President Andrew Jacksons stopp av bankirerna

President
John F Kennedy, silverdollarn och Federal Reserve

Gud är evig. Meningen med vårt liv är att vi ska leva evigt.
Kristus är vår Frälsare och dog på Korset för oss.
Vi är alla syndare. Omvänd er och be till Kristus. Han är vårt enda hopp.

Gobaliseringen och förändringen genom kris

DET EKONOMISKA VÄRLDSKRIGET
- ATT UPPRÄTTA DEN AFFÄRSPOLITISKA VÄRLDSSTATEN.

Världspolitikerna förberdeder en global monetär union. Krig, världskrig, revolutioner och kriser har organiserats och framkallats avsiktligt för att stöpa om världens länder för en ny världsordning (NVO). EU är ett steg i en ny unionsbildning.

Världsbyggarna odlar kaos och splittring enligt Hegels materiella modell om tes, antites och syntes. Nedan är ett koncentrat av händelser under lång tid på många plan. Kommunismen i Ryssland och Kina är framodlad av västkrafter för detta långsiktiga syfte att förändra världen. Man skapar en fiende för att sedan bekämpa den. Till sist ska kommunism och kapitalism förenas som i Kina 1989.

En dold historia bortom läroböckernas version i skolan. Den är obehaglig, men många källor och historiska fakta bekräftar politikens och profitöres rävspel. Världspolitiken är skapt av frimurare. Spåren efter kriserna avslöjar. I denna antivärld är okunskapen en makt att styra massorna. Ingen ska veta vad som sker.

Verklig tes blir kristendomen och revolten blir antitesen. Detta skildrar striden under 2000 år! Kristus vs Antikrist. Sanningen vs lögnen! Gott och ont!

13 augusti 2010

Ett historiskt sammandrag: Materialismen är en världsåskådning som härstammar från faraonernas, slaveriets och hedendomens Egypten. Materian uppfattas som en evig form. Världen är framsprunget ur ett mörkt kaos. Förändringen sker genom kaos i en materialistisk evolution. Motsatsen till skapelsen. Dessa förebilder och trosatser gäller än idag i såväl vetenskapen som världspolitiken. Revolutioner, krig och finanskrascher är fortsättningen på kaosläran.

Motsatsen till kaos är enhet. Så var naturen och allt liv på jorden ursprungligen förenat i en dynamisk enhet och kallades för Oikonomia. Vart och ett finns för varandra i fred. Och ljuset rådde ursprungligen över mörkret. Kristendomen är det rakt motsatta till hedendomen! Denna enhets innebörd är kanske det allra största missförståndet som gällt i modern tid. I detta inryms Guds och vår persons existens, familjen, samhället och allt. Ja, det innehåller en hel världsbild. I hedendomen är allt detta upplöst. Det sociala finns t.ex. inte för samhället och människor blir individer i en kollektiv massa under en härskare.

Den svarta läran fanns med vid Moses uttåg ur Egypten gömd bland några som en hemlig lära i metafysik, svart magi och om byggkonsten av tempel. Det ledde till dyrkan av en materiell och synlig gud i Guldkalven. Det blev en katastrof. Den falska läran nådde ändå Jerusalem. Ur 'läran' kommer den första rasismen om den rätta och högsta rasen över alla andra människorna som ska leda världen. Övriga är bastarder. Historien beskriver en ständig upprepning av samma misstag.

1000-talet är det blivande Europa baserat på kristendom. Att medborgarna var kristna blev en garanti för samhällets enhet och bestånd. Samhällskroppen blev genom medborgarna på detta vis förenad med Kyrkan till ett hus. Påven var här Kristi ställförträdare på jorden. Den kristne kejsaren eller kungen stod för den världsliga makten och representerade Kristi Konungen.

Det var Påven som hade makten att kröna en ny kung som t.ex. Sveriges konung för att främja och utveckla vår självständighet och inte låta oss bli en lydstat i kejsardömet. Så hade Kyrkan den andliga makten över staten som ett andligt förbund. Kyrkan som var EN från begynnelsen klövs 1054 i Öst- och Västkyrkan. Det får stora konsekvenser. Senare frånskiljs samhället från Kyrkan. Hela konstitutionen och förbundet splittras.

1000-talet inleder ett långtgående sönderfall och uppror. Europa var ämnat att sprida en kristen civilisation i världen.

"Europa" är en kristen vision. Det blev sorgligt nog tvärtom genom många revolutioner. Mörkrets krafter släpptes lös.

Yttre fiender fanns alltid, men revolutionen är något som startar inifrån genom tvister, maktstrider eller av inre fiender. Det är konfliktens natur eller så kan infiltratörer frambringa detta. Ett negativt skapande. Attackerna kommer att riktas mot enheten för att förstöra Kyrkan, samhället, familjen, människorna, privat egendom och slutligen människans frihet. Ekonomin är en pulsåder och en faktor för girigheten. Bankerna blev en nyckel för världsbyggarnas erövring. Upprorsmannen från urtiden träder fram i söndring av jordens samhällen.

Kommunismen är en världsordning iscensatt och prövad i Ryssland 1917 och är tänkt att genomföras i alla länder av västkrafter! En Antikyrka för ett Antissamhälle utan frihet för människorna. Det var också innebörden av budskapen i Fatima om inte fredskallelsen besvarades. Varningen gällde även ett nytt storkrig.

Ett Gudsuppror på jorden. Att Kyrkan åter blir EN är av ALLRA YTTERSTA VIKT! Det är ingen hypotes utan det är gudomligt uppenbarat just i Fatima 1917 och senare! Utan fred i kyrkan fanns ingen fred i samhället vilket är en grundval för jordens samhällen. Kyrkan är så överordnat samhället dvs den är en universell och gudomlig kropp för mänskligheten. Kyrkans enhet är en grundsten. Detta står i Joh 17:21. Kyrkan består av olika familjer men de bildar ett hus. Öst och väst är två lungor i en och samma kropp under Påvens ledning. Så är skapelsen ordnad.

Olyckorna på jorden beror på denna ofred. Kyrkans representanter har låtit sig infiltreras under tidens gång. Kyrkans enhet har blivit olöst och är fortfarande en huvudfråga!! Infiltratörerna tillhör samma grupp som världsbyggarna.

Genom Tempelriddarna och Korstågen når den svarta läran Europa på 1100-talet, som vill stöpa om det kristna Europa. De mottog stora rikedomar av välbärgade kristna, som finansierade korstågen. Tempelriddarna var den rikaste organisationen i alla länder där de slog sig ner. Tempelriddarna blev synnerligen förmögna och kan ge krediter till fattiga kungadömen i Europa som blir skuldsatta. Idéerna finns tidigt. De fungerar även som mäktiga legosoldater. De blir ett hot och stoppas. Några hann fly till Skottland. De gömmer sig i ett skrå av fria hantverkare och murare och tar över.

Kolonialismens begynnelse. Tempelherrarnas "militär makt var betydande. Några fanns i Portugal som befriade Alvor i från morerna. De var oumbärliga i försvaret av norra Portugal 1190 mot kungen i Marocko. Tempelriddarnas mäktiga borg finns i Tomar i staden Guimaraes. Prins Henry Sjöfararen (1417-1460) blev orderns Grand Master. Henry Sjöfararen ledde den portugisiska koloniala expansionen och som gjorde Portugal till en världsmakt. I takt med koloniseringen spreds det portugisiska språket, då världen i slutet av 1400-talet delades in i en portugisisk och en spansk intressesfär.

Förfäderna till piraterna. Efter upplösningen av Tempelherreorden blev många riddare tvungna att bli brigader och pirater för att få sitt levebröd. Dessa yrken var ofta den enda möjliga vägen för dessa riddare som hade ringare tekniska kunskaper än dem som kunde bli murare eller hantverkare. Pirater som Tempelriddare var oftast ättlingarna till överklassfamiljer. De började då använda sig av Jolly Roger-flaggan med den ockulta symbolen 'Skull & Bones' i början av fjortonde århundradet. Jolly Roger kommer av franska 'jouli rouge' som betyder 'rätt röd'. En benämning som de franska tempelriddare hade för fanan på deras krigsfartyg. Denna flagga kunde även vara svart. Röd piratflagga betydde en skoninglös underkastelse av det skepp som infångats.

Denna symbol leder under sekler till sekten 'Skull & Bones' och Thulesällskapet i USA resp Nazi-Tyskland, som regerat i världspolitiken. SS-trupperna bar på samma symbol. Den röda fanan blev den kommunistiska fanans tecken. Tecknet är blodsoffret i människors förintelse.

Dödskallen rör Kristi korsfästelse på Golgata (Huvudskallen) och gäller även Hirams död. Hiram byggde kung Salomos Tempel och mördades för att han inte avslöjade den hemliga kunskapen om byggkonsten. När man hittade hans grav, fann man endast skallen och benresterna kvar. Denna 'död' ingår i frimurarnas initiering att avsäga sig sin kristna tro och leva i andlig blindo. En andlig död. Allt i denna antireligion skildrar motsatsen till kristendomen. Den efterapar kristna ceremonier. USA är uppbyggt på frimureri. Sekterna fungerade här som sociala klubbar för framtidskarriärer och för en kontroll över viktiga samhällsposter. Flertalet av USAs presidenter är frimurare. Att frimurarna styr världen på 2000-talet är förutsagt 1634 av Jungfru Maria i San Francisco de Quito, Equador

Genom Tempelriddarnas fristad i Skottland stiger sedan frimurarna fram på 1300-talet som bidar sin tid och bildar olika revolutionära hemliga satanistiska sekter i Europa. Renässansen om Antikens ideal spär på hedendomen. Heliga Birgittas mission är i denna tid att förnya Kyrkan i Rom. Efter reformationen 1517 sker många olika revolutioner. Västkyrkan klyvs. Nu tar det fart. 30-åriga kriget söndrar Europa. Splittringens sådd. Upplysningstiden konverterar syn och tänkande till materialism och rationalism som vägen till ateism. Industrirevolutionen kommer. Kolonialismen med slaveri har nu gällt länge. Här ses människor som en ekonomisk vara.

1700-talet knyts bankverksamheten till Illuminaterna genom Rothschild (röd sköld) som förbereder de politiska revolutionerna. Kapitalismen och kommunismen är båda grenar inom 'läran' och de ingår i Hegels dialektik om tes och antites, som två fiktiva motsatser. Detta har förblindat så många att tro att dessa två är ett verkligt motsatspar. Det är en lögn. Båda är materiella system.

De två har fungerat som konflktskapare och de har samma slutmål. Det ena gäller globalisering och det andra grundar Internationalen.

B'nai Brith (Förbundets söner) är en sionistisk sektrörelse om en stat, ingår också i 'läran', i vilken Trotsky tillhörde All form nationalsocialism ingår. Politik som är byggd på ett folk, en stat och en ledare blir nationalsocialism. Därför är både extrem höger och vänster giftiga frukter ur 'läran' och blir till en 'ras- och klasshetsare'. En ras- och klasskamp här därför gällt i långa tider.

Om Illuminatierna, kapitalismens och kommunismen se länk.

1948 bildas Kyrkornas världsråd som är ett resultat av Illuminaterna att hålla Kyrkan splittrad. I den finns idag ca 300 medlemskyrkor.

Världspolitikens kaosmodell

Världspolitik har byggts upp på en materialistisk evolution baserat på Hegel och kaosteorin. Världskrigen är grundat på denna hegelianska strategi. Aktörerna spelar på båda planhalvorna. Ett falskt dubbelspel. De syns att finnas på den svages sida men ingår fördolt i ett förbund på den andra sidan. De skapar sin motståndare och kan offra sina egna för att bekämpa honom. De tillhör inte nationer utan verkar över regeringar. Kretsen är en elit av finansiella familjer i en finansiell värld bortom eller utan samhällen.

Pear Harbor 1941 visar på detta. Japan var ett hot i ett nytt världsimperium, som 'USA' och 'England' ville skapa. Ja, hela Andra världskriget har skett på detta sätt. Världspolitikens agenda består av ett manipulativ, korrupt och samhällsfientligt massbedrägeri.

Det är världpolitikens ohyggliga realpolitik. När kaos bryter ut ropar folk efter fred och ordning. Då kommer härskarna som hjältar för att bringa ny ordning.

Kapitalism och kommunism alstar samhällets och ekonomins konflikter i en medveten samhällsnedbrytning till syntesen att forma en ny ekonomisk världsordning baserad på en enda hednisk religion.

5-hörningen är en satanisk och kommunistisk symbol. Den närvarar även i USA:s och EU:s flagga. Den symboliserar även människan. Rött är offerblodet.

Det blev inte genomskådat och har lurat oss i generationer. Men det förklarar händelser. Många falska läror sprids till förvillelse. Allt bildar en revolt mot sanningen. Allt skall göras till det falska.

Centralbanker som kontrollerar penningutgivningen i världen är huvudskaligen privatägda i en oligarki. 165 centralbanker finns under Bank of International Settlements kontroll 2010 enligt deras hemsida. BIS ingår i Rothschilds världsimperium.

År 2010 fanns det ca 252 centralbanker i världen. 66% av bankerna finns då inom BIS. som grundades på 30-talet (se nedan) i Basel. Det var denna bank som finansierade Hitlers krigsrustning inför Andra världskriget främst genom USA och Englands försorg. Andra länder var med även Sverige.

Bakom detta i historien finns husen Rothschild, Rockefeller, Morgan, Schiff, Vanderlip, Krupp, Warburg, det engelska kungahuset m.fl. Dessa ingår med politiska ledare i sekteriska förbund inom Illuminatiorden bortom offentligheten i deras dyrkan av "Penningguden". Symbolerna som pyramiden och obelisken är egyptiska.
Novus
ordo
seclorum
En ny tids ordning
Annuit
caeptis
Försynen har godkänt vårt företag

En världsreligion skall ersätta alla annan religion i Antkrists lära med Jerusalem som ett religiöst centrum. Sedan framträder de internationella politiska och affärsmässiga nätverken genom Round Table, Trilaterala kommissionen, Bilderbergergruppen och Romklubben. Allt gäller nu som en dold världsregering.

Den hemliga läran lever kvar än idag och verkar in i världspolitiken. En katastrofal tragedi!! Ett globalt brott i kriminalitet mot liv, människor och mänsklighetens existens!!! En lögn utan dess like.

" Ni som är jordens köpmän, kungar och tjänare för världens folk har i era I rävlyorna verkat i lömskhet, världsbedrägeri och massförstörelse av jorden och människor. Ni kaosets ledare har banat väg för kriser, mänskliga katastrofer och krig. Ett brott mot hela samhället och jordens livssystem."

"Ni som är folkvalda politiker och ledare för nationer ert svek är att tala i förtäckta ordalag för att överge vår frihet, demokrati, nationell suveränitet, de mänskliga rättigheterna, solidaritet och fred för att förvandla och förverkliga allt till det groteskt motsatta."

"Ni som är media, folkets tjänare, varför är ni den nya ordningens megafoner och skandalpress i att förblinda, sprida nonsens, tysta sanningen, anpassa historien och torgföra lögnens filosofi och liberalism? Ohyggliga ting har hänt i historien som inte har kommit fram!"

"Ni penningmånglare och finansens män bär på ett brott mot hela det mänskliga samfundet. I er förbannade girighet har ni rånat, fördärvat och mördat för er egen vinning skull och att fullfölja ert hemliga värv och förräderi. Är ni så ohyggligt blinda att ni har blivit ondskans hantlangare?"

"Ser ni inte blodsspåren efter er grymma strävan??? I en timme får ni makten. Sedan är allt över. Över detta kan ni inte råda! Så är det förutsagt. Vi är mänsklighetens viktigaste ögonblick."

Bankerna äger jorden, skuldsätter och kontrollerar nationerna

Sedeln är en skuldsedel som kom till i en bankrevolution i slutet på 1600-talet när Bank of England bildades och man började trycka pundsedel långt mer än det fanns täckning för. Ursprungligen är sedeln ett pantkvitto. Pengar har skapats så ur ett intet med ränta i sekler!! Dessa bankirer äger kontrol över penningflöden och kan styra dem vart de vill. Om de förlorar, kan de med ett penndag skapa nya krediter, som tar tillbaka det de har förlorat. Skuldsättning är här ett maktmedel. Varje land har sina bankfamiljer som styr.

