amschel Rothschild tillsammans med en organisation - Illuminati. Den gamla världsordningen skall avskaffas. UNESCO är en nära partner till Rockefellers General Board of Education och ska leda omskolningen. Propaganda och hjärntvätt på alla nivåer sägs vara nödvändiga: "Läroanstalter måste anpassa sina kursplaner och metoder därför att generera värderingar, attityder, öppenhet och kompetens i den moderna världen." De gör detta för att dölja sanningen och göra lögner till sanning. FN finns som en framtid världsregering. Dessa är samhällets, mänsklighetens och kyrkans dödsfiende. Illumanitmålen talar om en befolkningsreduktion mellan 25-35% till 2050.

"Sällskapet för de utvalda". De är de självutnämnda kungarna och de upphöjda gudarna i världen i den sista tiden. De vill stifta lagarna i det ny-feodala samhället, där ingen medelklass längre finns, inga fria marknader eller där fria val gäller. Människor blir ekonomiskt kollektiviserade och går upp i en internationell socialism med en statism som en global statsideologi. Tilliten och tillgången på pengarna blir här helt avgörande för de rika och icke-rika. Överstatlig teknik håller reda på vad som får köpas eller inte köpas. Allt liknar George Orwells "1984". Rhodos, Rothschilds och Illumintis motto är att splittra, härska och erövra.

Cecil Rhodes hade sin bakgrund i bildandet av De Beers, ett gruvbolag för diamanter i Sydafrika och han sökte vägen till ett monopol av hela diamantindustrin. Bakom fanns lord Rothschild som lånade honom £ 750.000. Rohdes metoder i Sydafrika såg som mycket brutala. Round Table syftade till en återförening av Storbritannien och USA och att globalisera hela världen. Round Table kom att spinna ett nätverk av sammanlänkade grupper i många länder som arbetade mot ett gemensamt mål ... världsregeringen".

Alfred Milner var också han tidigt anhängare av ett nytt imperium att föreviga brittiska makten i skepnad av en överstatlig stat som omfattar Storbritannien och alla dess besittningar. William T. Stead (1849-1912), redaktör för Pall Mall Gazette och grundare av tidskriften Review of Reviews var en stor beundrare av Rohdes världsimperium.

Liksom Weishaupts Illuminati, innehöll förslaget 1891 ett hemliga sällskapet ett utstuderat hierarkisk struktur, "Sällskapet för de utvalda", som bygger på jesuiternas struktur. Cecil Rhodos var "sällskapets generalsekreterare" och med Stead och lord Rothschild som hans tilltänkta efterträdare. En verkställande kommitté kallades "De Tres junta", bestående av Stead, Milner och lord Esher. Cecil Rhodos grundade även "Rhodos Scholar" vid Oxford för att sprida den engelska traditionen och den härskande klassen i hela den engelsktalande världen. Den förre presidenten Bill Clinton var en Rhodos-stipenidat 1968 tillsammans med extremt kraftfullt och framstående personer i CFR.

Sedan fanns "De invigdas krets", bestående av ett antal av celebriteter inklusive kardinal Manning, lord Arthur Balfour, lord Albert Grey och sir Harry Johnston. Utanför detta fanns "Föreningens tjänare", den breda massan runt Round Table Group.

Dessa män finns med i planering av Första världskriget. För ett nytt Europa gällde det att få bort tysk dominans och krossa kejsarväldena Tyskland och Österike. Detta gällde även tsarväldet i Ryssland. Ryssland med sina väldiga naturresurser var ett hot mot ett Anglo-amerikanskt imperium.

Tio av medlemmarna i Round Table group, eller Milnergruppen, bildade den 9 maj 1911 terrorgruppen Svarta handen under ledning av överste Dragutin Dimitrievich, som var stabsofficer i tjänst för Österrike, mest känd under pseudonymen överste Apsis.

Han drillade några studenter, däribland en ung man vid namn Gavrilo Princip, att utföra ett attentat mot Österrikes ärkehertig Franz Ferdinand som skulle besöka Bosnien. En medlem i Svarta handen ansåg det vara för riskabelt och varskodde den serbiske premiärministern. Gruppens ledning satte press på Apsis som ombads stoppa förövarna men misslyckades.

Den 28 juni 1914 avlossade Gavrilo Princip skotten i Sarajevo som dödade Franz Ferdinand och i förlängningen startade första världskriget. Sanningen är att uppgifterna hade läckt ut veckor i förväg men att inga fler försök gjordes att stoppa mördarna från att döda den Österrikiske tronarvingen. Mindre känt är också att mordförsöket först misslyckades då en av Princips medhjälpare kastade en bomb som träffade bilen bakom hertigens.

Ärkehertigens förare körde snabbt vidare till stadshuset. Efter mottagningen ville hertigen besöka de sårade på sjukhuset. En general sa till hertigens folk att de skulle ta vägen längs kajen för säkerhets skull men chauffören underättades inte. Då han svängde höger mot huvudgatan stod Princip där och avlossade de dödande skotten. Serbien vägrade lämna ut förövarna, och mordet blev ursäkten för att starta kriget bankirerna så gärna ville ha.

I sin bok How diplomats make war avslöjade den brittiske parlamentsledamoten dr Francis Neilson hur allmänheten hade lurats tro att tyskarna startade den så kallade kapplöpningen till havs, när det i själva verket var de brittiska myndigheterna som tillsammans med tidningsbaronerna piskade fram föreställningen om det tyska hotet. 

Neilson kunde presentera dokument som bevisade vad han påstod. Faktum är att det var engelsmännen som hade startat illegala blockader för att obstruera tyskarnas möjligheter till ekonomisk expansion.

En annan myt han slog hål på var påståendet att England gick in i kriget på grund av en överenskommelse om att försvara Belgiens neutralitet vid en attack. Sanningen är att i deklarationen som undertecknades 1831 hade britterna förbundit sig att respektera Belgiens neutralitet, inte försvara den. 

Neilson berättar vidare att utrikesminister lord Grey hade upprättat en hemlig allians med fransmännen 1906. Alliansen innebar att britterna måste gå med om fransmännen kom i krig med tyskarna. Dr Neilson förklarade också att Tysklands ekonomi i själva verket var bättre än Englands, inte bara på grund av av den växande tyska industrin utan också för att boerkriget i Afrika hade kostat engelsmännen stora pengar.

Vid ett möte mellan president Wilsons rådgivare överste House och Storbritanniens utrikesminister lord Grey diskuterades hur man skulle få med USA i världskriget. Grey frågade:

- ”Vad skulle Amerika göra om tyskarna sänkte ett amerikanskt passagerarfartyg?”

House svarade:
-”Då tror jag att det skulle flamma upp en ilska som skulle svepa över hela nationen. Det skulle räcka för att ta oss in i kriget.” 

När det gick upp för tyskarna vad House och britterna planerade, försökte de sätta ut annonser i USA:s dagstidningar och varna amerikaner för att åka med atlantångaren Lusitania. Tyvärr lyckades det inte eftersom bara en tidning i hela USA publicerade annonsen. I maj 1915 offrades 1 200 personer sedan Lusitanias färdorder avsiktligt styrde in båten på tyska farvatten och sköts sönder.

Mönstret att offra sina egna återkom i Peal Harbor den 7 dec 1941 och sannolikt den 9 sept 2001 i NY.

Efter det förnedrande Versaillefördraget 1919, där den brittiska delegationen bestod av Milners män och den amerikanska dominerades av Houses hade man lagt grunden för ett andra världskrig.

Professorn Jacques R. Pauwels avslöjade i sin artikel "Profits über Alles! American Corporations and Hitler," att en elit bestående av ca 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet bl.a:

Union Carbide, General Electric, Gilette, Singer, Eastman Kodak, Coca-Cola, Ford, IBM och ITT. Dessutom var många amerikanska juristfirmor, investeringsföretag och banker djupt involverade i att satsa pengar i Hitlertyskland.

Professor Pauwels namnger Wall Street-firman Sullivan & Cromvell, J.P Morgan & Dillonbanken, Read & company och The Union Bank, ägd av Brown Brothers Harriman som hade nära samarbete med den tyske stålmagnaten Fritz Thyssen.

Chefen för Union Bank som genererade pengar till nazisterna via Thyssen var Prescott Bush, farfar till den nuvarande presidenten George W Bush. Samtliga medlemmar av Union Banks styrelse var Skull & Bones män.

Professor Charles Highams avslöjande bok Trading with the enemy – the nazi-american moneyplot som bygger på dokument ur US national archives och bevisar hur eliten i väst finansierade och stöttade Hitlers regim.

Professor Higham skriver vidare: ”Dessa finansmagnater förenades av en ideologi: ’Business as usual.’ Knutna till samma reaktionära idéer sökte medlemmarna en gemensam framtid i fascistisk dominans oavsett vilken världsledare som skulle gynna deras ambitioner.”

Higham avslöjar bland annat att General motors mellan 1933 och 1939 pumpade in 30 miljoner dollar i I.G Farben. Ett samarbete utvecklades med väst. Tillsamman med I. G Farben och ledande nazister ha de upprättat en fyraårsplan, som skulle göra Tyskland "berett att föra krig” och som möjliggjorde att Tyskland kunnat starta anfallskrig mot Polen och Sovjet samt ockupera Danmark och Norge.

I. G. Farben byggde koncentrationläger och utvecklade giftgasen Zyklon B.

Bakom finns även superbanken BIS - Bank for International Settlements som bildades i Basel 1930, centralbkankernas centralbank. 1939 hade BIS förmedlat 294 milj schweiziska guldfranc in i Hitlers rike.

Redan 1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd:


”En grupp industrialister i USA har gett sig fasen på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien.

Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna.”

Dodd, som tidigare arbetat som professor i historia, berättade också att när den amerikanske tidningskungen William Hearst kom till Bad Nauheim i september 1934, skickade Hitler dit två av sina propagandister, Hanfstangel och Rosenberg, för att få råd om hur de bäst kunde saluföra nazismen i USA.

Den legendariske journalisten George Seldes avslöjade att ett avtal på 400 000 dollar om året slöts mellan Hitler och Hearst. Seldes beskrev hur Hearst så fort han fått pengarna omedelbart ändrade policyn i sina 19 dagstidningar.

En snedvriden och censuriserad västerländsk historia

Följaktligen kan det hävdas att vår västerländska historia är lika snedvridna, censurerade och i stort sett lika värdelös som propagand i Hitlers Tyskland eller Sovjetunionen eller det kommunistiska Kina. Inga västerländska organ kommer att ge bidrag för att undersöka sådana här frågor och klarlägga dem.

Få västerländska akademiska institutioner "överlever" genom att forska i sådana här avhandlingar. Och absolut inga större förtag kommer lätt acceptera sådana manuskript. I själva verket finns det en annan och till stor del en oregistrerad historia och den berättar en historia helt skilt vår hygieniserade läroböcker. Den berättar en historia om:

 1. att världen har styrts av ett dolt Etablissemang i generationer
 2. att krig och revolutioner har skapat avsiktligen
 3. att privata finansimperium har skapat oäkta sedlar ur intet som blir till skulder för nationerna och folk
 4. att en finanskriser och revolutioner förändring regeringar
 5. att genom användningen av en konfliktplan skapa en ny världsordning.

Konfliktstrategin - extrem höger vs extrem vänster
Två finansimperium bakom den ekonomiska utveckling av Sovjetunionen och Nazi-Tyskland

En tillämpning av den dialektiska process var att bygga upp både marxistiska Sovjetunionen och Nazityskland, och sedan att inleda ett krig mellan dem. Två bankföretag har fungerat som de centrala banden mellan Ordern och marxistiska sovjetiska å ena sidan och det nazistiska Tyskland å andra sidan: Chase National Bank (som domineras av Rockefeller sedan 1930) och Brown Brothers Harriman & Co (som domineras av Harrimans och Bushs familjeband).

Syntesen av andra världskriget var FN, ett steg mot en totalitär One World. Efter andra världskriget var de två nya dialektiska vapen kapitalistiska USA och marxistiska Sovjet. Eftersom Sutton har dokumenterat dessa konspirationer fakta i hans tidigare böcker med fokus på America's Secret Establishment (1983) som fastställer hur Skull & Bones har haft central roll i detta schackspel.

Konfiktplanen
Helges dialektik att förända jordens samhällen

Ur "America's Secret Establishment" av prof Antony Sutton:

Genom Kants inflytande i den tyska filosofi finns det två motstridiga system för filosofi och så motsatta idéer om stat, samhälle och kultur under de senaste 250 åren. I USA gäller det brittiska samväldet och Frankrikes filosofi bygger på individen och individens rättigheter.

I Tyskland gäller från och med Kant, genom Fichte och Hegel fram till 1945, att den bakomliggande samhällsfilosofin är ett universellt broderskap, borttagande av all individualism och avståndstagande från ett västerländska klassiska liberala tankegångar i nästan alla dess aspekter.

Tysk idealismen var den filosofiska grunden som gällde för Karl Marx och Vänsterhegelianerna. Bismarck och Hitler tillhör Högerhegelianer.

Detta blir en paradox: att Hegel gav en teoretisk grund inte bara för att de mest konservativa tyska rörelsen, men även för de mest revolutionära rörelserna under 1800-talet. Både Marx och Hitler har sina filosofiska rötter i Hegel. Genom det hegeliansk (ateistiska) systemets politiska tänkande blir totalt främmande för de flesta av oss i väst.

Det kristna samhället uppfattas som att "vandra med Gud genom historien," och samhället är här också Gud. Den enda skyldighet en medborgare har, är att tjäna Gud och därför tjäna samhället. En medborgare kan bara inneha frihet i Gud och verka i en ytter lydnad till staten. (i antistaten blir staten folket gud.)

Ur detta materiella system i Hegels filosofi kommer den historiska dialektiken, dvs att alla historiska händelser uppstår i en konflikt mellan motstridiga krafter. (Det finns här stora likheter med faraonernas materiella värld och kaosteorin)

Varje idé eller att genomföra en idé kan ses som examensarbete. Detta att främjar framväxten av de motsatta krafterna i antiteser. Slutresultatet kommer att varken bli tes eller antites utan en syntes av de två krafterna i konflikten.

Karl Marx i Das Kapital ställde kapitalismen som en tes och kommunism som antites. Detta har ignorerats fullständigt av historiker, däribland marxister, är att någon konflikt mellan dessa krafter inte kan leda till ett samhälle som antingen är kapitalistiska eller kommunistiska utan måste leda till ett samhälle som kännetecknas av en syntes av dessa två motstridiga krafter.