Varifrån kommer pengarna i moderna tid? De kommer genom SKULD.

Lord Josiah Stamp, före detta chef för Bank of England 1928-1941: "Det moderna banksystemet tillverkar pengar ur ingenting. Processen är kanske den mest enastående fingerfärdighet som någonsin uppfunnits ... Om du vill fortsätta vara bankernas slavar och betala kostnaderna med ditt eget slaveri, låt då bankerna få skapa pengarna och kontrollera krediterna."

På samma gäller detta statsobligationer. Dessa blir också skuldbrev. När staten behöver pengar, får staten gå till sin centralbank som är privat för att låna pengar. I fria stater tillhörde centralbanken folket (staten), som då kunde själv skapa pengar utan att ta räntor och avgifter. De var ursprungligen låsta till värde, guld, silver, boskap eller odlingsmark

Papperpengar har funnits tidigare i Kina. 1024 föddes där den första statliga sedelutgivningen. I Pennsylvania på 1750-talet tryckte man sedlar i proportion till flödet av arbete, tillverkning och handel. Ett betalningssystem istället för byteshandel. Returflaskor har också ett uttryck för ett standardisert värde i handeln. Köpkraften kunde så kontrolleras och frikopplade dem från den brittiska centralbanken. Ett välstånd och frihet växte. Denna självständighet väckte Englands vrede som fråntog dem räntan, skatten och tullen. Detta ledde till den amerikanska revolten. Denna fråga om frihet gäller alla länder.

Vad som är ekonomi och pengar blev sedan totalt förvrängt, som har fördärvat hela samhället och dess ordning. Under 1700-talets revolutioner lösgörs ekonomin från samhällskroppen och blir i modern tid marknadekonomin.

Ekonomi kommer av grekiskan Oikonomia som ursprungligen innefattade hela skapelsen som ett enda hus. En kristen term. Oiko betyder hus och nomia är lagarna i huset. Jorden är ett hem och en gemensam resurs för hela mänskligheten. Ekonomi är både ett samhällsbyggande och en hushållning av jordens resurser. Sant arbete är att skapa inifrån och ut för att skapa kapital i föda, varor, tjänster, vägar, skolor, sjukhus .... Människan är både en orsak och ett mål för det gemensamma som bildar samhället. Pengar finns här som ett betalningsmedel att förmedla vidare varor och tjänster. Mynten fanns förankrade i ett metallvärde eller genom inlösen i boskap eller åkermark.

Människan är så en social och skapande varelse och inte en ekonomisk varelse. Samhället är en social skapande enhet. Människan är då överordnat allt kapital då hon är orsaken.

Att sälja huset och dess tillgångar för privat ägo är att råna vårt eget hus och göra folket till en vara för profitöres ändamål.

Liberalismen innehåller politiken att bjuda in profitörerna att privatisera samhället. Liberalismen är en falsk och materiell befrielselära då etiken gör människor till ekonomiska produkter och medel. Den vill förstöra samhället inifrån, fördärva samfundets gemenskap och identitet och låta statsledning stifta falska lagar. Den syftar till att demoralisera och fördärva människor och ungdom i falska frihetsideal och läror. Om vi förstod så är detta den giftigaste politik som kan föras i ett fritt land.

Liberalismens historia skildrar dubbelspel och tal i förtäckta ordalag. Naomi Klein beskriver om 30 års ekonomisk historia och politik i världen. I "Chockdoktrinen" visar hon hur länders reformpolitik, demokrati och ekonomi knäcks eller hur man slår mynt på naturkatastrofer. Den enda etiken som gäller är: Profit. Business as usual.

Att tala om att införa ny etik och ett nytt regelverk i finansvärlden utan att tala om de verkliga målen och de verkliga orsakerna syns bli en inbillad förändring utan hållbarhet. I lögnes värld gäller ingen sanning.

I en ny världsordning gäller motsatsen till livets och samhällets ursprung och mening. Människan underordnas kapitalet. En revolution mot hela existensen.

Svindlande förmögenheter finns i privata händer. En världsomfattande skuldsättning har skett genom finansieringen av revolutioner, krig, världskrig och utveckling av opium-, drog och vapenhandeln. De blir till lönsamma affärer men består av ohyggliga blodspengar. Lånegivningen att spendera, konsumera och genom spekulation ökar penningförbrukningen och därmed skuldsättningen. Det spelar på människans blindo och moraliska förfall. Liberalismen är ett led i detta. Verkliga nationella tillgångar som olja och gruvor tas i pant för skulden. Ett bankrån har pågått i sekler utan folkets vetskap!

USA har ekonomiskt erövrats av en grupp internationell bankirer. USA är uppbyggt på frimureri sedan 1776. Federal Reserve har skuldsatt Amerika sedan 1913. Dollarn är nu så urgröpt att den kan falla. Krig och finanskrisen bygger på kaosläran att bryta ned samhället. Det är planlagt. Politiken bär falsk flagg.

Finansrevolutionen

10 TÄNKTA REGIONER I EN NY VÄRLDSORDNING

10 kungariken. Ett odjur stiger fram. Bilden visar principiella planer som går att hitta och är absolut inte en definitiv utan det finns stora intressen i Asien som påverkar. Men en Federation av jordens länder är på väg. Intresset för Euroasien gäller jorden rikaste område för olja. Irakkriget var ingen tillfällighet. Inte heller kriget i Afghanistan. Det blå området är en intressesfär.

Världstaten förenar statens rättsliv med företagets ekonomi. Modellen är prövad i Kina. Civilsamhället som samhällets grundval förstörs. De som skett i Världskrig I & II syns ske igen en sista gång. Hela det amerikanska folket är lurade av sin egna. Deras ekonomi är plundrad av en liten klick av internationella bankirer som kontrollerar mer än halva jordens tillgångar.

Detta gäller också också oss i Sverige. Också vi är förda bakom ljust. Vad hände i Sverige under åren 1982-1992 som ekar än idag? Det är inte förklarat. Politiker och media tiger men spåren visar på samma mönster att demontera. Effekten var en ny utrikespolitik, ny finanspolitik, nedmontering av välfärdssamhället, finanskrasch, ny statsledning och inträde i EU. En tillfällighet? En genomförd plan?

Trilaterala kommissionen (TC) och Euroasien.

Den trilaterala kommissionen grundades 1973 av David Rockefeller (medlem i Skull and Bones) och omfattade först 200 medlemmar från hela världen, varav ca 77 var amerikanska medlemmar.

Omkring 300-350 europeiska (Europa), asiatiska (Asien & Stilla havet) och nordamerikanska (USA/Kanada) medborgare samarbetar i denna verskamhet.

Zbigniew Brzezinski som är TC:s ledare 1973 skrev i sin bok 'Between Two Ages: America's Role in the Technotronic Era', ett nytt samhälle, där den sociala grunden och nationella suveräniteten uppgår i en global ekonomisk enhet.

• "... marxismen utgör ytterligare ett viktigt och kreativt skede i förfallet av människans universella vision ...marxismen som sprids på den populära nivån i form av kommunism, utgör ett stort framsteg i människans förmåga att konceptualisera sin relation till världen."

•"... hur Amerika "leder" Eurasien är en kritisk fråga. En makt som skulle dominera Eurasien skulle kontrollera två av världens tre mest avancerade och ekonomiskt produktiva regioner. Enbart anblicken på kartan visar att kontrollen över Eurasien nästan automatiskt medför att Afrikas underordnas detta centra, vilket gör att det västra halvklotet och Stilla havsområdet (Australien) tillhör geopolitiskt och perifert världens centrala kontinent.

• "I takten med Asiens ekonomiska utveckling som redan genererar enorma krav att finna och utveckla nya energikällor, är det känt att i länderna i Centralasien och Kaspiska havet har reserver av naturgas och olja som gör att källorna i Kuwait, Gulfstaternas, Mexiko eller Nordsjön blir dvärgar. (s 125)"

•"I det långa loppet, är den globala politiken bunden att bli alltmer otrevlig, om koncentrationen på ledarskap läggs i händerna på en enda stat. Därför blir Amerika inte bara den första och den enda globala stormakten, men det är sannolikt att den blir den allra sista." (S.209)"

•"Nationell suveränitet är inte längre ett livsdugligt begrepp"

•"Människor, regeringar och ekonomier i alla nationer måste tjäna behoven hos de multinationella bankerna och företagen. (Konstitutionen är) otillräcklig .... den gamla ramen för den internationella politiken, med sitt inflytande .... fiktionen om suveränitet. ... är uppenbarligen inte längre förenlig med verkligheten ...."

Det är en utmaning som kan leda till Tredje världskriget och det är redan inlettt.

USA har 65,000 soldater i Afghanistan. Enligt Cynthia McKinney är det intressen för pipelines som styr agendan för kriget i Afghanistan. Amerikanska bomber och missiler släpps i Aghanistan exakt efter den önskade sträckningen för pipeline som Washington föredrar. Cynthia McKinney är en amerikansk politiker och var Green Partys kandidat i presidentvalet 2008. Dessförinnan var hon ledamot av USA:s representanthus för Demokraterna.

Avtal för pipeline i centralasien är undertecknat.
http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/2608713.stm

Terroristattacken 11/9 2001 i New York

Världshändelser som inte ser ut att höra ihop är i själva verket mycket väl planerade. Man kan egentligen säga att tredje världskriget redan har börjat i och med Oklahomabombningen och attacken mot Pentagon och World Trade Center i New York 2001.

Klockan 9.37 lokal tid flög American Airlines Flight 77 av typ Boeing 757 som väger 80 ton in på låg höjd in i Pentagon. Vart tog planet vägen?

Varför rasade den 47 våningar höga byggningen Saloman Brother's Building WTC 7 ihop många timmar efter att tvillingtornen, trots att den skenbart hade fått minimala skador.

Och varför kunde BBC gå ut med ett meddelande att WTC 7 hade rasat ihop, 23 minuter innan byggnaden faktiskt rasade? Byggnaden innehöll viktiga finansiella institutioner och myndighetsorgan, bland annat den amerikanska säkerhetstjänsten och borgmästarens ledningscentral för krisberedskap. På BBC:s egen hemsida medger de att de faktiskt råkat tappa bort originalbandet av deras sändningar av attacken mot World Trade center den 11:e september!!!

Osama bin Laden har framställts som den misstänkte nummer ett för attacken mot World Trade center den 11 september 2001. Detta har sagts från Vita Huset!

Varför är då inte Bin Ladin är efterlysta av FBI för attackerna den 11 sept 2001?? FBI medger att den inte har några konkreta bevis mot bin Ladin för 911. Titta på deras hemsida, attackerna den elfte september nämns inte.
http://www.fbi.gov/wanted/terrorists/terbinladen.htm

Usama bin Ladins och al-Qaidas mångåriga vänskapsband med Bush och CIA är väldokumenterat! President Bush vägrade låta FBI att utreda medlemmar av Bin Ladins familj som var bosatta i USA, vilka sedan flögs tillbaka till Saudiarabien dagarna efter 11 september.

Men amerikanska myndigheterna har begått ännu en oförklarlig handling: de släpper alla medlemmar av bin Ladins familj som då var bosatta i USA.
http://www.russiatoday.ru/Top_News/2009-09-12/911-reasons-conspiracy.html

Bin Ladin-familjen har gjort affärer med Bushs familj i tjugo år. Al-Qaida är en myt skapad av företagsägda medier.
http://www.oilempire.us/bush-binladen.htm

Hela attacken innehåller stora oklara frågor och vittnesmål talar om bomber som får tvillingtornen att implodera, som vid en rivning som gör att 911 syns vara ett arrangerat dåd. Utan 911 skulle det ha varit omöjligt att starta krigen i Afghanistan eller Irak.

2003 kommer Bushs presidentorder #13303 som tillåter US-medborgarar att driva handel med Irak och Iraks tillgångar köps upp. 2004 är Rothschild i Irak och omformar Bank of Iraq för att göra förtjänstpå irakiska statsobligationer och statsskulder. Ny dinar är knuten till dollarn esätter den gamla.

Mellan april 2003 och juni 2004 infördes 12 miljarder dollar i amerikansk valuta till Irak. Enligt tidskriften Vanity Fair levererade den amerikanska militären upp till 30 ton kontanter per dag – pallvis med nya hundradollarsedlar. Av de pengarna har uppskattningsvis 9 miljarder dollar bara försvunnit.

Biträdande försvarsministern Paul Wolfowitz utsågs av Bush 2005 till att efterträda James Wolfensohn som chef för Världsbanken.

Ännu fler miljarder strömmade in på Blackwaters, privatarméernas bankkonton. Stor skuldsättning sker genom Världsbankens chef Paul Wolfowitz. Blackwaters privatarmer & Halliburton hovar in miljarder.

Bakom Halliburton finns Bushs vice president Dick Cheney. Krig är en lönsam affär för finansfamiljerna. Profit über alles! Världsbankens chef Paul Wolfowitz lämnar sin post den 30 juni 2007 efter anklagelser om nepotism.

Nordamerikanska unionen

(The North American Union) är ett projekt organiserat av USA:s Council on Foreign Relations Kanadas Council of Chief Executives och Mexikos Mexican Council on Foreign Relations. Projektet föreslår ett närmare ekonomiskt och socialt samarbete mellan de tre länderna.

Projektet inleddes i oktober 2004 och resulterade i två dokument: Trenationellt upprop för en nordamerikansk ekonomi- och säkerhetsgemenskap år 2010 (Trinational Call for a North American Economic and Security Community by 2010) i mars 2005 och den slutgiltiga rapporten: 'Att bygga en nordamerikansk gemenskap (Building a North American Community) från maj 2005.

I den sistnämnda föreslås ett ökat samarbete mellan Kanada, USA och Mexiko liknande den Europeiska unionen.

Vissa internetkällor hävdar att denna rapport, trots att den i sig inte nämner något politiskt samarbete, föreslår att den Nordamerikansk union kommer att förena de tre nordamerikanska länderna till en politisk union likt den i Europa. Vissa tror till och med att en sådan union får sin egna valuta, ameron , som skulle ersätta den amerikanska och kanadensiska dollarn och den mexikanska peson.

På senare tid har de tre nordamerikanska nationerna ökat det ekonomiska samarbetet och accelererat processen inom NAFTA. Som svar på kraven om en ökad globalisering. Liknande åsikter har utländska ekonomiska jättar såsom Kina och EU att ledarna i de tre nordamerikanska staterna gått med på att arbeta närmare med varandra. Hittills har de etablerat projektet Security and Prosperity Partnership of North America (SPP)

Sydamerikanska Nationernas Union med förkortningen UNASUR eller UNASUL (spanska: Unión de Naciones Suramericanas, portugisiska: União de Nações Sul-Americanas, engelska: Union of South American Nations, (nederländska: Unie van Zuid-Amerikaanse Naties), är en politisk och ekonomisk gemenskap med Sydamerikas tolv självständiga stater.

U.S. istället för USA

Amerikanska myndigheterna är numera knutna till Förenta staterna (U.S.) och inte längre till The Unites States of America, USA. Detta har förts in dolt. Se nedan.

US är vägen till federationen. President Bush uppgift var attt motivera för krig i Irak, vara patrioten i nationalism och fungera oduglig som ledera genom ett okontrollerat grepp över ekonomin för en utblottning. The bad guy. Allt var planerat för en revolution.

President Obama kom fram som okänd och valdes till den förste svarte presidenten och sågs som 'the good guy'. Han talade till folket 'Yes, we can change'. Han blev ledaren för internationalismen och nedrustning av kärnvapen. En väg till en federation. Han blev motpolen till Bush för avspänning och kontakter med Ryssland och öst bärande ett muslimskt namn. Tes blir antites i en hegeliansk strategi.