En konfrontation mellan motsatser måste i det hegelska systemet åstadkomma ett samhälle som varken är kapitalistisk eller kommunistiskt.

I krig och organiserade konflikter mellan nationer är endast ett synligt resultatet av en konflikt mellan idéer. Krig är här den mest effektiva sätt att döda den fåfänga om allt på jorden endast består ändliga intressen. Krig sätter stopp för självisk egoism hos de enskilda som hävdar att hans liv och egendom tillhör honom eller familjens.

Staten och samhället bygger inte på ett mänsklig skapande. (Det rakt motsatta till den kristna socialläran.) Det är endast genom den verkliga Orsaken (Antikrist) som kan utveckla. Inför Hegel är den enskilde ingenting, han eller hon har inga rättigheter och den enskildes moral är endast att följa ledaren. Staten är gud. (Förverkligades i Sovjetunionen).

Hells samhällsform skiljer sig från konstitutionen i USA: "Vi folket" ger staten vissa befogenheter och reservera allt annat till folket. Separation av kyrka och stat är inbyggt i den amerikanska författningen, ett förnekande av Hells att "staten är Gud på jorden." Men jämför detta med de rättsliga krav att åtgärder som ställs av Ordern i USA, The Group i England, Illumination i Tyskland och politbyrån i Ryssland. Dessa elitstater är suveräna genom att vara en självutnämnd elit som driver staten precis så som Gud på jorden.

Skuldsättning är ett ekonomiskt vapen

Världens omstöpning har skett genom skuldsättning som en metod. Internationell U-hjälp har maskerats i syften. Kritiken mot FN är kraftig. Världspolitikens agenda innehåller syftet att fria nationer skall underordnas en privat kontroll. Det gäller alla länder. Hegels dialektik beskriver omställning genom tes, antites och syntes. Vi kan se att det har skett för länder som Sverige under 1982 - 1992.

USA:s tekniska, militära och ekonomiska stöd till Sovjetunionen

Prof Anthony Sutton skriver i sina avslöjanden om Skull & Bones om hur Amerikanska regeringen och/eller den icke-valda Etablissemanget har i hemlighet:

 • stött och finansierat den ryska revolutionen.
 • hjälpt och stött marxistiska sovjetiska finansiellt, tekniskt och militära både före och efter andra världskriget
 • hjälpt och stött nazistiska Tyskland ekonomiskt och militärt både före och under andra världskriget."

Vid Jaltakonferensen i februari 1945 så lovade Roosevelt Stalin Manchuriet, Yttre Mongoliet, delar av Kina samt Sachalinöarna. Sovjet fick dessutom 3 000 tanks, 75 000 motorfordon och 5000 plan för sin östarmé. Stalin krävde dessutom 4 miljoner tyskar för slavarbete på obestämd tid, vilket han fick. USAs ambassadör i Kina, Patrick Hurley, kallade Roosevelts överenskommelse för "En blåkopia för ett kommunisterövrande av Kina."

Den tidigare beskrivna officiella biografin om USA:s tidigare ambassadör i Moskva Averell Harriman visar att han under flera decennier var väl förtrogen med USA:s politiska syften. Han måste har enkelt känt till Sovjetunionens beroenden av den västerländska teknologin.

Sovjetunionen har inte kunnat göra några ekonomiska framsteg utan tillgång till de västerländska teknikföretagen. Faktum är att Stalin själv sade detta till Harriman 1944.

Här är ett utdrag ur en rapport av ambassadör Harriman i Moskva till State Department, daterat den 30 juni, 1944:

"Stalin hyllade den hjälp som utförs av USA för den sovjetiska industrin före och under kriget. Han sade att omkring 2/3 alla de stora industriföretag i Sovjetunionen hade byggts med USA:s hjälp eller genom tekniskt bistånd."

Stalin kunde ha lagt till att den sista tredjedelen inom sovjetiska industrin hade byggts upp av brittiska, tyska, franska, italienska, finska, tjeckiska och japanska företag.

I korthet visste Harriman 1944 att väst hade byggt Sovjetunionen. Nu när Harrimans officiella biografi studeraras om hans höga utnämningar inom Nato, Mutual Security Agency, State Department, utrikespolitiken osv visar det sig att Harriman aktivt drev framåtskridandet för en militär uppbyggnad av USA. Men om Sovjetunionen ansågs vara en fiende 1947 till USA, då fanns det inget anledning att bygga ett massivt försvar.

Då skulle USA helt enkelt ha avbrutit en överföring av teknik. Det fanns INGEN SOVJETISK TEKNIK och Harriman visste detta. Dessutom har Harriman gått i spetsen i rop efter "mer handel" med Sovjetunionen.

Handel är medlet för en överföring av teknik. Med andra ord har Harriman drivit två motsatser samtidigt:
en ansamling av sovjetiska makt genom export av USA:s teknologi
• Västs försvar mot denna makt och fiende

Är inte detta en hegeliansk dialektik? Ett examensarbete om tes kontra antites, där konflikten leder till syntesen."

Kriget i Afghanistan och dess syfte
CIA, Bin Ladin och Talibanerna. Terroraktiveringen

Genom en statskupp 1978, kallad aprilrevolutionen, kom det afghanska kommunistpartiet, till makten. Dess ledare Noor Mohammed Taraki blev ny president, och genomförde marxistiska förändringar av statsapparaten samt allierade sig nära med Sovjetunionen. Kvinnoemancipation, avskaffande av feodalismen, förstatligande av större företag, sekularisering, samt jordreform, blev uttalade mål av landets nya höga herrar.

Medlen för reformeringen av det afghanska samhället var våldsamma och starkt impopulära bland landets invånare. Snabbt efter det kommunistiska maktövertagandet började ett sammelsurium av olika lokala motståndsgrupper överallt inom landet att föra en väpnad kamp mot centralregeringen i Kabul. Motståndsmännen blev kända under det gemensamma namnet mujahedin, dvs trons(islams) krigare.

Dessa stöddes av Pakistan och större delen av Västvärlden. Taraki sökte då hjälp av Sovjet att bekämpa mujahedin, men Moskvaregeringen var först kallsinniga till att skicka militär hjälp. Tarakin mördades i en kupp. Sommaren 1979 erövrade Hafizullah Amin som nu var ledaren för Afghanistans kommunistparti. De nya makthavarna hade emellertid stora problem med att bekämpa motståndet och 27 december 1979 invaderade sovjetiska styrkor landet. Några dagar innan hade Spetsnaz-trupper (sovjetiska elittrupper) tagit kontrollen över regeringsbyggnader med mera i Kabul och president Amin mördades. Parchamisten Babrak Karmal insattes som ny president.

Tiden innan invasionen 1979

Modern Afghanistan skapades på artonhundratalet som en buffert mellan de ryska och brittiska imperierna som de spelade sitt "Great Game" i regionen. Sverige deltar nu i det femte Afghanistankriget. Britterna besegrades i tre krig och ryssarna i ett. Vaför deltar Sverige?

De historiska omständigheterna i kombination med landets bergiga terräng, har gjort det inte bara gjorde svårt för de imperialistiska länderna att erövra Afghanistan (de kom aldrig under ett kolonialt välde) utan också till en ekonomisk utveckling.

Landet innehåller många olika etniska grupper.