I sitt valtal talade Obama om en förening mellan de svarta och vita att bli 'the United States of America'. En fullbordan. Folk grät i glädje. Obama talade sedan i sitt presidenttal om att återvända till de historiska rötterna för Amerika till deras förfäder dvs till frimurarnas och slaveriets förfäder. Tal i förtäckta ordalag till salveri. Bill Clinton är skolad i Cecil Rhodes Scholar i Oxford, en poltisk, brittisk och imperialistisk sekt, som ingår i Round Table Group.

Dessa ledare hälsar på folket med Odjurets tecken. Den behornade guden! Dubbelspelet till både vänster och höger och tal i täckta ordalag.. Vargar i fårarkläder. En hel nation och värld förs bakom ljuset.

En fruktansvärd brutalitet har skett i Irakkriget. 60% av alla döda består av civila personer i något som skulle vare ett befrielskrig. USA har visat vrede att dessa förhållanden avslöjats. Nära 400 000 händelser finns dokumenterade. En plutonchef låter civila gå ut på minfält för att röja minor. Barn torteras. Amerikansk militär uppges ha blundat för tortyren av irakiska fångar, där bundna hjälplösa offer misshandlas av män i uniform med stålvajrar, metallkäppar, gummislangar, träpåkar eller kedjor. Offren har också utsatts för sexuella övergrepp och våldtäkt, bränts med cigaretter och utsatts för syraattacker. Majoriteten av rapporterna rör irakisk militär eller polis som den USA-ledda koalitionen har utbildat. Allt blir kontraproduktivt. Medborgares protester som anites ka n föranleda en ny antites att skapa polisstaten.

Finanskrascher genomförs på samma sätt medvetet för att skapa kris och sönderfall på jorden. Ett uppror mot hela skapelsen och samhället som ett mänskligt hem och framtid.

Världens 'största' demokrati är på väg till en polisstat. En rik nation och supermakt blev plundrad av en bankelit. USA blev en brittisk koloni. USA kunde ha varit skuldfri med en ekonomi i överskott. Istället för enorma ränteskulder kunde välstånd ha gällt i och utanför Amerika. Enoma kapital har gått har gått i spillror. Det ekonomisk skuldsättningen blir till ruin för samhället och mänskligheten.

David Rockefeller näst rikast och mäktigaste efter huset Rotschild avslöjar:
”För mer än ett sekel har ideologiska extremister på båda sidor om det politiska spektrumet påstått att vi [Rockefeller-familjen] är en del i en hemlig konspiration verkande emot de bästa intressena av Förenta Staterna, och karakteriserat min familj som ”internationalister” och för att konspirera med andra runt om i världen för att bygga en mer integrerad global politik och ekonomisk struktur – en värld, om ni vill. Om det är anklagelsen, står jag skyldig, och det är jag stolt över.”

Politik och ekonomi förenas. Inte för människor och folk utan för sina egna familjer och företag i vanvettets välmåga och girighet. Samhället återvänder till slaveri.

Kongressman Larry P. McDonald:
”Kampanjen Rockefellers och deras allierade kör med är att skapa en världsregering med superkapitalism och kommunism under ett och samma tak. Allt under deras kontroll. Menar jag en konspiration? Ja, det gör jag. Jag är övertygad om att det finns en sådan komplott vars utsträckning är internationell, vars planering är generationer gammal, och vars syfte är häpnadsväckande ond.”

Amerikanarna har inte längre någon makt över sitt land. 2010 gäller Förenta staterna, U.S. Förenta staterna är redan förberedd för att riva upp konstitutionen och ingå i en internationell kropp.
http://www.uschamber.com
http://www.usembassy.org.uk
http://www.ussenate.com

Det som ser ut att vara Amerika och USA är egentligen Storbritaniens globala superstat. Och bakom detta leder vägen till Jerusalem.

Tittar man på hemsidor för USAs regering står det www.ussenate.com, www.usmilitary.com, www.usconstitution.net osv. Alltså inte usasenate.com eller usamilitary.com.

USA finns inte längre. När presidenten talar säger han The United States and 'the american people'. Det är världens Förenta Stater som styrs av England (Israel) och som snart kommer visa sin sanna ambition att regera hela världen. Mot detta kommer tveklöst motstånd.

EU sägs senast år 2015 integreras med the North American Union som då är en nyskapad union av hela den nordamerikanska kontinenten inklusive Mexico. Samtidigt pågår processer med att skapa unioner på de andra kontinenterna i världen.

När allt tillslut bara består av några stora unioner är det lätt att styra dem från toppen via en världsregering. U.S och alla andra länder kommer att upplösas i FN:s Förenta Stater.

Myndigheterna i Amerika arbetar nu i själva verket åt den Internationella valutafonden IMF och FN. Bakom IMF finns Federel Reserve som pumpat in pengar.

Snart kan det finnas en väldig konflikt där kanske Texas ställer sig utanför USA och bildar en egen republik? En revolt mot den nya världsordningen. Om USA:s egna stater vägrar att följa efter, då finns allt förberett under många års tid att genomföra undantagstillstånd enligt nya lagar och att sätta in FN-trupper med massavrättningar och koncentrationsläger i stor skala. Se nedan.

Sydamerikanska unionen

UNASUR består i grunden av två existerande tullunioner: Mercosur och Andinska gemenskapen, Comunidad Andina på spanska. UNASUR är ett fördjupat politiskt samarbete i den sydamerikanska integrationsprocessen.

Fördraget om bildandet av unionen undertecknades den 23 maj 2008 i Brasiliens huvudstad Brasilia vid det tredje toppmötet. Målsättningen är att unionen ska vara igång 2019. Unionens högkvarteret är tänkt ha sitt säte i Quito, Ecuador men är för tillfället placerat i Brasilia. Parlamentet ska vara i Cochabamba, Bolivia medan unionens bank, Sydbanken Banco del Sur ska ligga i Caracas, Venezuela.

Sydamerikanska Nationernas Union syfte är att utveckla och ge plats åt ett område med integration och enhet i den kulturella, sociala, ekonomiska och politiska utvecklingen bland sina medlemmar, med hjälp av politisk dialog, socialpolitik, utbildning, energi, infrastruktur, ekonomi och miljö, bland annat för att undanröja den socioekonomiska klyftor, uppnå social integration, medborgerlig delaktighet och stärka demokratin.

Europeiska unionen (EU)

Europeiska unionen (EU) är ett fördragsbundet samarbete mellan 27 europeiska demokratier. Samarbetet har sedan dess bildande successivt utvecklats genom att medlemsstaterna gemensamt har antagit nya fördrag. Det senaste fördraget som trädde i kraft var Lissabonfördraget den 1 december 2009. Fördragen utgör, tillsammans med de protokoll som är fogade till dem, unionens primärrätt. Primärrätten reglerar unionens funktionssätt och kan liknas vid en konstitution.

EU består av 27 suveräna stater, vilka frivilligt underkastat sig ett system av gemensamma institutioner. Varje medlemsstat har valt att överföra en del av sin egen suveränitet till dessa institutioner, med tanken att tillsammans kunna utöva ett större inflytande. De sju institutionerna är Europaparlamentet, Europeiska rådet, Europeiska unionens råd, Europeiska kommissionen, Europeiska unionens domstol, Europeiska centralbanken och Europeiska revisionsrätten.

Africa Union

Afrikanska unionen (AU) är ett samarbete mellan 49 afrikanska självständiga stater, plus Västsahara. Alla afrikanska stater utom Marocko, Ghana, Madagaskar och Eritrea är medlemmar.

Afrikanska unionen etablerades den 9 juli 2002 genom att samarbetet inom Organisationen för afrikansk enhet (OAU) utvidgades. Unionens högkvarter ligger i Addis Abeba i Etiopien. AU syftar till att bilda en mer långtgående politisk och ekonomisk enighet i Afrika än sin föregångare OAU (Organisationen för afrikansk enhet). AU har bland annat frångått OAU:s hårda princip om icke-inblandning i länders inre angelägenheter och har fredsbevarande styrkor i Darfur och Somalia.

Förhoppningen är att AU med tiden ska kunna utvecklas till en union liknande Europeiska unionen (EU), men dagens AU har långt kvar dit, och är än så länge i praktiken bara ett mellanstatligt samarbetsorgan.

United Nations och världspolisen

De Förenade Nationerna, FNs fredsbevarande styrkor och ett omgjort Nato kommer vara de enda som får ha vapen när övriga länder har avrustats i syfte för väldsfred. Alla militära styrkor kommer att överföras FN:s kommand.

Men det kommer vara en världsfred under tyranni med krav på total underkastelse. Fördraget om havsrätten (The Law of the Sea Treaty) förändrar den amerikanska Marinstaben till en världsflotta som ska verkställa den internationella lagen för världens hav. Dessa styrkor kommer att fungera som världspolis i konflikten mellan internationalism och nationalism. Nationaliser kommeratt ses som laglösa rebeller.
http://www.roguegovernment.com/news.php?id=4836
http://www.comw.org/qdr/fulltext/0603rzepka.pdf

FN präglas av inkompetens och korruption
Publicerad i Svd 31 juli 2010

"FN är den internationella rättens främsta källa. Det är som att över hälften av ledamöterna i Sveriges riksdag skulle vara nominerade av landets Hells Angelsklubbar. "

Världsparlamentet

Se länk

Federal Reserve och Finanskrisen

1913 bildades Federal Reserve (Fed) som tilläts trycka upp sedlar och att även skuldsätta den amerikanska staten genom att kräva ränta på pengarna, som egentligen tillhörde staten. Federal Reserve som USA:s centralbank är chartrad av privatia bankirer och gjordes till en centralbank för en nationell och global plundring. År 2008 tryckte Fed 7.700 miljoner sedlar för 6,4 cent per styck. Grunden för dollarvärdet vilar främsta på statsobligationer istället för säkring i guld. Denna försäkring upphörde 1971.

Statsobligationer är skuldebrev som utfärdats av det amerikanska finansdepartementet att betala för den amerikanska regeringens upplåning för samällets utvecklinh och försörjning. Statsobligationer anses då vara ett av de säkraste investeringarna, eftersom den vilar på fullständiga tron på och krediter genom den amerikanska regeringen. De skall betalas av det amerikanska folket. Genom fractional-reserve banking uppstår den fälla som återverkar på hela världsekonomin där dollar utgör en världsvaluta.

Vad är en världsvaluta? Världsvaluta innebär att en valuta är lagligt betalningsmedel över hela världen. Internationella valutor som gäller i flera nationer har redan utvecklas. Den utvecklingen kan ses som grunden för att en interkontinental valuta, världsvalutan, som då blir en verklighet. Två valutor, euron och dollarn, är redan idag betalningsmedel i många länder och används således redan på många håll i världen. Även i Afrika har man planer på en gemensam valuta hos medlemsstaterna i den Afrikanska unionen.

Valutareserven som grund för en framställning av pengar

I Sverige grundades 1668 det vi nu kallar för Riksbanken. Några år dessförinnan gavs sedlar ut i vårt land. Det var kvitton på metaller som deponerats. Kvittona - eller sedlarna - användes för att handla med. När Sverige införde kronan år 1873 bestämdes dess värde till 0,403225 gram guld. Denna summa växlades in av Riksbanken ”vid anfordran”. Det måste alltså finnas täckning i bankens guldreserv för varenda sedel som trycktes. Det är den egentliga grunden för alla centralbanker. Med guld- och silvermynten kunde man genomföra handel inom och utanför landets gränser.

Under medeltiden gällde Mark som ett silvermynt som präglades efter lokala viktstandarder. 1 Skaramark hade sitt värde i 210,47 gram silver. Stockholmsmarken vägde 204,62 gram och Linköpingsmarken 217,02 gram. Kölnermark bestod av 233,85 gram silver och var så det mest värdefulla. Så bedrevs handeln innan sedelns tid.

Andra världskriget var en ekonomisk katastrof för alla världens ekonomier av vikt, förutom USA. Kriget var ju initierat härifrån.

Många länder hade satt sig i enorm skuld till USA, som snabbt samlade ihop världens guldreserver tills man hade över 80% av det globala guldbeståndet. Detta gav USA en närmast total dominans i den valutaekonomiska maktbalansen. Detta var man inte sen att utnyttja, då man i Bretton-Woods-fördraget 1944 snabbt inrättade Världsbanken och Internationella Valutafonden.

Dessa skulle framstå som oberoende och välvilliga organisationer som sysslade med lån till utvecklingsländer, men de var verktyg för att etablera en dollar-dominans på valutamarknaden. Inte nog med att USA hade kontroll på världens guldreserver. De hade ensamrätten på att trycka dollar. I princip hade USA monopol på hur alla andra länders valutor förhöll sig till dessa två värdegrunder i guldet och dollarn.

USA fastnade i en enormt kostsamt Vietnamnkrig, som från 1967 till 1972 kostade över 500 000 000 000 dollar. Årligen 12 % av USA:s BNP. Man lånade stort av de europeiska centralbankerna. Finansvärlden såg på. Ögonbrynen höjdes. Frankrikes president Charles de Gaulle, uppdrog Banque de France att lösa in 300 000 000 dollar mot guld hos Federal Reserve Bank i New York.

Summan var oerhörd. Andra länder följde försiktigt Frankrikes exempel. USA kunde varken använda sedelpressen (dollarn var knuten till guldet, som började ta slut) eller höja skatterna (skattebetalarna var kraftigt emot kriget) för att finansiera de astronomiska militära utgifterna. För varje bomb som fälldes över Nordvietnam sköt USA:s skulder i höjden. Stormakten svajade.

Krig och statsskulder finns i historien som dubbla avsikter att bryta ned samhällsordningen. Det märkliga är nationen USA också förstörs. Man förstör sitt eget hus.

Mot slutet av Vietnamnkriget började USA:s tidigare enorma valutareserver ta slut. Man hade endast kvar en tredjedel av sin forna gulddominans. Dessa krafter bakom detta startar inte bara krig utan lägger en väg för ett ekonomisk sönderfall av USA som nation. Det är krafter på en överstatlig nivå!

Dollarsystemets kollaps 1971

Situationen blev ohållbar och en söndagkväll i mitten av augusti 1971 talade president Nixon till nationen och sade kort och gott att USA inte längre skulle lösa in dollarn mot guld. Därmed försvann guldfoten helt. En av de viktigare ekonomiska händelserna i modern tid, men vars betydelse är kraftigt underskattat. En ekonomisk tsunami för världens ekonomier.

BIS-rapporten (BIS se nedan) varnar 2008 i samband med finanskrisen att det fortfarande är fullt möjligt att de senaste årens dollarfall följs av en fortsatt snabb försvagning av den amerikanska valutan under ”mer oordnade former”.

Alltsedan 30-talet hade John Maynard Keynes idéer om staternas plikt att ingripa i och styra ekonomin varit vägledande för politiken i de flesta länderna. Keynesianismen fungerade från 1950 till omkring 1970 som kännetecknades av en hög tillväxt och en omfördelning av välståndet.

Keynesianismen

  1. Arbetslösheten i marknadsekonomin. Keynes menade att en marknadsekonomi aldrig kunde bli tillräckligt stabil för att kunna nå full sysselsättning. Tvärtom så menade han att en marknadsekonomi var så instabil att även om full sysselsättning skulle uppnås så skulle den situationen inte bestå under någon längre tid. Den ohämmade marknadsekonomin skulle ofelbart från och till hamna i depression.
  2. Orsakerna till arbetslösheten. En storskalig arbetslöshet är en effekt av för låg efterfrågan på varor och tjänster.
  3. Statlig upphandling. För att komma till rätta med arbetslösheten måste staten aktivt gå in och finansiera upphandling av varor och tjänster. Orsakerna till den låga efterfrågan stod, enligt Keynes, främst att söka i det finansiella underskottet på marknaden. Detta kunde staten korrigera genom att öka sin upplåning.

John Maynard Keynes var Storbritanniens representant vid Bretton Woodskonferensen 1944 och den som tillsammans med Harry Dexter White utformade Bretton Woods-systemet, byggt på frihandel och fasta växelkurser. Dollarns värde som världsvaluta var förankrat i guldet.