 • Pashtunerna utgör Afghanistans traditionella ledare. De utgör 52 % av befolkningen.
 • Hazarerna är 19 % av befolkningen
 • Tadzjiker i norr utgör 21 %
 • Uzbeker, även de i norr, 5 %
 • Omkring 85 %av afghanerna är sunnimuslimer
 • Cirka 15 %, bland hazarerna är shiamuslimer.

Afghanistan överlevt som en medeltida ö i den moderna världen, som kännetecknas av underutveckling och extrem fattigdom. Under efterkrigstiden började vissa förändringar att ske som en följd av utländskt bistånd från Sovjetunionen och i mindre utsträckning från USA, som tävlade om ett inflytande under det kalla kriget. Makten förskjuts mot staten och en medelklass började växa fram.

Sovjets invasion 1979

Sovjetunionens viktigaste syfte med interventionen tolkades i väst som att Sovjet snabbt ville krossa gerillan och ersätta Amins regim med en "lydig" marionettregim. Till ryssarnas förvåning visade sig gerillan (Mujaheddin) vara en mycket svårare nöt att knäcka än vad man trott.

CIA:s antikommunist jihad

Presidenten Jimmy Carter förklarade omedelbart att invasionen äventyrade vitala amerikanska intressen eftersom Persiska vikens områden "hotas nu av sovjetiska trupper i Afghanistan. Men Carters administration offentliga upprördhet över ryska interventionen i Afghanistan var dubbelt falsk.

Fortsättningen på det kalla kriget

Det var inte bara används som en ursäkt för ett program att öka militära utgifterna som i verkligheten redan börjat. USA verkligen hade i verkligheten hjälpt mujaheddin under åtminstone de senaste sex månaderna i hopp att provocera en sovjetisk reaktion.

Amerikansk provokation för en sovjetisk invasion

Fd. CIA-chefen Robert Gates har senare erkänt i sina memoarer att stöd till rebellerna inleddes i juni 1979. I en uppriktig intervju med Zbigniew Brezinski, Carters nationella säkerhetsrådgivare, bekräftar han 1998 att USA:s stöd till rebellerna började före invasionen: "Vi ska inte tvinga ryssarna att ingripa, men vi ska medvetet öka sannolikheten att de skulle. Denna hemliga operation var en utmärkt idé. Det fick till följd att dra ryssarna i den afghanska fällan. Samma dag som Sovjet officiellt passerat gränsen, skrev Zbigniew Brezinski till president Carter: Vi har nu möjlighet att ge till Sovjetunionen sitt Vietnamkrig. "

Reaktionära sociala mål

Carter administrationen var väl medveten om att stödja mujahidin med reaktionära sociala mål. Detta uppvägdes av amerikansk geopolitiska intressen.

I augusti 1979 hävdade en sekretessbelagd rapport från utrikesdepartementet rapport att "Förenta staternas större intresse ... är betjänt av att ett störtandet av Taraki-Amin regimen, oavsett de framtida motgångarna i framtida sociala och ekonomiska reformer i Afghanistan. Samma månad är en imponerande uppvisning i hyckleri. Då meddelade utrikesdepartementet talesman Hodding Carter fromt att USA "förväntar sig att principen om icke-inblandning måste respekteras av alla parter i området inklusive Sovjetunionen."

Den ryska invasionen i december var signalen om amerikanskt stöd till de afghanska rebellerna att öka dramatiskt.

Kina och Egypten sänder amerikanska vapen

Tre veckor efter sovjetiska stridsfordonen kört in i Kabul, var Carters försvarsminister, Harold Brown, i Peking för att arrangera en överföring av  vapen från kinesiska till CIA-stödda afghanska truppläger i Pakistan. Den kinesiska regeringen blev generöst kompenserade för den överenskomna affären och samtyckte även till att skicka militära rådgivare.

Brown utarbetat ett liknande arrangemang med Egypten för att köpa vapen till ett värde av $ 15 miljoner. "Den amerikanska regeringen kontaktade mig”, berättade den dåvarande Egyptens president Anwar Sadat strax före sin död år 1981. "De sa till mig:" Vi ber er vänligen att öppna er butik för oss så att vi kan ge afghanerna ett försvar de väl behöver för att kunna slåss."

"Och jag gav dem vapen!” Transporten av vapen till afghanerna startade från Kairo med amerikanska flygplan. "I februari 1980 rapporterade Washington Post att mujahidin uppenbarligen hade vapen som kommer från den amerikanska regeringen.

Sovjets Vietnam. Offret av civila

Målet för insatsen var att åstadkomma för Sovjet i ett lång och kostsam krig som syftar till att dränera deras resurser, precis som Vietnam hade blödde USA. Detta anger av Brezinski tydlig.

Det stora antalet civila offer skulle säkert innebära de ansåg att kriget stoppades. Enligt en hög tjänsteman, "Frågan gällde här om det är moraliskt acceptabelt att använda andra liv för våra geopolitiska intressen, för att få Sovjet ur balans, vilket var syftet till operationen var det tillåtet att använda andra liv för våra geopolitiska intressen."

Carters CIA-chef Stansfield Turner besvarade frågan: "Jag bestämde mig för att jag kunde leva med detta." Enligt representanten Charles Wilson, en Texas demokrat, sa han.

”58 000 dog i Vietnam och vi är skyldiga ryssarna ett krig. Jag har en liten besatthet av det, på grund av Vietnam. Jag trodde att Sovjet skulle få en dos av det .... Jag har varit av den uppfattningen att dessa pengar bättre använda för att skada våra motståndare än alla andra pengar som finns i Försvarsdepartementet budget.”

Mujahidin bestod av minst sju olika fraktioner

Mujahidin bestod av minst sju olika fraktioner som ofta kämpade sinsemellan i deras kamp om territorium och kontrollen av opiumhandeln.

För att skada ryssarna valde USA medvetet för att ge mest stöd till de mest extrema grupperna. En oproportionerligt stor andel av amerikanska vapen gick till Gulbuddin Hekmatyar, "en särskilt fanatisk fundamentalistisk och kvinnohatare."

Enligt journalisten Tim Weiner”, fick uppmärksamhet Hekmatyars anhängare genom att kasta syra i ansiktet på kvinnor som vägrade att bära slöja. CIA och State Department tjänstemän har kallat honom "skrämmande", "ond", och "en fascist".

Det fanns dock en sorts metod i galenskapen: Brezinski hoppades inte bara att köra ryssarna ut ur Afghanistan, utan även för att jäsa oro inom Sovjetunionen. Hans plan, säger författaren Dilip Hiro, var "att exportera en sammansatt ideologi av nationalism och islam till de muslimska länderna i Centralasien och sovjetrepublikerna i syfte att förstöra den sovjetiska ordningen."  Bakom finns intressena kring oljan.

Går vi tillbaka till 1998, har Brezinski aldrig hyst någon ånger. "Vad är viktigast i världens historiesyn? ... Några blir upprörda om muslimerna eller gäller det befrielsen av Centraleuropa och slutet på det kalla kriget?"

Pakistans medverkan

Med stöd av Pakistans militära diktator general Zia-ul-Haq började USA rekrytera och utbilda av både mujahidin-soldater från de 3 miljoner afghanska flyktingar i Pakistan och ett stort antal legosoldater från andra islamska länder.