I början av 1970-talet såg ”den gyllene eran” emellertid ut att ha nått sin slut: tillväxten stagnerade och inflationen ökade i många industriländer, samtidigt som arbetslösheten växte. Det är samma tid då dollarna lämnar guldet som bas och en valutainflation begynner som förändra världsekonomins förutsättningar. Valutaormen införs 1973 - 1977 med fasta växelkurser men faller. Under 80-talet utsetts Sverige av valutaspekulationer bl.a genom miljardären George Soros som sänkte den svenska kronan 1992.

Fenomenet under 70-talet kallades för stagflation och ekonomer och politiker såg sig desperat om efter nya lösningar på problemen. Inflation och arbetslöshet kunde inte längre hanteras. Genom att dollarn föll, föll även keynesianismen.

Hösten 1973 fick man ett tillfälle att testa Milton Friedmans ekonomiska stålbadsrecept. Den 11 september det året störtades Chiles folkvalda president Salvador Allende i en USA-stödd militärkupp med en chockterapi genom terror, mord och tortyr för en nationell omvändelse. Metoderna utvecklades vetenskligt på 50-talet genom CIA.

Ewon Cameron var en psykiatiker på 1950-talet, verksam vid McGill-universitetet i USA. Där utsatte han sina patienter för en särdeles barbarisk form av så kallad chockterapi som han delvis utvecklade med ekonomiskt stöd av den amerikanska underättelsetjänsten CIA. Cameron trodde att han kunde bota schizofreni genom att först bryta ner patientens personlighet och sedan bygga upp den på nytt. CIA insåg tidigt de möjligheter Camerons chockterapi erbjöd när det gällde att utveckla nya förhörsmetoder.

Ett gäng unga nyliberala chilenska ekonomer – adepter till Milton Friedman, som så småningom skulle bli ökända under epitetet Chicago Boys – anförtroddes uppdraget att omforma den chilenska ekonomin enligt nyliberala riktlinjer. Källa Naomi Klein, "Chockdoktrinen", 2002.

Professorn Milton Friedman ansåg att statliga ingrepp i ekonomin alltid var av ondo; om de ekonomiska krafterna – ”den osynliga handen” som Adam Smith på sin tid talade om – bara gavs största möjlighet att verka fritt skulle ”sjuka” ekonomier snart repa sig och ett oanat välstånd snabbt sprida sig.

Välfärdsstaten skulle rivas ner och ersättas av frihet. För att man skulle nå dithän var dock drastiska åtgärder nödvändiga: avregleringar, privatiseringar och kraftiga nedskärningar av offentliga utgifter. Han är hjärnan bakom den ekonomiska liberalismens pånyttfödelse och världsomspännande ekonomiska och sociala katstrofer.

För första gången i historien bestod alla valutor av papper. Och ingenting annat än papper. En dollar hade nyss kunnat definieras som exakt 0,88867 gram guld. Vad var nu definitionen på en dollar? Allt blev relativt. Ingen vet det ännu. Det man visste var att inget nu stoppade USA från att sätta igång sedelpressarna igen. Ett nytt valutasystem och en cental världbank syns i IMF, den Internationella Valutafonden

Kina nylibelraliseras 1989

Som internationellt erkänd nationalekonom reste Milton Friedman under 1970-talet och 1980-talet runt i världen för att argumentera för en marknadsorienterad ekonomisk politik. Marknadsekonomin bygger på en optimering mellan tillgångar och efterfrågan enligt fysikaliska lagar. Den bryter istället ned jordens resurser och samhällets sociala betingelser ohämmat. Drivkraften är den snabbaste vägen till profit. Rensopat från all etik och förstånd.

Milton Friedman besökte bland annat kommunistiska stater som Jugoslavien och Sovjetunionen. Friedman ansåg att en kapitalistisk marknadsekonomi är en nödvändig, men inte tillräcklig, förutsättning för frihet. Han menade att fria marknader motverkar politisk centralisering och kontroll. Auktoritära regimer skulle därmed få det svårare att kontrollera medborgarna ifall de inte har möjlighet att detaljstyra ekonomin i landet.

Budskapen han förmedlade i Kina bidrog till att Deng Xiaoping och andra kinesiska ledare inledde en liberalisering av den ekonomiska politiken i landet. Reformen och stålbadet genomfördes på Himmelska Fridens torg 1989 inför världens ögon. Kommunism och kapitalism förenades till nyliberalism och kallas i Kina för den nya och sanna kommunismen efter maoismen.

2007 bytte Kina strategin för sin valuta reserv. Kina lyfte då 210 miljarder dollar ur sin utländska valutareserv – en femtedel av hela reserven, som är världens största – för att bilda ett särskilt statligt bolag som ska investera utomlands. Valutareserven var år 2007 på 1.070 miljoner dollar och 2010 fanns $ 3.090 miljoner dollar. En ökning med 200 %. Det är en ny policy som fått politiskt klartecken och som innebär att Kina frångår sin tidigare strategi att framför allt köpa amerikanska statsobligationer.

Ny central världsbank

Kina vill skapa en ny världsvaluta och göra IMF till världens nya "Fed". Allt i linjen med Rotschilds internationalism. Kina vill se en ny global valuta.

Vad den skulle kunna heta säger Kinas Centralbankschef Zhou Xiaochuan ingenting om. "Den skulle användas för handel, investeringar, för världsmarknadspriser på basvaror och för de multinationella företagens bokföring. Den globala valutan skulle hanteras av den internationella valutafonden IMF."


Historien bakom chartade centralbanker i USA

Den första institutionen med ansvar för en centralbank i USA the First Bank of the United States, som bildades för 1791 genom Alexander Hamilton. Alexander Hamilton, en Rothschild-agent hade övertalat George Washington att låta Rothschild finansiera Amerikanska revolutionen. År 1791 och efter en stor krigsskuld att betala, inrättade Hamilton en centralbank, chartrad av Rothschildsgruppen och andra utlänningar. Den kallade First Bank of the United States. Namnet ’Bank of United States’ valdes för att lura befolkningen att det var Amerikas och nationens bank. Kontrakt gällde fram till 1811.

Kongressen avslog då efter de 20 kontrakterade åren 1811 under James Madisons presidentskap en förlängning av kontraktet och banken stängdes den 11 mars 1811. Nathan Mayer Rothschild blev vansinnig och utfärdade ett ultimatum: ”Antingen godkänds en förnyelse av kontraktet, eller så kommer de Förenta Staterna finna sig själva i ett synnerligen ödesdigert krig.” Rothschild tillfrågade det brittiska parlamentet att förklara krig för att återinstallera banken. Det blev krig som avslutades 1812. Ny krisgsskuld.

Från 1816 blev den andra banken i USA chartrad av privat banker tillhörande Rothschild. Dess stadgar förnyades inte 1836, då det blev föremål för en omfattande attack av president Andrew Jackson.

Från 1837 till 1862 gäller Free Banking eran utan någon formell centralbank. Det sker tack vare president Andrew Jackson

Från 1862 till 1913 gäller ett system med konkurrerande nationella banker National Bank Act 1863. Nationella banker kunde då trycka "National Notes" baserat på köp av federala obligationer. Dessa beskattades om de tryckte sedlar utan värde. Detta system fungerade inte

Totalt sett fortsatte sedan den amerikanska ekonomin att växa snabbare än Europa, men perioden ledde inte till en ekonomisk stabilitet. I detta system med konkurrerande nationaliserade banker utbröt flera finanskriser. År 1873, 1893, 1901 och 1907 skedde en rad bankkonkurser. Det nya systemet var inte stabilt. Många misstänkte att bakom detta fanns ett bedrägeri och en manipulation.

Finanskraschen som metod. Bankpaniken 1907

I oktober 1907 utbröt en stor finanskris. Många hus som hade raserats under jordbävningen i San Francisco 1906 var försäkrade av bolag i London och utbetalningarna dränerade kapital från Storbritannien. Det ledde till att räntan steg i både England och USA och än mer då många lånat för spekulation. Höga räntor och fastighetspriser bromsade sen upp investeringar i kapitalvaror.

Problemen förvärrades när en grupp investerare sen försökte ta kontroll över storbolaget United Copper Company. Jättesummor hade lånats för affären men snart visade det sig att någonting var galet, aktien sjönk som en sten. Massor av banker hade aktier i företaget som säkerhet för sina lån oc` många blev nu ovilliga att låna ut pengar även till andra banker.

Bristande likviditet, bland annat på grund av tillbakadragande av pengar från bankirerna gjorde sedan att krisen kulminerade. Flera hävdade att Morgan, ansedd som Rotschildagent och Chase som företrädde Rockefeller, gjort en kupp mot investeringsföretaget Knickerbocker Trust och sålt av tillgångar i bolaget samtidigt som de hade läckt historier om dåliga lån till pressen varpå panik uppstått och folk börjat storma bankerna.Bankiren Jacob Schiff från Kuhn, Loeb & Company, hade sagt ett tal i New York Chamber of Commerce där han varnade:

”Om vi inte har en centralbank med adekvat kontroll över krediterna då kommer det här landet att undergå den allvarligaste och mest långtgående finanspaniken i dess historia.”

Samma år kraschar börsen! Aktierna störtdyker och massor av banker, industrier och affärer över hela landet går i konkurs varpå en ekonomisk depression infaller. Tömmer alla sin bankkonton då rasar banken. Detta visste Schiff och hans medbröder.

Bildandet av Federal Reserve 1913

Kuhn Loeb & Co, Jacob Schiff, Rothschilds och Paul Warburg

Mot slutet av 1800-talets århundrade startade bankerna som kontrolleras av familjen Rothschild en stor kampanj för att få den rika amerikanska ekonomin under deras kontroll. Ungefär år 1900 skickade Rothschilds ytterligare en agent i USA, Paul Warburg, för att samarbeta med bankfirman Kuhn Loeb & Co. Jacob Schiff och Paul Warburg startade kampanjen för skapandet av Federal Reserve Bank. De är starka och mäktiga. Bakom finns ett inflytande som varit övermäktig t.o.m USA själv.

1908 godkändes Aldrichakten som etablerade National Monetary Commission, en studiegrupp över penningsystemet. Hjärnan bakom den var republikanen Nelson Aldrich som sedan gjorde en 2-årig turné i Europa med några bankirer men inte lämnade någon rapport till regeringen när de kom hem. Inte heller erbjöds någon plan för bankreform. Istället samlade han ihop gräddan av bankeliten för ett hemligt möte på Jekyll Island i New York för att dra upp planerna på en centralbank i USA

År 1910 möttes 7 män på Jekyll Island i Georgia, USA för att diskutera hur man kunde ta över den ekonomiska makten i USA

Männen var och är tillhörande Illuminaterna:
Nelson W Aldrich, republikansk politiker, och svärfar till John D Rockefeller, A. Piat Andrew, assisterande finansminister, Henry P. Davison, Sr, medlem av J.P Morgan Company, Charles D. Norton chef för 1:st National Bank i New York, Benjamin Strong, chef för JP Morgan Bankers Trust, Frank A. Vanderlip, chef för National City Bank of New York som representerade Rockefeller samt Paul M Warburg, partner i Kuhn, Loeb & Company som representerade Rotschilds och Warburgs i Europa.

Planen var att privatisera hela banksystemet via en enda centralbank och att inga andra banker skulle kunna verka utom genom den. Så föddes "The Federal Reserve Bank."

Banken var varken federal eller en reserv, det var bara ett trick för att lura det amerikanska folket att det var staten som ägde den.President Woodrow Wilson lovades stora donationer under sin presidentvalskampanj om han stöttade magnaterna. Ändå säger han detta i "The New Freedom".

Under jullovet 1913 när de flesta senatorer hade åkt hem lyckades man rösta igenom förslaget att överlåta statens penningtryckande åt en privat bank!! Det här innebar att staten lät ett privat företag trycka upp pengar som de krävde ränta på. Före 1913 var det ingen skatt på arbete i USA men nu beskattade den amerikanska regeringen befolkningen för att kunna betala Federal Reserve Bank.

Banken var varken federal eller en reserv. Det var bara ett trick för att lura det amerikanska folket att det var staten som ägde den. Woodrow Wilson lovades stora donationer under sin presidentvalskampanj om han stöttade magnaterna. Under juluppehållet 1913 när de flesta senatorer hade åkt hem, lyckades man rösta igenom förslaget att överlåta statens penningtryckande åt en privat bank.

Det här innebar att staten lät ett privat företag trycka upp sedlar som de sedan krävde ränta på. Före 1913 fanns det ingen skatt på arbete i USA men nu blev den amerikanska regeringen befolkningen beskattade för att kunna betala Federal Reserve Bank. Höger dollarsedel är ett silvercertifikat, dvs sedeln kan inlösas i silver. Den vänstra är baserad på statsobligationer. Sedlar med guldcertifakat kunde före 1971 inlösas i guld.

Fractional-reserve banking - bråkdelsreserver
Att skapa pengar som inte finns

Bankirernas sataniska affärsidé är att trycka upp pengar och på så sätt skapa pengar ur ett intet med ränta på ränta dvs skuldsättning av alla utom sig själva. Dollarn är en världsvaluta. Därför har den så stor påverkan på alla valutor.

Mekniken att skapa pengar

Om regeringen i USA behöver kapital till något stort projekt så går USA:s president till kongressen, vilken i sin tur ger finansdepartementet fullmakten att trycka statsobligationer till ett värde av 1 miljard dollar. Dessa statsobligationer levereras sedan till Federal Reserves bankirer där Federal Reserve i sin tur överlämnar 1 miljard i dollar till regeringen.

Dessutom kan man genom detta trycka 14 nya miljarder i dollar för utlåning.

Enligt de gällande reglerna så kan nu Federal Reserve använda denna statsobligation som en reserv för nya krediter. Garanten för obligationerna blir folket. Obligationer sätter så allmänheten i skuld.

Övriga pengar saknar täckning. Kapitaltäckningsgraden är 1 på 15, vilket innebär att Federal Reserve kan trycka 15 nya miljarder dollar i krediter till delstater, företag och individer i USA, där en del existerar i form av en obligation som amerikanska folket betalar ränta på och sedan 15 delar som är luft. Kontanter blir här pengar som är tryckta av centralbanken.

Sparkapital är också en säkerhet. Genom att man lånar ut multiplar av dispositioner cirkulerar pengar som inte finns. Skulle en stor andel av dem som sparat  ta ut sina pengar uppstår en systemkris. Faller värdet på dollarn kan en kedjeeffekt uppstå och bli en kris som påverkar världekonomin. Dollar blir värdelös och blir papperspengar.

Med andra ord:

Dessa 15 miljarder existerar bara i teorin, inte i realiteten, där Federal Reserve sen tar ränta på pengar som inte finns. Genom sin sedelpress skuldsätts hela nationen. Detta påverkar hela världsekonomin då dollarn är en världsvaluta.

Den industriella och ekonomisk globaliseringen

Politiskt har en förskjutning av makten skett uppåt till överstatliga eller mellanstatliga organ på nationalstaters bekostnad som sker.

Organ som arbetar för en ökad globalisering är EU, FN och Världsbanken.

International Monetary Fund (IMF)

Nationella tillgångar som olja eller mineraltillgångar har senare tvingats bli privatiserade genom att låta multinationella företag ta över. Internationella Valutafonden, International Monetary Fund (IMF), som kom till hösten 1944 är ett globalt organ, som verkar i nära samarbete med Världsbanken och G7-länderna (som nu är G8) .

Utlåningen sker via IMF från Ferderal Reserve som alstrar nya dollarsedlar.

Skuldsättning av länder har genom dessa organ fungerat som ekonomiska torpeder för globaliseringen. Equadors och Venzuelas oljekällor tog som pant. Chile, Sydafrika, Dafur, Kongo, Polen och inte minstIrak har fått gå genom samma behandling. Kongo gäller metall för mobiltelefoner. Dafur gäller olja.

Det amerikanska företaget Halliburton har hovat in miljader dollar av amerikanska skattemedel på en återuppbyggnad Irak som aldrig blev av. Krigsaffären Irak innehåller en svindel och vanskötsel i gigantiska mått genom köp av utrustning, säkerhetstjänst och en enorm korruption.