Uppskattningar om hur mycket pengar den amerikanska regeringen kanaliserade till de afghanska rebellerna under det kommande decenniet varierar, men de flesta källor sätter siffran mellan $ 3 - 6 miljarder eller mer. Oavsett det exakta beloppet, var detta "det största hemliga åtgärdsprogram sedan andra världskriget" - mycket större än i Washingtons intervention i Centralamerika som sker samtidigt och som fick betydligt mer publicitet.

Afghanistan och Pakistan blev terrorskolor och CIA pumpade in vapen för att piska fram konflikten. Idag säger väst att vi nu måste bekämpa terrorn i världen, som vi själva har skapat. Väst har med stora medel gett bort och spritt vapen till världens länder till de förtryckta och de utarmade på skattebetalarnas bekostnad. Detta blir då farligt alla, som framkallar en kontraproduktiv bekämpning. Den strategi och den politik som gällt, har alstrat utvecklingen av en radikal islamism och terrorverksamhet. En terror som är fruktad, som bryter sönder relationer och en demokratisering.

CIA är organisatören

Enligt en rapport: CIA blev den stora samordnaren att köpa eller låta en vapentillverkning ske av sovjetiskt vapen från Egypten, Kina, Polen, Israel och andra länder. CIA levererar sina egna vapen och förmedlar militär utbildning av amerikaner, egyptier, kineser och iranier. De utnyttjar Mellanöstern och östländerna att donera pengar.

Saudiarabien gav många hundratals miljoner dollar i bistånd varje år, totalt förmodligen mer än en miljard för påtryckningar och mutor av Pakistans ledare, som hade varit mycket dålig på att hyra ut sitt land som en militärbas för mellanlagring och fristad. CIA kunde nu sätta pakistanska brigadgeneralen Mian Mohammad Afzal och militära ledare för militära operationer på CIA:s lönelista för att säkerställa ett pakistanskt samarbete.

När Ronald Reagan blev president 1981, fann han att den demokratisk-kontrollerade kongressen att vara ivrig på att öka utgifterna för det afghanska kriget. En stabsmedarbetare berättade för en reporter, "Det var oväntat för den nya administrationen.

De hade haft så mycket motstånd mot hemliga operationer i Centralamerika och nu kommer kongressen att hjälpa till och kasta pengar på Reagan-administrationen. Att lägga pengar detta sätt och var att de sa: "Vilka är vi att säga nej?"

Stödet till mujahiddin, som Reagan hyllade som "frihetskämpar", ökade, men Afghanistan var i början inte ett prioriterat område

Vapensmugglingen från Pakistan

Under de första åren efter det att Reagan-administrationen ärvt Carter programmet om det hemliga afghanska kriget "tenderade detta att hanteras av CIA-chefen William Caseys bakficka”. Detta erinrar Ronald Spiers som var en före detta amerikansk ambassadör i Pakistan, som då var basen för de afghanska rebellerna.CIA köpte främst gevär, raketer granater, minor och SA-7 handburna luftvärnsrobotar från Kinas regering  för transport till Pakistan.

Beloppen var betydande. 10 000 ton vapen och ammunition under 1983 enligt pakistansk general Mohammed Yousaf, men det var en bråkdel av vad de skulle vara i bara några år senare. I mars 1985 utfärdade Reagan-administrationen National Security ett direktiv 166,29 en hemlig plan att eskalera de hemliga operationerna i Afghanistan dramatiskt.

Reagan beslutade i hemlighet att nu släppa loss ut på det afghanska slagfältet amerikanska högteknologi och militär sakkunskap i ett försök att slå till och demoralisera sovjetiska befälhavare och soldater och överge taktiken för enklare trakasserier av de sovjetiska ockupanterna.

I början av 1985 lämnat CIA ut mujahidin-rebellerna omfattande satellitdata i spaning på sovjetiska mål ute på det afghanska slagfältet. De utvecklade planer för militära operationer som bygger på satellitinformation, avlyssning av sovjetisk kommunikation, hemliga kommunikationsnät för rebellerna, tidsfördröjda anordningar, tonvis med C-4 sprängdeg för stadssabotage och gerillaattacker, gevär för krypskytte på långdistans, sikten kopplade till en marinsatellit, kabelstyrda antitanks missiler och annan utrustning.

Mellan 1986 och 1989 var mujahidin också utrustad med mer än 1 000 toppmoderna Stinger-robotar. Fram till 1987 hade de årliga leveranserna av vapen nått 65 000 ton tillsammans med en "oupphörlig ström" av tjänstemän från CIA och Pentagon

 Pakistans Inter-Services Intelligence

2001 finns högkvarter för Pakistans Inter-Services Intelligence (ISI) i Rawalpindi och för att hjälpa till att planera mujahidins operationer11 ISI enheter med utbildning av CIA har tillsammans mujahidin över gränsen för att övervaka angrepp enligt Yousaf och västerländska källor. Grupperna angrep flygplatser, järnvägar, bränsledepåer, elmaster, broar och vägar.

CIA-operationella officerare hjälpte pakistanska utbildare att inrätta skolor för mujahedin för en säker kommunikation, gerillakrig, stadsabotage och användning av tunga vapen. Även om CIA hävdade att syftet var att angripa militära mål, mujahidin lära sig dessa tekniker och använda dessa metoder för attacker och mordet i Kabul.

Arab-afghanerna

Pakistanska journalisten Ahmed Rashid rapporter: Mellan 1982 och 1992 skulle ca 35 000 muslimska radikaler från 43 muslimska länder i Mellanöstern, Nord- och Östafrika, Centralasien och Fjärran Östern genomföra sitt elddop i afghanska mujahidin.

islamska skolor

10 000-tals utländska muslimska radikaler kom för att studera i hundratals nya madras [religiösa] skolor i Pakistan och längs den afghanska gränsen genom den Zia militära regeringen grundlägger.

Så småningom har mer än 100 000 muslimska radikaler har påverkas av jihad [mot Sovjetunionen].

I lägret nära Peshawar och i Afghanistan mött dessa radikaler varandra för första gången och de studerade och tränar tillsammans. Det var det första tillfället för dem att lära sig om islamska rörelser i andra länder, och de förfalskade, taktiska och ideologiska banden som skulle tjäna dem väl i framtiden. Lägren blev virtuella universitet för framtida islamsk radikalism.

Osama bin Ladin

En av de första icke-afghanska frivilliga att ansluta sig till raden av mujahedin var Osama bin Ladin, en civilingenjör och affärsman från en rik ingenjörsfamilj i Saudiarabien med nära band till medlemmar av den saudiska kungafamiljen. De har även haft affärer ihop med familjen Bush.

Bin Ladin rekryteras bland 4.000 volontärer och utvecklat nära förbindelser med de mest radikala mujahidin-ledarna. Han arbetade också i nära samarbete med CIA och samlade in pengar från privata saudiska medborgare. 1984 leder han Maktab al-Khidamar, en organisation som inrättats av ISI att vara  tratten  för "pengar, vapen och soldater från omvärlden in i det afghanska kriget."