Dollarn används till lån i U-länder. Stora summor har lånats t.ex. till Irak via Världsbanken.

Återuppbyggnaden av Irak uteblev men skuldsättningen växte. Gigantiska summor kan inte redovisas. Men Irak är skyldig att betala igen. Världsbanken hämtar pengar från Federal Reserve. Pengar som tillhör amerikanska folket. Oljekällorna privatiseras genom detta som en pant.

Spekulationen trycker på och urholkar verkligt värde på pengar. På 90-talet av värdet på handeln av valutor och värdepapper ca 60 gånger större än världshandeln på varor och tjänster. Detta är inte ett hållbart system.

Henry Ford, den gamle bilmagnaten, sa mycket riktigt: "Det är nog tur att folk inte förstår vårt banksystem och vårt monetära system, för om de skulle förstå det, tror jag att det skulle bli en revolution före nästa morgondags gryning."

Källa: http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=710.

Skuldsättning är ett ekonomiskt vapen

Världens omstöpning har skett genom skuldsättning som en metod. Internationell U-hjälp har maskerats i syften. Kritiken mot FN är kraftig. Världspolitikens agenda innhåller att fria nationer skall underordnas en privat kontroll. Det gäller alla länder. Hegels dialektik beskriver omställning genom tes, anites och syntes. Vi kan se att det har skett för länder som Sverige under 1982 - 1992.

Kuhn Loeb & Co:s historia och finanskraschen 2008

Den 1 januari 1875 anslöt sig Jacob Schiff (1847-1920), som var kallades til USA av Rothshild till företaget och inledde en kraftfull tid som ledare av företaget, då det växte till en mäktig investmentbank i USA. Schiff var den som togs sig ann Trotsky och planlade den ryska revolutionen 1917 med Rockefeller. Detta finns beskrivet under 'Ryska revolutionen'.

Kända partners i företaget är Otto Kahn, Paul Warburg, Felix Warburg, Mortimer Schiff, Benjamin Buttenweiser och Lewis Strauss. Sigmund Warburg grundare av SG Warburg. Andra band till Kuhn Loeb finns genom släktskap och äktenskap som l J & W Seligman, Speyer & Co, Goldman Sachs & Co och Lehman Brothers. Det visar på de familjära och finansiella partnerskapen.

Måndagen den 15 September 2008 lämnade Lehman Brothers, ett av de mest prestigefyllda företagen på Wall Street in sin ansökan konkursskydd. Hur kunde detta ske? Dollarfallet har undergrävt ekonomier tillsammans med en frikostiga lånegivning, belåning av hus och fastighetsspekulationer. Detta är ohållbart. Bubblor som spricker. Är det okunnskap eller otur? Det är en konskevens. Fundamentala principer har övergivits och ingår i ett ekonomisk krig mot världens folk.

Rothschilds anhängare råkar finns med i alla krascher. De är dels de extremt framgångsrika dels ger dessa de finansiella katastraforna. De dubbla sidorna finns där alltid. Allt för att splittra. Härska genom att söndra. Historien avslöjar.

President Andrew Jacksons stopp på bankirernas rövande

USA:s historia visar på flera försök att få stopp på bankirerna. 1829 stiger så Andrew Jackson (1767-1845) in på scenen och här skulle de internationella bankirerna få möta en verklig motståndare. Han deltog i frihetskriget mot britterna och efter att ha slagit dem i slaget vid New Orleans 1812 blev han något av en nationalhjälte. Jackson var en passionerad motståndare till de finansiella makthavarna som t.o.m försökte få till stånd en förnyelse av det 20-åriga banktillståndet 4 år innan det gamla gick ut. Presidenten la in ett veto där han bl.a skrev:

”Mer än 8 miljoner av aktierna i banken ägs av utländska intressen. Är det inte en fara för vår frihet och självständighet med en bank som till sin natur har så lite anknytning till vårt land och kontrollerar vår valuta, får våra pengar och håller tusentals medborgare i beroende?”

Kongressen lyckades inte köra över Jackson veto och nu var bankirerna riktigt förbannade. När han ställde upp för omval 1832 sponsrade de hans motståndare Henry Clay med hela 3 miljoner dollar. De kontrollerade dessutom stora delar av pressen. Då gjorde Jackson något som ingen annan presidentkandidat före honom gjort; han gav sig ut på valturné i landet. Tidigare hade kandidaterna nominerats, hållit ett och annat tal och sen suttit hemma vid brasan, men Jackson visste vad som stod på spel och lämnade inget åt slumpen, han förde ut sitt budskap till folket och han gjorde det på plats. Hans valslogan var ”Jackson, och ingen bank!” Resultatet blev en jordskredsseger men Jackson varnade:

”Korruptionens hydra är bara skadeskjuten, inte död!”

Jackson beordrade sin finanminister Louis McLane att flytta regeringens depositioner från centralbanken till de statliga men McClane vägrade varpå Jackson avskedade honom och anställde William DeVane som också bangade. Presidentens tredje finansminister Roger B Taney gjorde dock slag i saken och bankchefen Nicholas Biddle försökte då använda sitt inflytande för att få senaten att inte godkänna Taneys utnämning. De brev som Biddle nu författade sammanfattar på ett skrämmande tydligt sätt mentaliteten hos den elit som under lång tid härskat och fortfarande härskar på jorden:

”Inget förutom ett vida spritt lidande kommer att ha någon effekt på kongressen. Vår enda trygghet ligger i att hålla en fast kurs av stadig återhållsamhet och jag hyser inget tvivel om att en sådan kurs kommer att leda till återbördandet av valutan och ett nytt tillstånd för banken.”

Bankirerna krävde nu in alla lån och vägrade ge nya och utlöste som beräknat en nationell finanskris vilket ledde till arbetslöshet och depression. Jackson hade gjort kraftfulla insatser för att försöka rensa upp bland den korrumperade finansvärlden och avskedat 2000 ämbetsmän som han visste gick bankirernas ärenden och när han nu ville ta tillbaka makten över valutan från penningväxlarna och återbärda den till folket blev de fullständigt rasande. Biddle och hans gelikar skyllde på jackson och pressen hakade på.

Jackson höll ett brandtal mot bankirerna:

Ni är en grupp huggormar och jag ämnar utrota er och vid Gud jag SKA utrota er!”

Nu var sanningens timme inne. Om kongressen kunde uppbåda tillräckligt stort stöd genom full majoritet så skulle de kunna upphäva Jackson veto. Den oro som rådde i kombinationen med bankirernas övertalningskampanj och mutor talade för att Jackson skulle få se sig besegrad. Då plötsligt kliver en av dessa hjältar i historien, en människa begåvad med både hög moral och stort mod, fram. Guvernören av Pennsylvania, George Wolf, förklarade att han stöttade Jacksons veto eftersom han inte litade på bankirerna. Samtidigt uppdagades det att Biddle hade skrutit offentligt om bankens planer att krascha den amerikanska ekonomin.

Nu svängde opinionen till Jacksons fördel och representanthuset röstade mot förslaget att förnya bankens tillstånd med 134 röster mot 82. Man fick också igenom ett förslag om att tillsätta en kommission som skulle undersöka bankens inblandning i finanskraschen. När representanter för kommittén kom och bad att få ut bankens räkenskaper och anteckningar vägrade emellertid Biddle att lämna ut dem. Han lät dem inte heller undersöka den korrespondens som hade skett mellan honom och de kongressmän som fått personliga lån samt de förskottsinbetalningar som gjorts till dem. Dessutom vägrade han att vittna inför kommittén i Washington. Så mycket för den bankens ärlighet alltså.

Den 30 januari 1835 när Jackson är på väg ut ifrån regeringsbyggnaden på Capitol Hill susar en man fram med en pistol i handen för att avlossa ett skott. Pistolen feltänder dock varpå mannen sliter upp en andra pistol och även den feltänder. Attentatsmannen övermannas och han visar sig vara en husmålare från England vid namn Richard Lawrence. Vänner till mannen berättade senare om hur hans skrutit att om han åkte fast efter dådet så skulle mäktiga personer i Europa se till att få honom fri. Lawrence frikändes från brott med anledning att han ansågs vara sinnessjuk.

1836 går tillståndet ut för The Second Bank of the United States och samma år åtalas Biddle för bedrägeri. Bevisningen räcker inte för fällande dom men Biddle har flera civila åtal på sig när han dör åtta år senare. Den 8 januari 1838 gör president Jackson den sista avbetalningen på USA:s statsskuld, en aldrig tidigare eller senare skådad bedrift i landets historia. President Jacksons hantering av indianfrågan lämnar en mycket bitter eftersmak men vad beträffar sättet att handskas med bankirerna och statsskulden går han till historien som ett unikum.

1852 konstaterade den dåvarande brittiske finansminister William Gladstone följande:

”Från den dag jag blev finansminister började jag lära mig att staten höll en i grunden falsk position i förhållande till finanserna. Regeringen själv var inte menad att ha någon egentlig makt, utan skulle lämna pengamakten suverän utan att ifrågasätta den.”

Källa http://vaken.se/modules/smartsection/item.php?itemid=710

President John F Kennedy, silverdollarn och Federal Reserve

John F Kennedy ville ändra på detta så att staten själv skulle ha kontrollen över valutasystemet utan att staten skuldsattes. Han införde nya pengar, ”United States Notes". Genom Executive Order 11110 godkände presidenten Finansdepartementets utgivning av $4 292 893 815 med ett nytt silvercertfikat. Detta innebar att statsskulden skulle minska utan att behöva betala ränta till Federal Reserve Banks ägare. Detta höll på att knäcka Federal Reserve-systemet.

Tio och tjugodollarsedlar hann aldrig att cirkulera men höll på att tryckas av Finansdepartementet, när Kennedy blev mördad. President Kennedy mördades den 22 november 1963. 'The United States Notes' som han hade tryckt upp togs omedelbart ur cirkulationen. Detta kan förklara kan varför Warren kommissionen lät John J. McCloy finnas med i panelen, en man utan erfarenhet av brott, brottsbekämpning och nationell säkerhet, men som hade varit VD för Chase Manhattan Bank. Även hans bror Robert F Kennedy blev senare mördad.

Federal Reserve Banks trycker dollarsedlar baserat på bråkdelsreserver och förser IMF med nytryckta dollar för internationella krislån.

Det heter att denna likviditet injiceras i världsekonomin. Men vad händer med värdet på de dollar som redan fanns innan IMF som kan med ett klick skapa 750 miljarder nya dollar? Varje ny dollar urlakar ursprungligt.. Och det är vad IMF, Rothschild, Kina, Kazakhstan och Ryssland vill att göra att blir dollarn instabil för att sedan bli värdelös. Men det låter ju bra när den internationella valutafondens lånekapacitet "utökas" med 750 miljarder dollar. Detta är att faktiskt förstöra värdet på valutan och skapa en världskris. Sedan kommer den ny världsvalutan Amero.

http://www.lanksamling.se/blogg/federalreserve.html

The “City” i London. Rotschildimperiet

The ”City”, även kallat the ”square mile” en yta på 677 hektar i London och är en egen stat. Stads-staten, betalar ingen skatt, har sina egna domstolar, egna lagar, egen flagga, sin egen privata polis på ca 2000 män, och en nattbefolkning som är under 9000 innevånare. Detta imperium råder över världen och USA

Här finns Bank of England, en privatägd institution som inte är föremål för reglering av det brittiska parlamentet, och i själva verket är en suverän världsmakt. Vidare finns här Lloyd's of London (försäkringsbolag), London Stock Exchange, (aktiebörsen) FleetStreets tidningar och förlagsverksamhet, alla brittiska banker, kontor i 385 utländska banker, och 70 amerikanska banker.

Inflytande når i alla rikningar. Sedan 1873 hade Rotschild en oljeverksamhet i Ryssland Stalin kom hit som 23 åring och fick arbete hos Rotschild i Batumi.

N.M. Rothschild Group - den dodla handen bakom världsekonomins sönderfall

Den ekonomiska krisen i USA borde få folk att inse att att den amerikanska ekonomin styrs från utlandet. Borgenärerna, de finansiella institutionerna, transnationella företag och banker vill förstöra den fria marknaden och ta kontroll över allting. Man har medvetet lånat ut för mycket pengar för att man vet att det tillslut kommer leda till kaos.

Så på grund av detta kommer världen att behöva en reglerings "polis" för att se till att något dåligt inte händer med ekonomin igen. Några enstaka privata ägare i toppen (Sir Evelyn de Rothschild) har en vilja att få sitta med i fina internatonella kommitéer som ska övervaka världsekonomin som ett slags lagstiftande och reglerande poliser. Men först ska de skapa valutakrascher, instabilitet och en global lågkonjuktur. Kanske ett tredje världskrig. Sen kommer folk vilja ha reglering. Det kommer ju ändå att ge sken av att vara samma fria marknad som innan.

Kina används nu som testland efter 1989 för hur hela världen kommer fungera om några år. Kommunism och hänsynslös kapitalism, fascism samarbetar och styr landet.

Just nu ser vi konsekvensen av bedrägeriet Federal Reserve System som startade i USA 1913. Kanske hinner de dessutom få systemet nedstängt innan folk får veta vilka banker som i nästan 100 år har förvaltat och otillbörligt utnyttjat de amerikanska folkets valuta, dollarn.

Alla världens valutor och ekonomier står idag under inflytande av några få. Det är resultatet av århundraden av kolonialism. Brittisk imperialism och handel med krig. Glöm inte att USA började som en brittisk kolloni. De senaste århundradena har Storbritannien dominerat världshaven och handeln. Rothschild, en tysk familj har dominerat bank och finansvärlden i Europa de senaste två hundra åren. Idag kallas det globalisering. Eftersom de har kontroll över så många banker kan man säga att världen idag fungerar som en koloni åt dem

Detta är vad som händer: det amerikanska folket har blivit rånade på sina skattepengar genom Internationella valutafonden. IMF (international monetary fund) överglänser alla andra och bidrar med hundratals miljarder dollar till "världsekonomin" (Wallstreet banker). Men var kommer alla pengar ifrån?

De kommer från skattebetalarna i Amerika. De arbetar hårt och har en bra industri. Deras problem är att de som kontrollerar deras pengasystem, Federal Reserve system är helt styrt av utländska intressen. Deras Federal Reserve System är inte federalt alls, utan ägs av privata banker och fungerar som en agent för Förenta Nationerna, FN via Internationella valutafonden.

Federal reserve är trots namnet inte en statlig organisation utan en privat kartell mellan banker med ägare som J.P Morgan och Rothschild, Bank of England.

Syftet med kartellen är att gemensamt skydda bankernas position. Offentligt säger man sig vara en statlig amerikansk myndighet men det enda federala med Federal Reserve är namnet och .gov webbadressen.

Kartellen trycker papperspengar och lånar ut dem till USAs regering till ränta. Det mesta av amerikanarnas personliga inkomstskatt går åt till att betala räntan på detta ”lån”, sedlarna som kallas federal reserve notes är ju inte statens.

Det perfekta brottet

Sir Evelyn de Rothschild propagerar för övervakning på hela världsekonomin. Allteftersom recessionen blir djupare förstår fler människor att något är fel. Men media diskuterar oftast bara resultatet av kredit krisen. De fokuserar sällan på vad som egentligen orsakade det. Kan en hel värld bli utan pengar? Rothchilds banker har sån enorm makt så det är möjligt för dem att starta en global recession och de gjorde det.

I en intervju blir han tillfrågad om orsaker till finanskrisen 2008? Han sätt ju när källan kan man tycka.

Här är sir Evelyn de Rothschild svar på CNCBs nyheter om vad som gick fel, vad som behöver förändras, se video

Reportern: Jag läste det du skrivit där du gick igenom alla de människor som är skyldiga till vad som har gått fel. Och det är en bred grupp människor. Kan du ta oss igenom dina synpunkter med tanke på att vi ser i en global situation?

Sir Evelyn de Rothschild: Jo jag tror inte det är dags att prata med dig om att gå igenom det förflutna. Jag tror att det viktiga som jag är intresserad av är hur vi hanterar här och nu och går in i framtiden. Och sedan börjar han prata om att han vill att hela det ekonomiska systemet borde kontrolleras och övervakas. Och dessa övervakare bör ha lika hög lön som de banker som de kontrollerar säger han. Om ett sådant system installeras, kommer han att vara osynlig grundare, som kontrollerar det.

I en BBC-intervju talar han om att vi behöver lära oss att agera mer etiskt. "...Bankerna är finansiella instrument... Bankerna kan inte gör som de vill ..."

Ett liknande fast mycket mindre exempel var när miljardären George Soros sänkte den svenska kronan 1992. Han gav sig också på det britiska pundet. Men han var bara en person. Detta är världens största bankdynasti in action.

Nordbanken (numera Nordea) köptes ut av staten för att förhindra banken att gå omkull. Banken hade 1989 fusionerats med PK-banken. Staten pumpade in 65 miljarder i affären, dock bedömdes banken ha ett visst värde varför förlusten antas ha kostat skattebetalarna omkring 35 miljarder kronor. Nordea är i själva verket bara en pusselbit i Rothschild-styrda Inter-Alpha Group som är i kris och agerar destruktivt för att tjäna pengar. Ett gigantisk svindleri enligt samma mönster för ekonomisk världskontroll.

Banking with Hitler. BIS-banken som hälpte Hitler till krig
"Det kom som en chock att upptäcka att flera av USA:s största företagare var i maskopi med nazisterna både före och efter Pearl Harbour 1941, inklusive I.G Farben, denna kolossala industri som skapade Auschwitz."

Judiska affärs- och bankmän var med att skapa Nazi-Tyskland, som mördade miljoner judar i koncentrationsläger! Man offrade sina egna i detta broderskap.
Profit über alles! Detta offrande ingår i den ofattbara världspolitikens agenda! Här tystnar media.

Orden står att läsa i professor Charles Highams avslöjande bok Trading with the enemy – the nazi-american moneyplot som bygger på dokument ur 'US national archives' och bevisar hur eliten i väst finansierade och stöttade Hitlers regim. Strävanden allianser och det sektiska broderskapet gällde upprättandet av Europas Förenta Stater.

Detta bygger enligt världspoltiken kaosmodell. Världskriget var planerat för globaliseringen och en ny världsordning. Rotschild gav sitt stöd till Stalins Sovjet 1920-1984. Banden mellan de båda går långt tillbaka i tiden. Se nedan. JP Morgans stöd gällde Hitler.

Världen av styrs av profitörer och privata bankirer. Profitörenas valspråk

Professor Higham skriver vidare: ”Dessa finansmagnater förenades av en ideologi: ’Business as usual.’ Knutna till samma reaktionära idéer sökte medlemmarna en gemensam framtid i fascistisk dominans oavsett vilken världsledare som skulle gynna deras ambitioner.”

Higham avslöjar bland annat att JP Morgans General Motors mellan 1933 och 1939 pumpade in 30 miljoner dollar i I.G Farben var med att skapa Auswitch - den slutliga lösningen.

IG Farben var på 30-talet världens största företag. IG Farben ägde en del av Auschwitz och tillverkade dessutom giftgasen Zyklon, vilken användes för storskaliga avrättningar i de nazistiska koncentrationslägren. Det var en direktör i IG Farben som tog fram krigsupprustningsplanen 1936 för Hitlers regering. Bosch var en huvudleverantör till den tyska krigsindustrin, och liksom IG Farben och många andra stora tyska företag betalade Hitlers SS för leveransen av slavarbetare.

JP Morgan hjälpte Hitler med stålproduktionen. Järnmalm kom från Sverige. Fram till krigsutbrottet 1 september 1939 var Sverige och Frankrike de största leverantörerna av järnmalm till Tyskland.

Man skapar först en fiende med ett finansiellt stöd, för att senare bekämpa fienden. Detta är den bisarra verklighetens politik.

Redan 1937 skrev den amerikanske ambassadören i Tyskland, William Dodd:

”En grupp industrialister i USA har gett sig tusan på att skapa en fasciststat som ersätter vår demokrati och har ett nära samarbete med fascistregimerna i Tyskland och Italien. Jag har haft gott om tid under min tid i Berlin att bevittna hur nära några av USA:s mäktigaste familjer står nazisterna.”

Den 7 juli 1929 strax före börskraschen 24 nov 1929 la de allierade fram den så kallade Youngplanen, som innebar att Tyskland på 37 år skulle betala i genomsnitt 100 miljoner brittiska pund om året och därefter under 22 år betala en summa för att täcka den krigsskuld som de allierade hade till USA.

Förslaget fastställde de tyska krigsskadestånden till gigantiska 20 miljarder dollar, det vill säga 105 miljarder mark. Nu fick också det Nationalsocialistiska tyska arbetarpartiet (NSDAP) det folkliga stöd de så hett eftertraktade, då ilskan över de allierades krav var stor hos det tyska folket. Genom börskraschen 1929 blev situation än värre. Europa hade inte återhämtat sig efter Första världskriget.

Börskraschen och depressionen som följde på 1930-talet blev mycket djup för USA. Hela ekonomi låstes. Världshandeln krympte.

1929-1933 höjdes tullar och spreds handelshinder, internationella krediter ströps, regeringar insisterade på full och omgående betalning av krigsskadestånd och andra utlandsskulder, länder devalverade sin valuta för att göra exporten lättare och importen dyrare.

Folken ropar efter ny ordning. Härskarna kommer.
"Ordo Ab Chaos"

Ett år efter Youngplanen fick nazisterna 6,4 miljoner röster, vilket innebar en åttadubbling av röstantalet på två år. I januari 1933 utsågs Hitler till rikskansler. Trots en brutal hetsjakt på politiska motståndare, judar och andra minoriteter, hade storkapitalet i väst inget emot att satsa pengar på nazityskland.

BIS-banken - Business as usual

Folket hetsades i sin tunga börda. Hitler kunde träda fram och personifiera hatet från folket. Massorna hyllade sin Führer.

Bank for International Settlements (BIS) bildades i maj 1930 enligt efter den s.k "Young-planen", en plan utvecklad av JP Morgan-bankiren Owen D. Young.

BIS-pengar till Tyskland kom för att hantera Tysklands återbetalning av krigsskulden från Första Världskriget men framför allt för att bygga upp en tysk militärmakt. Detta var inspirerat av Hitlers finansministern och chef för Reichsbank Hjalmar Schacht, som hade bott i Brooklyn.

BIS blev samägt av världens största centralbanker, däribland Morgan's First National Bank of New York, Federal Reserve i New York, Reichsbank och den centrala centralbankerna i England, Belgien Italien, Frankrike och Japan.

Hjalmar Schacht hade redan innan Hitler blev rikskansler 1933 tryckt på för att skapa en institution som skulle bibehållakommunikationskanaler och en samverkan mellan världens finansiella ledare även i händelse av en internationell konflikt.

Det skrevs in i bankens stadgar, med medgivande av respektive regeringar, att BIS skulle vara skyddad från beslag, nedläggningar eller censur, oavsett om dess ägare befann sig vara i krig. BIS var genom detta under Hitlers fullständuga kontroll vid utbrottet av andra världskriget. (Charles Higham, Trading with the Enemy, 1983.

I BIS styrelse ingick Hermann Shmitz, chef för IG Farbe som var nazisternas största industriella monopol, Baron Kurt von Schröder, chef för Kölns JH Stein Bank, Walther Funk, en ledande Gestapo-officer och Reichsbank-finansiär och Emil Puhlon, som var personligt utsedd av Hitler. Ordförande för styrelsen mellan 1939 och 1946 var Thomas McKittrick, en amerikansk affärsjurist från Lee, Higginson & Co, som gett stora lån till Nazi-tyskland

Det skulle även bryta dödläget i världsekonomin. Dubbla syften. Ett i högsta grad avancerade schackdrag i ett dolt beslutsfattande att skapa ett nytt världskrig. Man skapar monster, för att sedan bekämpa dem. Det ondskans logik i världen.

Skuldsättning och finanskriser har skett genom dollarfallet och styra världen. Makten tillhör dem som styr penningflödena till vem man vill. Skuldsättning gör människorna till slavar.

Först ett världskrig och sedan börskrasch och skuld där alla hamnar i underläga och får samhället att trassas sönder. Sedan kommer en ny giv inte för att utveckla fred utan för nytt världskrig och ny förstörelse. Man skapar en fiende för att sedan angripa den. Skulden är bankiernas vapen att även styra politik och politiker. Profit über alles.

När Hitler kom till makten 1933 började BIS även att investera i tysk krigsindustri. 1939 hade BIS förmedlat 294 milj schweiziska guldfranc in i Hitlers rike. Det finns en dokumentär om detta - Banking with Hitler i 5 delar

Det blev lönsamt. BIS tvättade plundrat guld i Europa. Inte bara BIS utan även andra närliggande banker arbetade hand i hand med nazisterna. En av de största amerikanska bankerna höll en filial öppnas i ockuperade Paris med full kännedom om chefer i USA. De frös räkenskaperna för franska judar. De berövad pengar för flykt från Frankrike. Många hamnade i dödsläger.

BIS grundades i ett direkt samarbete mellan Montagu Norman, ordförande för Bank of England (Rotschild) och den tyska centralbankens ordförande Hjalmar Schacht. Montagu Norman var gudfar till en av Schacht barnbarn. Båda var medlemmar i Anglo-German Fellowship där den ekonomiska eliten deltog i en tyskvänlig förbindelse. I BIS:s styrelsen fanns då nazisterna som Walther Funk och Hjalmar Schact. Ordförande i BIS var en amerikan, Thomas McKittrick, som villigt umgicks med ledande nazister.

Idag fungerar BIS som centralbankernas centralbank och finns i Basel i Schweez. I Europa har BIS arbetat för upprättandet av en europeisk centralbank med BIS som en supranationell organisation på nivån ovanför denna megabank. 165 centralbanker ingår under BIS i Rothschilds världsvärds imperium.

Historikern och professorn Jacques R. Pauwels avslöjade i sin artikel Profits über alles! American corporations and Hitler att en elit bestående av cirka 20 av de största amerikanska företagen hade tyska förbindelser under 30-talet. Bland andra: Union carbide, General electric, Gilette, Singer, Eastman Kodak, Coca-cola, Ford, IBM och ITT. Dessutom var många amerikanska juristfirmor, investeringsföretag och banker djupt involverade i att satsa pengar i Hitlertyskland.

Professor Pauwels namnger Wall street-firman Sullivan & Cromvell, J.P Morgan & Dillonbanken, Read & company och The union bank, ägd av Brown brothers Harriman som hade ett nära samarbete med den tyske stålmagnaten Fritz Thyssen. Chefen för Union bank, som genererade pengar till nazisterna via Thyssen, var Prescott Bush, farfar till George W Bush. Samtliga medlemmar av Union banks styrelse var medlemmar av Skull & Bones.

Men även Sverige. Riksbankchef Ivar Rooth. I egenskap av svensk riksbankschef tillhörde han styrelsen för den internationella regleringsbanken i Basel, BIS. Se höger bild. Källa. Riksbankens deltagande lockades av att ingå detta första försök att institutionalisera det internationella finansiella samarbete och bilda en centralbank som kunna ge lån till medlemsländer vid internationella kriser. Bakom fanns motivet att göra ett internationellt krig till en lönsam affär i det guld som skulle erövras.

Chefekonomen i BIS var den internationellt kände svensken Per Jacobsson, med vilken Rooth flitigt brevväxlade. Rooth hade också mycket goda kontakter med schweiziska nationalbanken som bedrev omfångsrik guldhandel med Nazi-Tyskland.

Rooths kontakter med BIS och den schweiziska nationalbanken skedde dels brevledes,dels genom besök i Basel och Bern. För korrespondens med båda bankerna fick Riksbanken utnyttja UD:s kurirförbindelser

Detta breda kontaktnät måste ha gett Rooth inblick i Tysklands guldaffärer vilka vida översteg landets innehav av förkrigsguld. Varningens lampa borde ha lyst. Rooth visste givetvis att tyskarna före krigsutbrottet 1939 lagt beslag på Österrikes och Tjeckoslovakiens guldreserver. BIS gick beträffande det tjeckiska guldet Hitlers ärenden och överförde 23 ton i Reichsbanks ägo.

1950 publicerade James Stewart Martin boken All honorable men om sina erfarenheter som chef för avdelningen för ekonomisk krigföring vid justitiedepartementet i USA. Hans jobb var att undersöka strukturen i den nazistiska industrin. Martin beskriver hur affärsmän från USA och England såg till att hamna i nyckelpositioner för att mörklägga och försvåra undersökningar om nazistindustrin för att dölja sin egen medverkan där.

I dokumentären Banking with Hitler avslöjas hur den amerikanske finansministern 1934–45, Henry Morgenthau, i sin dagbok erkände hur både nationella och internationella banker skapade ett system för att finansiera nazisterna.

Järnmalm från Narvik till Tyskland

Bankir och finansmannen Jacob Wallenberg var en av våra ledande krigshandelsförhandlare med Tyskland, utsedd redan på hösten 1939. Vi ser att även Sveriges bank- och affärselit ingår runt Hitler. Den svenska positionen och strategin måste ha varit klarlagd. Riksbankschefen Ivar Rooth satt ju med i BIS-bankens styrelse, där planerna för hur Tysklands upprustning skulle finansieras.

Jakob Wallenberg “utnämndes 1941 av Hitler till ‘Kommendör av Tyska örnens förtjänstorden’ som förlänades endast ett fåtal utlänningar som gjort Tredje riket synnerligen stora tjänster”. Markus var tillräcklig slug för att inte ta emot en orden från Hitler och lyckades efter kriget att framstå som en vän av de allierade.

Efter krigsförklaringarna stod Sverige som ensam storleverantör och sålde 10 milj. ton malm per år. Trots stor tysk inhemsk produktion (15 milj. ton 1938) var man beroende av störningsfria leveranser från Sverige för att upprätthålla den tyska stålproduktionen. Varje dag transporterades upp till 45 000 ton av den ypperliga svenska järnmalmen till Tysklands fabriker för att förvandlas till krigsmateriel. SKF tillgodosåg 7-10 procent av Tysklands behov av kullager.

Mitt i hjärtat av Oslo och inte alls långt ifrån Stortinget, i Kongens gate, låg SKF:s lokaler. Man tillverkade slitstarka kullager till det nazistiska krigsmaskineriet, men det satte åtta man i den norska motståndsgruppen SL/Aks delvis stopp för när de sprängde sönder lokalerna den 27 november 1944.

Lättnaden var således stor för Hitler när Sverige deklarerade att man var neutral även när det gällde handelspolitiken. De nazistiska makthavarna insåg dock att de allierade inte skulle ligga på latsidan med att stoppa den svenska malmen och förstod att de kanske skulle bli tvungna att invadera Sverige. Att så inte skedde under vinterkriget berodde till stor del på det av svenska diplomater frammedlade fredsavtalet mellan Finland och Sovjet 1940. För britterna hade nämligen mycket riktigt en plan för att få stopp på handeln. Churchill förstod att Sverige och Norge aldrig frivilligt skulle ge upp sin neutralitet eller frivilligt stoppa malmexporten.

Järnmalmshandeln var ett instrument som användes för att skydda landet mot ockupation, försörja befolkningen och industrin samt hota med i utpressningssyfte vid diverse förhandlingar bl.a. om de norska judarna.

Operation Barbarossa.Utrikesministern Christian Günther hade en avgörande roll för Sveriges handlande i samband med tyska propåer om genommarsch av en tysk lätt infanteridivision, kallad Engelbrecht-divisionen, via järnvägstransporter från Norge, genom Sverige mot Finland. Det var en förberedelse av operation Barbarossa, då omfattande tyska stridskrafter gick till angrepp mot Sovjet med början midsommarveckan i juni 1941. Finland gick där till attack mot Sovjet en vecka senare med målet att återta under vinterkriget 1939-1940 förlorade områden.