Sedan 11 september har CIA tjänstemän sagt de hade någon direkt koppling till bin Ladin. Detta stämmer inte. I sambandet rättegången 1998 om bombningen av den amerikanska ambassaden i Kenya, framkom det att CIA levererat kraftfulla krypskyttegevär direkt till bin Ladins verksamhet 1989. Även den Tennessee-baserade tillverkaren av gevär bekräftat detta enligt Boston Globe,

En del militära analytiker och specialister på vapenhandel berättat att CIA har i åratal försökt täcka sina spår till de afghanska styrkorna .Trots CIA:s förnekelser, säger dessa experter att det var oundvikligt att den militära utbildning i gerillans taktik och den stora reservoaren av pengar och vapen att CIA som fanns i Afghanistan blev till stöd för bin Ladin och hans styrkor under 1980-talet.

"Under 1988 tillsammans med amerikansk kunskap, skapade bin Ladin al-Qaida (basen): ett konglomerat av nästan oberoende islamska terroristceller spridda över minst 26 länder," skriver indiska journalisten Rahul Bhedi. Basen grundades i gränsstaden Peshawar i Pakistan för arabiska mujahedin-soldater.

Så småningom etablerade han även baser i Afghanistan. Då talibanerna kom till makten år 1996 gjordes baserna om till träningsläger för al-Qaida-terrorister. Samarbetet blev formaliserat när ett av Bin Ladins söner gifte sig med dottern till Mullah Mohammad Omar "Washington har blundat för al-Qaida, övertygad om att det inte direkt skulle inkräkta på de amerikanska intressena." Efter Sovjets tillbakadragande kunde bin Ladin och tusentals andra frivilliga återvände till sina egna länder.

Deras ökade politisk medvetenhet har gjort dem att de insåg att länder som Saudiarabien och Egypten var lika mycket marionettregimer till USA som Najibullah regimen [i Afghanistan] var i Moskva.

I sina hemländer byggde de en väldig krets populärt kallad "afghaner" som kombinerade starka ideologiska övertygelser med gerillan kunskaper de hade förvärvat i Pakistan och Afghanistan under CIA :s tillsyn. Under de senaste 10 åren har "afghanska" nätverk kopplats till terrorattackerna inte bara på USA, men även i Filippinerna, Pakistan, Saudiarabien, Frankrike, Tadzjikistan, Azerbajdzjan, Kina, Egypten, Algeriet, Marocko, och på andra ställen

En amerikansk diplomat i Pakistan sade Los Angeles Times. "Du kan inte ansluta miljarder dollar in i ett anti-kommunistiska jihad och acceptera ett deltagande från hela världen och samtidigt ignorera följderna. Men vi gjorde detta.”.

 Den vilda jakten på talibanerna

När ryssarna drog sig tillbaka från Afghanistan i början av 1989, firade amerikanska politiker detta med champagne, medan landet självt kollapsade i anarki.

Nästan en fjärdedel av befolkningen lever i flyktingläger och de flesta av landet i ruiner. Olika fraktioner av mujahidin kämpade om makten på landsbygden samtidigt som regeringen Muhammed Najibullah, den sista Sovjet-installerade presidenten kontrollerade Kabul.

Så småningom, i april 1992 kunde några av mujahidin-fraktioner ta kontrollen över Kabul och Burhannudin Rabbani valdes till president, men inbördeskriget fortsatte med oförminskad styrka.

Hekmatyar i synnerhet var missnöjd med den nya fördelningen av makten. Med sin enorma lager av USA-levereras vapen, började ett artilleri och raket i ett angrepp på Kabul som varade i nästan tre år och även efter att han hade blivit utsedd till premiärminister 1993.

Fördämningen brast och den dödade mer än 10 000 afghaner. 100 000-tals människor drevs till eländiga flyktingläger.  Det skapade ett politiskt kaos och blockerade miljontals flyktingar från att återvända. Resten av landet upplöstes i isolerade förläningar domineras av lokala krigsherrar.

År 1994 uppstod en ny grupp, talibanerna (pashtunska för "studenter"), på scenen. Dess medlemmar kom från de madras inrättade skolor av de pakistanska myndigheterna längs gränsen och som finansieras av USA, Storbritannien och Saudiarabien, där de fått teologisk indoktrinering och den militär utbildning. Tusentals unga män, flyktingar och föräldralösa barn från kriget i Afghanistan blev fotsoldater i denna rörelse:

Dessa pojkar var från en generation som aldrig sett sitt land i fred utan ett Afghanistan i krig med inkräktarna och med sig själv. De hade inga minnen av sitt folks olika stammar, deras grannar eller till den komplicerade etniska blandningen av folk som slagits för sina byar och sitt hemland. Dessa pojkar var vad kriget hade kastat upp ur havet för att överges på historiens strand.  

De var bokstavligen föräldralösa genom krig De var rotlösa, rastlösa, arbetslösa och ekonomiskt eftersatta med en lite självkännedom. De beundrade kriget, eftersom det var det enda yrke de skulle kunna anpassa sig till. Deras enkla tro på en messiansk puritan Islam hade trummats in i dem genom bymullor som var deras enda hopp de kunde hålla sig fast vid och som gav deras liv en mening. Outbildad för något yrke, även de traditionella yrkena som förfäderna drivit som jordbruk, vallning eller hantverk. Dessa var vad Karl Marx skulle ha kallat Afghanistans lumpna proletariat.

Med hjälp av den pakistanska armén, svepte talibanerna över större delen av den utmattade landet lovande ett återställande av ordning och slutligen erövra Kabul i september 1996. Talibanerna införde en ultra-sekteristisk version av islam, nära besläktad med Wahhabismen, den härskande religionen i Saudiarabien.

Kvinnor har nekats utbildning, hälsovård och rätten till arbete. De måste gömma sig helt i offentligheten. Minoriteterna har varit brutalt tillbakapressade. Även sång och dans i allmänheten är förbjudet.

Talibanerna var märkt av extrem Islam och hade inga historiska rötter i Afghanistan. Rötterna av talibanernas framgångar låg i 20 års "jihad" mot ryssarna och ytterligare förödelse genom inre strider mellan krigsherrarnas fraktioner.

Ursprungliga bybor, speciellt då majoriteten bland pashtunerna i söder, som delade talibanernas etnicitet, välkomnade dem som en makt att kunna avsluta kriget och bringa ordning och fred i Afghanistan.

Deras brist på en social grund i Afghanistan fick dem att framstå som fortsättningen på krig och frötryck i deras moraliska purism av kompromisslöshet.

I krigets begynnelse vann de först allmänhetens stöd genom att vara hämnare på krigsherrarnas våldtäckt av kvinnor och pojkar. Naturligtvis kunde de inte ha kommit så långt utan att det fanns ekonomiska och militära stöd från Pakistan.

Den amerikanska regeringen var väl medveten om talibanernas reaktionära program, men ändå kunde de vända tillbaka till makten i mitten av 1990-talet.

Skapandet av talibanerna var "aktivt uppmuntrat av ISI och CIA", enligt Selig Harrison, expert på USA:s förbindelser med Asien. "USA uppmanade Saudiarabien och Pakistan att understödja talibanerna ända fram till Kabul", tillägger den respekterade journalisten Ahmed Rashid.

När talibanerna tog makten, sa utrikesdepartementets talesman Glyn Davies, att han såg "ingenting stötande" i talibanernas planer på att införa stränga islamska lagar.

Senator Hank Brown, ordförande i senatens utrikesutskott Underutskottet för Mellanöstern och södra Asien, välkomnade det nya systemet: "Det positiva i vad som hänt, är att en av de fraktionerna äntligen verkar vara i stånd att utveckla en ny regering i Afghanistan."