Transporterna genomfördes via ett hundratal tåg med början 25 juni 1941. Den 12 juli 1941 var transporten genomförd. Tyska myndigheter erlade full betalning till svenska staten för transportkostnaderna.

Förutom de rent säkerhetspolitiska skälen att handla med Tyskland var exporten viktig för försörjningsläget i Sverige. 70% av alla varor som importerades kom vid den här tiden från Tyskland eller tyskockuperade länder och utan dem skulle befolkningen i Sverige varit i en helt annan situation. På samma sätt som järnmalm skickades ut, sändes kol, koks, gödningsämnen, kemikalier och verkstadsprodukter in. Försändelserna fortsatte även under 1943 och 1944 när tyskarna själva led brist på dessa varor. Men tyskarna hade redan 1940 alternativ till den svenska malmen som t ex ökad egen produktion, ändring av produktion osv. Och genom invasionen av Frankrike kom tyskarna också över de franska gruvorna i norr. Samtidigt fick järnmalmshandeln med Sverige en särställning.

Hitler behandlade Sverige med silkesvantar under hela kriget. Och det handlade egentligen bara om en sak - järnmalmen.

Vad än värre är än den uteblivna historien om hur 203 svenska sjömän offrade livet under sina malmtransporter verkar har raderats ur böckerna. Många fartyg torperderades av allierade fartyg och u-båtar. Bara för att detta utfördes av vinnarmakterna får vi inte glömma bort de sjömän som dödades.

Allt BIS gör sker utan någon insyn.

Det är idag, 2010, kända namn som sitter i BIS styrelse inklusive centralbankschefer som Ben Bernanke från amerikanska centralbanken Federal Reserve, Mervyn King från Bank of England, och Jean-Claude Trichet från Europeiska Centralbanken (ECB). Någon centralbank har nyligen sålt 349 ton guld till BIS i en swapaffär på 14 miljarder dollar dvs i en tillfällig försäljning under en period. Troligtvis för att få ned priset på guld. Varför vet ingen. Allt BIS gör sker utan någon insyn.


Källor:
Professor Charles Highams bok ”Trading with the enemy:”
http://www.thirdworldtraveler.com/Fascism/Trading_Enemy_excerpts.html
Professor Antony Suttons “Americas Secret Establishment:”
http://www.bibliotecapleyades.net/esp_sociopol_skullbones.htm#menu
Professor Antony Suttons ”Wall Street and the rise of Hitler:”
http://reformed-theology.org/html/books/wall_street/

En ny världsvaluta Amero som ersätter dollarn

En Amero är namnet på den valuta som är tänkt att ersätta valutan i Kanada, USA och Mexiko, åtminstone i teorin. Detta skulle vara pengar som används för den nordamerikanska unionen på samma sätt som euron används för dagens Europa. Professor Robert Mundell är född i Kanada och arkitekt av euron och till en ny världsvaluta: Acmetal eller Amero.

Vissa människor tror att Amero kommer att dras med i arbetet av USA målmedvetet krascha dollarn och sedan föreslå en lösning på Amero som ersättnings pengar.

Kazakiska presidenten Nursultan Nazarbayev har uppmanat till inrättandet av en världsvaluta den sk "acmetal". Detta visar tydligt att spänningarna mellan öst och väst inte längre finns.

Det internationella kapitalet som kontrollerar dollarn och Federal Reserve System i USA har också kontroll över den östra delen av världen, Balkan, Ryssland Kina etc. Det verkar som om Kazakstan kommer att spela en central del i inledningen av världens nya valuta.

Men det är något som inte stämmer: Vad är fel med dollarn? Hur kan Amerika har så många starka industrier, de största varumärkena, de har råd att ha militärbaser.

Genom Federal Reserve skuldsättning så förvagas dollarn. Det är starkt skuldsatta pengar. Iran vill hellere handla i Euro än dollar.

FN vill ha en ny global valuta att ersätta dollarn

Dollarn bör ersättas med en global valuta, har FN sade, föreslår den största översynen av världens monetära system sedan andra världskriget. I en radikal rapport har FN: s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) sade systemet med valutor och regler kapital som binds i världsekonomin inte fungerar, och var till stor del ansvarig för den finansiella och ekonomiska kriser.

Den tillade att det nuvarande systemet, där dollarn fungerar som världens reservvaluta, bör bli föremål för en total omprövning. Även om ett antal länder, däribland Kina och Ryssland, har föreslagit att ersätta dollarn som världens reservvaluta är UNCTAD: s rapport för första gången ett större multinationellt institution har positiv till ett sådant förslag.

I huvudsak uppmanas i betänkandet att en ny Bretton Woods-liknande system som förvaltas internationella växelkurser, vilket innebär att centralbankerna skulle tvingas att ingripa och stödja eller pressa sina valutor, beroende på hur resten av världsekonomin beter sig.

Förslagen skulle också innebära att överskott från nationer som Kina och Tyskland bör stimulera sina ekonomier ytterligare i syfte att minska sina obalanser, snarare än, som i det nuvarande systemet, ger underskott för nationer som USA och Storbritannien so får ta den största bördan att juster.

"Byta dollarn med en artificiell valuta skulle lösa några av problemen som rör de potentiella länder med stora underskott och det skulle bidra till stabilitet, säger Detlef Kotte, en av författarna till rapporten. "Men du kommer också att behöva ett system med kontrollerad växelkurs. Länderna bör hålla de reala växelkurser [justerat för inflation] stabil. Centralbankerna måste ingripa och om de inte skulle behöva bli ombedd att göra detat genom en multilateral institution som Internationella valutafonden. "

Förslagen, som ingår i UNCTAD: s årliga handel och utveckling rapporten uppgå till de mest radikala förslag till ny utformning det globala monetära systemet.

Även om många ekonomer har påpekat att den ekonomiska krisen skyldig mer på störningar på efter Bretton Woods-systemet fram till nu inga större institutionen, däribland G20, har lagt fram ett alternativ.

Kina vill fasa ut dollarn som världsvaluta. Det ombildade IMF

Dollarn bör fasas ut som ledande världsvaluta och ersättas av internationella valutafondens egen valuta: SDR. Bakom detta förslag står bland andra Kina som lanserade det på G20-mötet i april 2009. Ekot 2009. Den globala valutan skulle hanteras av den internationella valutafonden IMF.

Vart och ett av de 185 medlemsländerna äger andelar i IMF på samma sätt som aktieägare äger aktier i ett bolag. Andelarna kallas SDR, special drawing rights. Värdet på den globala valutan skulle kopplas till värdet på dessa andelar. Därmed skulle valutans värde inte falla även om enskilda länder hamnar i kris.

”En super-suverän valutareserv som sköts av en global institution kan användas både för att skapa kontroll och likviditet”, skriver Kinas Centralbankschef Zhou Xiaochuan.

Istället vill han se en ny, global valuta. Vad den skulle kunna heta säger han ingenting om. Den skulle användas för handel, investeringar, för världsmarknadspriser på basvaror och för de multinationella företagens bokföring.

Den globala valutan skulle hanteras av den internationella valutafonden IMF. Vart och ett av de 185 medlemsländerna äger andelar i IMF på samma sätt som aktieägare äger aktier i ett bolag. Andelarna kallas SDR, special drawing rights. Värdet på den globala valutan skulle kopplas till värdet på dessa andelar. Därmed skulle valutans värde inte falla även om enskilda länder hamnar i kris.

”Det minskar risken för framtida kriser avsevärt och ökar också möjligheterna att hantera en kris.”, säger Zhou. Sverige hade den 28 februari 199 miljoner andelar av SDR. Det motsvarar en knapp procent.

Kinas valutareserv växte i slutet av juni till rekordstora $ 3,1 biljoner eller 18,4 biljoner svenska kronor (18.400 miljarder kronor), enligt landets centralbank. Motsvarande siffra 2007 var $ 1,070. En ökning på 200% på 3 år.

2007 bytte Kina strategin för sin valuta reserv. Kina lyfte då 210 miljarder dollar ur sin utländska valutareserv – en femtedel av hela reserven, som är världens största – för att bilda ett särskilt statligt bolag som ska investera utomlands. Det är en ny policy som fått politiskt klartecken och som innebär att Kina frångår sin tidigare strategi att framför allt köpa amerikanska statsobligationer.

Reserven, den största i världen, ökade med 15,1 procent jämfört med juni 2009. Boomen beror på att många utländska företag investerar i Kina, stora handelsöverskott samt fonder som söker sig till den kinesiska marknaden på jakt efter snabba pengar genom spekulativa placeringar.

Stalin och Hitler.
Söner till Rotschild?

Är jordens grymmaste män släkt? Finns det blodsband bakom? Stalin Josef Vissarionovich Zhugashvili föddes den 21 december 1878 i Gori, Georgien. Vem var hans far? Uppgifterna har länge varit okända.

Hur kunde Josef bli en mördare av 20 milj människor?

Hans mor var en enkel tvätterska och hans far skulle eventuellt vara en förmögen vinhandlare vid namn Yakov Egnatashvili. Var detta hans verklige far? Vem fick ett sådant destruktiv inflytande på Josef? En mäktig och totalt hänsynslös person måste visat honom vägen. Zhugashvili betyder "jude son".

Den stora oljeregionen i Baku öppnades för utveckling 1873 fem år innan Stalin föddes. Baron Edmond de Rothschild arbetade bakom kulisserna och såg till att oljan i Kaukasus från Azerbajian, Armenien och Georgien fanns sin väg västerut till Rockefellers Standard Oil. Edmond var också en vinhandlare.

Georgien var förutom olja även känd för sin vindruvor och Rothschild ägde vingårdar i Frankrike och var mycket kunnig på området. Det fanns all skäl i världen att studera detta i Georgien. Det rysk-turkiska fredsfördraget skedde den 3 mars 1878 efter kriget 1877-1878 i vilket Rotschild högst troligtvis deltog. Det skedde i San Stefano nära Istanbul. Hamnen i Batumi kom nu i rysk ägo och oljebaronerna i Baku fick nu en port ut till väst. En viktig framgång för oljebaronerna som fanns där.

Firade baron Rothschild fördraget med den ryske storhertigen Nicholas Nikolaevich i Tiflis, där en ung tvätterska var anställd? Rothschild har alltid tagit sig in bland kungligheter överallt i sitt förädiska intrigspel och Romanovfamiljen tillhörde tsarfamiljen. Stalins mor blev gravid i mars 1878. Baron Edmond kan då vara Stalins hemlige far. I vilket fall så hade de kontakter tidigt.

1901 hade Rotschild en oljeverksamhet i Batumi. Stalin kom hit som 23 åring och fick arbete på Rotschilds oljeraffinaderi. Han nyttjade och betalade Lenin, Stalin och hans gangsters. De var bankrånare, kidnappare och utpressare. Rotschild finansierade revolutionärerna för att störta tsaren fram till den ryska revolutionen 1917 och långt senare. Tsarens hemliga polis kände väl till Rothschilds kontkakter med Stalin, Lenin och bolsjevikerna. Något som har påverkat hela världsutvecklingen.

Mycket tyder på att Stalin och Hitler är släkt. Adolfs far Alois Hitler var en oäkta son till Maria Anna Schicklgruber. Det har sagts att Alois far skulle vara Johann Georg Hiedler. Det kan inte stämma. Maria Anna Schicklgruber bodde i Wien när hon blev havande. På den tiden arbetade hon som jungfru hos baron Salomon Rothschild som grundat en bank i Wien. När familjen upptäckte graviditeten blev hon hemskickad och Alois föddes 1837 i Strones, Niederösterreich.

Hermann von Goldschmidt har berättat om sin far som arbetade hos Salomon som en chefskontorist, som skreven bok publicerad 1917 där berättade han om Salomon: "Under 1840-talet hade han utvecklat en ganska hänsynslös entusiasm för unga flickor ..."

Efter sin mors död 1907 reste Hitler som 28-åring till Wien och vistades där i 10 månader och träffade troligen sina kusiner för att finna sina rötter. Adolf Hitler blev mycket besvärad om sin familjebakgrund och blev säkerligen mycket bestört.

Genom historien finns en blodslinje ända från Egyptens forntid som gett ondskans män, folkmördare och monstren på jorden. Frimurväldet är inte bara ondskans politisk förgrening för rekrytering av de 'upplysta' till samhällets högsta postioner utan där finns även de genetiska familjebanden och de kungliga rötterna. Kungahus deltar i Bilderbergruppens möten. Familjer styr världen. Makthavare är släkt med varandra. Det som vi trott tillhör historien träder fram igen.

Internationalismens genombrott

Vi står inför konflikten mellan nationalism och internationalism. Flyktingar strömmar in i väst för en internationalisering och undergrävande av nationella stater och nationell kultur. Patrioism och nationalism blir rebeller i ny ordning. Motstånd kommer att finnas överallt mot en global monetär union. Dessa länder kommer stödja stater i USA som också vill vara oberoende och självständiga. De kommer att gå ihop under skydd av FN i kampen för självständighet från de Förenta Staterna. En konflikt både inifrån och utifrån.

Andra allianser runt om i världen kommer att stödja U.S. Vad blir namnen på dessa allierade? Hur många block kommer att kämpa mot varandra? Den federala unionen, Sydamerikanska unionen, Nordamerikanska unionen, Eurasian unionen? FN kommer bli inblandade överallt och jämka ihop allt till slut. Som den stora hjälten. Allt enligt en hegliginsk modell.

Ett fredsfördrag kommer att slå samman de båda blocken och göra det möjligt för FN att ha bevakning med en militär närvaro överallt, både på land och till havs. Detta för att skydda medborgarna i det nya globla riket från protesterande och människor som tänker annorlunda. Då och då kommer små terrorattacker planteras av världsregeringen för att motivera en global militär övervakning. Att ifrågasätta den styrande makten kommer att betraktas att de är rebeller och terrorister.

Kriget kommer att innebära en kombination av problem: terrorattacker både under falska flaggor utförda av den centrala makten eller aggressiva extremister. Höga oljepriser, höga matpriser, instabila valutor och spekulationer kan bli ekonomiska följder. Krig är det effektivaste sättet är bankirernas lära för att kontrollera människor och tjäna pengar-

Början på den globala monetära unionen, världsregeringen

Delar av Texas säger att de vill lämna unionen USA eftersom de känner sig förtryckta. Det är inga nyheter för resten av världen att det amerikanska systemet främst gynnar de allra rikaste. "America" latinska betydelse är att älska de rika. 30% av texasbor vill träda ut ur unionen. Många kan kom att stödja Texas rätt att vara oberoende och sin egen suveräna stat.

Andra grupper i USA kommer att tycka illa om idén. Om den amerikanska unionen börjar spricka upp och stater vill gå ur, vad kommer resultatet att bli? Kommer USA finnas kvar? Lokala våldsamma protester kommer att äga rum. Inbördeskrig kan bryta ut. Federatione är förberedd med fruktansvärda medel att bli en polisstat

Rothschilds budord: "Du skall föra krig"

Krig är det effektivaste sättet för bankirerna att kontrollera människor och tjäna pengar. Detta är hela planen bakom den globala konjukturnedgången. Början på tredje världskriget och början på den globla monetära unionen, världsregeringen.

Den globala ekonomiska nedgången konstruerad av Rothschilds holdingbolag och investmentbanker kommer att lägga fundamentet för tredje världskriget och Rothschilds räddningssplan för att ta kontroll över hela världen. Detta inkluderar ett av dem kontrollerat övervakningssystem som kontrollerar det ekonomiska systemet. Ett krig syftar till att utplåna all religioner och drastiskt minska beolkningsmängden.

1) Första världskriget gällde att omstörta Ryssland och kejsarhusen i Europa och sprida socialismen.
2)
Andra världskriget gällde i två maktsfärer, bourgeosin [kapitalismen](tes) och socialismen [sovjetblocket] (antites) enligt Hegel
3)
Tredje världskriget det sista blir ett omfattande krig mellan väst och öst

Tredje och sista världskriget kan gälla ett angrepp på Iran och ev. Syrien som den utlösande faktorn som då sätter hela Mellanöstern i storbrand. Kontrollen över Euroasien är en strategisk avgörande fråga. Nu är inriktningen att Palestina ska bli en stat för fred i regionen.

I boken Day of Wrath av en armenisk jude vid namn Zacharias i början av 1850-talet, innehåller avslöjanden om det kommunistiska väldets, Rysslands, Kinas och deras satellitstaters, exakta dimensioner. Den förutsäger att det skulle bli en politisk avspänning; att en överenskommelse skulle träffas mellan det kapitalistiska väst och det marxistiska öst.

Sedan säger profetian att kommunisterna kommer att besegra väst genom att avfyra sina missiler – de ska avfyra sina missiler – och order ”missiler” används på 1840-talet! De ska avfyra sina missiler mot Nordamerikas kuster – i riktning från Ryssland och Kina – och västerlandet ska bli förslavat, varefter ”helvetets förstfödde ska styra världen”. Jag vill inte inte hävda att profetian är auktoritativ, bara att den stämmer med andra faktorer som förutsägs i den tredje hemligheten i Fatima.

Gog-profetian talar också om ett anfall mot Israel. Fatima berättar om att Rom blir halvt förstört. Kriget rör delar av eller hela Europa? Kommer Rothschilds stödja Vita huset och den centrala makten i världen? Kommer de att stå på vår sida gentemot politiker och imperialistiska makter?

Rothschild kommer att finansiera båda sidorna i ett tredje världskrig som tidigare. I media kommer de att stödja det näst bästa alternativet, den förtryckta sidan. Rothschild kommer till slut att ingå i världsregeringen. Den kommer att bli en totalitär global kommunistisk diktatorisk regim med Kina som en förebild.

USA har tydeligen förberett sig på ett ohyggligt sätt med teknik, uppbyggnad av en federal FN-armé och koncentrationsläger.

US federala koncentrationsläger och  kremeringskistor hittas över hela Amerika. Federal Emergency Management Agency

Amerika har många nya myndigheter för katastrofhantering genom militär och polisiär assistans. Homeland security, Fema (Federal Emergency Management Agency), northcom (U.S. Northern Command). Joint Task Force Civil Support. Fema har även en institution för barn. Civilian Inmate Labor Program usaservice.org. Bush skrev under "Military Commissions Act"

Världen är på väg att förvandlas till ett globalt monetärt system med alla länder sammanslagna och styrda av FN. Människor kommer att chippas med RFID-chips.

Allt detta kommer att vara mycket lättare att genomföra när oppositionen är reducerad. Frispråkiga samhällsledare och sanna patrioter, människor som försvarar demokrati och medborgerliga rättigheter eller som protesterar mot sjuka och vansinne i den nya världsordningen.

De kommer att anklagas som en "unlawful enemy combatant".

I Sovjet var de som var emot kommunismen folkets fiende.

Myndigheter byggs upp som räddnings- och katastroforganisationer. FEMA anges vara en myndighet för Förenta Staterna (US) under Departementet för inrikes säkerhet som sätts in vid större katastrofer och/eller krig. Den tar har hand om bland annat upprensningen av strålningsdödade kroppar vid kärnvapenkrig, och infrastruktur under och efter katastrofer. Säkerställa vatten, el, kommunikation och vägar under/efter krig och katastrofer. US har så rustats för att motstå naturkatastrofer, inbördeskrig och världskrig.

Som en följd av elfte september har många nya lagar som rör terrorism skapats för att ta hand om uppretade folkmassor eller arga människor som talar mot regeringen. Samhället som är folket blir i ny världsording (NVO) samhällets potentiella fiende.

En polis talar på videon om undantagstillstånd. Folk kartläggs. Postlåder markeras med blå eller röda märken. Ett rött märken betyder att vederbörande skjuts på fläcken av utländska FN-trupper. Detta för att förhindra att civila krafter tar över och gör motstånd.

Det finns redan 1 milj FN-soldater. De röda är aktiva fiender tilll NVO. De blå är ockå fiende till NVO med följer inte de röda. Det finns även ett gult märke för dem som inte vet eller vill veta något om NVO. Beslut togs om detta den 13 mars 2008 i representanthuset. http://www.youtube.com/watch?v=8K9dgqKmJ50&NR=1

En utrensning på 90% av befolkningen. Endast de "gula" får finnas kvar. All religion och kunskap om det förflutna skall utrederas i NVO. Det gäller hela jorden. De gula skall märks med rfid-chisp.

Alla kompetens utplånas genom detta .
Om det genomföres kommer hela det ekonomiska systemet och samhällets grundvalar att gå under och bli slutet. Ett globalt självmord. En planering och beslut till döds!!!

Hur kan ni världens makthavare, folkvalda politiker, intelligensia och medier bli så totalt förblindade av NVO??? Varför har privata bankirer fått tillträde att röva nationers banker ??? Fundamentala kunskaper har ni övergivit!!!! Kompentens talar ni om! Ni har blivit dårar trots alla den begåvning och utbildning ni har fått!!

Miljontals plastkistor har tillverkats. Det stora antalet kistor tyder på en massdöd. Det kan då gälla biologiska stridsmedel mot rebellerna. FN-trupper skyddas med vaccin. Detta är förberett. Krematorier byggs för en snabb kreming. Anläggningar finns med en kapacitet på 3000 döda per dag. Flottor av Fema-lastfordon finns för transporter.

Fema-tåg rullar idag och består av flera våningar och används idag för biltransporter. De kan nyttjas för sjukvårdstransporter av ett stort antal människor eller en förflyttning av stora befolkningsgrupper.

.Vagnarna är märkta i gult, blått eller rött. Debatten rullar i USA. Är det samma system som för postlådarna? En evakuring av dem som är följsamma, de som skall till koncentrationsläger eller de som ska elimeras som i Nazityskland. Allt synes förberett och organiserat. Världskrigen har varit kunskapskällor.

USA har studerat nazimetoderna genom tyskar som deltog. Tortyr har utvecklats vetenskapligt sedan 50-talet och tillämpats i Irak.. Det beskriver Naomi Klein i boken 'Chockdoktrinen'. Det som inte fick ske, sker igen!!

De finns läger för minst 50 milj amerikaner byggda av Holibirton, som ägs av George Bush. Allt är systematiskt förberätt enligt nazitysk modell. Läger finns över hela USA

Executiva ordrar: US som en totalitär polisstat

EXECUTIVE ORDER 10990
gör det möjligt för regeringen att ta över alla transporter och kontroll av vägar och hamnar.
EXECUTIVE ORDER 10995
gör det möjligt för regeringen att gripa och kontrollera medier.
EXECUTIVE ORDER 10997
gör det möjligt för regeringen att ta över all elektrisk ström, gas, olja, bränslen och mineraler.
EXECUTIVE ORDER 10998
gör det möjligt för regeringen att beslagta alla transportmedel, inklusive bilar, lastbilar eller fordon av något slag och total kontroll över alla motorvägar, hamnar och vattenvägar.
EXECUTIVE ORDER 10999
gör det möjligt för regeringen att ta över alla livsmedel och jordbruk.
EXECUTIVE ORDER 11000
gör det möjligt för regeringen att mobilisera civila i arbete brigader under statlig tillsyn.
EXECUTIVE ORDER 11001
gör det möjligt för regeringen att ta över all hälsoinrättningar, utbildning och välfärds funktioner.
EXECUTIVE ORDER 11002
anger Postmaster General att genomdriva en nationell registrering av alla personer.
EXECUTIVE ORDER 11003
gör det möjligt för regeringen att ta över alla flygplatser och flygplan, inklusive kommersiella flygplan.
EXECUTIVE ORDER 11004
ger Housing and Finance Authority rätt att flytta samhällen, bygga nya bostäder med offentliga medel, utse områden som skall överges, och skapa nya platser för olika populationer.
EXECUTIVE ORDER 11005
gör det möjligt för regeringen att ta över järnvägar, inre vattenvägar och offentliga anläggningar.
EXECUTIVE ORDER 11051
anger ansvar för byrån för beredskapsplanering och ger tillstånd att sätta alla förordningar i kraft i tider av ökade internationella spänningar och ekonomiska eller finansiella krisen.
EXECUTIVE ORDER 11310
bidrag myndigheten till justitiedepartementet för att genomföra de planer som anges i Executive Orders, att inleda industriellt stöd, att skapa lagar och samverkan, för att kontrollera alla utlänningar, att driva straffrättsliga och (eng) "Correctional" institutioner, och att råda och bistå ordföranden.
EXECUTIVE ORDER 11049
tilldelar beredskaps funktion till federala myndigheter och organ, konsolidera 21 avgörande Executive Orders utfärdats över en femton år.(ej korrekt översättning)
EXECUTIVE ORDER 11921
ger Federal Emergency Preparedness Agency rätt att utarbeta planer att etablera kontroll över mekanismerna för produktion och distribution av energi, löner, kredit- och flödet av pengar i USA finansiella institutionen i vilken som helst odefinierad nationell kris. Det föreskrivs också att när ett undantagstillstånd förklaras av presidenten, kan inte kongressen granska åtgärderna i sex månader. Federal Emergency Management Agency har långtgående befogenheter i varje aspekt av nationen. General Frank Salzedo, chefen för FEMA:s civila säkerhets Division sa på en konferens 1983 att han såg FEMA som en viktig del i skyddet av enskilda och statliga ledare från mord och skyddandet av civila och militära anläggningar mot sabotage och angrepp, och förebyggande av oliktänkande grupper från att få tillgång till USA, eller en global publik i tider av kris.

http://www.disastercenter.com/laworder/laworder.htm
http://www.sodahead.com/blog/40179/have-you-seen-these-executive-orders

Bilden visar Femas koncentrationsläger runt om i USA.

http://www.theforbiddenknowledge.com/hardtruth/fema_executive_orders.htm

HAARP en krigsföring med vädret som vapen
 - High Frequency Active Auroral Research Program


HAARP är en superstark anläggning för radiovågor som kan skjuta 3,6 miljarder watt rakt upp i atmosfären. Detta lyfter regioner i jonosfären högre upp i rymden och hettar upp dem.

Elektromagnetiska vågor studsar sedan tillbaka till jorden och bombarderar allt som de träffar. Den största anläggningen finns i Alaska. Den kan orsaka allt från orkaner till jordbävningar och megatsunamis. Just sådana enorma naturkatastrofer är sånt som inom några år kommer drabba Nordamerika. Orkanen Katrina var bara början. Detta ska tydligen användas mot andra länder.


http://www.globalresearch.ca/articles/GIL401A.html
http://www.viewzone.com/haarp00.html
http://www.bibliotecapleyades.net/ciencia/echelon/echelon01.htm

Laserkanonen - ett nytt supervapen

Under ett test nyligen lyckades en laserkanon monterad på ett befintligtluftvärnssystem skjuta ner fyra obemannade flygplan.

Vapnet börjar nu närma sig ett stadium där det kan monteras på krigsfartyg som en del i deras försvar mot missiler och flygattacker. Obemanade flygplan har skjuts ned och likaså attireliprojektiler. Ingen skydd finns mot detta.

Tanken på att använda laser – alltså ljusstrålar – som vapen har funnits ända sedan lasern uppfanns 1960.Strålen är osynlig tills den träffar sitt mål, vilket hettas upp blixtsnabbt. I princip finns inget skydd mot detta.


Övervakningssamhället - elektroniska
 RFID-chips inuti människor

Attacken mot World trade Center används som förklaring för att skapa en överdriven polisstat. Ett övervakningssamhälle. Nu vill de införa en ny världsordning och operera in electroniska chip i oss för att skydda samhället och kunna hålla koll på eventuella terrorister. Kriget mot terrorismen är ett krig mot det fria samhället.

Förutsägelser

Och när de tusen åren har gått skall Satan släppas lös ur sitt fängelse. Detta skede på 1000-talet när allt uppror växte.

Och han skall gå ut och förföra folken i jordens fyra hörn, Gog och Magog, och samla dem till striden, och deras antal är som havets sand. Upp 20:7

Och det ser till att alla, höga och låga, rika och fattiga, fria och slavar, får ett märke på högra handen eller på pannan och att ingen kan köpa eller sälja utan att ha märket, odjurets namn eller talet för namnet. Här behövs vishet. Den som har förstånd skall tolka odjurets tal, ty det är en människas tal, och talet är 666. Upp 13:18

Och de tio hornen som du såg är tio kungar som ännu inte har fått sina riken men får kungamakt för en timme tillsammans med odjuret. De har en och samma avsikt och lämnar sin kraft och makt åt odjuret. Upp 17:2

Dessa tecken ser vi nu och än fler sker. Det som gällde Fatima och den Ryska revolutonen 1917 står i Upp 12:1-4. I denna vision är eldröda draken kommunismen. Jungru Maria visade sig solens klädnad i Fatima. Hon är i barnsnöd. Det gäller oss för att vi inte ska bli slukade. Vi är i Uppenbarelsebokens tider. Huvudfrågan i Fatima gäller Kyrkans enhet. Genom denna frånvaro av enhet har splittringen, krig och olyckor kommit för bättring och att återvända till Gud.

Talet 666 står för det utlima högmodet. Den som är större än Gud själv. Upprorets och Lögnes fader som är Jordens furste.

Bakom talet döljer sig Gudshemlighet om Gud som den Helliga Treenigheten, Gud som Guds son som Sann Gud och Sann Människa och Gud som Guds enhet, hushåll och familj. Gudstalet blir 333. Inget kan var mer än Gud.

Globalisering

Kristna Hoppet

Det kristna hoppet är detsamma i dag som för 2000 år sedan - att de urgamla profetiorna ska gå i uppfyllelse. Till dess är det de troendes uppgift att följa Jesu avslutande uppmaning till sina efterföljare - att göra alla folk till Hans lärjungar.

I alla tider har Gud talat till mänskligheten. Det är viktigt att förstå! Men detta har negligerats. Motkrafterna har varit ivriga att förneka dem och kallat uppenbarelserna för nonsens. Sanningen är uppenbarad av Gud. Vårt verkliga hem är himlen. Jorden är en förberedelsplats.

I vår nutid talar Jungru Maria i Medjugorje sedan 1981 och Jesus Kristus sedan 1985 genom Guds egna kärleksverk "True Life in God" som finns över hela världen. Gud talar här om sin kärlek till oss som en Pappa. Han sörjer över vad Han ser hur fördärvat all blev. Han vill rädda oss om vi vill återvända. Denna mörka tidsålder kommer att rullas ihop som en bokrulle och avslutas. En ny evig era ska komma i kärlek, fred och enhet.

Kristendomen innebär är att Gud kom till jorden och blev människa. Uppenbarade sanningen. Botade många. Lät sig dödas på Korset för vår skull. Han uppstod kroppsligen och i oss andligen som den nya människan. Detta erfar vi i Mässan genom Kristi kropp och blod. Han är vår Frälsare och uppsteg till Gud Fadern i Himlen för att råda över allt från evighet till evighet.

Denna gång är det viktigaste meddelandet Gud ger till hela mänskligheten. Gud Fader Allsmäktige, Jesus Kristus Guds son och Jungru Maria talar här direkt till oss. De ber oss om vår omvändelse. Mot detta som skildrats här är ovändelsen 180o.

" ... var inte rädd, sätt ditt hopp till Mig och ingen annan, Jag är Jahve, din Abba, och Jag lovar att föra hem dig. Gå och förkunna Min makt och barmhärtighet och säg: hjälpen kommer från Gud, hoppet kommer från Gud; vänd om till Honom och Jag skall rädda Dig.
Ära alltid Mitt Namn.

"

Hela mänsklighetens Fader den 8 febr 1995 i budskapen Sant Liv i Gud (svensk hemsida)

Du behöver inte vara ett helgon!
Kom som du är men NU! Älska Honom. Jesus ber om vår kärlek. Tillbe Honom. "Jag älskar Dig".

Kristus säger:

"Jag är den som älskar er allra mest. Jag är den som skapade er."

Gud talar till oss NUTID i denna utsatta tid i en oändlig Kärlek .

Låt oss hjälpa åt att förmedla hoppet och kärleken som lever. I Evangeliet finner vi detta.

Webb:kontakt@uppenbar.info