"Talibanerna kommer sannolikt att utvecklas som saudierna. Det kommer att finnas Aramco [konsortiet av oljebolagen som kontrollerade saudisk olja], rörledningar, en emir, inga parlament och massor av sharialagar. Vi kan leva med det, sade en annan amerikansk diplomat under 1997.

Pipelines för olja förklarar allt

Sedan Sovjetunionens sönderfall i slutet av 1991 har  amerikanska oljebolagen och deras vänner i State Department dregla vid tanken på att få tillgång till de enorma olje- och naturgasreserver inom de före detta Sovjetrepublikerna som gränsar till Kaspiska havet och i Centralasien. Dessa bedöms som värd $ 4 biljoner.

American Petroleum Institute kallar området runt Kaspiska havet ”de största möjliga reserverna utanför Mellanöstern." Och medan Dick Cheney fortfarande var VD för Halliburton, världens största oljetjänsteföretag, sa den blivande vicepresidenten till andra industriella företrädare: "Jag kan inte tänka mig i någon tidigare tid, då vi har haft en sådan region som plötsligt blir så strategiskt betydelsefullt som den kaspiskan oljan. "

Kampen att kontrollera dessa ofantliga resurser har gett upphov till vad Rashid har namng ett "New Great Game", som bildar korrupta allianser med regeringar om olja och gas konsortier med varandra. Afghanistan har själv ingen kända olje- eller gasreserver, men nationen har en attraktiv väg för rörledningar som leder till Pakistan, Indien och Arabiska havet.

I mitten av 1990-talet hade ett konsortium under ledning av kaliforniska företaget Unocal Corporations föreslagit en olje- och gasledning från Turkmenistan via Afghanistan till Pakistan för $ 4,5 miljarder. Men detta skulle kräva en stabil centralregering i själva Afghanistan. Därmed började för flera år sedan en USA politik i regionen med inriktning på "Den vilda jakten på talibanerna."

Under de månader innan talibanerna tog makten, utkämpade fd. amerikanska biträdande statssekreteraren för Sydasien Robin Raphel en intensiv omgång i skytteldiplomati mellan makthavare och aktieägare i Unocal-projektet. "Robin Raphel var ansiktet för Unocals ledningen, sade en tjänsteman i den tidigare afghanska regeringen som var närvarande vid några av hennes möten.

Förutom att använda nya energikällor, lämpar sig projektet också för USA:s stora strategiska mål i regionen: att isolera sin nemesis i Iran och kräva av sin rival i ett ofta diskuterat ämne att oljeledningsprojektet backas upp av Teheran, säger experterna. Men Washingtons första entusiasm för talibanernas maktövertagande framkallade en fientlig reaktion från de mänskliga rättigheter och kvinnoorganisationer i USA. Clinton-administrationen beslutade snabbt att inta en mer försiktig offentlig strategi.

Planerna på att sända den amerikanska ambassadören i Pakistan på besök i Kabul ställdes in och State Department har beslutat att inte erkänna den nya regimen omedelbart. Trots detta fortsatte Unocal vice VD Chris Taggart att upprätthålla kontaknten med talibanerna. "Om talibanerna leder till stabilitet och internationellt erkännande då är det positivt."

Det amerikanska tysta stödet för talibanerna fortsatte fram till 1998, när Washington anklagade Osama bin Ladin för bombningen av USA: s ambassader i Kenya och Tanzania och hämnades genom att sända kryssningsrobotar på bin Ladins påstådda träningsläger i Afghanistan. Talibanerna vägrade att utlämna bin Ladin och att överge de fruktansvärda mänskliga kränkningarna, trots att FN-sanktioner kom mot regimen följande år.

Fd. utrikesminister Madeleine Albright brukade säga att hon brydde sig om de kvinnor som lider under talibanregimen. Men efter att talibanerna tog över makte, accepterade USA mycket få flyktingar. Detta påminner journalisten Laura Flandern om. "Under 1996-1997  hade inga afghanska flyktingar tagits emot i USA. 1998 kom 88 flyktingar till USA och 1999 mottogs ca 360 flyktingar."

Oavsett den amerikanska regeringens nuvarande retorik om den repressiva karaktären mot talibanregimen, har deras långa historia om intervention i regionen varit motiverad inte av omsorg om demokrati eller de mänskliga rättigheterna utan genom den smala ekonomiska och politiska intressen i den amerikanska härskande klassen.

Politiken har utarbetats för att bistå och stödja de mest bakåtsträvande elementen men endast en tillfällig fördel kan komma bli följden. Nu Washington har inlett ett krig mot sina tidigare allierade baseras det på en strategisk beräkning att talibanerna inte längre kan förlita sig på att tillhandahålla en stabil makt för en USA-vänlig regerings framtida intressen. Oavsett vad resultatet är av kriget, läggs grunderna för en motreaktion i framtiden.

Av Phil Gasper professor i filosofi vid Notre Dame de Namur University, 2001, http://www.thirdworldtraveler.com/Afghanistan/Afghanistan_CIA_Taliban.html

Varför vill regeringen och stora delar av oppositionen att vi ska slåss i Afghanistan? Steg för steg börjar det komma fram ett nytt ej tidigare uttalat motiv: Sverige är med i kriget för att kvalificera sig som en pålitlig partner till USA/Nato i militära operationer. Robert Egnell, militärstrateg vid Försvarshögskolan, skriver på DN Debatt den 13 oktober 2010. ”Ett av de främsta skälen till den svenska militära insatsen i Afghanistan var att vi ville uppfattas som en trovärdig aktör inom internationell säkerhet, inte minst i USA:s ögon.” Carl Bildt skrev i Washington Post den 8 januari 2010 tillsammans med Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen: ”Europa kan ta sitt ansvar (och dela bördorna med USA). Att Europa kan leverera och kan vara en verklig partner för USA. Det är vad som händer nu i det globala uppdraget i Afghanistan. Det är viktigt att Amerika erkänner sina partners i denna kritiska tid.” Artikeln avslutas med ”USA kan inte göra allt ensamt och behöver inte göra det själv. Europa och Kanada kommer att fortsätta vara USA:s allierade, partners och vapenbröder.”

USA:s stöd till kommunismens utveckling i Kina

Kina hade härjats av stridigheter ända sen 1839, vilket hade gett andra länder mer makt över handeln och efter första opiumkriget 1839-42 tvingades Kina ge Hongkong till Engelsmännen. År 1911 kom en revolt mot kejsardynastin och Kina blev en republik. Flera partier uppstod, varav Nationalistpartiet Guomindang under Sun Yatsen var framträdande. Oron fortsatte dock på grund av regionala krigsherrar. Ny ordning skulle komma från väst.

Illuminatiorden ”Skull & Bones” grundades vid Yale-universitet. Dessa såg inte bara till kommunismens utveckling i Ryssland utan även i Kina. Genom att driva fram de två ytterligheterna i höger- och vänsterrörelserna mot varandra skulle ”mittpunkten” uppstå som syntesen av de båda krafterna, som är den nya världsordningen (NVO).

Avsikten med denna politiska konfliktplan är att skapa den förvirring och förtvivlan hos världens befolkning så att den slutligen acceptera NVO, som det enda alternativet. Ur ett kaos skall den ny ordningen frambringas.

Detta beskriver prof. Antony Sutton. I Kina grundades ’Yale Divinity School’ som är ett antal skolor och sjukhus över hela Kina som kollektivt kallas "Yale i Kina".

Det har sedan visat att "Yale i Kina" var ett underrättelse-nätverk vars syfte var att förstöra den republikanska rörelsen för Sun Yat-sen på uppdrag av det anglo-amerikanska etablissemanget.

Denna grupp hatade Sun Yat-sen eftersom han ville få Kina att utvecklas. Gruppen gav därför sitt stöd till de kinesiska kommunisterna, eftersom dessa skulle föra Kina bakåt. Kommunisterna var även involverade i en växande knarkhandel. En av "Yale-alarna i Kina" var studenten Mao Zedong.

Under andra världskriget var " Yale i Kina " ett viktigt instrument som användes av USA:s underättelsetjänst ’Office of Strategic Services’(OSS) för att installera maoisterna i den kinesiska makten. Det skedde 1949. Projekt drevs av Ruben Holden, en make till Bushs kusin och medlem i Skull and Bones.

När Chiang Kai-Shek vägrade kommunisterna inflytande föreslog general Marshall att allt amerikanskt bistånd skulle avbrytas och att ett embargo skulle upprättas. Mao hade nu mobiliserat en enorm armé och inbördeskrig uppstod. Kai-Shek sökte stöd från USA men utan resultat. 1948 röstade amerikanska kongressen visserligen för militärt bistånd till Kina på 128 miljoner dollar men biståndet "fördröjdes", "märkligt" nog till 1949 då kommunisterna segrat.

Professor Rudolf J Rummel, en av världens mest framstående statsvetare i sitt område skrev i boken "China's Bloody Century: Genocide and Mass Murder Since 1900" att ca 35 miljoner dödades under Maos styre. Räknar man in Maos "reformprogram" och den enorma hungersnöd som följde uppgår siffrorna till mycket mer. I "The Unknown Story" av Chang och Halliday hävdades att Mao inte bara kände till massvälten utan avsiktligt lät den ske. Detta skedde även i Sovjet av Stalin av befolkningen i Ukraina svälta ihjäl..

"Yale i Kina" var också nära förknippad med den New York-baserade verksamheten ’Unionen Theological Seminary’, som utgör sig utbilda ledare, lärare och arbetare för social rättvisa. Den är ett centrum för USA:s underminering av Asien. Varje ny radikal ledare i Asien har utbildats på ’Unionen Theological Seminary’.

En annan person är Averell Harriman som var tidigare ambassadör i Moskva som gjorde mycket för att bygga upp Sovjetunionen. Harriman var också en affärspartner till Prescott Bush Sr, far till den maoistiska entusiasten George Bush.

En sammanfattning om världspolitikens dubbelspel under 1900-talet till 2010 finns här.

Kina nylibelraliseras 1989 dvs Kina går in i den nya världsordningen

Som internationellt erkänd nationalekonom reste Milton Friedman under 1970-talet och 1980-talet runt i världen för att argumentera för en marknadsorienterad ekonomisk politik. Marknadsekonomin bygger på en optimering mellan tillgångar och efterfrågan enligt fysikaliska lagar. Den bryter istället ned jordens resurser och samhällets sociala betingelser ohämmat. Drivkraften är den snabbaste vägen till profit. Rensopat från all etik och förstånd.

Milton Friedman besökte bland annat kommunistiska stater som Jugoslavien och Sovjetunionen. Friedman ansåg att en kapitalistisk marknadsekonomi är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för frihet. Han menade att fria marknader motverkar politisk centralisering och kontroll. Auktoritära regimer skulle därmed få det svårare att kontrollera medborgarna ifall de inte har möjlighet att detaljstyra ekonomin i landet.

Budskapen han förmedlade i Kina bidrog till att Deng Xiaoping och andra kinesiska ledare inledde en liberalisering av den ekonomiska politiken i landet. Reformen och stålbadet enligt Chilekuppens modell genomfördes på Himmelska Fridens torg 1989 inför världens ögon. Kommunism och kapitalism förenades till nyliberalism och kallas i Kina för den nya och sanna kommunismen efter maoismen.

2007 bytte Kina strategin för sin valuta reserv. Kina lyfte då 210 miljarder dollar ur sin utländska valutareserv – en femtedel av hela reserven, som är världens största – för att bilda ett särskilt statligt bolag som ska investera utomlands. Valutareserven var år 2007 på 1.070 miljoner dollar och 2010 fanns $ 3.090 miljoner dollar. En ökning med 200 %. Det är en ny policy som fått politiskt klartecken och som innebär att Kina frångår sin tidigare strategi att framför allt köpa amerikanska statsobligationer.

Ny världsvaluta och central världsbank

Kina vill skapa en ny världsvaluta och göra IMF till världens nya "Fed". Allt i linjen med Rotschilds internationalism. Kina vill se en ny global valuta.

Vad den skulle kunna heta säger Kinas Centralbankschef Zhou Xiaochuan ingenting om. "Den skulle användas för handel, investeringar, för världsmarknadspriser på basvaror och för de multinationella företagens bokföring. Den globala valutan skulle hanteras av den internationella valutafonden IMF."

Världspolitikens agenda och konfliktplan.

Ett dolt Etablissemang är med och styr världen i generationer för att gynna ett fåtal genom att kontrollera penningflödena, politik, utbildningar och disinformera genom propaganda och falska avsikter. Finanskriserna har gett Federal Reserve Banks större befogenheter inte bara för banker utan för hela den finansiella sektorn.

Internationell politik är skapad genom frimurare och är den direkta motståndaren till kristendomen. I alla sina delar är det en antiutveckling och blir Antikrist.

Kyrkan och de nya världsordningen (NVO)

Påven Leo XIII publicerade i sin Encyklika "Humanum Genus." där han instämde med alla tidigare påvarnas fördömande av frimurarnas revolt- och samhällslära.

Det gäller 13 påvar från 1730 - 1922.
Clement XII: In Eminenti – 28 april, 1738
Benedict XIV: Providas -- mars 1751
Clement XIII: A. Quodie -- 14 sept 1758
Clement XIII: Ut Primum -- 3 sept 1759
Clement XIII: Christianae Reipublicae Salus – 25 nov 1766
Pius VI: Inscrutabile -- Dec. 25, 1775
Pius VII: Ecclesiam a Jesu Christo -- 14 sept 1820
Leo XII: Quo Graviora -- 13 mars, 1826
Pius VII: Traditi -- 21 maj1829
Gregory XVI: Mirari Vos -- 15 aug 1832
Pius IX: Qui Pluribus -- 9 nov, 1846
Pius IX: Omnibus Quantisque -- 20 april, 1849
Pius IX: Multiplices Inter -- 25 sept 1865
Leo XIII: Humanum Genus -- 20 april, 1884
Leo XIII: Letter to Italian Episcopate -- 8 dec 1892
Leo XIII: Letter to the Italian People -- 8 dec 1892
Pius X: Vehementer -- 11 febr 1906
Pius X: Letter to France -- 6 jan1907

Katolsk sociallära: http://uppenbar.info/uppenbar/rev/bakgrund.html

Länk: Sammanfattning: Den världspolitiska scenen under 1900-talet

Gud är evig. Meningen med vårt liv är att vi ska leva evigt.
Kristus är vår Frälsare och dog på Korset för oss.
Vi är alla syndare. Omvänd er och be till Kristus. Han är vårt enda hopp.